Tải bản đầy đủ

Hạn chế bỏ học ở tiểu học qua quản lý xã hội hóa giáo dục tại cấp xã ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––

ĐINH ĐẠI PHONG

HẠN CHẾ BỎ HỌC Ở TIỂU HỌC
QUA QUẢN LÍ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
TẠI CẤP XÃ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––


ĐINH ĐẠI PHONG

HẠN CHẾ BỎ HỌC Ở TIỂU HỌC
QUA QUẢN LÍ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
TẠI CẤP XÃ
Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG THÀNH HƢNG

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực
sự của cá nhân tôi. Luận văn đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của
PGS.TS. Đặng Thành Hƣng. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận
văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình khoa
học nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014
Học viên

Đinh Đại Phong

i

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CẢM ƠN
Với tấm lòng chân thành, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc


đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và cán bộ phòng Sau Đại học; Khoa Tâm
lý giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên; Các thầy cô giáo đã tham
gia quản lý, giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá
trình học tập, nghiên cứu và thực hiện bản luận văn này.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đặng Thành Hƣng,
ngƣời thầy đã hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ, đóng góp những ý kiến quý báu cho
tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để bản luận văn này đƣợc hoàn thành.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên
viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ, Ban Giám
hiệu trƣờng tiểu học 3 xã Xuân Đài, Kim Thƣợng, Xuân Sơn - Tỉnh Phú Thọ,
Đảng ủy và Ủy ban nhân dân 3 xã Xuân Đài, Kim Thƣợng, Xuân Sơn đã cung
cấp tƣ liệu, động viên giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành bản
luận văn.
Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân tác giả trong suốt quá trình học tập
và nghiên cứu, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong
nhận đƣợc sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp
để bản luận văn ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014
Học viên

Đinh Đại Phong

ii

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii
MỤC LỤC............................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... v

MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lí do chọn đề tài .............................................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 3
3. Khách thể và Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................ 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 4
5. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 4
6. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 5
7. Dự kiến cấu trúc luận văn ................................................................................ 5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XHHGD
NHẰM HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG BỎ HỌC Ở TIỂU HỌC ........................ 6
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................... 6
1.1.1. Nghiên cứu về xã hội hóa giáo dục ........................................................... 6
1.1.2. Nghiên cứu về quản lí giáo dục tiểu học ở cấp địa phƣơng ...................... 9
1.1.3. Nghiên cứu về quản lí hoạt động XHHGD để hạn chế bỏ học ............... 10
1.2. Các khái niệm cơ bản ................................................................................. 11
1.2.1. Quản lí giáo dục ....................................................................................... 11
1.2.2. Xã hội hóa giáo dục ................................................................................. 13
1.2.4. Hiện tƣợng bỏ học ................................................................................... 19
1.2.5. Hạn chế bỏ học ........................................................................................ 20
1.2.6. Quản lí hoạt động XXHGD ..................................................................... 22

iii

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1.3. Những nhân tố tác động đến hiện tƣợng bỏ học ở tiểu học tại cấp
địa phƣơng ........................................................................................................ 26
1.3.1. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn ........................................ 26
1.3.2. Điều kiện phát triển giáo dục................................................................... 27
1.3.3. Quản lí nhà trƣờng ................................................................................... 27
1.3.4. Quản lí giáo dục cấp địa phƣơng ............................................................. 29
1.3.5. Chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên ................................................................. 30
1.4. Đặc điểm hoạt động XHHGD trong giáo dục tiểu học và quản lí hoạt
động này ở cấp xã .............................................................................................. 34
1.4.1. Những tiềm năng và khả năng XHHGD ................................................. 34
1.4.2. Những nguồn lực quản lí XHHGD.......................................................... 35
1.4.3. Những điều kiện để hạn chế bỏ học ........................................................ 38
Kết luận chƣơng 1.............................................................................................. 40
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG BỎ HỌC Ở TIỂU HỌC VÀ QUẢN LÍ
HOẠT ĐỘNG XHHGD ĐỂ HẠN CHẾ BỎ HỌC TẠI BA XÃ XUÂN
ĐÀI – KIM THƢỢNG – XUÂN SƠN HUYỆN TÂN SƠN, PHÚ THỌ ..... 41
2.1. Khái quát tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội ở ba xã Xuân Đài – Kim
Thƣợng – Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ ........................................... 41
2.1.1. Tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội ......................................................... 41
2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và giáo dục tiểu học ................................. 42
2.2. Thực trạng học sinh bỏ học ở các trƣờng tiểu học trên địa bàn ở ba xã
Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn ............................................................... 43
2.2.1. Đặc điểm chung của học sinh các trƣờng TH ở ba xã Xuân Đài – Kim
Thƣợng – Xuân Sơn........................................................................................... 43
2.2.2. Tình hình về đội ngũ CBQL, GV và học sinh 3 trƣờng Tiểu học ........... 45
2.3. Tổ chức khảo sát thực trạng ....................................................................... 46
2.3.1. Mục đích, qui mô, địa bàn, khách thể khảo sát ....................................... 46
2.3.2. Nội dung khảo sát .................................................................................... 47
iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2.4. Kết quả khảo sát ......................................................................................... 48
2.4.1. Thực trạng bỏ học thuộc ba trƣờng Tiểu học xã Xuân Đài – Kim
Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ ................................................ 48
2.4.2. Thực trạng hoạt động XHHGD ở địa bàn xã .......................................... 51
2.4.3. Thực trạng quản lí hoạt động XHHGD ................................................... 52
2.4.4. Thực trạng quản lí XHHGD để hạn chế bỏ học ...................................... 54
2.5. Nhận định chung về thực trạng................................................................... 59
2.5.1. Ƣu điểm và thành tựu .............................................................................. 59
2.5.2. Nhƣợc điểm và khó khăn ......................................................................... 60
2.5.3. Những tác động gây ảnh hƣởng............................................................... 62
Kết luận chƣơng 2.............................................................................................. 63
Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA
GIÁO DỤC Ở CẤP XÃ NHẰM HẠN CHẾ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH
TIỂU HỌC ....................................................................................................... 64
3.1. Những nguyên tắc định hƣớng ................................................................... 64
3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về khắc phục tình trạng học sinh
bỏ học................................................................................................................. 64
3.1.2. Tính cụ thể và thực tế .............................................................................. 65
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện ......................................................... 65
3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả .......................................................... 66
3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở
điạ phƣơng nhằm hạn chế hiện tƣợng bỏ học của học sinh tiểu học trên địa
bàn cụm ba xã Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh
Phú Thọ .............................................................................................................. 66
3.2.1. Các biện pháp hành chính ........................................................................ 66
3.2.2. Các biện pháp chuyên môn và kĩ thuật.................................................... 70
3.2.3. Các biện pháp tổ chức, nhân sự và con ngƣời ......................................... 72
3.2.4. Các biện pháp xã hội ............................................................................... 76
v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3.2.5. Các biện pháp kinh tế .............................................................................. 79
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp quản lý đã
đƣợc đề xuất....................................................................................................... 86
3.3.1 Mục đích khảo nghiệm ............................................................................. 86
3.3.2. Nội dung khảo nghiệm ............................................................................ 86
3.3.3. Phƣơng pháp khảo nghiệm ...................................................................... 86
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm ............................................................................... 87
Kết luận chƣơng 3.............................................................................................. 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 89
1. Kết luận .......................................................................................................... 89
2. Kiến nghị ....................................................................................................... 90
2.1. Đối với Nhà nƣớc và các cơ quan Trung ƣơng .......................................... 90
2.2. Đối với huyện Ủy , Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn ..... 90
2.3. Đối với Sở GD&ĐT Phú Thọ ..................................................................... 91
2.4. Đối với các trƣờng Tiểu học ....................................................................... 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 92
PHỤ LỤC

vi

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
QL

Quản lý

XHHGD

Xã hội hóa giáo dục

XHH

Xã hội hóaNghị định

CP

Chính phủ

HĐND

Hội đồng nhân dân

UBND

Uỷ ban nhân dân

BGDĐT

Bộ giáo dục và đào tạo

CMHS

Cha mẹ học sinh

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

GVBM

Giáo viên bộ môn

HT

Hiệu trƣởng

QL

Quản lý

QLGD

Quản lí giáo dục

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

LLXH

Lực lƣợng xã hội

PCGD

Phổ cập giáp dục

KT - XH

Kinh tế - xã hội

TH

Tiểu học

GD – ĐT

Giáo dục - đào tạo

GDTH

Giáo dục tiểu học

GV

Giáo viên

CBQL

Cán bộ quản lý

HS

Học sinh

NV

Nhân viên

PCGDTH

Phổ cập giáo dục Tiểu học

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tình hình về đội ngũ CBQL, GV và học sinh ba trƣờng Tiểu học .. 45
Bảng 2.2. Thực trạng bỏ học thuộc ba trƣờng Tiểu học xã Xuân Đài Kim
Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ ................................ 48
Bảng 2.3. Nguyên nhân bỏ học trƣờng tiểu học thuộc ba xã xã Xuân Đài –
Kim Thƣợng – Xuân Sơn .................................................................. 49
Bảng 2.4. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác XHHGD Tiểu học ........ 51
Bảng 2.5. Quản lý hoạt động XHHGD tại địa phƣơng đối với ba trƣờng
tiểu học ba xã Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân
Sơn, Phú Thọ ..................................................................................... 52
Bảng 2.6. Thực trạng quản lí XHHGD để hạn chế bỏ học trƣờng Tiểu học
cụm ba xã Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân Sơn,
Phú Thọ ............................................................................................. 54
Bảng 3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp nhằm hạn chế bỏ học ở
tiểu học qua quan lí xã hội hóa giáo dục tại cấp xã........................... 87
Bảng 3.2. Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp nhằm hạn chế bỏ học ở tiểu
học qua quan lí xã hội hóa giáo dục tại cấp xã.................................. 87

v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Về mặt lí luận
Vấn đề học sinh bỏ học ở các cấp học phổ thông ở nƣớc ta và khu vực
các nƣớc đang phát triển đã đƣợc các nhà khoa học Việt Nam và các tổ chức
giáo dục quốc tế nhƣ UNESCO, UNDP, UNFPA, FAO, ADB… quan tâm từ
lâu qua các dự án điều tra, đánh giá và can thiệp nhằm ngăn ngừa, hạn chế hiện
tƣợng này trên qui mô lớn bằng các biện pháp sƣ phạm, kinh tế, xã hội và quản
lí. Từ đầu những năm 90, nhiều kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học giáo
dục Việt Nam đã đƣợc công bố [15, 16, 17, 26, 42]. Hiện tƣợng bỏ học khi đó
gắn liền với yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học và hƣớng tới phổ cập giáo dục
trung học ở nƣớc ta trong bối cảnh kinh tế-xã hội mới bắt đầu vận hành theo cơ
chế thị trƣờng.
Những nghiên cứu trên cho thấy hiện tƣợng bỏ học không liên quan
nhiều tới chuyên môn mà chịu ảnh hƣởng rất lớn từ những biến động kinh tế-xã
hội, đặc biệt ở nông thôn và những địa bàn khó khăn. Những giải pháp quản lí
thích hợp và không đơn điệu từ riêng phía nhà trƣờng có thể góp phần cải thiện
tình hình. Vì vậy, trong những năm sau này, để tháo gỡ vấn đề bỏ học thì bên
cạnh những biện pháp chuyên môn nhƣ bồi dƣỡng giáo viên, đẩy mạnh phong
trào dạy tốt, học tốt v.v…, chúng ta ngày càng coi trọng hơn những tác động có
tính chất xã hội hóa, có sự tham gia của tất cả các lực lƣợng giáo dục từ phía
chính quyền, đoàn thể xã hội, gia đình học sinh, hệ thống truyền thông đại
chúng, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng dân cƣ.
Tuy vậy vẫn còn vấn đề phải tiếp tục xem xét về lí luận: cơ chế tham gia
nhƣ thế nào, kết hợp các lực lƣợng ra sao và hệ thống quản lí chung ở địa
phƣơng phải có trách nhiệm đến đâu, làm nhƣ thế nào? Hơn thập niên gần đây,
đã có một số nghiên cứu luận án và luận văn cụ thể trên những địa bàn cụ thể
về vấn đề này [3, 13, 27, 29, 31, 36, 37, 40, 41]. Do hiện tƣợng bỏ học có diễn
1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


biến phức tạp, có đặc điểm địa phƣơng rất rõ rệt, và biến động rất mạnh tùy
theo mức độ đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, di dân trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đầu tƣ phát triển kinh tế-xã hội, nên những nghiên
cứu cục bộ nhƣ vậy có ý nghĩa quan trọng đối với địa bàn cụ thể.
Nhƣng một trong những điểm mà những nghiên cứu gần đây chƣa chú ý
đúng mức – đó là vai trò của quản lí. Đa số công trình còn hiểu chƣa chính xác
rằng bỏ học là chuyện của nhà trƣờng và hiệu trƣởng. Cũng còn quan niệm đơn
giản cho rằng chỉ cơ quan đặc trách quản lí giáo dục (cơ quan thẩm quyền
riêng) mới quản lí giáo dục, mà chƣa thấy hết vai trò quản lí giáo dục của chính
quyền (cơ quan thẩm quyền chung ở các cấp). Nhiều giải pháp hạn chế, ngăn
ngừa bỏ học đã đƣợc dồn vào nhà trƣờng và hiệu trƣởng [14, 26, 36]. Đó là
quan niệm thiếu thuyết phục về khoa học và không tƣởng xét về mặt thực tiễn.
Trong số những nhân tố có thể dẫn đến hiện tƣợng bỏ học nhƣ khó khăn
kinh tế, sinh hoạt và giao thông trở ngại, trƣờng sở kém, giáo viên yếu, quản lí
nhà trƣờng lỏng lẻo, dạy kém và học kém, chán học do ảnh hƣởng tiêu cực của
môi trƣờng v.v… thì nhà trƣờng và hiệu trƣởng chỉ có khả năng cải thiện học
kém, dạy kém, quản lí chuyên môn. Ngoài ra họ không làm gì hơn đƣợc.
Những chuyện còn lại là trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng địa
phƣơng. Nhà trƣờng chỉ là một bộ phận trong hệ thống quản lí giáo dục tại cơ
sở, chứ không phải tất cả và vạn năng.
Những nghiên cứu về bỏ học và ngăn ngừa bỏ học tại địa bàn cụ thể
thƣờng gắn với tình hình cụ thể: có nơi bức xúc ở tiểu học, có nơi ở trung học
cơ sở, có nơi ở trung học phổ thông. Nói chung, trừ giáo dục đại học, còn lại
hiện tƣợng bỏ học ở phổ thông đều là bất thƣờng và cần đƣợc nghiên cứu dù đó
là cấp học nào và địa bàn nào.
1.2. Về mặt thực tiễn
Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 về phƣơng hƣớng và
chủ trƣơng xã hội hóa giáo dục đã chỉ rõ và điều đó lại đƣợc nhấn mạnh trong
2

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Chiến lƣợc phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020: “Huy động nguồn lực của
các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân để phát triển giáo
dục đào tạo. Tăng cƣờng quan hệ của nhà trƣờng với gia đình và xã hội. Huy
động trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung,
chƣơng trình thực hiện giáo dục toàn diện. Ban hành cơ chế chính sách cụ thể
khuyến khích và qui định trách nhiệm các ngành, địa phƣơng, các tổ chức kinh
tế - xã hội và ngƣời sử dụng lao động tham gia xây dựng trƣờng, hỗ trợ kinh phí
cho ngƣời học, thu hút nhân lực đã đuợc đào tạo và giám sát các hoạt động giáo
dục” [5, 2]. Xã hội hóa giáo dục là con đƣờng cơ bản lâu dài giúp giải quyết
những vấn đề lớn của giáo dục nhƣ đầu tƣ phát triển, dân chủ hóa, trƣờng học thân
thiện, chất lƣợng và hiệu quả giáo dục, mạng lƣới và cơ cấu giáo dục v.v…, thậm
chí cả nâng cao nhận thức lí luận và kinh nghiệm quản lí trong giáo dục.
Bối cảnh giáo dục ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ có những đặc thù nhất
định. Trên địa bàn huyện Tân Sơn đặc biệt là ở cụm ba xã Xuân Đài – Kim
Thƣợng – Xuân Sơn những năm gần đây nảy sinh và tiếp diễn hiện tƣợng bỏ
học đáng lo ngại ở tiểu học. Thực tế cho thấy, chỉ riêng nhà trƣờng không thể
đơn độc giải quyết vấn đề này. Song những giải pháp mang tính xã hội hóa
vƣợt ra khỏi khuôn khổ nhà trƣờng lại đòi hỏi phải nghiên cứu cụ thể mới có
thể triển khai hiệu quả trên địa bàn. Những biện pháp từ trƣớc đến nay còn
mang tính tự phát, thiếu căn cứ và kém hiệu quả.
Đặc biệt, khi cho rằng có thể hạn chế bỏ học thông qua quá trình quản lí
các hoạt động xã hội hóa giáo dục, và giáo dục tiểu học đƣợc quản lí trực tiếp
tại cấp địa phƣơng, nên tôi chọn đề tài “Hạn chế bỏ học ở tiểu học qua quan lí
xã hội hóa giáo dục tại cấp xã” để thực hiện việc nghiên cứu luận văn thạc sĩ
Quản lí giáo dục.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động XHHGD ở điạ phƣơng nhằm
hạn chế hiện tƣợng bỏ học của học sinh tiểu học trên địa bàn cụm ba xã Xuân
Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
3

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3. Khách thể và Đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình quản lí giáo dục của các lực lƣợng giáo dục gồm nhà trƣờng,
chính quyền địa phƣơng trên địa bàn cụm 3 xã Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân
Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các quan hệ quản lí giữa nhà trƣờng, gia đình, xã hội và chính quyền
trong các hoạt động xã hội hóa giáo dục tiểu học tại cấp xã.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Xác định cơ sở lí luận của việc hạn chế bỏ học của học sinh Tiểu học
qua công tác quản lí xã hội hóa giáo dục ở cấp xã.
4.2. Khảo sát thực trạng quản lí giáo dục tiểu học và các biện pháp hạn
chế bỏ học của học sinh tiểu học qua công tác quản lí xã hội hóa giáo dục ở địa
phƣơng cụm ba xã Xuân Đài – Kim Thƣợng – Xuân Sơn.
4.3. Đề xuất các biện pháp quản lí các hoạt động XHHGD nhằm hạn chế
tình trạng bỏ học của học sinh tiểu học ở địa phƣơng cụm ba xã Xuân Đài –
Kim Thƣợng – Xuân Sơn.
5. Phạm vi nghiên cứu
5.1. Các biện pháp quản lí hoạt động XHHGD để hạn chế bỏ học của học
sinh tiểu học giới hạn trong địa phƣơng cụm ba xã Xuân Đài – Kim Thƣợng –
Xuân Sơn.
5.2. Các biện pháp quản lí hoạt động XHHGD chỉ nằm trong phạm vi
hạn chế bỏ học mà không kể đến những mặt khác của quản lí.
5.3. Chủ thể của các biện pháp quản lí XHHGD là chính quyền cấp xã,
các nhà quản lí trƣờng học, các nhà lãnh đạo tổ chức xã hội, các nhà quản lí cơ
sở sản xuất, kinh doanh, cha mẹ học sinh, các cán bộ cộng đồng tại địa phƣơng.
5.4. Trong quản lí XHHGD để hạn chế bỏ học, chính quyền địa phƣơng
giữ vai trò chủ trì và nhà trƣờng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tác động.
4

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×