Tải bản đầy đủ

Đê cương ôn tập học kỳ II Lớp 11

ÄN TÁÛP HC K II - VÁÛT L 11
* Chn cạc cáu âụng:
1. Tỉì trỉåìng khäng tỉång tạc våïi:
A. Cạc âiãûn têch chuøn âäüng B. Cạc âiãûn têch âỉïng n
C. Nam chám âỉïng n D. Nam chám chuøn âäüng
2. Lỉûc tỉì l tỉång tạc:
A. Giỉỵa hai nam chám B. Giỉỵa hai âiãûn têch âỉïng n
C. Giỉỵa hai dng âiãûn D. Giỉỵa mäüt nam chám v mäüt dng
âiãûn
3. Cạc âỉåìng cm ỉïng tỉì:
A. Khäng càõt nhau
B. Hỉåïng vo cỉûc Bàõc v hỉåïng ra tỉì cỉûc Nam ca nam chám
C. L âỉåìng tiãúp tuún våïi nọ tải mäùi âiãøm trng våïi phỉång ca vẹc tå
cm ỉïng tỉì tải âiãøm âọ.
D. L âỉåìng tiãúp tuún våïi nọ tải mäùi âiãøm trng våïi trủc nam chám thỉí
tải âiãøm âọ.
4. Cm ỉïng tỉì tải mäüt âiãøm trong tỉì trỉåìng:
A. Vng gọc våïi lỉûc tỉì C. Nàòm theo hỉåïng ca âỉåìng
sỉïc tỉì
B. Vng gọc våïi âỉåìng sỉïc tỉì D. Cọ hỉåïng trng våïi hỉåïng ca
tỉì trỉåìng

5. Trong hãû SI, âån vë âo ca cm ỉïng tỉì l:
A. Vã-be W
b
B. Tesla (T) C. N/Am D. N/m
6. Lỉûc âiãûn tạc dủng lãn pháưn tỉí dng âiãûn âàût trong tỉì trỉåìng:
A. Ln vng gọc våïi cm ỉïng tỉì C. Ln theo chiãưu ca tỉì trỉåìng
B. Ln vng gọc våïi dáy dáùn D. Phủ thüc vo gọc giỉỵa dáy
dáùn v cm ỉïng tỉì
7. Lỉûc Lo-ren-xå:
A. Cọ phỉång vng gọc våïi tỉì trỉåìng B. Cọ phỉång vng gọc våïi
täúc âäü
C. Khäng phủ thüc vo hỉåïng ca tỉì trỉåìng D. Phủ thüc vo dáúu
ca âiãûn têch
8. Âäü låïn ca lỉûc Lo-ren-xå âỉåüc xạc âënh tỉì biãøu thỉïc:
A. F = qvBcos
2
α B. F = qvBcosα C. F = qvBsinα D. F = qvBsin
2
α
9. Tçm phạt biãøu SAI vãư lỉûc Lo-ren-xå: Lỉûc Lo-ren-xå
A. Cọ phỉång vng gọc våïi tỉì trỉåìng B. Cọ phỉång vng gọc våïi
váûn täúc
C. Khäng phủ thüc vo hỉåïng ca tỉì trỉåìng D. Phủ thüc vo dáúu
ca âiãûn têch
10. Chn âạp ạn ÂỤNG: Hảt ãlectron bay vo trong mäüt tỉì trỉåìng âãưu
theo hỉåïng ca tỉì trỉåìng
B
thç:
A. Hỉåïng chuøn âäüng thay âäøi B. Âäü låïn ca váûn täúc thay
âäøi
C. Âäüng nàng thay âäøi D. Chuøn âäüng khäng thay âäøi
11. Tia catät l chm:
A. ion ám phạt ra tỉì catät bë nung nọng â B. electron phạt ra tỉì catät bë
nung nọng â
C. ion dỉång phạt ra tỉì catät bë nung nọng â D. tia sạng phạt ra tỉì catät bë
nung nọng â
12. Lỉûc âiãûn tỉì tạc dủng lãn 1 âoản dáy dáùn MN cọ dng âiãûn chảy qua
âàût vng gọc våïi âỉåìng sỉïc tỉì, nãúu ta âäưng thåìi thay âäøi chiãưu ca tỉì
trỉåìng v dng âiãûn thç chiãưu ca lỉûc âiãûn s:
A. Âäøi chiãưu B. Khäng âäøi chiãưu C. C hai âãưu âụng


D. Chỉa â dỉỵ kiãûn
13. Chn phạt biãøu âụng khi nọi vãư lỉûc âiãûn tỉì do tỉì trỉåìng tạc dủng
lãn pháưn tỉí dng âiãûn:
A. Ln âàût tải trung âiãøm ca dáy B. Tè lãû våïi cỉåìng âäü dng âiãûn
C. Cọ phỉång tiãúp xục våïi dáy dáùn D. Cọ chiãưu khäng phủ thüc vo
chiãưu dng âiãûn
14. Hai dáy dáùn thàóng di vä hản song song, trong cọ hai dng âiãûn I
1
= I
2
=
10A chảy cng chiãưu. Lỉûc tạc dủng lãn mäùi mẹt di ca mäùi dáy l:
A. F = 2.10
-7
N, hụt B. F = 2.10
-7
N, âáøy
C. F = 2.10
-4
N, hụt D. F = 2.10
-4
N, âáøy
15. Trong mäüt âäüng cå âiãûn, âoản dáy dáùn cọ dng âiãûn 6A âàût vng
gọc våïi tỉì cm B (B= 0,5T). Lỉûc âiãûn tỉì tạc dủng lãn 1cm ca âoản dáy
áúy l:
A. F = 0,03N B. F = 0,3N C. F = 3N D. F = 0,3kN
16. Âënh lût Len-xå l hiãûu qu ca âënh lût bo ton:
A. Dng âiãûn B. Âỉåìng sỉïc tỉì C. Âäüng lỉåüng D. Nàng
lỉåüng
17. Mäüt Präton chuøn âäüng theo qu âảo trn cọ bạn kênh R = 5m trong
mäüt tỉì trỉåìng âãưu B = 10
-2
T. Váûn täúc ca präton âọ trãn qu âảo l:
A. v = 4,78.10
6
(m/s) B. v = 7,48.10
6
(m/s)
C. v = 4,78.10
7
(m/s) C. v = 7,48.10
7
(m/s)
18. Mäüt mảch kên (C) trong mäüt tỉì trỉåìng âãưu, quay quanh mäüt trủc nàòm
trong màût phàóng chỉïa mảch trong kên (C). Hi sút âiãûn âäüng âäøi chiãưu
mäüt láưn trong:
A. 1/4 vng B. 1/2 vng C. 1 vng D. 2 vng
19. Chn cáu sai: Tỉì thäng qua màût S phủ thüc vo:
A. Âäü nghiãng ca màût S B. Âäü låïn ca chu vi
C. Âäü låïn ca tỉì cm D. Âäü låïn ca diãûn têch S
20. Hai dáy dáùn thàóng di vä hản song song mang hai dng âiãûn: I
1
= 10A v
I
2
= 20A âàût trong khäng khê chảy ngỉåüc chiãưu cạch nhau 0,5m. Lỉûc tạc
dủng lãn mäùi nỉỵa mẹt di ca mäùi dáy l:
A. 4.10
-5
N; hụt B. 5.10
-5
N; hụt C. 4.10
-5
N; âáøy D. 5.10
-5
N; âáøy
21. Âån vë tỉû cm l henry (H), våïi 1 H bàòng:
A. 1J.A
2
B. 1/A
2
C. 1 V.A D. 1 V/A
22. Mäüt cün tỉû cm cọ âäü tỉû cm 0,1H, trong âọ dng âiãûn biãún thiãn
âãưu 200A/s thç sút âiãûn âäüng tỉû cm xút hiãûn s cọ giạ trë:
A. C
tc
= 10V B. C
tc
= 20V C. C
tc
= 0,1kV D.C
tc
= 2,0kV
23. Dng âiãûn trong cün tỉû cm gim tỉì 16A âãún 0A trong 0,01s, sút
âiãûn âäüng tỉû cm trong cün dáy âọ cọ giạ trë trung bçnh 64V, âäü tỉû
cm ca nọ cọ giạ trë:
A. L = 0,032H B. L = 0,04H C. L = 0,25H D. L = 4,0H
24. Cün tỉû cm cọ L = 2,0mH, trong âọ cọ dng âiãûn cỉåìng âäü 10A.
Nàng lỉåüng têch lu trong cün âọ l:
A. W = 0,05J B. W = 0,10J C. W = 1.0J D. W = 0,1kJ
25. Xaùc õởnh hóỷ sọỳ tổỷ caớm cuớa mọỹt cuọỹn dỏy, bióỳt rũng khi doỡng õióỷn
trong cuọỹn dỏy bióỳn thión tổỡ 5A õóỳn 10A trong thồỡi gian 0,1 giỏy thỗ trong
cuọỹn dỏy xuỏỳt hióỷn mọỹt suỏỳt õióỷn õọỹng tổỷ caớm C
tc
= 10V.
A. L = 0,22H B. L = 0,02H C. L = 2,2H D. L = 0,2H
26. Mọỹt ọỳng dỏy daỡi L = 20cm, gọửm 400 voỡng vaỡ dióỷn tờch tióỳt dióỷn thúng
laỡ S = 9cm
2
, õọỹ tổỡ thỏứm cuớa loợi bũng à = 400, õang trong õióửu kióỷn laỡm
vióỷc. Hóỷ sọỳ tổỷ caớm cuớa ọỳng dỏy õoù laỡ:
A. L = 9.10
-4
H B. L = 9,1.10
-3
H C. l = 1,9.10
-4
H D. L = 1,9.10
-3
H
27. Duỡng nguyón nhỏn naỡo õóứ giaới thờch taùc duỷng taùn sừc aùnh saùng mỷt
trồỡi cuớa lng kờnh?
A. Chióỳt suỏỳt cuớa lng kờnh thay õọứi theo maỡu sừc cuớa aùnh saùng.
B. Aùnh saùng mỷt trồỡi do nhióửu aùnh saùng õồn sừc taỷo nón.
C. Caùc tia saùng mỷt trồỡi chióửu õóỳn lng kờnh dổồùi goùc tồùi khaùc nhau.
D. Mọỹt nguyón nhỏn khaùc A vaỡ B.
28. Lng kờnh coù goùc chióỳt quang A = 4
0
, chióỳt suỏỳt n = 1,5. Goùc lóỷch cuớa
mọỹt tia saùng khi gỷp lng kờnh dổồùi goùc nhoớ seợ laỡ:
A. D = 3
0
B. A = 26,4
0
C. A = 66
0
D. A = 24
0
29. Khi mọỹt õióỷn tờch q di chuyóứn trong mọỹt õióỷn trổồỡng tổỡ mọỹt õióứm A
coù thóỳ nng tộnh õióỷn 2,5J õóỳn mọỹt õióứm B thỗ lổỷc õióỷn sinh cọng 2,5J.
Thóỳ nng tộnh õióỷn cuớa q taỷi B seợ laỡ:
A. W
td
= - 2,5J B. W
td
= - 5J C. W
td
= + 5J D. W
td
= 0
30. Doỡng õióỷn chaỷy theo hổồùng ọng trón mọỹt õổồỡng dỏy taới õióỷn nũm
ngang, ồớ phờa dổồùi õổồỡng dỏy õoù, hổồùng cuớa tổỡ trổồỡng laỡ:
A. ọng B. Tỏy C. Nam D. Bừc
31. ọỹ lồùn lổỷc õióỷn tổỡ taùc duỷng lón mọựi õoaỷn dỏy coù doỡng õióỷn chaỷy
qua laỡ:
A. F = 2.10
-7
.
2
21
r
II
B. F = 2.10
-7
.
r
1II
21
C. F = 2.10
-7
.
2
21
r
1II
D. F = 2.10
-7
.
r
II
21
32. Tố sọỳ naỡo sau õỏy coù giaù trở bũng chióỳt suỏỳt tố õọỳi (n
12
) cuớa mọi
trổồỡng (I) õọỳi vồùi mọi trổồỡng (II), (caùc kyù hióỷu coù yù nghộa nhổ thổồỡng duỡng
trong baỡi hoỹc)?
A.
sinr
sini
B.
1
2
v
v
C.
1
2
n
n
D. Bỏỳt kyỡ bióứu thổùc naỡo trong sọỳ
A, B, C
33. Mọỹt tia saùng heỷp truyóửn tổỡ mọỹt mọi trổồỡng coù chióỳt suỏỳt n
1
=
3
vaỡo
mọỹt mọi trổồỡng khaùc coù chióỳt suỏỳt n
2
chổa bióỳt. óứ khi tia saùng tồùi gỷp
mỷt phỏn caùch hai mọi trổồỡng dổồùi goùc tồùi 60
0
seợ xaớy ra hióỷn tổồỹng
phaớn xaỷ toaỡn phỏửn thỗ n
2
phaới thoaớ maợn õióửu kióỷn.
A. n
2

2
3
B. n
2
1,5 C. n
2

2
3
D. n
2
1,5
34. Chióỳu mọỹt tia saùng vuọng goùc vồùi mọỹt mỷt cuớa lng kờnh thuyớ tinh coù
chióỳt suỏỳt n = 1,5 vaỡ goùc chióỳt quang A. Tia loù hồỹp vồùi tia tồùi mọỹt goùc D =
30
0
. Goùc chióỳt quang coù giaù trở laỡ:
A. A = 41
0
B. A = 26,4
0
C. A = 66
0
D. A = 24
0
35. Mọỹt mừt cỏỷn thở õeo saùt mừt kờnh - 2dp thỗ nhỗn thỏỳy roợ vỏỷt ồớ vọ cổỷc
maỡ khọng õióửu tióỳt. ióứm C
c
khi khọng õeo kờnh caùch mừt 10cm. Khi õeo
kờnh, mừt nhỗn thỏỳy õổồỹc õióứm gỷn nhỏỳt caùch mừt bao nhióu?
A. d = 12,5cm B. d = 20cm C. d = 25cm D. d = 50cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×