Tải bản đầy đủ

Thông báo ôn thi lớp ĐH Tiểu học (tại chức)

Ubnd huyện vĩnh bảo
Phòng giáo dục và đào tạo
Số: 139/PGD-ĐT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Bảo, ngày 14 tháng 04 năm 2009
Thông báo
V/v ôn thi đầu vào lớp Đại học s phạm
bậc Tiểu học huyện Vĩnh Bảo
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trởng các trờng Tiểu học.
Thực hiện kế hoạch Đào tạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo năm
học 2008 2009, căn cứ nhu cầu của các đồng chí cán bộ, giáo viên và sự thống
nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo với trờng Đại học Hải Phòng.
Trởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo thông báo tới các đồng chí cán
bộ, giáo viên đã đăng ký và có nhu cầu đăng ký học lớp Đại học s phạm Tiểu học tại
huyện Vĩnh Bảo
Đúng 7 giờ 30 , ngày 18 tháng 04 năm 2009 (Thứ bẩy), có mặt tại trung
tâm bồi dỡng chính trị huyện Vĩnh Bảo để ôn thi đầu vào.
(Thứ bẩy ôn Tiếng Việt, chủ nhật ôn Toán)
Nhận đợc công văn này, Trởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo kính

mong các ông (bà) Hiệu trởng các trờng Tiểu học thông báo kịp thời và tạo điều kiện
để các đồng chí cán bộ, giáo viên có tên trong thông báo đi dự ôn tập đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Nh kính gửi;
- Lu: VT.
Trởng phòng
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khiêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×