Tải bản đầy đủ

tiết 21 bài 15 định luật bảo toàn khối lưọng


Kiểm tra bài cũ:
? Bản chất của phản ứng hoá học là gì?
? Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết có
phản ứng hoá học xảy ra?
Trả lời:
-Trong PƯHH chỉ liên kết giữa các nguyên tử thay
đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử
khác. kết quả là chất này biến đổi thành chất khác .
-Dựa vào dấu hiệu có chất mới sinh ra.

1/ Thí nghiệm:
Bước 1: Đặt cốc 1 chứa Natri sunfát Na
2
SO
4
,


cốc 2 chứa
dung dịch Bari clorua BaCl
2
lên cân .
Ghi lại giá trị khối lượng cân được.
Bước 2: Đổ cốc 1 vào cốc 2. Quan sát, ghi lại hiện tượng.
Rút ra nhận xét. Viết phương trình chữ của phản ứng.
Bước 3: Đặt 2 cốc trên lên cân. Ghi lại khối lượng cân được.

So sánh với khối lượng lúc đầu, từ đó rút ra nhận xét.

1/ Thí nghiệm:
Bari clorua + Natri sunfát -> Bari sunfát + Natri clorua
Bari clorua + Natri sunfát -> Bari sunfát + Natri clorua
(BaCl
(BaCl
2
2
) (Na
) (Na
2
2
SO
SO
4
4
) (BaSO


) (BaSO
4
4
) (NaCl)
) (NaCl)
Nhận xét
Nhận xét
:
:


Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng
Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng


bằng tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.
bằng tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.
Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2008
Tiết 21: Bài 15:
Định luật bảo toàn khối lượng

1/ Thí nghiệm: (SKG Tr 53)

Bari clorua + Natri sunfát -> Bari sunfát + Natri clorua
Bari clorua + Natri sunfát -> Bari sunfát + Natri clorua
(BaCl
(BaCl
2
2
) (Na
) (Na
2
2
SO
SO
4
4
) (BaSO
) (BaSO
4
4
) (NaCl)
) (NaCl)
2/ Định luật:
a/ Định luật: Trong một phản ứng hoá học, tổng
khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lư
ợng của các chất tham gia phản ứng.
Ví dụ: mBaCl
Ví dụ: mBaCl
2
2
+ mNa
+ mNa
2
2
SO
SO
4
4
= mBaSO
= mBaSO
4
4
+ mNaCl
+ mNaCl
Tổng quát:
Tổng quát:


PƯHH: A + B
PƯHH: A + B


C + D
C + D


m
m
A
A
+ m
+ m
B
B
= m
= m
C
C
+ m
+ m
D
D
Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2008
Tiết 21: Bài 15:
Định luật bảo toàn khối lượng

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
O
O
O
O
H
H
H H
O
O
O
H
H
a, b, c,


H
2
O
2
H
2
O
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa
khí hidro và khí oxi tạo ra nư
ớc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×