Tải bản đầy đủ

Quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn thành phố vĩnh yên

PK########���L���#\�##�z�#####word/document.xmlUT
##Ҏ�ZҎ�ZҎ�Z�=Ms�F���##�jO&�/R$#yJ�3�+��X�k�#I�@D#


#R�Oq�0�3�Z{�xK����N2�ː5�#�>�O�l7@R�#���=�Ue�#���^�����
֯ O�DK�#�2��bZH&4�lU


���|T�M*�L8�jVԚej[�S�I��? u\�X�f]3�##�t
-rSw�Fac�)�Z]u�VC3��Cˮ�.�hW7�}�l��V���Fɨ#��$#�do#k+
‫�ٴ‬Bo�T�(ۖc#��uxh��� � #v��#���M�ۖ?� �
#,�э��#�>�h��#�5
���#E!##�#�'�La���U�#

�V���q#��*�zL�Q�#/:��Jöʚ ?�


c��ۖ��
�4yw#i �P#�\�B�##�#h#�9F O�M;XK#��
#[s4��
%o�U^�*��w��Mۖ��1#Dž�AV#�5G��#��6]�^)i����fr�>g#�ۖ�L�!�U�l#[ɢQ

‫ל‬ľv�xh�U�>�o�N�#zYS#w�1����'�;-�6���d�#��ћ��#J�7e��#O7�j#���l#�pJ�lX�A#���#��t�7
{W3U�#ۖ$��\F Xn��#��(���#�|~3O�###W/��lZ&�tt�n!-�'#+�ۖAJ�l� ZZK#\��
���~��1�(�}�I�0+�I!%eeB�d�l��GF$3�J*��yC����u�xB@��R� ;��Ю#
‫�ه‬#�&#�#�#�#чH��R2?"#�d}�ZN��_d�##��V�J#�5G��ۖ��g�n#>#�o�J�73�ۖ�l�,"+�#�ۖ>hۖE
ն�c ?ۖ##�P8��F�=m�əD���/�`���b�_,#}&��)�eNq���#%!#�I#J�� ߴ٤#@�#
�q��q#v#J#�9*�v5K#��#��ˁ���A��{'t��J#Y�#!0�� ��cI�
����b�Q#.���Z��D#X�_���-���Y�p5��H��Z1���'#,V��e�Z�#�M�#^���#�#���JZ�\#�?
V�Ȝ����d#]��#Ӽ1��YXWIg'�����%�$A0�Q#���*�=)�?#t��#b49d�ʡ�6Y#]#mX�#C"GR�e�����#��"e��s!L�cR#�#�?G�6���}@&�VJ�#H�#7ϟy�3ze��Ѓ|
#(��|�&�E��x��u�#/�w��##6�S*#w�O�#b.q'��ۖ��
�o �
ۖ �g#�#�ȶp6? �##�1��I���w�����u>
ۖ��ʎ�#�BkNR��ۖ#�T�|��p��Kx�ۖ�#Ϝ�^�#s�
֫ۖ֫ۖr�P�sw?�###*#c#��'#X1#�q��Ļ��#��Y���O##ƚ�?
�m#�D�k�q�;:��o�F�e�Ë���#�!�s�GO�ĜĜ�bb����#�qL$�c"��
�#������0#�p�C�!�/#�#C�L ِ
D�?
ˢ#���>lF#�b3��n�Ⱥ#���)l&].˨�#2�c��&F�#�ib4��DžD#s��#��#
���S�1n3##k*��{����r���I\�Ea����>֒���@�h�Ӭ,##�R�W����ۖ��#�K�^�#��z###j\�r#��
�x����s���FȌ##Q�V��P>���#�!{�M������_�O��d�
<˕�"��#


��#��!�C#zʄ4#�l��z�����#K!Qa#?� ��#HC��A
ۖñ�*Ή#�f4(#�ۖ���
�#' �P#w ��#�#e��#�<8��K�#���8��r��WC�#g"���R{#���4�c#*���\?
����7!�f8�y�#�j�W;���8�#r#9��C�!�s�W y����#Y��#�x�1�E-��u)���j�E�1�#�M�2�(�
ۖ�hei��LYb#�#f��D�$�����U�#�M�/?)��##�I>�
�v▬��o�
�k[GZ�j"�=���Ս�QQ7�W�B��V#
�Aۖ���!#�jC#�a���s
�[��
��!�5=
����e����I1���BN�ie��H e#����0�V�
FhT#��D#�yч['ۖgs#���{*�#�j��#jJ��Zu�&#L�:�<4��(��3�Oe�#T�#r��89�kW�##r}�j#���l$z
��#�5,���#��t�7�]5�#EsA�Ĵ,�ۖr��� �)���#�|~3O�###W/��l�~K�(E

i�>�X��#R�e#O#��Z��j�k��BC�j��ji�k�Ǿ�$E<���������e�#2"��VRQ��)��{�#� ��W��X���j�}X� oR��@=��#}�fx)YL�%K�>�R-'g$�/�84j5���‫ڶ‬ul#�#F�����_#c�6#�L#X�v�$m#��#�8#��F��lb���#�?X
‫����ڊ‬#�f7��#�g˺jO�Y�8��E��{'t���J�4��W�‫ى‬K�gw$


���#��$}-4l�,(�E�#�#Bse���H�#�<�nҫ>���s#kT�j�#kM���!ƢVM]�"KV
���S�#f,�#kh���Įlۖ�r�#��Mff #[<�#cX��0�N�#i��P#ay#h/h�#`L#/)?|h��z�g�yZ/�H���$


�j�Smx�#Xx�ۖ��
�0 �c ��\|#k�C�ƥ\#�5�rG#���m���
�y�#��C�!�56NRr!#�#?
#Dh�����q@&�#2�Ͳ�#�]'#���u��~�nUd�q�C�!_*�,U?_*�(F��'�#q�r��-PE�[�fC
�dq�@�
2�j�ѠG{�#|�}Ag�2��}���>�I��#��^\���#�K#
��.P�=+�B��ȴ�ob��i�#�]���#x);'�ǂNj#��#\V�#j2/M�A_[##��a���~#w˔`#Eۖ
ȵ��P>�#�#�0ۖƗr<#���#"G$3˵+"��/�ǡ
vrH#;y�#�x��u��D�^�[�e�������i#�f��x����3�1��]��G��3G��0u�?�
ۖۖ�9&�#���9�f�7��u_ar��#�#G��yΑ#�ɾ�#�#�3#/dӲ�#��(�� �%�!�#�9��#�#�Ȑ�wY
A��;�e*�~)#��/������#F#�D#�0�HP>>�# �#N ?,�z�3$��9�'@yp�#��1`?
&+^"s�S�j(�#$��Ԟ#�.���X�
�U#�O�8�#�VH<#s>VkyZ�C$�o�#v��"#[���3��"< ۖ���!�ϗ��R�O>#��RO�xD#�R���?
x�##�#�gĴN��Xg�T�‫�'ڏ‬+��#���a�I|�[*#�15k�����8�_f:р��e��]�t�
#�#����J1%�����#4r1ǻh�.ZQ�fy�#�#�s�9�#r�m�#���\t�C�Ǣ&ǥ��OW�?�1�#�M�2�(�ۖ�#Ƚ�9O�\
#&#� n�n�W�zۖ�/?)��##aD>�
�v▬��o�
�k[GZ��w�=�#�Ս�QQ7�W�B��V#
�Aۖ���!#�jC#�a����#Q'�j ? D~�#}O#
�5��G'��
9�����F�>yLc��#�N���2�a#�{*�#�j��#�%�u�:]w#6|�H##���HQ#���:��G�Ŷ��=|
�#���C���a�K�##8�+�����#^%�:���с��.��
���/�kè


VA���>Ɔn�E�#�]֩h�#[@�K�#����.���H#�‫پ‬#�Dj$@ϟ��fw�4�$C��G)<�<#�C�����nY��"1�/3K��yv
Z�vA#V�}�K�^։�f�{3d#X|6�1�wۖb,�;*,���#�l��À�#��%b��H ۖZ��|�#�# ��B]�
Zy�����s�Ě�n���#�5��ۖS��#�@ywۖb-�+2O�hyµ�
�֑߱&~d��S#u��W!��K��|
�X�:N#J�/#K$�[%7m*`j|���vۖ2#KˉL�M�f�N�e#&��#�#s ۖ";�hiR3���78��E�#��3c��#e�)��^<#r��\�<#���#u�JY'UJP�#��#u�#K�:�F`"�=yF�|�'�)�;
�3�#�)�&W��#E�:?�‫؛‬
#�ۖ#*ۖK�Y��#����~��#Y )��
�3�qX�#��xϥ��+T�#�
eFu�#�*#��#�oۖŅ##mZ#U��/5�{\x=#�{_x�zYۖ�#T
�8
��|�m`��r��v{z#5B#o�%��%�
�#6p#�


#|*��U�_@�]#�+�c��
���0E�F#yM�#���c 6 ##��
߭�ۖ&#������bW��ʇ� ef�7M��ۖY�u$�c�)���`kL!#�ۖ�#yL<{1�/�@c�##
ۖ:��#Z�-�A##�u��$1.{W�!ʓ�#�#Hۖc�+�`�]��#A�#���®�V##�97#�������#g\L�]#e+#�&_k��1���_.>fM�#C�##��AZ�r##V�u3�
cAˏ��0���_N#h�э��=�+�?� �
[�#�#b˜w�u�s���#�##�yZ����+��Eo=��f�~�#j�f���#�(V�C�Ys�
���e߭d��"6�#F�J ? N��e]L:h�'f�7�#$ۖ�Fհq����G]#6�4�ˌ6�#c��O�7�j�'�~8#��#Θw�3�^��l|}�;62��"K�X��k��(��k#�W�k��|�W�9ۖ�u~�+�_/ ��Э�#��##�A�<^�##h�"`�
�^�@;|N�
ۖz��
֙ #�#A#��0�R�ۖ��
� #ۖ##I#�%��i�EB#)�#�ۖp#ϖ�u�#�{#Z}R2�#)DC�1���%P�a=�h���a�#�9H###��;#p
��("�5<�[3 ۖ��G#�u�rY��nSe�4�#�#��#����1�;�B��‫څ‬T#�#��,a��#R|
#�9���#�#��"���c<��§ۖ#�##-]*^�[.�XS `��P�#�mG#��iz��@�`�#�ۖ�ϸ>�#‫ئ‬#�{#?
`#BP>#�Cg#�'�T pn#M)##y#��J##B�fOS#ih�#T��
ۖ##S� ����
U
W@+�JX*��W�+�#�p���*��g�3�#�1E�_#%
�4�1=�@�1Kh�Rϟ#F�zL�Vz�^�c�#u�2:E?�Z��#�X��MC#^�M�##�#+#�<3f>��c�-s��TJ
�~#
P�ix���#o#E?�ۖw�^�#�*#h��k{�?r��E�#�##-M*�
�(#�m(�z#������x���j�#l;G��"��@4�7)#љ#bYU�:#s�#��?
7��S�ǝh�#��r�G[s�\�b��#��`S5#,�#Ɖ#�({
��#9�#oO�#�,02;q�*���)#����##�
8I#�Z�[�:��lAH�l�MG�###��#xA�t��\�����NR��=�r���*Oqۖ�#�;.���5���#�-T��&c�R�:�C�
��#��u^�#���#C.J#Ծ�Q~#A����^�g���O�t_B�Ӈ�<��.�#/��ۖO�/����G�rq5Tۖ�P9Q������p
?)t�A�(�#���{ۖm3Q�
(O�#x��=#�|��#n�2T����#ۖE�-#4�����#QJ
ۖ\��gk��*GL�#�*T�`�?#��#�#
�[�^�l�\q��)�t##��.#��


�ux����{��R�/��5�x�A'ۖ@���v{���a���@\##l�#Ժ�Hۖ�#C#��a�;^�G���#��{�W@�<��#+##5T#
Q$4!%��d�E[#j�C#c�kxƿ#��#�=Te� ����?#�#:#��xj���u�\


du
jA�
֣ ljX�]�#‫خ‬.(D��~�#�X7V��##_�=��#�[@�C-N8��ۖ[
£�v�����v�##�z�
�߯F?/��Ғm##�����i� �‫�ف‬tHb˾#z#8 ? 7�6#G#�

�&��.X#u�Ӱ�j��i]]֪


�9

^?{��*‫ץ‬B#�ۖ�9Y�[�HkN|#�Mw�M�mZN��]�;�#U}Ky�d�lT�%�#���S����


�Q#5�T�j��#4�j'>Խ�17#�:?�#�C���#���x�lN��mѺ?Amb��(�k5�U����
j L�r�PI��0�z���#?#,
$�ۖe�#�v�U��6���Z!x��
�L
NŊ0�D��#�=T�L?!a;
L
�?�p��*}�q[#,���#��!
#��\KV#�)�o�ɘ�1#����g�i##�c�8)��Ǭ#M#*��Xp{��j%�����<���+�
Z@9N5��CW�{F�$��9��d�Vv��tbKi�C�P�5�LM,�A �h�j��&#vhl
%�^��F�#u��>/�p��^.#�pO��(#y+��e}sʲ.��Z�|��d��U'X�#X


,�l�i��^�ө?�I��6�5.�2#b�!�Y#��������P#��B��#6��f��#���KC�O�#�4����d�3�r)!
hR�]��e#�U���Um�|�T�#���}‫ة‬#�{��]ۖ���Ѝ���`G#�,��t�l ‫��ؤ‬#cjp��{���


�#L�g��1�u�$����
��g��ѽ#�V�|
�����#eĽ#7��T����
�߬#�$�M�Zc=�j���T�
�#�U~@#�_zۖ��#�V���>ʊj��%���#�%!
�#����G��AS#�:<���[�#���M=�Co��[���;=��UKN�7�
��Ȳ�#y#��7}�#�
#]��##����ț�/#6�ǭw�,#��}D�e8�e�n%]��ѱhm


�#2��e�5�#��|z�
�1�.�����}o���?���Ϙ�2g�Ċ#5��=�č��#��n#�o����M���� �{��V���8�/k�c�5�
W#�w�*��\>�\>Iə��#�Kw�'?�����~S��
#I��#nV@g[yv�����"j=�d�#�K�Ow�?
#9#�7�����ƂvS��U�Mt�+#��]����T,���Ȣ�#�Lkq3���
%�{%^�~#��"n��#�[w��G�V���u��{�+�W[�� �uʯ�-��B#�>rJ�#9%�-C�e�D��,��7N�\ϯ��
l�#��d�4���^I$S�ۖ#�##]#2X#y�e4JmqI#�٬�Vh�U�4'r�n�#֗ wC�
�L
ִ m
��j\�#�##��ۖ���f��$#�Eghfg�#,v��ۖ�
��
Ǎ �# ��� �>H#�Ī�_##`�#�#[�#�ɫA5�bU�]��Ŷ
‫�����گ‬#q##c x|����F��#� H#�zQ=�*_��$��l���j����V-$h��dq��^{���ZX���x"A����w���#?
��/�#�2�Ǖ�<�w�-P��U1����i#!�c�H�9��rt��r��]��.�]�Qj#.��T���P#�h�#ȵZ�(=�+M�=
��)Z]��*Z�~q�#��


Q���h�da�{V��#<�4Ğ3:��R9@7ӭ��#��E��>�w�
�\�yc��(W#ϫ�#��#_g�#/>ۖn=|ng�M�k+��:�ۖ�o ۖl�#pJ�#��q����3q�@n-Kn��V*�Y�>�z�5�O�Q�j��#�k5�\��o#�{��|���h�8#xA�t��E��V�F�7���? mѧM��F#[7���,�V#NJ�
%��]�V�*TC#�ժV�i�Z


��Q��0k�(�[3��#*)�:G/���#��ZJsʸ�`�-�Ji�WiX��G)֦�rmn,#�f]�#�D��uЫ�
ߌ#�����ۖ#�^�wO�ۖ��
�/ ��� G�+��#ۖ�b�'��#���/u}{


��LMP
���?dJ�e�WX���(�
Xu�J�#�#i
t�%Н�k��xio^�ʧ�_�#�x�c##��ϛ���?ۖS"� ��
ۖ��
G�}/ ���U��U�_i
ۖ#N�B����\ei��ۖ*#�o#o_�#D�J@��f�#�*�FL<�L#�


]�:��d}q8��>#��WL���r\<���ۖ���#�#�N�ʧ�


��o��Ĥ#��#{�L#�#.��##��G�lZ�6��)7�n�#�;#���#��
ʹ ##�#���#QWj#�|
L��9�###����Ƕ��J�#ۖ�+�'�$�[#�<"�5i��%����# ߡjEw� ?U#


60�#vc%����R�!���*#l�#�Y���#sSQ#��i�#��M�ۖ#��T�f�����#W���#G
##���!#NJ#G,��լ�����#�.gn#�H�;�����u"k�<��B�z�ۖ#-�d����+�,##s|J


#u�J��Cu##S


�3�J#N�9�rs#�B�fʆ�4�#3���p��#�##��


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×