Tải bản đầy đủ

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỖ ĐÌNH SƠN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN, NĂM 2017


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỖ ĐÌNH SƠN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN HỮU ĐẠT

THÁI NGUYÊN, NĂM 2017


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được
bảo vệ một học vị khoa học hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Các thông tin trích dẫn trong luận văn này được chỉ rõ nguồn gốc.

Tác giả

Đỗ Đình Sơn


ii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể và cá nhân:
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trường Đại
học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo đã giúp đỡ
tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt
người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên
cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo
điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài luận
văn thạc sĩ.
Thái Nguyên, ngày…..tháng……năm 2017
Tác giả

Đỗ Đình Sơniii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ............................................................ ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3
5. Bố cục và nội dung nghiên cứu của đề tài .................................................... 3
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC ...................................................................................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức quản lý
hành chính nhà nước ......................................................................................... 4
1.1.1. Một số khái niệm ..................................................................................... 4
1.1.2. Vai trò, ý nghĩa và mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực trong tổ
chức quản lý hành chính nhà nước.................................................................. 11
1.1.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức quản lý hành
chính nhà nước ................................................................................................ 13
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
quản lý hành chính nhà nước .......................................................................... 18


iv
1.2. Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý nguồn nhân lực tại các tổ chức
quản lý hành chính nhà nước .......................................................................... 21
1.2.1. Đặc điểm công tác quản lý nguồn nhân lực tại các tổ chức quản lý
hành chính nhà nước ở Việt Nam ................................................................... 21
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực tại các tổ chức quản lý hành
chính nhà nước ở một số địa phương .............................................................. 23
1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực có giá trị
tham khảo cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên .............................. 32
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 33
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 33
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 33
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 33
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin ...................................... 37
2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin ................................................................. 40
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 41
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực tại UBND thành phố
Thái Nguyên ................................................................................................... 41
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực tại
UBND thành phố Thái Nguyên ...................................................................... 42
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN .................................... 45
3.1. Giới thiệu về UBND thành phố Thái Nguyên ......................................... 45
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố Thái Nguyên .................. 45
3.1.2. Bộ máy tổ chức của UBND thành phố Thái Nguyên ........................... 49
3.1.3. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên......... 50
3.2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại UBND thành phố Thái Nguyên ........ 57
3.2.1. Công tác thu hút và bố trí nguồn nhân lực ............................................ 57
3.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..................................... 70
3.2.3. Công tác duy trì nguồn nhân lực ........................................................... 78


v
3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực tại UBND
thành phố Thái Nguyên ................................................................................... 87
3.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài ....................................................................... 87
3.3.2. Nhóm nhân tố bên trong........................................................................ 89
3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý nguồn nhân lực tại UBND
thành phố Thái Nguyên ................................................................................... 91
3.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 91
3.4.2. Hạn chế.................................................................................................. 93
3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế ..................................................................... 94
Chương 4. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ................................................................... 96
4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu quản lý nguồn nhân lực tại
UBND thành phố Thái Nguyên ...................................................................... 96
4.1.1. Quan điểm, phương hướng ................................................................... 96
4.1.2. Mục tiêu................................................................................................. 97
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại UBND thành phố
Thái Nguyên đến năm 2020 ............................................................................ 99
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý của cán
bộ về công tác quản lý nguồn nhân lực ........................................................... 99
4.2.2. Nhóm giải pháp về thu hút nguồn nhân lực ........................................ 101
4.2.3. Nhóm giải pháp về đào tạo và phát triển ............................................ 105
4.2.4. Nhóm giải pháp về duy trì nguồn nhân lực......................................... 106
4.3. Kiến nghị ................................................................................................ 108
4.3.1. Kiến nghị với UBND tỉnh ................................................................... 108
4.3.2. Kiến nghị với cơ quan, ban ngành trực thuộc thành phố .................... 108
KẾT LUẬN .................................................................................................. 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 112
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 114


vi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CBCC

:

Cán bộ công chức

CNH, HĐH

:

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

DN

:

Doanh nghiệp

HĐND

:

Hội đồng nhân dân

KT-XH

:

Kinh tế - Xã hội

NN

:

Nhà nước

NNL

:

Nguồn nhân lực

NV

:

Nhân viên

QLNN

:

Quản lý Nhà nước

TB

:

Trung bình

THCS

:

Trung học cơ sở

TP

:

Thành phố

UBND

:

Uỷ ban nhân dân

WTO

:

Tổ chức Thương mại thế giới


vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Cơ cấu phân bổ đối tượng chọn mẫu .......................................... 34

Bảng 2.2:

Tổng hợp chỉ tiêu nghiên cứu cho bảng hỏi................................ 35

Bảng 2.3:

Thang đo Likert ........................................................................... 38

Bảng 3.1:

Quy mô và giới tính NNL tại UBND thành phố Thái
Nguyên qua các năm 2014-2016................................................. 50

Bảng 3.2:

Cơ cấu NNL theo độ tuổi tại UBND thành phố Thái Nguyên
qua các năm 2014 - 2016 ............................................................ 51

Bảng 3.3:

Cơ cấu NNL theo trình độ chuyên môn tại UBND thành phố
Thái Nguyên qua các năm 2014 - 2016 ...................................... 53

Bảng 3.4:

Trình độ tin học-ngoại ngữ của NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên qua các năm 2014-2016 ........................................ 54

Bảng 3.5:

Trình độ lý luận chính trị của NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên qua các năm 2014-2016 ........................................ 56

Bảng 3.6:

Kê hoạch nguồn nhân lực tại UBND thành phố Thái Nguyên
trong một số giai đoạn tới ........................................................... 58

Bảng 3.7:

Kết quả đánh giá công tác dự báo, hoạch định NNL tại
UBND thành phố Thái Nguyên .................................................. 58

Bảng 3.8:

Kết quả đánh giá công tác bố trí công việc NNL tại UBND
thành phố Thái Nguyên ............................................................... 63

Bảng 3.9:

Quy mô và hình thức tuyển dụng NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên qua các năm 2014-2016 ........................................ 65

Bảng 3.10: Kết quả đánh giá công tác tuyển dụng NNL tại UBND thành
phố Thái Nguyên ......................................................................... 68
Bảng 3.11: Kết quả về đánh giá công tác đào tạo của NNL tại UBND
thành phố Thái Nguyên ............................................................... 72
Bảng 3.12: Nguồn kinh phí đào tạo phục vụ cho công tác ĐTBD cho
NNL tại UBND thành phố Thái Nguyên .................................... 74


viii
Bảng 3.14: Đánh giá kết quả sau đào tạo NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên ................................................................................ 77
Bảng 3.15: Thống kê NNL được bổ nhiệm cán bộ qua các năm 2014-2016..... 79
Bảng 3.16: Đánh giá công tác luân chuyển, bổ nhiệm NNL tại UBND
thành phố Thái Nguyên ............................................................... 80
Bảng 3.17: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công
chức trong các cơ quan Nhà nước ............................................... 83
Bảng 3.18: Đánh giá công tác tiền lương NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên ................................................................................ 85
Bảng 3.19: Đánh giá về điều kiện, môi trường làm việc của NNL tại
UBND thành phố Thái Nguyên .................................................. 86


ix
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu NNL theo độ tuổi tại UBND thành phố Thái
Nguyên qua các năm 2014 - 2016 ............................................ 52
Biểu đồ 3.2: Trình độ tin học-ngoại ngữ của NNL tại UBND thành phố
Thái Nguyên qua các năm 2014-2016 ..................................... 55
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu trình độ lý luận chính trị của NNL tại UBND thành
phố Thái Nguyên qua các năm 2014-2016 .............................. 57
Hộp 3.1:

Bản mô tả công việc tại UBND Thành phố Thái Nguyên ....... 60

Hộp 3.2:

Bản tiêu chuẩn công việc tại UBND Thành phố Thái Nguyên .... 62


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của một quốc gia cần dựa trên nhiều yếu tố (điều kiện kinh
tế xã hội, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa địa lý, nguồn nhân lực), trong đó
nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy chúng ta cần nhận thức một
cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố
con người: là chủ thể của tất cả sáng tạo, là "nguồn tài nguyên" vô giá, vô tận
của đất nước. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới (gia
nhập tổ chức WTO,) đã mang nhiều cơ hội và cả thách thức. Do đó cần phải
kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh,
gọn, chuẩn hóa các chức danh CBCC quản lý hành chính Nhà nước từ Trung
ương đến địa phương phù hợp với thời kỳ mới.
Thành phố Thái Nguyên với mục tiêu hàng đầu trong các chiến lược phát
triển là công nghiệp hóa và hiện đại hóa toàn diện tại địa phương. Để làm được
điều đó, thành phố Thái Nguyên cần có những định hướng khoa học và thực
tiễn về phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với trình độ và bước đi của quá trình
công nghiệp hóa và hiện đại hóa của thành phố. Đây là một trong những điều
kiện tiên quyết nhằm giúp thành phố Thái Nguyên xứng đáng là Trung tâm
Chính trị, văn hoá của tỉnh.
Trước tình hình đó, UBND thành phố Thái Nguyên là cơ quan chuyên
môn, có chức năng quản lý, điều hành tất cả các mặt kinh tế- xã hội, an ninh
quốc phòng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giữ một vai trò quyết
định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố. Với nhiệm vụ và chức năng của mình, lãnh đạo UBND thành phố
Thái Nguyên rất coi trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực làm việc của nguồn
nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đất nước
đồng thời kịp thích nghi với sự thay đổi trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc
tế sâu rộng. Trước sự thay đổi đó, nguồn nhân lực tại UBND thành phố Thái


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×