Tải bản đầy đủ

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐINH TRỌNG HƯNG

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO LỘC - LẠNG SƠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2017


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐINH TRỌNG HƯNG

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO LỘC - LẠNG SƠN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60 34 04 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo

THÁI NGUYÊN - 2017


i
LỜI CAM ĐOAN
Với đề tài “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà
nước Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên
cứu độc lập của riêng tôi. Số liệu được nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ
ràng. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố
trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Tác giả luận văn
Đinh Trọng Hưng


ii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn, tôi đã nhận được sự
giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết tôi xin gửi lời
cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo đã giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ và tạo
mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Kho bạc Nhà Nước Cao Lộc,
các anh, chị đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên
cứu, thực hiện đề tài.
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tác giả luận văn
Đinh Trọng Hưng


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. ii
MỤC LỤC ................................................................................................. iii


DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................ viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................... ix
MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................................ 2
4. Những đóng góp của luận văn .............................................................. 3
5. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 3
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ........................ 5

1.1. Cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc
nhà nước ........................................................................................ 5
1.1.1. Chi đầu tư XDCB từ NSNN ........................................................... 5
1.1.2. Kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN ........................................ 8
1.1.3. Nội dung kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN ....................... 15
1.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư XDCB qua
KBNN...................................................................................................... 17
1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................. 20
1.2.1. Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tại một số địa
phương .......................................................................................... 20
1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với KBNN Cao Lộc .............................. 27
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 29

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................... 29
2.2. Phương pháp nghiên cứu.................................................................. 29


iv
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin .................................................... 29
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin ......................................................... 31
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .................................................. 31
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ........................................................... 31
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB
từ NSNN qua KBNN .................................................................... 32
2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh quy mô kiểm soát chi đầu tư XDCB từ
NSNN qua KBNN ......................................................................... 32
2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu về nội dung kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN
qua KBNN..................................................................................... 32
Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ
NGUỒN VỐN NSNN TẠI KBNN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN .......... 33

3.1. Khái quát về Kho bạc nhà nước Cao Lộc ........................................ 33
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................... 33
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước Cao Lộc ........................... 35
3.2. Thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tại
KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn .................................................... 41
3.2.1. Thực tế thực hiện kiểm soát chi đầu tư XDCB ............................. 41
3.2.2. Thực trạng nội dung kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện
Cao Lộc ......................................................................................... 48
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN
Cao Lộc ......................................................................................... 70
3.3.1. Các yếu tố khách quan .................................................................. 70
3.3.2. Yếu tố chủ quan ............................................................................ 77
3.4. Đánh giá chung về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN
tại KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ............................................... 80
3.4.1. Kết quả .......................................................................................... 80


v
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................................................... 81
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU
TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN CAO
LỘC, TỈNH LẠNG SƠN ......................................................................... 87

4.1. Mục tiêu, định hướng kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn
NSNN tại KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ................................... 87
4.1.1. Mục tiêu......................................................................................... 87
4.1.2. Phương hướng ............................................................................... 88
4.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN
tại KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ............................................... 89
4.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách có liên quan ................................ 89
4.2.2. Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi đầu tư
XDCB từ nguồn vốn NSNN tại KBNN Cao Lộc ......................... 92
4.2.3. Đối với cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm soát thanh toán vốn.. 94
4.2.4.Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Cao Lộc.............................. 96
4.2.5. Giải pháp để triển khai thực hiện kiểm soát cam kết chi đầu tư xây
dựng cơ bản ................................................................................... 99
4.2.6.Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra nội bộ KBNN Cao Lộc 101
4.2.7. Hiện đại hóa công nghệ trong công tác kiểm soát chi NSNN .... 102
4.3. Kiến nghị ........................................................................................ 104
4.3.1. Đối với Nhà nước, Bộ Tài chính ................................................. 104
4.3.2. Đối với Kho bạc Nhà nước ......................................................... 105
4.3.3. Đối với chính quyền và các Ban, Ngành địa phương ................. 105
4.3.4. Đối với đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư................................. 106
KẾT LUẬN............................................................................................ 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 108
PHỤ LỤC .............................................................................................. 110


vii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
ĐTXDCB

: Đầu tư xây dựng cơ bản

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

GTGT

: Giá trị gia tăng

KBNN

: Kho bạc nhà nước

KTT

: Kế toán trưởng

KTV

: Kế toán viên

KT-XH

: Kinh tế - xã hội

NSNN

: Ngân sách nhà nước

ODA

: Viện trợ phát triển chính thức

QLDA

: Quản lý dự án

TKTG

: Tài khoản tiền gửi

UBND

: Ủy ban nhân dân

XDCB

: Xây dựng cơ bản


viii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bảng ý nghĩa của điểm số các biến ......................................... 30
Bảng 2.2: Ý nghĩa của điểm số bình quân ..................................................... 30
Bảng 3.1. Kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ các công trình XDCB tại
KBNN huyện Cao Lộc giai đoạn 2014 - 2016 ............................. 52
Bảng 3.2: Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực ĐTXDCB qua
KBNN Cao Lộc............................................................................. 54
Bảng 3.3: Danh mục các công trình XDCB từ NSNN qua KBNN Cao Lộc
năm 2016 ....................................................................................... 55
Bảng 3.4: Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2014-2016 ........ 58
Bảng 3.5. Số vốn từ chối chi thông qua công tác kiểm soát chi đầu tư
XDCB qua KBNN Cao Lộc ......................................................... 63
Bảng 3.6: Danh mục các dự án bị đình hoãn và tạm dừng thanh toán vốn
qua KBNN Cao Lộc năm 2016 ..................................................... 65
Bảng 3.7: Kết quả quyết toán đầu tư XDCB qua KBNN Cao Lộc ............... 66
Bảng 3.8: Đánh giá của đối tượng điều tra về hệ thống cơ sở pháp lý về
KSC NSNN ................................................................................... 74
Bảng 3.9: Đánh giá của đối tượng điều tra về Ý thức chấp hành và trách
nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách...................................... 76
Bảng 3.10. Đánh giá của các đơn vị điều tra về năng lực của cán bộ kiểm
soát chi đầu tư XDCB ................................................................... 77
Bảng 3.11: Đánh giá của đối tượng điều tra về cơ sở vật chất, hạ tầng truyền
thông và việc áp dụng công nghệ thông tin .................................. 79


ix
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3.1. Tổ chức bộ máy của KBNN Cao Lộc - Lạng Sơn .................. 36
Hình 3.2: Quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Cao Lộc ....... 44
Hình 3.3. Mở tài khoản qua kho bạc nhà nước Cao Lộc .............................. 56
Hình 3.4: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN............. 61
Hình 4.1. Dự kiến Quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi
NSNN theo mô hình một cửa ....................................................... 93


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, công cụ chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước nói chung,
công cụ chính sách tài chính nói riêng, đặc biệt là việc sử dụng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản (ĐTXDCB) của Ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò hết sức
quan trọng. ĐTXDCB là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong
quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là đối với những nước đang phát
triển như Việt Nam.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ trong tất
cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực ĐTXDCB. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
trên địa bàn huyện Cao Lộc trung bình hàng năm hàng tỷ đồng, trong đó phần
lớn là vốn NSNN. Nhiều dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng
đã phát huy được hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Xác định được tầm
quan trọng đó trong những năm qua việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư
đã được huyện Cao Lộc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả,
đặc biệt là công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước (KBNN) đã
đạt được nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực; cơ chế quản lý chi
NSNN ngày càng được hoàn thiện, rõ ràng và chặt chẽ hơn, công tác kiểm soát
chi NSNN qua KBNN ngày một chặt chẽ và hiệu quả hơn. Kết quả công tác
kiểm soát của KBNN về chi NSNN đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng
vốn NSNN hiệu quả hơn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên đây đó vẫn còn thất thoát vốn ĐTXDCB, hiệu quả sử dụng
đồng vốn ngân sách trong ĐTXDCB chưa cao, gây lãng phí nguồn lực tài chính
quốc gia. Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, cơ chế chính sách
còn một số bất cập, dễ phát sinh tiêu cực, cán bộ làm nhiệm vụ chi ĐTXDCB


2
tại các đơn vị thụ hưởng NSNN còn có tình trạng chưa am hiểu đầy đủ về quản
lý NSNN và chưa được đào tạo đồng đều… Do vậy quản lý, kiểm soát chi vốn
ĐTXDCB đóng vai trò rất quan trọng và việc hoàn thiện kiểm soát chi vốn
ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN là cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, đề tài: “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ
bản qua Kho bạc nhà nước Cao Lộc - Lạng Sơn” làm đề tài thạc sĩ của mình để
nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu trên.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm
soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc nhà
nước Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản cho Kho
bạc nhà nước Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn trong những năm tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về Kiểm soát chi đầu
tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.
- Phân tích, đánh giá được thức trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tại KBNN Cao
Lộc.
- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kiểm soát chi đầu tư xây
dựng cơ bản cho Kho bạc nhà nước Cao Lộc trong những năm tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác Kiểm soát chi đầu tư các
dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà
nước.
3.2. Phạm vi nghiên cứu


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×