Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm hóa 9 (35 câu có đáp án) đề số 2

Trường THCS Trung Mỹ
KHẢO SÁT MÔN HOÁ LỚP 9
Nội dung đề kiểm tra tính đến ngày 15/12/2008
§Ò tr¾c nghiÖm:
C©u 1: Oxít BaZơ tác dụng với nước tạo thành :
A) Dung dịch muối . B) Dung dịch BaZơ.
C) Dung dịch axít. D) Oxít axít.
C©u 2: Oxít axít tác dụng với BaZơ tạo thành :
A) Muối và Hydro. B) Axít và Hydro.
C) Axít và nước. D) Muối và nước.
C©u 3: Axít tác dụng với kim loại tạo thành :
A) Muối và Hydro. B) Muối và nước. C) BaZơ và nước. D) Oxít axít.
C©u 4: BaZơ tan và BaZơ không tan đều tác dụng với :
A – Oxít axít. B – Axít. C – Oxít BaZơ. D - Muối.
C©u 5: Phản ứng giữa axít và BaZơ tạo thành muối và nước được gọi là :
A, Phản ứng hoá hợp. B, Phản ứng thế. C, Phản ứng phân huỷ. D, Phản ứng trung hoà.
C©u 6: Muối tác dụng với muối tạo thành :
A, Muối và nước. B, Muối và kim loại. C, 2 muối mới. D, Muối và axít.
C©u 7: Trong dãy hoạt động hoá họccủa kim loại Nhôm đứng ở vị trí thứ :
A, 2 . B, 3. C, 4 . D, 5.
C©u 8: Gang là hợp kim của sắt với các bon trong đó hàm lượng các bon chiếm t ừ:

A, 3 → 5%. B, 2→ 5%. C, 1 → 4%. D, 2→ 4%.
C©u 9: Nhôm có một hợp chất riêng đó là :
A , Phản ứng với Oxít axít . B , Phản ứng với nước.
C , Phản ứng với oxít BaZ ơ. D, Phản ứng với dung dịch kiềm.
C©u 10: Sự ăn mòn kim loại thuộc vào hiện tượng gì :
A, Hiện tượng hoá học.
B, Hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí .
C. Hiện tượng ô nhiễm môi trường nước.
D, Hiện tượng vật lý.
C©u 11:Cho các oxít sau FeO,CaO,Cuo,SO
3
, oxít nào tác dụng với nước.
A, CaO,CuO , B,CuO,SO
3
. C,CaO,SO
3
. D,FeO,SO
3.
C©u 12: Axít HCl có thể tác dụng được với những chất nào trong các nhóm sau :
A-Zn,CuO. B,NaOH,Cu. C,Al,AgCl. D,CaO,H
2
S
C©u 13: Nhóm chất nào sau đây bị phân huỷ ở nhiệt độ cao:
A,CaCO
3
, Cu(OH)
2
B,NaOH, KOH. C, NaCL, KNO
3
D, CuO, FeO.
C©u 14: NaOH Được sản xuất bằng ph ương pháp:
A, Điện phân dung d ịch Na
2
CO
3
. B, Điện phân dung dịch NaCl bão hoà.
C, Điện phân dung d ịchKOH. D, Điện phân dung d ịch Na
2
SO
4


.
C©u 15: Để nhận biết ra axít BaZơ ta dùng:
A,Quỳ t ím. B,Nước vôi trong. C, Dung dịch NaOH. D, Dung d ịch KOH.
C©u 16: Dung dịch CuCl
2
tác dụng được với nhóm chất nào trong các nhóm sau đây:
A, NaOH, CuO. B, KOH, CaO. C, NaOH, AgNO
3
. D, KOH, HCl.
C©u 17: Nhóm chất nào sau đây toàn là muối :
A, HCl, NaCl, CuO. B. CaO, H
2
S, HNO
3
C, K
2
S, HCl, Na
2
O. D, NaCL, Ba(NO
3
)
2
, AlCl
3
.
C©u 18: Có 3 dung dịch NaOH, HCl, Na
2
SO
4
chỉ dùng chất nào dưới đây để nhận biết :
A, Quỳ tím. B, Phênolptalin C, Dung dịch bạc HBr D, Dung dịch Bariclorua .
C©u 19: Trộn hai dung dịch v ào sau đây sẽ có kết tủa :
A, NaOH & HBr. B, NaCl & NaOH. C, KOH & C uSO
4
. D, CuCl
2
& KCl.
C©u 20: Kim loại nào dẫn đ ện tốt nhất trong số các kim loại sau đây:
A, Vàng. B, Bạc. C, Đồng . D, Nhôm.
C©u 21: Kim loại nào sau đây có độ nóng chảy cao nhất :
A, Vonfam. B, Sắt. C, Đồng. D, Kẽm.
C©u 22:Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất :
A, Vonfam . B, Crôm . C, Sắt . D, Kali .
C©u 23: Dãy kim loại nào sau đây được sắp sếp theo thứ tự tăng dần :
A, K, Na, Fe. B, Na, K, Cu. C, Xn, Al, Na. D, Mg, Na, K.
C©u 24: Có 4 kim loại Al, Fe, Al, Cu và dung dịch HCl, FeCl
2
.
A, Al . B, Fe . C, Ag . D, Cu .
C©u 25: Dung dịch FeSO
4
có lẫn CuSO
4
, để loại bỏ CuSO
4
ta dùng :
A, Al, B, Zn. C, Fe . D, K .
C©u 26: Hỗn hợp A gồm Zn, CuO, ta có thể hoà tan trong dung dịch nào :
A, Dung d ịch H
2
S . B, Dung d ịch NaOH. C, Dung d ịch NaCl . D, Dung d ịch HCl .
C©u 27: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tổ hợp nào :
A, Trong dung dịch muối ăn . B, Trong dung dịch giấm ăn .
C, Trong dung dịch H
2
SO
4
loãng. D, Trong dung dịch CuSO
4
.
C©u 28: Nếu hàm lượng của Fe là 70% thì đó là oxít nào trong các oxít sau :
A, FeO . B, FeO
3
. C, Fe
3
O
4
. D, Không sác địng .
C©u 29: X là 1 oxít ,biết 1,6g X tác định với 30 ml dung dịch HCl 2M .Vậy X là oxít nào :
A, FeO, B, Fe
2
O
3
. C, Fe
3
O
4
. C, Không x ác định .
C©u 30: Cần bao nhiêu gam kẽm để tác dụng với H
2
SO
4
, được điều chế từ 1,6 g S :
A, 16,1 g. B, 1,3 g. C, 3,25 g. D, 8,05 g .
C©u 31: Từ 17 g FeS điều chế được bao nhiêu g H
2
SO
4
:
A, 64 g . B, 128 g . C, 196 g . D, 192 g.
C©u 32: Hoà tan 8 g NaOH trong nước tạo thành 800 ml dung dịch ,dung dịch
này có nhiệt độ là :
A, 0,25 M . B, 10 M. C, 400 ml. D, 200 ml.
C©u 33: Hoà tan 5 g NaCl vào 120 g nước được dung dich X có nhiệt độ % là :
A, 40%. B, 0,4%. C, 4,2%. D, 5,2%.
C©u 34: Để có dung dịch NaCl 16% cần phải lấy bao nhiêu gam nước để hoà tan vào 20 g NaCl :
A, 125 g. B, 145 g . C, 105 g. D, 107 g .
C©u 35: Hòa tan 5g NaOH vào 120g nước được dung dịch x dung dịch cónồng độ :
A.4%. B.5% . C.6%. D.7%.
Đáp án
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đ.án B C A B D D C B D A C A A B A C
Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Đ.án D A C B A A B A C D C B B C C A
Câu 33 34 35
Đ.án A C A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×