Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng trồng phòng hộ đầu nguồn tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

THÁI NGUYÊN - 2017


Chuyên ngành
: 60620201

LÂM

THÁI NGUYÊN - 2017


i


ii

Nông lâm Thái nguyê

túc và v

Thái Nguyên, ngày


tháng

7


iii

................................................................................................... i
....................................................................................................... ii
............................................................................................................ iii
DANH M

C

DANH M

CÁC

DANH M

VI

T ............................................... vii

.................................................................................viii
............................................................................................. ix

.............................................................................................................. 1
.......................................................................................................... 1
.......................................................................................... 3
........................................................................... 3
............................................................................................ 3
3.2. Ý n
C

............................................................................................ 3
........................................ 4

1:............................................................................ 4
............................................................................................ 4
1.1.2. Phân lo r

phòng h ............................................................................ 4
.............................. 5

1.2.
1.2

t

................................................................................. 6
........................................................................ 6
........................................................................ 9
..................................... 11
....................................... 13
............................................................................. 14
...................................................................... 14
...................................................................... 18
....................................... 19


iv
....................................... 21
..................................................................... 23
..................................................................................... 23
............................................................................................. 23
.................................................................................................. 23
................................................................................... 24
................................................................................ 24
....................................................................................... 25
........................................................................................ 25
........................................................................ 25
............................ 25
:

.................... 28

2

................................................................................... 28

2

...................................................................................... 28

2

.................................................................................... 28

2.4. Ph

ng pháp nghiên c u.............................................................................. 28
........................................... 28

........................................................................................... 28
:

............................ 40
.......... 40
....................... 40
.................................................. 45
..................................................................................... 45
.............................................................................................. 47
........................................................................................... 48
.................................................................................................. 48


v

............................................................................. 49
.......................................................................... 49
................................................................... 50
............................................. 52
............................................. 54
3.1.3.5.

.......................................................................... 55
...................................... 58
................... 58
-

............... 60
.................................................................. 66

3.2.4.2.

67
............... 72
v i công tác
................................................................................................... 73

3.5.

....................... 75
......................................................................... 75
............ 75
.......................................................... 75

3.5.4. M t s gi i pháp
công tác qu
3.5.4.1

lý,

th

cp

và phát tri

nguyên n
r

phòng

n

ng tiêu

c

.................................... 75

........................................................................ 77
.................................. 78
.......................................................... 79
.......... 79

............................................................................... 81
.......................................................................... 82


vi
........................................................................................................... 82
......................................................................................................... 83
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 85
........................................................................................................... 90


vii

DANH M C CÁC

C

D1.3

ng kính trung bình t

Dt

ng kính tán trung bình

Hvn

Chi

LSNG

Lâm s n ngoài g

NPV

Giá tr l

nhu n ròng

Ô tiêu chu n

QLBVR
RSX

Tr ng r ng s n xu

RSX

R

UBND
MH

trí 1,3 m

ao vút n n trung bình

NN & PTNT Nông nghi p và phát tri
OTC

VI

xu
y ban nhân dân

Mô hình

nông thôn

T


viii

DANH M

CÁC
............... 40
.............................. 42
........ 55
................ 58

B ng 3.5. Chi phí cho 01 ha

ng mô hình cho c chu k kinh doanh......... 61

B ng 3.6. Thu nh

khai thác cho 01

B ng 3.7. B ng cân

i thu chi cho 01 ha r ng tr ng trong các mô hình........... 63

B ng 3.8. Hi u qu ki

ng tr ng mô hình......................... 62

01 ha r

r ng trong các mô hình ................. 65

B ng 3.10.
............................................................................................................... 67
............................................................. 69
................................. 70
t

h

công tác QLBVR phòng

ng k

n

ng nguyên nhân

ng

................................................. 76


ix

DANH M
.......................................................................................... 37
Hình 2.4. Khung SWOT (

m

u, c

) ............... 39
............................ 41
.................................... 43

............................................... 44
.................................. 45
............. 71
............................... 72


1

tri

-

t

-


2

-2020.

14.624,98

; Thông + Lim,
U

[21
III, IV (2006 - 2010; 2011-

Phúc

- 2000; 2001 -


3

-

.
-

nâng cao
.

.
3.2. Ý n

.


4
C

1

iên quan

Theo lu

v

2004 [31
u

ng.

r

p
a

1.1.2. Phân lo

r

phòng h
[19]

-

-

-

[19]
-

l


5
-

c.

[19]

-

sinh thái;
-

d.

[19]

-

-

1.1.3.

[19]:

-

-

-


6
-

-

-

-

.

-

1.2.

1.2
Ngày na


7

-

nhu c

39].

êpan, Thái Lan, Philippines) [29

-


8

6

khai thá

nguyên (Laslo Pancel, 1993) [46


9

[35
ú
theo Ng


10
4]. Tuy

(Landgreen và T.B. Raintree, 1983; King, 1979; Hurley, 1983; Nair, 1989; Chun
K.

4].

-


11

-

, lâm ngh

-

1938; Beard,1946; Lebrun và Gibert,1954; Jones, 1955,1956; Schultz, 1960;
Baur, 1964; Rollet, 1969) [1], [47

Lancaster, 1953; Taylor, 1954; Jones, 1960; Foggie, 1960; Rosevear, 1974) [1];

- 1954); Wyatt Smith,1961,
hoá

trên


12

A x K1 P x K2

F=

H

xói mòn (ha),

K1
K2

t

].
phòng

trên

-5

ng


13
(1982), X. A Timiriazep (1983, 1909, 19

ng và Tây Châu Phi thì Phi lào

gia
a

ã

(Nêpan, Thái Lan, Philippin).

1883) [48]


14

-

gia phát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×