Tải bản đầy đủ

cac dang can bang cua vat ran

1
Em hãy phát biểu
quy tắc tổng hợp hai
lực song song cùng
chiều?
- Hợp lực là một lực song song, cùng
chiều và có độ lớn bằng tổng các độ
lớn của 2 lực.
1 2
F F F
= +
- Giá của hợp lực chia trong khoảng
cách giữa 2 điểm thành những đoạn
tỉ lệ nghịch với độ lớn 2 lực.
1 2
2 1
F d
F d
=
2
Các em

có biết tại
sao không
lật đổ
được con
lật đật
không?
Tại sao ôtô
chất lên nóc
nhiều đồ
nặng sẽ dễ bị
lật đổ ở chổ
đường
nghiêng?
Bài học
hôm nay
của chúng
ta sẽ trả lời
các câu hỏi
này.
3
I. CAÙC DAÏNG CAÂN BAÈNG


Quan sát các hình sau
các em có nhận xét gì
trạng thái của chúng
không?
Hình 1
Hình 2 Hình 3
Chúng đang ở trạng
Thái cân bằng
Vậy các trạng
thái cân bằng
đó có giống
nhau không ?
Nào chúng ta hãy
cùng nghiên cứu
vấn đề này.
4
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 10 BAN CƠ BẢN


BÀI : 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
Lớp ; 10A9
Sỉ số: 48
Vắng : 0
Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2008
5
Bây giờ ta tác
dụng lực nhỏ cho
nó lệch ra khỏi vị
trí cân bằng một
chút và quan sát
hiện tượng diễn
ra tiếp theo.
Hình 1
Hình 3


Hình 2
Hình 1
F
F
F
Các em thấy hiện
tưởng diễn ra
như thế nào?
Giống nhau
không?
Thưa thầy
khác nhau ạ!
Vì hiện tượng diễn ra
không giống nhau
,nên các vị trí cân
bằng này khác nhau
về tính chất.
Ta nói vật có 3 dạng
cân bằng khác nhau.
1.Cân bằng không
bền (hình 1)
2.Cân bằng bền (hình
2)
3.Cân bằng phiếm
định (hình 3)
Bây giờ chúng ta
tìm hiểu các dạng
cân bằng này ,về
tình chất và nguyên
nhân. Nào chúng ta
cùng tìm hiểu .
6
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1. Cân bằng khơng bền
Hình 1
F
Các em quan sát hình 1 khi
vật lệch ra hỏi vị trí cân
bằng. Vật có thể trở lại vị
trí cũ khơng ?
Thưa thầy
khơng ạ.
Quan sát hình
Vậy một vật bò lệch khỏi vò
trí cân bằng không thể tự trở
về vò trí đó được.Ta nói vật
ở trạng thái cân bằng
khơng bền
.
7
Nguyên nhân
em có biết nguyên
nhân gây ra cân
bằng không bền
G
Em có nhận xét gì về
trọng tâm của vật so
với trục quay
ở vị trí
cao ạ !
Đúng rồi, khi vật ở trạng
thái cân bằng không bền
thì trọng tâm của vật ở vị
trí cao nhất so với các vị
trí lân cận.Đây chính là
nguyên nhân gây ra trạng
thái CBKB.
Trọng tâm của vật
Vì trọng tâm của vật ở vị trí
cao nhất nên có xu hướng trở
về vị trí thấp nhất do đó khi
lệch ra VTCB, trọng lực P gây
ra mômem lực khác 0 đưa vật
ra xa VTCB ban đầu
G
P
d
8
Momen lực khác không
Hợp lực khác không
Vây: Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút
mà trọng lực của vật có su hướng kéo nó ra xa vị trí
cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng khơng bền.
Vât lệch khỏi VTCB không bền
Tác dụng
Đưa vật rời xa VTCB ban đầu
9
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Hãy quan sát hình !
2.Cân bằng bền
Vị trí cân bằng
VTCB
Hiện tượng
xảy ra như thế
nào khi vật
lệch khỏi
VTCB?
Thưa thầy, vật
trở lại vị trí CB
ban đầu ạ!
10
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG
2.Cân bằng bền
Vậy khi vật lệch ra khỏi vị trí
Vậy khi vật lệch ra khỏi vị trí
cân bằng mà nó có thể trở lại vị
cân bằng mà nó có thể trở lại vị
trí cân bằng ban đầu thì người ta
trí cân bằng ban đầu thì người ta
nói vật ở trạng thái cân bằng bền.
nói vật ở trạng thái cân bằng bền.
Thưa thầy vậy nguyên nhân
gây ra trạng thái cân bằng
này là gì ạ?
11
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi
Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi
em.Trọng tâm của vật rắn ở dạng
em.Trọng tâm của vật rắn ở dạng
cân bằng bền có đặc điểm gì?
cân bằng bền có đặc điểm gì?
Nguyên nhân gây ra dạng cân bằng bền
2.Cân bằng bền
ở vị trí thấp
nhất ạ !
Đó chính là nguyên gây ra trạng thái
bân bằng bền đó em à. Nào bây giờ
thầy phân tích cho các em xem.
12
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Hãy quan sát hình vẽ !
P
r
N
r
P
r
N
r
F
r
2.Cân bằng bền
P
r
Nguyên nhân
Hợp lực tác dụng lên
vật có xu hướng đưa
vật về VTCB
Trọng lực
tạo ra
mômem
lực có xu
hướng
đưa vật
về vị trí
cân bằng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×