Tải bản đầy đủ

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT ha noi nam 2018

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ
(Đề kiểm tra có 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................

Mã đề kiểm tra 964

Số báo danh: ..........................................................................

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc là v, khi đó bước sóng
được tính theo công thức
A.  

B.   v. f .


2v
.
f

C.  

v
.
f

D.   2v. f

Câu 2: Tương tác từ không xảy ra khi
A. một than năm châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
B.một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.
C. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
D.hai thanh nam châm đặt gần nhau .
Câu 3: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u  220cos100 t (V ) , giá trị điện áp hiệu dụng là
A.100 V .

B. 220 2 V.

C. 220 V.

D. 110 2 V.

Câu 4: Sóng điện từ được dùng để truyền thông tin dưới nước là
A.sóng điện.

B. sóng trung.

C. sóng cực ngắn.

D. sóng dài.

Câu 5: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài . Cho con lắc dao động diều hòa
tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của dao động được tính bằng
A.


1
2

g

.

B. 2

g

.

C.

g

.

D.

g

.

Câu 6: Điện tích trên một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là q  Q0 cos 4 104 t
trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là
A. 10kHz.

B.20kHz.

C. 40kHz.

D. 200kHz.

Câu 7: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung
C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số góc  thay đổi được. Khi trong
mạch xảy ra hiện tượng công hưởng thì
A.  

1
.
RC

B.  

1
.
LC

C.

  LC .

D.  

1
.
LR

Câu 8: Đặc điểm của tia tử ngoại là
A. không truyền được trong chân không.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

1


B. phát ra từ những vật ị nung nóng tới 1000oC.
C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
D. bị nước và thủy tinh hấp thụ.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ?
A. Sóng cơ có thể giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ.
B. Sóng cơ không lan truyền được trong chân không.
C. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh khơn truyền trong chất rắn.
D. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 10: Nhận định nào sau đây là không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng?
A. Ánh sáng mặt trời gồm vô số các ánh sáng đơn sắc có dải màu nối liền nhau từ đỏ đến tím
B. Tốc độ ánh sáng đơn sắc đi trong lăng kinh phụ thuộc vào màu của nó.
C. Ánh sáng Mặt Trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục , lam, chàm, tím).
D. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào màu của ánh sáng đơn sắc.
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x  4cos 4 t (cm). Biên độ dao động là
A. 4 cm.

B. 2 cm.

C. 8 cm.

D. 4 cm.

Câu 12: Điều nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của êlectron và prôtôn có độ lớn bằng nhau.
B. Đơn vị đo điện tích là Cu-lông (trong hệ SI).
C. Điện tích có hai loại là điện tích dương và điện tích âm.
D. Dụng cụ để đo điện tích của một vật là ampe kế.
Câu 13: Sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc có tần số 900 MHz. Coi tốc độ truyền sóng bằng
3.108 m / s. Sóng điện từ này thuộc loại
A. sóng cực ngắn.

B. sóng ngắn.

C. sóng dài.

D. sóng trung.

Câu 14: Đặt điện áp u  U 2 cos t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C. Biểu thức
cường độ dòng điện trong mạch là
A. i  UC 2 cos t.

B. i 

C. i  UC 2 cos(t  0,5 ).

U 2
cos t.
C

D. i  UC 2 cos(t  0,5 ).

Câu 15: Một sóng cơ có phương trình là u  2.cos(20 t  5 x) (mm), trong đó t tính theo giây, x tính
theo cm. Trong thời gian 5 giây, sóng truyền được quãng đường dài
A. 20 cm.

B. 32 cm.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

C. 18 cm.

D. 40 cm.


Câu 16: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn có điện trở 200  . Nhiệt lượng tỏa ra trên vật
dẫn đó trong 40 s là
A. 20 kJ.

B. 16 kJ.

C. 30 kJ.

Câu 17: Cho chiết suất tuyệt đối của thủy tinh và của nước lần lượt là 1,5 và

D. 32 kJ.

4
. Nếu một ánh sáng đơn
3

sắc truyền trong thủy tinh có bước sóng là 0,06 m thì ánh sáng đó truyền trong nước có bước sóng là
A. 0,675 m.

B. 0,55 m .

C. 0,90 m.

D. 0, 60 m.

Câu 18: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, quả cầu nhỏ có khối lượng m đang dao động tự do với
chu kì T  0,1 s. Khối lượng của quả cầu
A. m = 400g.

B. m = 300g.

C. m = 100g.

D. m = 200g.

Câu 19: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích Q tại điểm
A thì cường độ điện trường tại M có đọ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là
A. 2E.

B.

E
.
4

C.

E
.
2

D. 4E.

Câu 20: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh?
A. Chỗ nào từ trường (điện trường) mạnh thì phân bố đường sức mau.
B. Qua mỗi điểm trong từ trường (điện trường) chỉ vẽ được một đường sức.
C. Chiều của đường sức tuân theo những qui tắc xác định.
D. Các đường sức là những đường cong khép kín.
Câu 21: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải
điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng
A. – 2 dp.

B. – 0,5 dp.

C. 0,5 dp.

D. 2 dp.

Câu 22: Trên một sợi dây dài 1,2 m đang có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây là hai nút và trên dây chỉ có
một bụng sóng. Bước sóng có giá trị là
A. 2,4 m.

B. 1,2 m.

C. 4,,8 m.

D. 0,6 m.

Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một tụ điện dung C và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Biết
7
cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i  0,04cos 2.10 t ( A). Điện tích cực đại của tụ có giá trị
A. 2.109 C.

B. 4.109 C.

C. 8.109 C.

D. 109 C.

Câu 24: Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới một khối thủy tinh có
chiết suất tuyệt đối bằng 1,5. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ, tia phản xạ và tia
khúc xạ hợp với nhau góc 120°. Góc tới của tia sáng bằng
A. 66,3°.
B. 36,6°.
C. 23,4°.
D. 24,3°.
Câu 25: Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hòa, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là
u1  8V thì cường độ dòng điện i1  0,16 A , khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ u2  4V thì cường độ
dòng điện là i2  0, 20 A. Biết hệ số tự cảm L  50mH , điện dung tụ điện là

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

3


A. 15 F .

B. 20 F .

C. 150 F .

D. 50 F .

Câu 26: Một con lắc lò xò gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên A và
tần số góc  . Khi vật ở vị trí có li độ x 
A.

m 2 A2
.
4

B.

m 2 A2
.
2

A 2
thì động năng của vật bằng
2
2m 2 A2
C.
.
3

D.

3m 2 A2
.
4

Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung
C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc 
không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch vẫn bằng I. Điều nào sau đây là đúng?
A.  2 LC  1   RC.

B.  2 LC  1   RC.

C.  2 LC  2.

D.

 2 LC  0,5.

Câu 28: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A = 30°. Chiếu một tia sảng
đon sắc tới lăng kính theo phương vuông góc với mặt bên AB. Tia sáng khi đi ra khỏi lăng kính nằm sát
với mặt bên AC. Chiết suất của lăng kính bằng
A. 1,33.
B. 2,0.
C. 1,5.
D. 1,41.
Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  4 3 cos8 t (cm), trong đố t tính theo
giây. Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM  6cm đến vị trí N có li độ xN  6cm là
A.

1
s.
24

B.

1
s.
16

C.

1
s.
8

D.

1
s.
12

Câu 30: Một tụ điện có điện dung không đổi khi mắc vào mạng điện 110V - 60 Hz thì cường độ dòng
điện hiệu dụng trong mạch là 1,5 A. Khi mắc tụ điện đó vào mạng điện 220 V - 50 Hz thì cường độ dòng
điện hiệu dụng trong mạch là
A. 1,8 A.
B. 3,0 A.
C. 0,9 A.
D. 2,5 A.
Câu 31: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A
và B cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Gọi  là một đường thẳng nằm
trên mặt nước, qua A và vuông góc với AB. Coi biên độ sóng trong quá trình lan truyền không đổi. Số
điểm dao động với biên độ cực đại năm trên A là
A. 22.

B. 10.

C. 20.

D. 12.

Câu 32: Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb trong thời gian 0,1 s. Suất điện
động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng
A. 6 V.

B. 10 V.

C. 22V.

D. 16V.

Câu 33: Hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B trên mặt thoáng của chất lỏng, dao động theo phương
vuông góc với mặt thoáng có phương trình u A  2cos 40 t (cm) , uB  4cos 40 t (cm) với t tính theo
giây. Tốc độ truyền sóng bằng 90 cm/s. Gọi M là một điểm trên mặt thoáng với MA = 10,5 cm; MB = 9
cm. Coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ

A. 6cm.

B. 2 3 cm.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

C. 2 cm.

D. 2 5 cm.

4


Câu 34: Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự, cuộn dây với hệ số tự cảm L 

2
H , biến trở
5

102
F . Điểm M là điểm nối giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu A, M một
25
ắc quy có suất điện động 12V và điện trở trong 4 điều chỉnh R  R1 thì có dòng điện cường độ
R và tụ điện có điện dụng C 

0,1875A. Mắc vào A, B một hiệu điện thế u  120 2 cos 100 t  (V) rồi điều chỉnh R  R2 thì công
suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại bằng 160W. Tỷ số R1 : R2 là
A. 0,45.

B. 0,125.

C. 1,6.

D. 0,25.

Câu 35: Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước
với phương trình u  a cos 40 t (cm), trong đó t tính theo giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt
nước sao cho OM vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm / s . Khoảng
cách từ O đến M và N lần lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với
nguồn là
A. 7.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 36: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Trên đoạn AM chứa điện trở
R  30 3  và tụ điện, trên đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Đặt vào
hai đầu A, B một điện áp u  U 2 cos100 t (V) và điều chỉnh hệ số tự cảm sao cho điện áp hiệu dụng
ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biết rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM trễ pha

2
3

so với điện áp ở hai đầu của đoạn mạch MB. Điện dung của tụ có giá trị là

2.103
B.
F.
3

103
A.
F.
3 3

103
C.
F.
3

103
D.
F.
6

Câu 37: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Ánh sáng đơn có bước sóng
  0,6  m, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn
ảnh là D thì quan sát thấy trên đoạn MN dài 12 mm ở màn ảnh có n vân sáng, kể cả hai vân sáng ở M và
N. Tịnh tiến màn ảnh theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn 50 cm thì trên đoạn MN bớt đi 2
vân sáng (tại M và N vẫn có vân sáng). Giá trị của D là
A.


.
12

B.

5
.
12

C.


.
6

D.


24

.

π


 (cm) và x2  A2 cos  t   (cm) là hai phương trình của hai dao
3
4

động điều hòa cùng phương. Biết phương trình của dao động tổng hợp là x  5cos t    (cm). ĐểCâu 38: Cho x1 = A1cos  ωt +

tổng biên độ của các dao động thành phần  A1  A2  cực đại thì  có giá trị là
A.


.
12

B.

5
.
12

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

C.


.
6

D.


24

.


Câu 39: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của
quả cầu lần lượt là k = 80 N/m, m = 200 g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm
rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng
2
trường g  10 m / s . Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị là
A. 0,075J.

B. 0,025 J.

C. 0,10 J.

D. 0.

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều u  U 2 cos  t (V), trong đó U không đổi,  thay đổi được vào
một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L 

1, 6H mắc nối

  0 thì công suất trên đoạn mạch đạt cực đại bằng 732 W. Khi   1 hoặc   2 thì
công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng nhau và bằng 300 W. Biết 1  2  120 (rad/s). Giá trị của R
tiếp. Khi
bằng
A. 160 Ω.

B. 240 Ω.

C. 400 Ω.

D. 133,3 Ω.

…….Hết…….

Đáp án
1. C

2. C

3. D

4. D

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. C

11. A

12. D

13. A

14. C

15. A

16. D

17. A

18. C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. A

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. D

31. B

32. B

33. B

34. C

35. C

36. C

37. B

38. D

39. D

40.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com

6


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ
(Đề kiểm tra có 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................

Mã đề kiểm tra 964

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 6. f 


2

Câu 13  

v
 0.3333m  10m
f

Câu 14. Trong mạch điện chỉ có tụ điện thì i luôn sớm pha hơn u một góc 0,5π rad
Câu 15. 5s=50.0,1s=50T=> S  50
Câu 16. Q  RI 2t
Câu 17. Do tần số không đổi ta có

Câu 18. T  2

c
c

1,51 4 
2
3

m
k

Câu 19. E  9.109

Q
; rN=2rM
 r2

Câu 21. f=-MCV=-50cm=-0,5m; D 
Câu 22.


2

 1, 2m

Câu 23. Qo 

Câu 24.

1
f

Iosin i
 1,5 =>i=36,58677555o
sin 180  120  i 

Đăng tải bởi https://blogvatly.com


 i12 u12
 2  2 1
1
1
 Io U o
Câu 25. Giải hệ  2
=>Uo=12,2204 (V) và I o2  0,0448 ; áp dụng LI o2  CU o2
2
2
2
 i2  u2  1
2
2
 I o U o
=>C=1,500004955.10-5F
Câu 26.


x2 1
1
 1 2   w®  w
w
A
2
2

Câu 27. Z L  Z C   Z L  Z C  2Z L 

1
 2 L
C

Câu 28. Tia tới vuông góc với mặt bên AB sẽ đi tới thẳng mặt AC với góc tới i, ta có

sin i 1
sin 30o 1
 

s inr n
sin 90o n

3

 cos , Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N
2
6
4 3
0
có li độ xN =6cm ứng với góc quay 120 =T/3
1,5
.2 .50.220
Câu 30. 1,5  2 .60.110.C ; I  2 .50.220.C 
2 .60.110
16
16
 k   k  0  1  2  3  4  5 ; trừ đường trung trực của AB xét về
Câu 31. Số cực đại trên AB
3
3
phía A có 5 đường ứng với các điểm dao động với biên độ cực đại, mỗi đường sẽ cắt đường thẳng  tại hai
Câu 29. Ta có

điểm.
Câu 32.  tc 

6
t

Câu 33. Tính  

v
2 AM 
2 MM 


 4,5cm ; u AM  2cos  40 t; uBM  2cos  40 t
f
 
 uM=uAM+uBM= 2 3
Câu 34. ZL=40Ω; ZC=25Ω; giả sử cuộn dây có r=0 thì Pmax 

U2
U2

 480w khác 160W nên
2 R2 2  Z L  ZC 

r#0
Ta có 0,1875 

U2
12
2
2
 160 (3)
(1); R2  r   Z L  Z C  (2);
2( R2  r )
R1  r  4

Từ (2) và (3) tìm được R2 và r; thay r vào (1) tìm được R1
Câu 35. Trong tam giác vuông MON hạ đường cao OH xuống MN tính được OH=28cm; xét trên khoảng
MH ta có

OH n1 

OMvà trên khoảng NH ta có

OH n2 

ON; với n1 và n2 là các số nguyên dương

ta tìm được n1=2 và n2=4, vậy tổng cộng trên MN có 6 điểm dao động cùng pha với nguồn.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com


Câu 36. Vẽ giản đồ véc tơ U AB  U AM  U MB xác định được góc giữa U R U C là


 Z
=> tan  C =>ZC
6
R
6

D

12

n

1



a
Câu 37. Giải hệ 
12   n  2  1   D  500 

a
Câu 38. Vẽ giản đồ véc tơ A  A1  A2 ,  là góc giữa A và trục ox ta có
A1
A2
A1  A2
A, với A=5cm,








sin     sin     sin      sin     sin             
4

3

4

3

3
 4


để A1+A2 lớn nhất, biện luận theo điều kiện này ta tìm được

.

mg
 2,5cm ; A=7,5-2,5=5cm; A  lo nên lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất bằng 0 khi
k
1
x  lo  2,5cm  0, 025m ; mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu nên w t  kx 2 =0,025J
2

Câu 39. lo 

Câu 40. Theo bài ta có:

U2
 732 (1) và 12  o2 ;
+ khi   o thì P=
R
2
U R
U 2R
U 2R
U 2R+ 300 
(2)
2
2
2
2
2
2
R


L


L
R

120

L
1
1
2
R 2   1 L 1
1C 

R 2   1 L  2 
o 

C

2 

Giải hệ (1) và (2) ta tìm được R

Đăng tải bởi https://blogvatly.com


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ
(Đề kiểm tra có 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................

Mã đề kiểm tra 964

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 6. f 


2

Câu 13  

v
 0.3333m  10m
f

Câu 14. Trong mạch điện chỉ có tụ điện thì i luôn sớm pha hơn u một góc 0,5π rad
Câu 15. 5s=50.0,1s=50T=> S  50
Câu 16. Q  RI 2t
Câu 17. Do tần số không đổi ta có

Câu 18. T  2

c
c

1,51 4 
2
3

m
k

Câu 19. E  9.109

Q
; rN=2rM
 r2

Câu 21. f=-MCV=-50cm=-0,5m; D 
Câu 22.


2

 1, 2m

Câu 23. Qo 

Câu 24.

1
f

Iosin i
 1,5 =>i=36,58677555o
sin 180  120  i 

Đăng tải bởi https://blogvatly.com


 i12 u12
 2  2 1
1
1
 Io U o
Câu 25. Giải hệ  2
=>Uo=12,2204 (V) và I o2  0,0448 ; áp dụng LI o2  CU o2
2
2
2
 i2  u2  1
2
2
 I o U o
=>C=1,500004955.10-5F
Câu 26.


x2 1
1
 1 2   w®  w
w
A
2
2

Câu 27. Z L  Z C   Z L  Z C  2Z L 

1
 2 L
C

Câu 28. Tia tới vuông góc với mặt bên AB sẽ đi tới thẳng mặt AC với góc tới i, ta có

sin i 1
sin 30o 1
 

s inr n
sin 90o n

3

 cos , Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N
2
6
4 3
0
có li độ xN =6cm ứng với góc quay 120 =T/3
1,5
.2 .50.220
Câu 30. 1,5  2 .60.110.C ; I  2 .50.220.C 
2 .60.110
16
16
 k   k  0  1  2  3  4  5 ; trừ đường trung trực của AB xét về
Câu 31. Số cực đại trên AB
3
3
phía A có 5 đường ứng với các điểm dao động với biên độ cực đại, mỗi đường sẽ cắt đường thẳng  tại hai
Câu 29. Ta có

điểm.
Câu 32.  tc 

6
t

Câu 33. Tính  

v
2 AM 
2 MM 


 4,5cm ; u AM  2cos  40 t; uBM  2cos  40 t
f
 
 uM=uAM+uBM= 2 3
Câu 34. ZL=40Ω; ZC=25Ω; giả sử cuộn dây có r=0 thì Pmax 

U2
U2

 480w khác 160W nên
2 R2 2  Z L  ZC 

r#0
Ta có 0,1875 

U2
12
2
2
 160 (3)
(1); R2  r   Z L  Z C  (2);
2( R2  r )
R1  r  4

Từ (2) và (3) tìm được R2 và r; thay r vào (1) tìm được R1
Câu 35. Trong tam giác vuông MON hạ đường cao OH xuống MN tính được OH=28cm; xét trên khoảng
MH ta có

OH n1 

OMvà trên khoảng NH ta có

OH n2 

ON; với n1 và n2 là các số nguyên dương

ta tìm được n1=2 và n2=4, vậy tổng cộng trên MN có 6 điểm dao động cùng pha với nguồn.

Đăng tải bởi https://blogvatly.com


Câu 36. Vẽ giản đồ véc tơ U AB  U AM  U MB xác định được góc giữa U R U C là


 Z
=> tan  C =>ZC
6
R
6

D

12

n

1



a
Câu 37. Giải hệ 
12   n  2  1   D  500 

a
Câu 38. Vẽ giản đồ véc tơ A  A1  A2 ,  là góc giữa A và trục ox ta có
A1
A2
A1  A2
A, với A=5cm,








sin     sin     sin      sin     sin             
4

3

4

3

3
 4


để A1+A2 lớn nhất, biện luận theo điều kiện này ta tìm được

.

mg
 2,5cm ; A=7,5-2,5=5cm; A  lo nên lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất bằng 0 khi
k
1
x  lo  2,5cm  0, 025m ; mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu nên w t  kx 2 =0,025J
2

Câu 39. lo 

Câu 40. Theo bài ta có:

U2
 732 (1) và 12  o2 ;
+ khi   o thì P=
R
2
U R
U 2R
U 2R
U 2R+ 300 
(2)
2
2
2
2
2
2
R


L


L
R

120

L
1
1
2
R 2   1 L 1
1C 

R 2   1 L  2 
o 

C

2 

Giải hệ (1) và (2) ta tìm được R

Đăng tải bởi https://blogvatly.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×