Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ VẬT LÝ 12

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

CH
A. TịM T T LÝ THUY T:
I.SịNG C
1.Sóng c -

VÀ S

Trang 1

NG : SịNG C

TRUY N SịNG C

http://dethithu.net

:

nh ngh a- ịhợn lo i


De

+ Sóng c là nh ng dao đ ng lan tru n trong môi tr ng .
+ Khi s ng c tru n đi ch c pha dao đ ng c a các ph n t v t ch t lan tru n còn các ph n t v t ch t thì dao
đ ng xung quanh v trí cân b ng c đ nh.
+ Sóng ngang là s ng trong đ các ph n t c a môi tr ng dao đ ng theo ph ng vuông g c v i ph ng tru n
s ng. Ví d : s ng trên m t n c, s ng trên s i dâ cao su.
+ Sóng d c là sóng trong đ các ph n t c a môi tr ng dao đ ng theo ph ng trùng v i ph ng tru n s ng.
Ví d : s ng âm, s ng trên m t lò xo.

2.Các đ c tọ ng c a m t sóng hình sin

+ Biên đ c a sóng A: là biên đ dao đ ng c a m t ph n t c a môi tr ng c s ng tru n qua.
+ Chu k sóng T: là chu k dao đ ng c a m t ph n t c a môi tr ng s ng tru n qua.
+T ns

f: là đ i l

1
T

ng ngh ch đ o c a chu k s ng : f =

Th

+ T c đ tru n s ng v : là t c đ lan tru n dao đ ng trong môi tr
+B
+B

c sóng : là qu ng đ

ng mà s ng tru n đ

ng .

c trong m t chu k .  = vT =

c s ng  c ng là kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên ph

v


.
f

ng tru n s ng dao đ ng cùng pha.

ng tru n s ng mà dao đ ng ng

+Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên ph

ng tru n s ng mà dao đ ng vuông pha là

iTh

+Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên ph

c pha là

+Kho ng cách gi a hai đi m b t k trên ph

ng tru n s ng mà dao đ ng cùng pha là: k.

+Kho ng cách gi a hai đi m b t k trên ph

ng tru n s ng mà dao đ ng ng

+L u ý: Gi a n đ nh (ng n) s ng c (n - 1) b

c pha là: (2k+1)

c s ng.

2

A

C

3. Ph ng tọình sóng:
a.T i ngu n O: uO =Aocos(t)
b.T i M tọỪn ịh ng tọuy n sóng:

uM=AMcos(t- t)

.

Ph

ng tru n s ng

J


2

G

3


2

u


v sóng

N u b qua m t mát n ng l ng trong quá trình tru n
sóng thì biên đ s ng t i O và M b ng nhau: Ao = AM = A.

x
t x
Thì:uM =Acos(t - ) =Acos 2(  ) V i t x/v
v
T 
c.T ng Ọuát: T i đi m O: uO = Acos(t + ).

d.T i đi m M cách O m t đo n x tọỪn ịh

I

H

F

2

.

et
u.N

D

4

.

http://dethithu.net

E

B

2

x

O

M

A

x

u

biên đ s ng

ng tọuy n sóng.

* S ng tru n theo chi u d ng c a tr c Ox thì:
x
x
uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 ) t  x/v

v
* S ng tru n theo chi u âm c a tr c Ox thì:

O

-A

B

c s ng 

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 1
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net

x


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 2

x
x
)

v
-T i m t đi m M xác đ nh trong môi tr ng s ng: x =const; uM là hàm đi u hòa theo t v i chu k T.
-T i m t th i đi m xác đ nh t= const ; uM là hàm bi n thiên đi u hòa theo không gian x v i chu k .

uM = AMcos(t +  +  ) = AMcos(t +  + 2

l ch ịha gi a hai đi m cách ngu n m t kho ng xM, xN:

e.

MN  

De

+N u 2 đi m M và N dao đ ng cùng pha thì:

MN  2k  2

xN  xM+N u 2 đi m M và N dao đ ng ng

 2k  xN  xM  k .

xN  xM
x  xM
 2 N
v


(kZ)

c pha thì:

x x

MN  (2k  1)  2 N M  (2k  1)  xN  xM  (2k  1) .
2


http://dethithu.net
(kZ)

+N u 2 đi m M và N dao đ ng vuông pha thì:

Th

x xMN  (2k  1)  2 N M  (2k  1)  xN  xM  (2k  1) . ( k  Z )

2
2
4

-N u 2 đi m M và N n m trên m t ph
(N u 2 đi m M và N trên ph
-V

x
v

ng tru n s ng và cách nhau m t kho ng d thì :  =

2 đi m M và N trên ph ng tru n s ng s :
+ dao đ ng cùng pha khi:
d = k


d = (2k + 1)
2

+ dao đ ng vuông pha khi:
d = (2k + 1)
4
v i k = 0, ±1, ±2 ...
L u Ủ:
n v c a x, x1, x2,d,  và v ph i t ng ng v i nhau.
c pha khi:

iTh

+ dao đ ng ng

x


ng tru n s ng và cách nhau m t kho ng x thì:     2

f. Tọong hi n t ng tọuy n sóng tọỪn s i dợy, dâ đ
đi n là f thì t n s dao đ ng c a dâ là 2f.

2d
)


d2

d1
0

d
N

M

c kích thích dao đ ng b i nam châm đi n v i t n s dòng

http://dethithu.net

et
u.N

II. GIAO THOA SÓNG
1. i u ki n đ có giao thoa:

Hai s ng là hai s ng k t h p t c là hai s ng cùng t n s và c đ l ch pha không đ i theo th i gian (ho c hai s ng
cùng pha).

2. Lý thuy t giao thoa:

Giao thoa c a hai s ng phát ra t hai ngu n s ng k t h p S 1, S2 cách nhau m t kho ng l:
+Ph ng trình s ng t i 2 ngu n :( i m M cách hai ngu n l n l t d1, d2)
u1  Acos(2 ft  1 ) và u2  Acos(2 ft  2 )
+Ph ng trình s ng t i M do hai s ng t hai ngu n tru n t i:

u1M  Acos(2 ft  2
+Ph

d1 1 ) và u2 M  Acos(2 ft  2

ng trình giao thoa s ng t i M: uM = u1M + u2M

d2d1

 2 )

S1

M

d2
S2

d  d   2 
 d  d  

uM  2 Acos  1 2 
cos  2 ft   1 2  1

2 
2 

 d1  d 2  

 v i   2  1
2 +Biên đ dao đ ng t i M: AM  2 A cos  

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 2
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 3

2.1.Tìm s đi m dao đ ng c c đ i, s đi m dao đ ng c c ti u gi a hai ngu n:
Cách 1 :
* S c c đ i: 

(k  Z)

l 1 
l 1 
   k  
 2 2
 2 2

De

* S c c ti u:

l 
l 

k 
 2
 2

http://dethithu.net

(k  Z)

Cách 2:

Ta l : S1S2/ = n, p (n ngu ên d ng, p ph n th p phân sau d u ph )
S c c đ i luôn là: 2n +1( ch đ i v i hai ngu n cùng pha)
S c c ti u là:+Tr ng h p 1: N u p<5 thì s c c ti u là 2n.
+Tr ng h p 2: N u p  5 thì s c c ti u là 2n+2.
N u hai ngu n dao đ ng ng c pha thì làm ng c l i.

M

2.2. Hai ngu n dao đ ng cùng ịha (   1  2  0 ho c 2k) S1

Th

+

l ch ịha c a hai sóng thành ịh n t i M:  

+ BiỪn đ sóng t ng h ị: AM =2.A. cos


 d 2  d1 


2d1

d2
S2

d 2  d1 
2

-2
-1

-N u
-N u

d 2  d1d 2  d1iTh

k=0
1
 Amax= 2.A khi:+ Hai s ng thành ph n t i M cùng pha  =2.k. (kZ)
Hình nh giao thoa
+ Hi u đ ng đi d = d2 – d1= k.
sóng
 Amin= 0 khi:+ Hai s ng thành ph n t i M ng c pha nhau  =(2.k+1) (kZ)
1
+ Hi u đ ng đi d=d2 – d1=(k + ).
2
d 2  d1
+
xác đ nh đi m M dao đ ng v i Amax hay Amin ta xét t s k = s nguyên thì M dao đ ng v i Amax và M n m trên c c đ i giao thoa th k

1
thì t i M là c c ti u giao thoa th (k+1)
2

k +

+ Kho ng cách gi a hai đ nh liên ti p c a hai hypecbol cùng lo i (gi a hai c c đ i (hai c c ti u) giao thoa): /2.

ng dao đ ng v i Amax và Amin :

et
u.N

+S đ

 S đ ng dao đ ng v i Amax (luôn là s l ) là s giá tr c a k th a mãn đi u ki n
(không tính hai ngu n):
l
l
 k
* S C c đ i:
và kZ.

V trí c a các đi m c c đ i giao thoa xác đ nh b i: d1  k.2AB
(thay các giá tr tìm đ c c a k vào)
2

 S đ ng dao đ ng v i Amin (luôn là s ch n) là s giá tr c a k th a mãn đi u ki n
(không tính hai ngu n):
l 1
l 1
và k Z.
* S C c ti u:    k  
 2
 2
Hay 

l k  0,5  

lhttp://dethithu.net

(k  Z)

V trí c a các đi m c c ti u giao thoa xác đ nh b i: d1  k.

 S c c đ i giao thoa b ng s c c ti u giao thoa + 1.2AB 
 (tha các giá tr c a k vào).
2
4

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 3
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
2.3. Hai ngu n dao đ ng ng c ịha:(   1  2   )
*
S

De

*
S


i m dao đ ng c c đ i: d1 – d2 = (2k+1) (kZ)
2
đ ng ho c s đi m dao đ ng c c đ i (không tính hai ngu n):
l
l
l 1
l 1
  k 
(k  Z)
Hay   k  0,5  
 2
 2


i m dao đ ng c c ti u (không dao đ ng):d1 – d2 = k (kZ)
đ ng ho c s đi m dao đ ng c c ti u (không tính hai ngu n):
l
l
 k
(k  Z)Trang 4
k=0

k= -1

k=1

k= - 2

k=2

A

B

k= - 2

k= -1

k=0

k=12.4. Hai ngu n dao đ ng vuông ịha:  =(2k+1)/2 ( S C c đ i= S C c ti u)
+ Ph

ng trình hai ngu n k t h p: u A  A. cos .t ; u B  A . cos(.t 2

).

d 2  d 1    cos .t  d 1  d 2   

4
4


2

+
l ch pha c a hai sóng thành ph n t i M:  
d 2  d 1  
2



+ Biên đ sóng t ng h p: AM = u  2.A . cos  d 2  d 1   
4

l 1
l 1
(k  Z)
* S C c đ i:    k   
 4
 4
l 1
l 1
http://dethithu.net
(k  Z)
* S C c ti u:    k   
 4
 4
l
l
(k  Z)
Hay   k  0, 25  
ng trình s ng t ng h p t i M: u  2.A .cos iTh

Th

+ PhNh n xét: s đi m c c đ i và c c ti u trên đo n AB là b ng nhau nên c th dùng 1 công th c là đ
=> S giá tr nguyên c a k tho mãn các bi u th c trên là s đ ng c n tìm.

2.5.Tìm s đi m dao đ ng c c đ i, dao đ ng c c ti u gi a hai đi m M N:
Các công th c t ng Ọuát :

et
u.N

a.

M

l ch pha c a hai sóng t hai ngu n đ n M lƠ:

M  2 M  1M 

  2  1

v i
b. Hi u đ

2(d1  d2 )  

C

(1)

d1M

ng đi c a sóng t hai ngu n đ n M lƠ:

(d1  d 2 )  ( M   )

d1N


2

N

d2N

d2

(2)

S1

-Chú ý: +   2  1 là đ l ch pha c a hai s ng thành ph n c a ngu n 2 so v i ngu n 1

S2

+ M  2 M  1M là đ l ch pha c a hai s ng thành ph n t i M c a ngu n 2 so v i ngu n 1
do s ng t ngu n 2 và ngu n 1 tru n đ n
c. S đi m (đ ng) dao đ ng c c đ i, c c ti u gi a hai đi m M, N th a mƣn :
dM 

(d1  d2 )  (M   )


2

 dN

(3)

( Hai đi m M, N cách hai ngu n l n l t là d1M, d2M, d1N, d2N. )
Ta đ t dM= d1M - d2M ; dN = d1N - d2N, gi s : dM < dN
V i s giá tr ngu ên c a k th a mãn bi u th c trên là s đi m (đ

http://dethithu.net

ng) c n tìm gi a hai đi m M và N.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 4
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 5

Chú ý: Trong công th c (3) N u M ho c N trùng v i ngu n thì không d ng d u B NG
(ch dùng d u < ) Vì ngu n là đi m đ c bi t không ph i là đi m c c đ i ho c c c ti u!
d.Tìm s đ

ng dao đ ng c c đ i và không dao đ ng gi a hai đi m M, N b t k

De

Hai đi m M, N cách hai ngu n l n l t là d1M, d2M, d1N, d2N.
t dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N và gi s dM < dN.
+ Hai ngu n dao đ ng cùng pha:
* C c đ i: dM < k < dN
* C c ti u: dM < (k+0,5) < dN
http://dethithu.net
+ Hai ngu n dao đ ng ng c pha:
* C c đ i: dM < (k+0,5) < dN
* C c ti u: dM < k < dN
S giá tr ngu ên c a k tho mãn các bi u th c trên là s đ ng c n tìm.

III. SÓNG D NG

Th

- nh Ngh a: S ng d ng là s ng c các nút(đi m luôn đ ng ên) và các b ng (biên đ dao đ ng c c đ i) c
đ nh trong không gian
- Nguyên nhân: Sóng d ng là k t qu c a s giao thoa gi a s ng t i và s ng ph n x , khi s ng t i và s ng ph n
x tru n theo cùng m t ph ng.

1. M t s chú ý

iTh

* u c đ nh ho c đ u dao đ ng nh là nút s ng. u t do là b ng s ng
* Hai đi m đ i x ng v i nhau qua nút s ng luôn dao đ ng ng c pha.
* Hai đi m đ i x ng v i nhau qua b ng s ng luôn dao đ ng cùng pha.
* Các đi m trên dâ đ u dao đ ng v i biên đ không đ i  n ng l ng không tru n đi
* B rông 1 b ng là 4A, A là biên đ s ng t i ho c s ng ph n x .
* Kho ng th i gian gi a hai l n s i dâ c ng ngang (các ph n t đi qua VTCB) là n a chu k .

2. i u ki n đ có sóng d ng tọỪn s i dợy dài l:
* Hai đ u là nút s ng: l  k2


2

P

(k  N * )

S b ng s ng = s b s ng = k ; S nút s ng = k + 1
M t đ u là nút s ng còn m t đ u là b ng s ng:

l  (2k  1)4


2

(k  N )


k2

S b (b ng) s ng nguyên = k; S b ng s ng = s nút s ng = k + 1

c đi m c a sóng d ng:

et
u.N

3


-Kho ng cách gi a 2 nút ho c 2 b ng li n k là .
2

-Kho ng cách gi a nút và b ng li n k là .
4

-Kho ng cách gi a hai nút (b ng, múi) sóng b t k là : k.
-T c đ tru n s ng: v = f =

4. Ph
*

Ph
Ph


2

P


2


.
2

k


2

Q

4

http://dethithu.net

ng tọình sóng d ng tọỪn s i dợy (đ u P c đ nh ho c dao đ ng nh là nút sóng)

u Q c đ nh (nút sóng):

ng trình s ng t i và sóng ph n x t i Q: uB  Acos2 ft và u 'B   Acos2 ft  Acos(2 ft   )
ng trình s ng t i và s ng ph n x t i M cách Q m t kho ng d là:

uM  Acos(2 ft  2
Ph


.
T

Q

d) và u 'M  Acos(2 ft  2

ng trình s ng d ng t i M: uM  uM  u 'M

d )

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 5
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net


d 
d
uM  2 Acos(2  )cos(2 ft  )  2 Asin(2 )cos(2 ft  )
 2

2
2
d 
d
Biên đ dao đ ng c a ph n t t i M: AM  2 A cos(2  )  2 A sin(2 )
 2

*

Trang 6

u Q t do (b ng sóng):

ng trình s ng t i và s ng ph n x t i Q: uB  u 'B  Acos2 ft
ng trình s ng t i và s ng ph n x t i M cách Q m t kho ng d là:

De

Ph
Ph

uM  Acos(2 ft  2

Ph

d) và u 'M  Acos(2 ft  2

d)

ng trình s ng d ng t i M: uM  uM  u 'M ; uM  2 Acos(2

Biên đ dao đ ng c a ph n t t i M: AM  2 A cos(2

dhttp://dethithu.net

d)cos(2 ft )

)

L u ý: * V i x là kho ng cách t M đ n đ u nút s ng thì biên đ :

AM  2 A sin(2

Th

* V i x là kho ng cách t M đ n đ u b ng s ng thì biên đ : AM  2 A cos(2

x


x)

)

IV. SÓNG ÂM
1. Sóng âm:

tru n trong môi tr ng khí, l ng, r n.T n s c a s ng âm là t n s âm.
16Hz đ n 20000Hz và gâ ra c m giác âm trong tai con ng i.
c t n s nh h n 16Hz g i là s ng h âm, tai ng i không nghe đ c
c t n s l n h n 20000Hz g i là s ng siêu âm , tai ng i không nghe đ c.

iTh

S ng âm là nh ng s ng c
+Âm nghe đ c c t n s t
+H ợm : Nh ng s ng c h
+siêu âm :Nh ng s ng c h

2. Các đ c tính v t lý c a ợm

a.T n s ợm: T n s c a c a s ng âm c ng là t n s âm .
P
W P
b.+ C ng đ ợm: I= = C ng đ ợm t i 1 đi m cách ngu n m t đo n R: I=
4 R2
tS S
2
V i W (J), P (W) là n ng l ng, công su t phát âm c a ngu n.S (m ) là di n tích m t vuông g c v i ph
tru n âm (v i sóng c u thì S là di n tích m t c u S=4 R2)
+ M c c ng đ ợm:
L(B) = lg

I
=> I  10 L Ho c
I0
I0

L(dB) = 10.lg

ng

I
I
I
I
I
L L
=> L2 - L1 = lg 2  lg 1  lg 2  2  10
I0
I0
I0
I1
I1
2

1

3. Các ngu n âm th

ng g p:

et
u.N

V i I0 = 10-12 W/m2 g i là c ng đ âm chu n f = 1000Hz
n v c a m c c ng đ âm là Ben (B), th ng dùng đ xiben (dB): 1B = 10dB.
c.Âm c b n và ho ợm : Sóng âm do m t nh c c phát ra là t ng h p c a nhi u s ng âm phát ra cùng m t lúc. Các
s ng nà c t n s là f, 2f, 3f, ….Âm c t n s f là ho âm c b n, các âm c t n s 2f, 3f, … là các ho âm th 2,
th 3, …. T p h p các ho âm t o thành ịh c a nh c âm n i trên
- th dao đ ng ợm : c a cùng m t nh c âm do các nh c c khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau.

http://dethithu.net

+Dây đàn: T n s do đàn phát ra (hai đ u dâ c đ nh  hai đ u là nút s ng)

f k

v
( k  N*) .
2l

ng v i k = 1  âm phát ra âm c b n c t n s

f1 

v
2l

k = 2,3,4… c các ho âm b c 2 (t n s 2f1), b c 3 (t n s 3f1)…
+ ng sáo: T n s do ng sáo phát ra (m t đ u b t kín (nút sóng), m t đ u đ h (b ng s ng)
 ( m t đ u là nút s ng, m t đ u là b ng s ng)

f  (2k  1)

v
( k  N) . ng v i k = 0  âm phát ra âm c b n c t n s
4l

f1 

v
4l

k = 1,2,3… c các ho âm b c 3 (t n s 3f1), b c 5 (t n s 5f1)…

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 6
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

CH
1: SịNG C V À S TRUY N SịNG C
D ng 1 : Xác đ nh các đ i l ng đ c tọ ng c a sóng:

Trang 7

1 ậKi n th c c n nh :

-Chu k (T), v n t c (v), t n s (f), b

f

 vT 

+ Quan sát hình nh s ng c n ng n sóng liên ti p thì c n-1 b

ng n s ng th m (m > n) c chi u dài l thì b
+ S l n nhô lên trên m t n
l ch pha:

-

http://dethithu.net

v
s
; v
v i s là quãng đ ng s ng tru n trong th i gian t.
f
t

De

1
;
T

c sóng () liên h v i nhau :c s ng

c s ng. Ho c quan sát th

l
;
mn

c là N trong kho ng th i gian t giâ thì T 

l ch pha gi a 2 đi m n m trên ph

t ng n s ng th n đ n

t
N 1

ng tru n s ng cách nhau kho ng d là  

Th

- N u 2 dao đ ng cùng pha thì   2k
- N u 2 dao đ ng ng c pha thì   (2k  1)

2dhttp://dethithu.net

2 ậPh ng pháp :
B1: Tóm t t đ :
cho gì?, h i gì? Và đ i các đ n v sang các đ n v h p pháp
B2 : Xác l p m i quan h gi a các đ i l

ng cho và đ i l

iTh

ng tìm thông qua các công th c:
1
2d
v
-Áp d ng các công th c ch a các đ i l ng đ c tr ng: f  ;  vT  ;  
f

T
B3: Suy ra bi u th c xác đ nh đ i l ng tìm theo các đ i l ng cho và các d ki n.
B4: Th c hi n tính toán đ xác đ nh giá tr đ i l

3.Vệ D MINH H A

ng tìm và l a ch n câu tr l i đúng.

http://dethithu.net

Ví d 1: M t ng i ng i b bi n trông th c 10 ng n s ng qua m t trong 36 giâ , kho ng cách gi a hai ng n
sóng là 10m.. Tính t n s s ng bi n.và v n t c tru n s ng bi n.
A. 0,25Hz; 2,5m/s
B. 4Hz; 25m/s
C. 25Hz; 2,5m/s
D. 4Hz; 25cm/s
H

ng d n gi i: Xét t i m t đi m c 10 ng n s ng tru n qua ng v i 9 chu kì. T=

Ví d 2:

et
u.N

đ ng. f 

36
= 4s. Xác đ nh t n s dao
9

 10
1 1
 2,5  m / s  .
  0, 25Hz .V n t c tru n s ng: =vT  v= 
T 4
T 4

áp án A

M t s ng c tru n trên m t s i dâ đàn h i r t dài. Ph ng trình s ng t i m t đi m trên dâ : u =
.x
4cos(20t )(mm).V i x: đo b ng met, t: đo b ng giâ . T c đ tru n s ng trên s i dâ c giá tr .
3
C. 60 m/s
D. 30mm/s
A. 60mm/s
B. 60 cm/s

H

ng d n gi i: Ta có

.x 2.x
=
=> = 6 m => v = .f = 60 m/s (chú ý: x đo b ng met).
3


4.Các bài t ị ọứn luy n d ng 1 có h

ng d n:

Bài 1 : M t ng i quan sát m t chi c phao trên m t bi n th

áp án C

phao nh p nhô lên xu ng t i ch 16 l n trong 30 giây

và kho ng cách gi a 5 đ nh s ng liên ti p nhau b ng 24m. T c đ tru n s ng trên m t bi n là
A. v = 4,5m/s
B. v = 12m/s.
C. v = 3m/s
D. v = 2,25 m/s

Bài 2: M t s ng c tru n d c theo tr c Ox c ph
đo b ng m. T c đ tru n s ng nà là
A. 3 m/s.
B. 60 m/s.

ng trình là u  5cos(6 t   x) (cm), v i t đo b ng s, x
C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 7
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 8

Bài 3: S ng c tru n trong m t môi tr ng d c theo tr c Ox v i ph ng trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính b ng

mét, t tính b ng giâ ). T c đ tru n s ng nà trong môi tr ng trên b ng
A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 40 cm/s.
D. 50 cm/s.
Bài 4. M t chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36s, kho ng cách hai đ nh s ng lân c n là 10m. V n t c tru n s ng

A. 25/9(m/s)
B. 25/18(m/s)
C. 5(m/s)
D. 2,5(m/s)

De

Bài 5: T i m t đi m trên m t ch t l ng c m t ngu n dao đ ng v i t n s 120Hz, t o ra s ng n đ nh trên
m t ch t l ng. Xét 5 g n l i liên ti p trên m t ph ng tru n s ng, v m t phía so v i ngu n, g n th
nh t cách g n th n m 0,5m. T c đ tru n s ng là

A. 30 m/s
B. 15 m/s
C. 12 m/s
D. 25 m/s
Bài 6 : T i đi m O trên m t n c ên t nh, c m t ngu n s ng dao đ ng đi u hoà theo ph ng th ng đ ng v i t n s
f = 2Hz. T O c nh ng g n s ng tròn lan r ng ra xung quanh. Kho ng cách gi a 2 g n s ng liên ti p là 20cm. T c
đ tru n s ng trên m t n c là :
C.40(cm/s)
D.80(cm/s)
A.160(cm/s)
B.20(cm/s)
Bài 7: Ngu n phát s ng S trên m t n c t o dao đ ng v i t n s f = 100Hz gâ ra các s ng tròn lan r ng trên m t
n

c. Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 3cm. V n t c tru n s ng trên m t n c b ng bao nhiêu?
A. 25cm/s.
B. 50cm/s. *
C. 100cm/s.
D. 150cm/s.

Th

Bài 8: T i O c m t ngu n phát s ng v i v i t n s f = 20 Hz, t c đ tru n s ng là 1,6 m/s. Ba đi m th ng hàng A,
B, C n m trên cùng ph ng tru n s ng và cùng phía so v i O. Bi t OA = 9 cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm. S
đi m dao đ ng cùng pha v i A trên đo n BC là
C. 3.
D. 4.
A. 1.
B. 2.
Bài 9: Hai đi m M, N cùng n m trên m t ph ng tru n s ng cách nhau /3. T i th i đi m t, khi li đ dao đ ng t i
M là uM = + 3 cm thì li đ dao đ ng t i N là uN = - 3 cm. Biên đ s ng b ng :
A. A = 6 cm.
B. A = 3 cm.
C. A = 2 3 cm.
D. A = 3 3 cm.

A.

3
(s)
20

iTh

Bài 10: Sóng c t n s 20Hz tru n trên ch t l ng v i t c đ 200cm/s, gâ ra các dao đ ng theo ph ng th ng đ ng
c a các ph n t ch t l ng. Hai đi m M và N thu c m t ch t l ng cùng ph ng tru n s ng cách nhau 22,5cm. Bi t
đi m M n m g n ngu n s ng h n. T i th i đi m t đi m N h xu ng th p nh t. H i sau đ th i gian ng n nh t là bao
nhiêu thì đi m M s h xu ng th p nh t?
B.

3
(s)
80

C.

7
( s)
160

D.

1
( s)
160

et
u.N

Bài 11: M t s ng c h c lan tru n trên m t thoáng ch t l ng n m ngang v i t n s 10 Hz, t c đ tru n s ng 1,2
m/s. Hai đi m M và N thu c m t thoáng, trên cùng m t ph ng tru n s ng, cách nhau 26 cm (M n m g n ngu n
s ng h n). T i th i đi m t, đi m N h xu ng th p nh t. Kho ng th i gian ng n nh t sau đ đi m M h xu ng th p
nh t là
A. 11/120s.
B. 1/ 60s.
C. 1/120s.
D. 1/12s.
Bài 12: S ng tru n theo ph ng ngang trên m t s i dâ dài v i t n s 10Hz. i m M trên dâ t i m t th i đi m
đang v trí cao nh t và t i th i đi m đ đi m N cách M 5cm đang đi qua v trí c li đ b ng n a biên đ và đi lên.
Coi biên đ s ng không đ i khi tru n. Bi t kho ng cách MN nh h n b c s ng c a s ng trên dâ . Ch n đáp án
đúng cho t c đ tru n s ng và chi u tru n s ng.
A. 60cm/s, tru n t M đ n N
B. 3m/s, tru n t N đ n M
http://dethithu.net
C. 60cm/s, t N đ n M
D. 30cm/s, t M đ n N
Bài 13: M t dâ đàn h i dài c đ u A dao đ ng theo ph ng vuông g c v i s i dâ . T c đ tru n s ng trên dâ là
4m/s. Xét m t đi m M trên dâ và cách A m t đo n 40cm, ng i ta th M luôn luôn dao đ ng l ch pha so v i A
m t g c  = (k + 0,5) v i k là s ngu ên. Tính t n s , bi t t n s f c giá tr trong kho ng t 8 Hz đ n 13 Hz.
A. 8,5Hz
B. 10Hz
C. 12Hz
D. 12,5Hz
Bài 14: M t s i dâ đàn h i r t dài c đ u A dao đ ng v i t n s f và theo ph ng vuông g c v i s i dâ . Biên đ dao
đ ng là 4cm, v n t c tru n s ng trên đâ là 4 (m/s). Xét m t đi m M trên dâ và cách A m t đo n 28cm, ng i ta th M
luôn luôn dao đ ng l ch pha v i A m t g c   (2k  1)2

v i k = 0, 1, 2. Tính b

c s ng ? Bi t t n s f c giá tr

trong kho ng t 22Hz đ n 26Hz.
D. 16 cm
A. 12 cm
B. 8 cm
C. 14 cm
Bài 15: S ng ngang tru n trên m t ch t l ng v i t n s f = 10Hz. Trên cùng ph ng tru n s ng, ta th hai đi m
cách nhau 12cm dao đ ng cùng pha v i nhau. Tính t c đ tru n s ng. Bi t t c đ s ng n
trong kho ng t
50cm/s đ n 70cm/s.
A. 64cm/s
B. 60 cm/s
C. 68 cm/s
D. 56 cm/s

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 8
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 9

De

Bài 16: M t âm thoa c t n s dao đ ng riêng 850 Hz đ c đ t sát mi ng m t ng nghi m hình tr đá kín đ t th ng
đ ng cao 80 cm.
d n n c vào ng nghi m đ n đ cao 30 cm thì th âm đ c khu ch đ i lên r t m nh. Bi t t c
đ tru n âm trong không khí c giá tr n m trong kho ng t 300 m/s đ n 350 m/s. H i khi ti p t c đ n c thêm
vào ng thì c thêm m v trí c a m c n c cho âm đ c khu ch đ i r t m nh?
A.3
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Bài 17: Ngu n s ng O dao đ ng v i t n s 10 Hz , dao đ ng tru n đi v i v n t c 0,4 m/s trên ph ng Ox . Trên
ph ng nà c 2 đi m P và Q theo chi u tru n s ng v i PQ = 15 cm. Cho biên đ s ng a = 1 cm và biên đ không
tha đ i khi s ng tru n. N u t i th i đi m nào đ P c li đ 1 cm thì li đ t i Q là:
A. 1 cm
B. – 1 cm
C. 0
D. 0,5 cm

H

ng d n bài t p rèn luy n :

http://dethithu.net

Bài 1: Gi i: Ta có: (16-1)T = 30 (s)  T = 2 (s)

Kho ng cách gi a 5 đ nh sáng liên ti p: 4 = 24m  24m   = 6(m) v    6  3 (m/s).

Bài 2: Gi i : Ph


= x =>

2Bài 3: Gi i: Ta có: T 

22

x) .Suy ra:   6 (rad / s)  f 

     2m  v = . f = 2.3 = 6(m/s) 

Th

2

x

ng trình c d ng u  a cos(t 

T

210

( s);

2x 4x   


2

(m)  v 


T

áp án C.

6
 3( Hz) ;
2

áp án C

 5(m / s)

áp án A

Bài 4: Gi i: Ch n D HD: phao nhô lên cao 10 l n trong 36s  9T = 36(s)  T = 4(s)
Kho ng cách 2 đ nh s ng lân c n là 10m   = 10m

v

 10

 2,5  m / s  .
T 4

iTh

Bài 5: Gi i : 4 = 0,5 m   = 0,125m  v = 15 m/s 
Bài 6: Gi i:.kho ng cách gi a hai g n s ng :   20 cm  v= . f  40cm / s

áp án D
áp án B
áp án C.

Bài 7: Gi i: Ch n B HD: 6  3  cm     0,5  cm   v  .f  100.0,5  50  cm / s 

N’OK = KOM’ =

et
u.N

v
OA
OB
OC
= 8 cm. Ta có:
= 1,25 ;
= 3,0625 ;
= 5,3125.
f S đi m cùng pha v i A c kho ng cách đ n ngu n O là 0,25 ; 2,25 ; 3,25 ; 4,25 ; 5,25 …
Mà thu c đo n BC  các đi m đ c kho ng cách đ n ngu n O là 3,25 ; 4,25 ; 5,25.
áp án C.
V c 3 đi m trên BC dao đ ng cùng pha v i A.
Bài 9: Gi i: Trong bài MN = /3 (gt)  dao đ ng t i M và N l ch pha nhau m t g c 2/3.
Gi s dao đ ng t i M s m pha h n dao đ ng t i N.
2
C1: (Dùng ph ng trình sóng) Taa có th vi t: uM = Acos( t) = +3 cm (1), uN = Acos(t ) = -3 cm (2)
3
2
ab
ab
(1) + (2)  A[cos(t) + cos( t )] = 0. Áp d ng : cosa + cosb = 2cos
cos
3
2
2
5

 2Acos cos(t - ) = 0  cos(t - ) = 0  t - =  k , k  Z.  t =
+ k, k  Z.
2
6
3
3
3
3
5
5

A 3
Thay vào (1), ta có: Acos(
+ k) = 3. Do A > 0 nên Acos(
- ) = Acos(- ) =
= 3 (cm)  A = 2 3 cm.
6
6
6
2
C2: (Dùng liên h gi a dao đ ng đi u hòa và chuy n đ ng tròn đ u !)
ON ' ( ng v i uN) luôn đi sau véct OM ' ( ng v i uM) và chúng h p v i nhau
2

2
-3
O
+3
u
( ng v i MN = , dao đ ng t i M và N l ch pha nhau m t góc
)
m t g c  =
3
3
3
Do vào th i đi m đang xét t, uM = + 3 cm, uN = -3 cm (Hình v ), nên ta có
N’
M’

Bài 8: Gi i:  =




=
 Asin = 3 (cm)  A = 2 3 cm.
2
3
3

Bài 10: Gi i: + Ta có : = v/f = 10 cm  MN 

áp án C.

22.5 9

  2  . V
10
4
4

K

M và N dao đ ng vuông pha.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 9
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 10

+ T i th i đi m t đi m N h xu ng th p nh t thì sau đ th i gian ng n nh t là 3T/4 thì đi m M s h
xu ng th p nh t.  t 

Bài 11:  = 12 cm ;

3T
3
3


s . Ch n B
4 4 f 80

MN
26
1

=
=2+
hay MN = 2 +  Dao đ ng t i M s m pha h n dao đ ng t i N m t
6

12
6


. Dùng liên h gi a dao đ ng đi u hòa và chuy n đ ng tròn đ u d dàng th y :
3
a
th i đi m t, uN = -a (xu ng th p nh t) thì uM =  và đang đi lên.
http://dethithu.net
2
5T
5
1
1 1
 Th i gian tmin =
=
s  s , v i T =  s . Ch n D
6
60 12
f 10
M
góc

De

iTh

Th

Bài 12: Gi i: T d ki n bài toán, ta v đ ng tròn
 .N
M,N l ch pha /3 ho c 5/3
N

M
1 b c s ng  ng v i 2 => /3 ng v i /6
và 5/3 ng v i 5/6.
V i MN =5cm .suy ra  c 2 tr ng h p:
/6 =5 => =30cm; =>T c đ v=.f =30.10=3m/s
N
5/6 =5 =>  =6cm; =>T c đ v=.f =6.10 = 60 cm/s
V đáp án ph i là : 3m/s, t M đ n N; ho c: 60cm/s, tru n t N đ n M.V i đ cho ta ch n . áp án C
Bài 13:
2d 2df
2df
v
Gi i 1:+
l ch pha gi a M và A:  


 (k  0,5)  f  k  0,5
 5k  0,5Hz
2d
v
v

+ Do : 8Hz  f  13Hz  8  k  0,5.5  13  1,1  k  2,1  k  2  f  12,5Hz áp án D.
Gi i 2: Dùng MODE 7 c a máy Fx570ES, 570ES Plus xem bài 14 d i đơy!
Bài 14:
Cách gi i truy n th ng
Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus vƠ k t qu
 2
MODE 7 : TABLE Xu t hi n: f(X) = ( HƠm lƠ t n s f)
  (2k  1) =
d
4
v
2 
=( 2X+1)
f ( x)  f  (2k  1)
v

4.0, 28
4d
d= (2k+1) = (2k+1)
Nh p máy:( 2 x ALPHA ) X + 1 ) x ( 1 : 0,28 )
4f
4
Do 22Hz ≤ f  26Hz f=(2k+1)

v
4d

f =25Hz  =v/f =16cm Ch n D

x=k

f(x) = f

0

3.517

1
2
3
4

10.71
17.85
25
32.42

et
u.N

Cho k=0,1,2.3. k=3

= START 0 = END 10 = STEP 1 =
k t qu
Ch n f = 25 Hz 
40
=16cm
=v/f=
25

Bài 15: Gi i: Kho ng cách gi a 2 đi m dao đ ng cùng pha là k=12cm . Ch n B
v
12. f 12.10 120
120


 70cm / s =>ch n K = 2 => v = 60cm/s
=> k  12  v 
.V i: 50cm / s  v 
f
k
k
k
k
Gi i 2: Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus ch n MOE 7 (xem bài 14)
Bài 16: Gi i 1: Trong ng c hi n t ng t o ra s ng d ng 1 đ u c đ nh và m t đ u t do
850
1 
1 v
2lf

v
Ta có: l   k     k  
v i l = 0,5 m, f=850Hz => v 
k  0,5
k  0,5
2 2 
22f

Mà 300m / s  v  350m / s  1,92  k  2,33 .V c 1 giá tr c a k th a mãn. Nên c 1 v trí => B
850
17
 350  6 
7
Gi i 2: Dùng máy Fx570ES, 570ES Plus (xem bài 12): 300 
k  0,5
k  0,5
17
MODE 7 : TABLE Xu t hi n: f(X) =
ch n k =2 thì f(x) =6,8 .ngh a là c 1 giá tr . đáp án B
k  0,5
Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 10
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 11

PQ
PQ
3
= 3,75 hay PQ = 3 + 0,75 ;  = 2.
= 7,5 hay  = 0,75.2 =


2
3
(Nh : ng v i kho ng cách  thì đ l ch pha là 2 ; ng v i 0,75 thì  = 0,75.2 =
).
2
3
 dao đ ng t i P s m pha h n dao đ ng t i Q m t g c
ha dao đ ng t i P tr pha h n dao đ ng t i Q m t g c
2

.  Lúc uP = 1 cm = a thì uQ = 0. Ch n C
2

Bài 17: Tính đ c  = 4 cm ;

De

http://dethithu.net

D ng 2: Bài t ị liỪn Ọuan đ n ịh
1 –Ki n th c c n nh :
+T ng quát: N u ph

ng tọình sóng:

ng trình s ng t i ngu n O là u 0  Acos(t   ) thì

ng trình s ng t i M là uM  Acos(t  

+ Ph

2 x).

+

Th

* S ng tru n theo chi u d ng c a tr c Ox thì:
x
x
uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 ) t  x/v

v
* S ng tru n theo chi u âm c a tr c Ox thì:
x
x
uM = AMcos(t +  +  ) = AMcos(t +  + 2 )

v
+L u Ủ:
n v c a , x, x1, x2,  và v ph i t ng ng v i nhau.
l ch pha:

l ch pha gi a 2 đi m n m trên ph

B1: Tóm t t đ :

O

M
x

x

M

O

iTh

ng pháp :

x

ng tru n s ng cách nhau kho ng d là  

- N u 2 dao đ ng cùng pha thì   2k
- N u 2 dao đ ng ng c pha thì   (2k  1)

2 ậPh

x

2dhttp://dethithu.net

cho gì?, h i gì? Và đ i các đ n v sang các đ n v h p pháp

B2 : Xác l p m i quan h gi a các đ i l

ng cho và đ i l

ng tìm thông qua các công th c:

2 x

ng trình s ng t i M là uM  Acos(t  

-Áp d ng công th c Ph).

2-Các bài t ị có h

ng d n:

et
u.N

B3: Suy ra bi u th c xác đ nh đ i l ng tìm theo các đ i l ng cho và các d ki n.
B4: Th c hi n tính toán đ xác đ nh giá tr đ i l ng tìm và l a ch n câu tr l i đúng.

Bài 1: M t s i dâ đàn h i n m ngang c đi m đ u O dao đ ng theo ph ng đ ng v i biên đ A=5cm, T=0,5s. V n
t c tru n s ng là 40cm/s. Vi t ph ng trình s ng t i M cách O d=50 cm.
A. uM  5cos(4 t  5 )(cm)
B uM  5cos(4 t  2,5 )(cm)
C. uM  5cos(4 t   )(cm)
Bài 2: M t s ng c h c tru n theo ph

D uM  5cos(4 t  25 )(cm)
ng Ox v i biên đ coi nh không đ i. T i O, dao đ ng c d ng u = acos t

(cm). T i th i đi m M cách xa tâm dao đ ng O là
là 5 cm?. Ph

ng trình dao đ ng

c s ng

th i đi m b ng 0,5 chu kì thì l đ s ng c giá tr

M th a mãn h th c nào sau đâ :

2
)cm
3
2
)cm
C. uM  a cos(t 
3

A. uM  a cos(t 

1
b
3

B. uM  a cos(t 

D. uM  a cos(t 


33

)cm

)cm

Ch n C

Bài 3. M t s ng c h c tru n d c theo tr c Ox c ph ng trình u=28cos(20x - 2000t) (cm), trong đ x là to đ
đ c tính b ng mét, t là th i gian đ c tính b ng giâ . V n t c tru n s ng là
A. 334m/s
B. 314m/s
C. 331m/s
D. 100m/s

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 11
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 12

Bài 4: M t s ng c ngang tru n trên m t s i dâ r t dài c ph ng trình u  6 cos4t  0,02x ; trong đ u và x
c đ n v là cm, t c đ n v là giâ . Hã xác đ nh v n t c dao đ ng c a m t đi m trên dâ c to đ x = 25 cm t i
th i đi m t = 4 s.
A.24  (cm/s)
B.14  (cm/s)
C.12  (cm/s)
D.44  (cm/s)
Bài 5: M t s ng c h c lan tru n trên m t ph ng tru n s ng v i v n t c 5m/s. Ph ng trình s ng c a m t đi m
O trên ph

ng tru n đ là: uO  6cos(5 t 2

)cm . Ph ng trình s ng t i M n m tr c O và cách O m t kho ng

De

50cm là: A. u M  6 cos 5t (cm)
C. u M  6 cos(5t 


2

B. u M  6 cos(5t 
D. uM

)cm

6cos(5 t


2

)cm

http://dethithu.net

) cm

Th

Bài 6: M t s ng c h c lan tru n trên m t n c v i t c đ 25cm/s. Ph ng trình s ng t i ngu n là
u = 3cost(cm).V n t c c a ph n t v t ch t t i đi m M cách O m t kho ng 25cm t i th i đi m t = 2,5s là:
B: 3cm/s.
C: 0.
D: -3cm/s.
A: 25cm/s.
Bài 7:
u O c a m t s i dâ đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà theo ph ng trình x = 3cos(4 t)cm. Sau 2s
s ng tru n đ c 2m. L đ c a đi m M trên dâ cách O đo n 2,5m t i th i đi m 2s là:
B. xM = 0
C. xM = 1,5cm.
D. xM = 3cm.
A. xM = -3cm.

Bài 8: M t s ng ngang c bi u th c tru n s ng trên ph ng x là : u  3cos(100  t  x) cm , trong đ x tính b ng
mét (m), t tính b ng giâ (s). T s gi a t c đ tru n s ng và t c đ c c đ i c a ph n t v t ch t môi tr ng là :

A:3
B  3  .
C 3-1.
D 2 .
Bài 9: Ngu n s ng O dao đ ng v i t n s 10Hz, dao đ ng tru n đi v i v n t c 0,4m/s theo ph ng O ; trên
ph ng nà c hai đi m P và Q v i PQ = 15cm. Biên đ s ng b ng a = 1cm và không tha đ i khi lan tru n . N u
t i th i đi m t nào đ P c li đ 1cm thì li đ t i Q là
A. 1cm
B. -1cm
C. 0
D. 2cm
1

iTh

Bài 10: M t ngu n O phát s ng c dao đ ng theo ph
tru n theo đ

ng trình: u  2cos(20 t 

ng th ng Ox v i t c đ không đ i 1(m/s). M là m t đi m trên đ3

) ( trong đ u(mm),t(s) ) s ng

ng tru n cách O m t kho ng


v i ngu n?
42,5cm. Trong kho ng t O đ n M c bao nhiêu đi m dao đ ng l ch pha
6
A. 9
B. 4
Bài 11. M t s ng c h c lan tru n d c theo m t đ

C. 5
ng th ng c ph

D. 8
ng trình s ng t i ngu n O là:

A. 4 / 3 (cm).

B. 2 3 (cm).

et
u.N

2
T
1
t)(cm). M t đi m M cách ngu n O b ng b c s ng th i đi m t  c l đ u M  2(cm).
3
2
T
http://dethithu.net
Biên đ s ng A là:
u O  A sin (

C. 2(cm).

D. 4(cm)

Bài 12. S ng tru n t O đ n M v i v n t c v=40cm/s, ph

ng trình s ng t i O là u= 4sin

đ c a ph n t M là 3cm, v
A. -3cm

C. 2cm

lúc t + 6(s) li đ c a M là
B. -2cm


t(cm). Bi t lúc t thì li
2

D. 3cm

Bài 13: M t s ng c lan tru n t ngu n O, d c theo tr c Ox v i biên đ s ng không đ i, chu kì s ng T và b
sóng  . Bi t r ng t i th i đi m t = 0, ph n t t i O qua v trí cân b ng theo chi u d
ph n t t i đi m M cách O m t đo n d =


c li đ là -2 cm. Biên đ s ng là
6
C. 2 3 cm

ng và t i th i đi m t =

c

5T
6

A. 4/ 3 cm
B. 2 2
D. 4 cm
Bài 14: S ng c tru n trong m t môi tr ng d c theo tr c Ox v i ph ng trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính b ng
mét, t tính b ng giâ ). V n t c tru n s ng nà trong môi tr ng trên b ng
A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 40 cm/s.
D. 50 cm/s.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 12
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 13

Bài 15: Trên m t s i dâ dài vô h n c m t s ng c lan tru n theo ph ng Ox v i ph ng trình s ng u =
2cos(10 t - x) (cm) ( trong đ t tính b ng s; x tính b ng m). M, N là hai đi m n m cùng phía so v i O cách nhau 5
m. T i cùng m t th i đi m khi ph n t M đi qua v trí cân b ng theo chi u d ng thì ph n t N
A. đi qua v trí cân b ng theo chi u d ng.
B. đi qua v trí cân b ng theo chi u âm.
C. v trí biên d ng.
D. v trí biên âm.
ng trình s ng: u  a sin( 0,4 x  7t  ) (m, s). Ph

Bài 16: Cho ph

3
theo chi u âm c a tr c x v i v n t c 10 7 (m/s)
theo chi u d ng c a tr c x v i v n t c 10 7 (m/s)

De

A. S ng ch

ng trình nà bi u di n:

B. S ng ch
C. S ng ch
D. S ng ch

H

theo chi u d ng c a tr c x v i v n t c 17,5 (m/s)
theo chi u âm c a tr c x v i v n t c 17,5 (m/s)

http://dethithu.net

ng d n chi ti t:

ng trình dao đ ng c a ngu n: uo  Acos(t )(cm)

Bài 1: Gi i: Ph

a  5cm

2 d
uo  5cos(4 t )(cm) .Ph ng trình dao đ ng tai M: uM  Acos(t 
)
2 2


 4  rad / s 

T 0,5
Trong đ :   vT  40.0,5  20  cm  ;d= 50cm . uM  5cos(4 t  5 )(cm) .
Ch n A.
V i:

Th

Bài 2: Gi i : S ng tru n t O đ n M m t m t th i gian là :t =
Ph

ng trình dao đ ng

Ta có:2

T.

21.
) .V i v =/T .Suy ra :
v.3
2 .
2
uM  a cos(t 
) Hay : uM  a cos(t 
)cm
.3
3

M c d ng: uM  a cos  (t 
V

T

iTh

vd

=
v
3v

Bài 3: Gi i: Ch n D HD: U = 28cos (20x – 2000t) = 28cos(2000t – 20x) (cm)
  2000
  2000
2000


  x

v
 100  m / s 

20


20x
v


 v

20
Bài 4: Gi i : V n t c dao đ ng c a m t đi m trên dâ đ
v  u'  24 sin4t  0,02x(cm / s) ;

Ch n D

c xác đ nh là:

Tha x = 25 cm và t = 4 s vào ta đ c : v  24 sin16  0,5   24 cm / s 
Bài 5: Gi i :Tính b c s ng = v/f =5/2,5 =2m
ng trình s ng t i M tr

=> Ph

c O (l

ng trình s ng t i M n m tret
u.N

Ph

Ch n A

d u c ng) và cách O m t kho ng x là: uM  Acos(t 
c O và cách O m t kho ng x= 50cm= 0,5m là:

2 0,5
)(cm)  6cos(5 t   )(cm) (cm) .
uM  6cos(5 t  
2
2
v.2 25.2

 50cm / s
Bài 6: Gi i: B c s ng:  Phng trình s ng t i M (s ng tru n theo chi u d

V n t c thì b ng đ o hàm b c nh t c a li đ theo t:

ng ) là: uM  3cos( t  222 x)

Ch n D

25
)  3cos( t   )cm
50

vM   A. sin(t   )  3. .sin( .2,5   )  3.sin(1,5 )  3 cm / s Ch n B

Bài 7: Gi i: v n t c tru n s ng v = 2/2 = 1m/s;
xM = 3cos(4 t -

2d) = 3cos(4 t -

B

c s ng  = v/f = 0,5 m

2 .2,5
) = 3cos(4 t - 10 )
0,5
2x

Bài 8: Gi i: Bi u th c t ng quát c a s ng u = acos(t -

Bi u th c s ng đã cho ( bài ra c bi u th c tru n s ng...)) (1)

u = 3cos(100 t - x)

(2).

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 13
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
T n s f = 50 Hz;V n t c c a ph n t v t ch t c a môi tr
So sánh (1) và (2) ta có :

2xvu ' max

ng: u’ = -300 sin(100 t – x) (cm/s)(3)

= x =>  = 2 (cm).V n t c tru n s ng: v = f = 100 (cm/s).

T c đ c c đ i c a ph n t v t ch t c a môi tr
Suy ra:

Trang 14

100 1
  31
300 3

ng u’ max = 300 (cm/s).

Ch n C

v 40
= 4cm; lúc t, uP = 1cm = acos t
cos t =1

f 10
2d
2.15
uQ = acos( t ) = acos( t ) = acos( t -7,5 ) = acos( t + 8 -0,5 )
4

= acos( t - 0,5 ) = asin t = 0
PQ 15
hai đi m P và Q vuông pha
Gi i Cách 2:
  3,75

4
Mà t i P c đ l ch đ t c c đ i thi t i Q c đ l ch b ng 0 : uQ = 0 (Hình v ) Ch n C

De

Bài 9: Gi i Cách 1:  

Bài 10: Gi i 1: Ta có pha c a m t đi m M b t kì trong môi tr

1
P
Q

ng có sóng truy n qua: M  2

d

Th


3


d 
0 d  425
M là đi m l ch pha v i O m t góc
nên ta có: M   2   k  
 k  1; 2; 3; 4
6
 2
3
(vì M tr pha h n O nên lo i tr

Gi i 2: M l ch pha

d
6

). V y có t t c 4 đi m l ch pha


đ iv iO
6


d

so v i O nên ta có   2    k 2 do M luôn tr pha so v i O nên:

6
6

6

iTh

  2

ng h p  M 

0 d  425 mm
 k 2 

 k  1; 2; 3; 4 V

c 4 đi m th a mãn. Ch n B

4
 2n T 2n 
Bài 11: Ch n A. HD: U  A sin  2n .t  2n   U
 A.sin  . 
2A

M


T
M 
3 
3 
3
 T
 T 2
2
Bài 12: Gi i: Ch n A.T= 4s => 3T/2 =6s  Li đ c a M lúc t + 6 (s) là -3cm.

Bài 15: Ta có :



et
u.N

5 
5
4

 2  A 
  uM  Acos  t 
  Acos
2
6 
6
32x
2 
Bài 14: Gi i:+ Ta có: T 
 ( s);
 4 x    (m)  v   5(m / s)
 10

2
TBài 13: Gi i: u0  Acos  t 

2x
= x   = 2 m. Trong bài MN = 5 m = 2,5  M và N dao đ ng ng


c pha nhau.

x

Bài 16: Gi i:

O

M

* Công th c vàng tính đ l ch pha c a 2 đi m cách nhau xxd c theo 1 ph

ng tru n là:   2

* N u t i O là uO  Acos(t   )  PT dao đ ng t i M : u  Acos(t    2
* Áp d ng: Ta c ph

ng trình t ng quát :

u  Acos(t    2

Ta so sánh PT c a đ bài đã cho: u  a sin( 0,4 x  7t 
   7 ,

2

x3

xx)

)

) (m, s)

http://dethithu.net

 0, 4    5m  v=17,5 m/s

Ta nhìn d u c a 0, 4 x ko ph i là tr mà là c ng  s ng tru n ng c chi u d ng. Ch n D

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 14
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

D ng 3:

l ch ịha gi a hai đi m n m tọỪn cùng m t ịh

1 –Ki n th c c n nh :

( th

ng dùng d1 , d2 thay cho xM, xN )

l ch pha gi a hai đi m cách ngu n m t kho ng xM, xN:

MN  

+N u 2 đi m M và N dao đ ng cùng pha thì:

MN  2k  2

xN  xM

De+N u 2 đi m M và N dao đ ng ng

MN

Trang 15

ng tọuy n sóng

xN  xM
x  xM
 2 N
v


 2k  xN  xM  k .

(kZ)

c pha thì:

x x

 (2k  1)  2 N M  (2k  1)  xN  xM  (2k  1) . ( k  Z )

2

http://dethithu.net

+N u 2 đi m M và N dao đ ng vuông pha thì:
x  xMMN  (2k  1)  2 N
 (2k  1)  xN  xM  (2k  1) . ( k  Z )

2
2
4
+N u 2 đi m M và N n m trên m t ph

ng tru n s ng và cách nhau x =xN- xM thì:   

Th

(N u 2 đi m M và N trên ph

ng tru n s ng và cách nhau m t kho ng d thì :  =

- V 2 đi m M và N trên ph ng tru n s ng s :
+ dao đ ng cùng pha khi:
= k2
=>
+ dao đ ng ng

c pha khi:

+ dao đ ng vuông pha khi:

2 –Các bài t ị có h


= + k2 => d = (2k + 1)
2


= (2k + 1) =>d = (2k + 1)
4
2

n v c a d, x, x1, x2,  và v ph i t

iTh

v i k = 0, 1, 2 ... L u Ủ:

d = k

ng d n:

d1
0

x
x
 2

v

2d
)


d2
d
M

N
N

ng ng v i nhau.

et
u.N

Bài 1: M t s ng ngang tru n trên s i dâ đàn h i r t dài v i t n s 500Hz. Ng i ta th hai đi m A,B trên s i dâ
cách nhau 200cm dao đ ng cùng pha và trên đo n dâ AB c hai đi m khác dao đ ng ng c pha v i A. T c đ
tru n s ng trên dâ l :
A 500cm/s
B 1000m/s
C 500m/s
D 250cm/s
Bài 2: M t dao đ ng lan tru n trong môi tr ng liên t c t đi m M đ n đi m N cách M m t đo n 7/3(cm). Sóng
tru n v i biên đ A không đ i. Bi t ph ng trình s ng t i M c d ng u M = 3cos2t (uM tính b ng cm, t tính b ng
giâ ). Vào th i đi m t1 t c đ dao đ ng c a ph n t M là 6(cm/s) thì t c đ dao đ ng c a ph n t N là
A. 3 (cm/s).
B. 0,5 (cm/s).
C. 4(cm/s).
D. 6(cm/s).
Bài 3: M t s ng ngang c chu kì T=0,2s tru n trong môi tr ng đàn h i c t c đ 1m/s. Xét trên ph ng tru n
s ng Ox, vào m t th i đi m nào đ m t đi m M n m t i đ nh s ng thì sau M theo chi u tru n s ng, cách M m t
kho ng t 42cm đ n 60cm c đi m N đang t v tri cân b ng đi lên đ nh s ng . Kho ng cách MN là:
A. 50cm
B.55cm
C.52cm
D.45cm
Bài 4: M t ngu n dao đ ng đi u hoà v i chu k 0,04s. V n t c tru n s ng b ng 200cm/s. Hai đi m n m trên cùng
m t ph ng tru n s ng và cách nhau 6 cm, thì c đ l ch pha:
A. 1,5.
B. 1.
C.3,5.
D. 2,5.
Bài 5: M t ngu n 0 phát s ng c c t n s 10hz tru n theo m t n c theo đ ng th ng v i V = 60 cm/s. G i M và
N là đi m trên ph ng tru n s ng cách 0 l n l t 20 cm và 45cm. Trên đo n MN c bao nhiêu đi m dao đ ng l ch
pha v i ngu n 0 g c  / 3.
C. 4
D. 5
A. 2
B. 3
Bài 6: AB là m t s i dâ đàn h i c ng th ng n m ngang, M là m t đi m trên AB v i AM=12,5cm. Cho A dao đ ng
đi u hòa, bi t A b t đ u đi lên t v trí cân b ng. Sau kho ng th i gian bao lâu k t khi A b t đ u dao đ ng thì M
lên đ n đi m cao nh t. Bi t b c s ng là 25cm và t n s s ng là 5Hz.
A. 0,1s
B. 0,2s.
C. 0,15s
D. 0,05s
Bài 7: M t s ng c c b c s ng  , t n s f và biên đ a không đ i, lan tru n trên m t đ ng th ng t đi m M
đ n đi m N cách M 19  /12. T i m t th i đi m nào đ , t c đ dao đ ng c a M b ng 2fa, lúc đ t c đ dao đ ng
c a đi m N b ng:
B. fa
C. 0
D. 3 fa
A. 2 fa

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 15
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
H

ng d n chi ti t:Bài 1: Gi i:
Trên hình v ta th gi a A và B
co chi u dài 2 b c s ng :
AB= 2 => = AB/2 =100cm =1m
T c đ s ng tru n trên dây là:
v= .f =1.500=500m/s .Ch n C

l=

A

B

2


4

l

ng trình s ng tai N: uN = 3cos(2t-

De

Bài 2: Gi i: Ph

Trang 16


2

2 7
2
14
) = 3cos(2t) = 3cos(2t)
3
 3
3

V n t c c a ph n t M, N: vM = u’M = -6sin(2t) (cm/s)

vN =u’N = - 6sin(2t -

2
2
2
) = -6(sin2t.cos
- cos2t sin
) = 3sin2t (cm/s)
3
3
3

Khi t c đ c a M:
vM= 6(cm/s)
=> sin(2t)  =1
Khi đ t c đ c a N: vN= 3sin(2t)  = 3 (cm/s). Ch n A
Bài 3: Gi i: Khi đi m M

đ nh s ng, đi m N

http://dethithu.net

v trí cân b ng đang đi lên, theo hình v thì kho ng cách MN

Th

3
N
M
 + k v i k = 0; 1; 2; ...V i  = v.T = 0,2m = 20cm
4
3
42 < MN =  + k < 60 => 2,1 – 0,75 < k < 3 – 0,75 => k = 2. Do đ MN = 55cm. Ch n B
4
Bài 4: Gi i: Ch n A HD:   VT  200.0,04  8(cm) .đô l ch ch pha:   2 d  2 6  1,5 (rad )

8
2d
Bài 5: Gi i: - l ch pha c a ngu n 0 và đi m cách n m t kho ng d là :  
MN =iTh

l ch pha  /3 thì   2k 

 d  k 

et
u.N

 6k  1 vì: 20  d  45  3,1  k  7,3  c 4 đi m
3
6
Bài 6: Gi i: Có =25 cm ; f=5Hz ; v=125 cm/s
http://dethithu.net

 2d

u A  a cos(10t  )  u M  a cos(10t  
)  a cos(10t   )
2
2
2

 d
 12,5
 t  0,1
k  0, 25  k  0
 t  v
 t  125


l k=0

 k 3 
uM  a  
3
3
3


cos(10t  )  1 10t 
 t  5  20
 t  20  0,15
 k2


2
2

-

Bài 7: Dùng tr c Ou bi u di n pha dao đ ng c a M th i đi m t (vec t qua c a M)
T i th i đi m t, đi m M c t c đ dao đ ng M b ng 2fa

 M v trí cân b ng (hình v ): MN = d =


19
7
 1 
12
12

th i đi m t: N tr pha h n M m t g c :  = 2
Qua ng

c chi u kim đ ng h m t g c

Chi u lên tr c Ou/ ta có u/N =
N uM

7
ta đ
6

d 7

 6

O



u

c véc t qua c a N

1
1 /
u max = 2fa = fa. Ch n B
2
2

v trí cân b ng đi theo chi u d

M

N

u/

ng thì t c đ c a N c ng c k t qu nh trên.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 16
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 17

D ng 4: BiỪn đ , ly đ sóng c :(Ph ng pháp dùng Vòng Tròn l ng giác)

De

Bài 8: M t s ng c đ c phát ra t ngu n O và tru n d c theo tr c Ox v i biên đ s ng không đ i khi đi qua hai
đi m M và N cách nhau MN = 0,25 ( là b c s ng). Vào th i đi m t 1 ng i ta th li đ dao đ ng c a đi m M và
N l n l t là uM = 4cm và uN = 4 cm. Biên đ c a s ng c giá tr là
B. 3 3cm .
C. 4 2cm .
D. 4cm.
A. 4 3cm .
Bài 9: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f = 50Hz t o ra s ng trên m t n c c biên đ 3cm(coi nh không đ i khi
s ng tru n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9cm. i m M n m trên m t n c cách ngu n O đo n
b ng 5cm. Ch n t = 0 là lúc ph n t n c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u d ng. T i th i đi m t 1 li đ dao
đ ng t i M b ng 2cm. Li đ dao đ ng t i M vào th i đi m t 2 = (t1 + 2,01)s b ng bao nhiêu ?
B. -2cm.
C. 0cm.
D. -1,5cm.
A. 2cm.
Bài 10: S ng lan tru n t ngu n O d c theo 1 đ ng th ng v i biên đ không đ i. th i đi m t = 0 , đi m O đi
qua v trí cân b ng theo chi u (+). th i đi m b ng 1/2 chu kì m t đi m cách ngu n 1 kho ng b ng 1/4 b c s ng
c li đ 5cm. Biên đ c a s ng là
C. 5 2 cm
A. 10cm
B. 5 3 cm
Bài 11: M t s ng c h c lan tru n d c theo 1 đ ng th ng c ph
uo = Acos(

th i đi m t = 1/2 chu kì m t đi m M cách ngu n b ng 1/3 b

Th

2

t + ) (cm).
T
2

D. 5cm
ng tru n s ng t i ngu n O là :
c s ng c đ d ch

chu n uM = 2(cm). Biên đ s ng A là

A. 4cm.
B. 2 cm.
C. 4/ 3 cm.
D. 2 3 cm
Bài 12: M t s ng c h c lan tru n trên m t ph ng tru n s ng v i v n t c v = 50cm/s. Ph

2
m t đi m O trên ph ng tru n s ng đ là : u0 = acos(
t) cm.
T

ng trình s ng c a

th i đi m t = 1/6 chu kì m t đi m M cách O

A.

2 3cm và

11T
12

B.

iTh

kho ng /3 c đ d ch chu n uM = 2 cm. Biên đ s ng a là
http://dethithu.net
B. 4 cm.
C. 4/ 3 cm
D. 2 3 cm.
A. 2 cm.
Bài 13: Hai đi m M, N cùng n m trên m t ph ng tru n s ng cách nhau x = /3, s ng c biên đ A, chu kì T. T i
th i đi m t 1 = 0, có uM = +3cm và uN = -3cm. th i đi m t2 li n sau đ c uM = +A, bi t s ng tru n t N đ n M.
Biên đ s ng A và th i đi m t2 là

3 2cm và

11T
12

C. 2

3cm và

22T
12

D.

3 2cm và

22T
12

et
u.N

Bài 14: M t s ng c lan tru n trên m t s i dâ r t dài v i biên đ không đ i, ba đi m A, B và C n m trên s i dâ
sao cho B là trung đi m c a AC. T i th i đi m t 1, li đ c a ba ph n t A, B, C l n l t là – 4,8mm; 0mm; 4,8mm.
N u t i th i đi m t 2, li đ c a A và C đ u b ng +5,5mm, thì li đ c a ph n t t i B là
A. 10,3mm.
B. 11,1mm.
C. 5,15mm.
D. 7,3mm.
Bài 15: Hai đi m M, N cùng n m trên m t ph ng tru n s ng cách nhau /3. T i th i đi m t, khi li đ dao đ ng
t i M là uM = + 3 cm thì li đ dao đ ng t i N là uN = - 3 cm. Biên đ s ng b ng :
B. A = 3 cm.
C. A = 2 3 cm.
D. A = 3 3 cm.
A. A = 6 cm.
Bài 16: Hai đi m M, N cùng n m trên m t ph ng tru n s ng cách nhau /3. T i th i đi m t, khi li đ dao đ ng
t i M là uM = +3 cm thì li đ dao đ ng t i N là uN = 0 cm. Biên đ s ng b ng :
A. A = 6 cm..
B. A = 3 cm.
C. A = 2 3 cm..
D. A = 3 3 cm..
Bài 17: Trên m t s i dâ dài vô h n c m t s ng c lan tru n theo ph ng Ox v i ph ng trình s ng u =
2cos(10 t - x) (cm) ( trong đ t tính b ng s; x tính b ng m). M, N là hai đi m n m cùng phía so v i O cách nhau 5
m. T i cùng m t th i đi m khi ph n t M đi qua v trí cân b ng theo chi u d ng thì ph n t N
A. đi qua v trí cân b ng theo chi u d ng.
B. đi qua v trí cân b ng theo chi u âm.
C. v trí biên d ng.
D. v trí biên âm.
Bài 18: M t s ng ngang t n s 100 Hz tru n trên m t s i dâ n m ngang v i v n t c 60 m/s. M và N là hai đi m
trên dâ cách nhau 0,15 m và s ng tru n theo chi u t M đ n N. Ch n tr c bi u di n li đ cho các đi m c chi u
d ng h ng lên trên. T i m t th i đi m nào đ M c li đ âm và đang chu n đ ng đi xu ng. T i th i đi m đ N
s c li đ và chi u chu n đ ng t ng ng là
A. Âm; đi xu ng.
B. Âm; đi lên.
C. D ng; đi xu ng.
D. D ng; đi lên.
Bài 19: Ngu n s ng O dao đ ng v i t n s 10 Hz , dao đ ng tru n đi v i v n t c 0,4 m/s trên ph ng Ox . Trên
ph ng nà c 2 đi m P và Q theo chi u tru n s ng v i PQ = 15 cm. Cho biên đ s ng a = 1 cm và biên đ không
tha đ i khi s ng tru n. N u t i th i đi m nào đ P c li đ 1 cm thì li đ t i Q là:
A. 1 cm
B. – 1 cm
C. 0
D. 0,5 cm

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 17
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 18

Bài 20: M t s ng c lan tru n trên s i dâ v i chu kì T, biên đ A. th i đi m t 0 , l đ các ph n t t i B và C
t ng ng là -24 mm và +24 mm; các ph n t t i trung đi m D c a BC đang v trí cân b ng. th i đi m t 1, li đ
các ph n t t i B và C cùng là +10mm thì ph n t
D cách v trí cân b ng c a n
A.26mm
B.28mm
C.34mm
D.17mm
Bài 21: S ng lan tru n t ngu n O d c theo 1 đ ng th ng v i biên đ không đ i. th i đi m t = 0 , đi m O đi
qua v trí cân b ng theo chi u (+). th i đi m b ng 1/2 chu kì m t đi m cách ngu n 1 kho ng b ng 1/4 b c s ng
c li đ 5cm. Biên đ c a sóng là

De

A. 10cm
B. 5 3 cm
C. 5 2 cm
Bài 22: M t s ng c h c lan tru n d c theo 1 đ ng th ng c ph
uo = Acos(

2

t + ) (cm).
T
2

D. 5cm
ng tru n s ng t i ngu n O là :

th i đi m t = 1/2 chu kì m t đi m M cách ngu n b ng 1/3 b

c s ng c đ d ch

chu n uM = 2(cm). Biên đ s ng A là
C. 4/ 3 cm.
D. 2 3 cm
A. 4cm.
B. 2 cm.
Bài 23: M t s ng c h c lan tru n trên m t ph ng tru n s ng v i v n t c v = 50cm/s. Ph

2
m t đi m O trên ph ng tru n s ng đ là : u0 = acos(
t) cm.
T

th i đi m t = 1/6 chu kì m t đi m M cách O

Th

kho ng /3 c đ d ch chu n uM = 2 cm. Biên đ s ng a là
A. 2 cm.
B. 4 cm.
C. 4/ 3 cm
Bài 24: M t s ng c h c lan tru n d c theo m t đ ng th ng v i biên đ s
ngu n O là: u = A.cos(  t -  /2) cm. M t đi m M cách ngu n O b ng 1/6 b
l đ 3 cm. Biên đ s ng A là:
A. 2 (cm)
B. 2 3 (cm)
C. 4 (cm)

H

D. 2 3 cm.
ng không đ i c ph ng trình s ng t i
c s ng, th i đi m t = 0,5  /  có
D.

A

iTh

Bài 8: Gi i: B c s ng là quãng đ ng v t cđ trong 1 T
MN = 0,25, t c t M đ n đ c N là T/4 , ha g c MON = /2= 900
Mà Vào th i đi m t1 ng i ta th li đ dao đ ng c a đi m M và N l n l t là
uM = 4cm và uN = 4 cm.
Su ra Ch c th là M, N đ i x ng nhau nh hình v và g c MOA = 45 0
V biên đ M : UM = U0 / 2 = 4 . Suy ra UO = 4 2cm . Ch n C
ng trình tru n s ng t ngu n O đ n M cách O đo n x theo chi u d

s ng t i hai th i đi m trên c li đ ng

M

N

O

U0

ng c d ng:

et
u.N

x 
x 


u ( x, t )  a. cos 2ft  2f .    a. cos 2ft  2 .   .
 2
v 2


T
1
3
Theo gi thi t:    cm , T   0,02s  t 2  t1  100T 
f
2
2
x 

i m M tai th i đi m t1 : uM 1  2cm  a . cos 2ft1  2f .   .
v 2

V

3 (cm)

ng d n chi ti t:

Bài 9: Ph

ng trình s ng c a

http://dethithu.net

c pha nhau nên .đáp án B.

2

t - ) (cm)
T
2
2
 2d
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM uM = acos(

) (cm)
T
2

Bài 10: Gi i: Bi u th c c a ngu n s ng t i O: u0 = acos(

V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M
Khi t = T/2; d = /4 thì uM = 5 cm => acos(

2
 2d

)
T
2


2 T 
 
2
±
) = a cos(
± ) = ± a = 5 Do a > 0 nên a = 5 cm. Ch n D
T 2 2
 .4
2
2
2

Bài 11: Gi i: Bi u th c c a ngu n s ng t i O: uo = Acos(
t + ) (cm).
T
2

=> acos(

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 18
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
2
 2d
t+
±
) (cm)
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM: uM = Acos(
T
2

V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M
Khi t = T/2; d = /3 thì uM = 2 cm

Trang 19

http://dethithu.net

3 2
2
2 T  2
 2d
t+
±
) = Acos(
+
±
) = Acos(
±
) = 2 cm
T
T 2
2
3
2

2  .3
5

13
) = Acos( ) = 2(cm) =>A= 4/ 3 cm. Ch n C => Acos(
) = 2 (cm) => A< 0 (Lo i)
=> Acos(
6
6
6
2
t ) (cm).
Bài 12: Gi i: Bi u th c c a ngu n s ng t i O: uo = acos(
T
2
2d
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM uM = acos(

) (cm)
T

uM = Acos(

De

V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M; Khi t = T/6; d = /3 thì uM = 2 cm

=> acos(-

2
2 T
2d
2
t ±
) = acos(
±
) => acos = - a = 2 cm => a < 0 lo i
T
T 6

 .3

Th

uM = acos(


) = 2 (cm) => a = 4cm.
3

http://dethithu.net

 

Bài 13: Gi i: + Ta c đ l ch pha gi a M và N là:

+M

11 T 11T
.

6 2 12

v

V : t 2  t  t1 

11T
. Chon A.
12

n th i đi m t2 li n sau đ , li đ t i M là uM = +A.
A
M1

3



N

Bài 14: Gi i:
Tr c h t ta xem dao đ ng s ng A, B, C là các dao đ ng đi u hòa và bi u di n lên đ
A , C đ i x ng qua B.
* T i t1 ta c các v trí A, B, C nh hình trên ,
nh v kho ng cách AC= 4,8.2=9,6 mm
* T i t2 ta c các v trí A, B, C nh hình 2.
A và C c cùng li đ 5,5 mm nên
OH = 5,5 mm; AH= 0,5.AC= 4,8mm
V :

u(cm)

’

t

et
u.N

11
2
; 
T
6

v i :  /  2   

 t  t 2  t1 

 /

2

  ,
3
6

uM
 2 3 (cm)
cos 

th i đi m t1, li đ c a đi m M là uM = +3cm, đang gi m.

+ Ta có t  t 2  t1 

iTh

+ T hình v , ta c th xác đ nh biên đ s ng là: A =

2x

M2

ng tròn l

-3
-A

ng giác và chú ý là

x B  OB  a  OH 2  AH 2  5,5 2  4,8 2  7,3mm

Ch n D
Bài 15: Trong bài MN = /3 (gt)  dao đ ng t i M và N l ch pha nhau m t g c 2/3. Gi s dao đ ng t i M s m
pha h n dao đ ng t i N.
C1: (Dùng ph ng trình s ng)

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 19
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
Ta có th vi t: uM = Acos(t) = +3 cm (1), uN = Acos(t -

Trang 20

2
) = -3 cm (2)
3

2
ab
ab
)] = 0. Áp d ng : cosa + cosb = 2cos
cos
3
2
2
5

 2Acos cos(t - ) = 0  cos(t - ) = 0  t - =  k , k  Z.  t =
+ k, k  Z.
2
6
3
3
3
3
5
5

A 3
Thay vào (1), ta có: Acos(
+ k) = 3. Do A > 0 nên Acos(
- ) = Acos(- ) =
= 3 (cm)  A = 2 3 cm.
6
6
6
2
C2: (Dùng liên h gi a dao đ ng đi u hòa và chuy n đ ng tròn đ u !)
2
( ng v i MN =
ON ' ( ng v i uN) luôn đi sau véct OM ' ( ng v i uM) và chúng h p v i nhau m t g c  =
3
2

, dao đ ng t i M và N l ch pha nhau m t góc
)
3
3
Do vƠo th i đi m đang xét t, uM = + 3 cm, uN = -3 cm (Hình), nên ta có
-3
O
+3
u



=
 Asin = 3 (cm)  A = 2 3 cm. Ch n C
N’OK = KOM’ =
N’
M’
2
3
3
Bài 16: Ch n C
Trong bài MN = /3 (gt)  dao đ ng t i M và N l ch pha nhau m t góc 2/3.
K
Gi s dao đ ng t i M s m pha h n dao đ ng t i N.
C1: (Dùng ph ng trình sóng)
2
Ta có th vi t: uM = Acos(t) = +3 cm (1), uN = Acos(t ) = 0 cm (2)
3
http://dethithu.net
2
2
7

) = 0  t =  k , k  Z  t =
+ k, k  Z.
T (2)  cos(t 2
3
3
6
7
7

A 3
Thay vào (1): Acos(
+ k) = 3. Do A > 0 nên Acos(
- ) = Acos( ) =
= 3 (cm)  A = 2 3 cm.
6
6
6
2
2x
= x   = 2 m. Trong bài MN = 5 m = 2,5  M và N dao đ ng ng c pha nhau.
Bài 17: Ta có :

(2) + (2)  A[cos(t) + cos( t -

iTh

Th

De
Ch n B

v
60

=
= 0,6 m. Trong bài MN = 0,15 m = , do s ng tru n t M đ n N nên dao đ ng t i M s m
f 100
4
pha h n dao đ ng t i N m t g c /2 (vuông pha). Dùng liên h gi a dao đ ng đi u hòa và chuy n đ ng tròn đ u.
Bài 18:  =

PQ
PQ
3
= 3,75 hay PQ = 3 + 0,75 ;  = 2.
= 7,5 hay  = 0,75.2 =


2
3
ng v i kho ng cách  thì đ l ch pha là 2 ; ng v i 0,75 thì  = 0,75.2 =
).
2

Bài 19: Tính đ
(Nh :

et
u.N

Ch n C

c  = 4 cm ;

ha dao đ ng t i P tr pha h n dao đ ng t i Q m t g c

 dao đ ng t i P s m pha h n dao đ ng t i Q m t g c


.  Lúc uP = 1 cm = a thì uQ = 0.
2
Bài 20 Gi i 1: T th i đi m t 0 đ n t1 :

C1

+ véc t bi u di n dđ c a B qua g c B00B1 =  - ( + )
+ véc t bi u di n dđ c a C qua g c C00C1= ( + )
  (   )   

=> Ta có : t = t1 – t0 ==>  = 2(    ) =>

=  /2

+ Ta có : cos = sin  = 1 cos 2 

10 2
=> 24/A = 1  2
A

=> A = 26 cm10

- 2424

A

C0

B0

B1
D

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 20
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 21

+ véc t bi u di n dđ c a D đang t VTCB c ng qua g c /2 gi ng nh
B và C nên t i v trí biên. Ch n A

De

Bài 20. Gi i 2:
* T i t1 ta c các v trí B, D, C nh hình 1,
nh v kho ng cách BC= 24.2= 48 mm
* T i t2 ta c các v trí B, D, C nh hình 2. Kho ng
cách BC= 48mm không đ i
B và C c cùng li đ 10 mm nên:
OH = 10 mm;BH= 0,5.BC = 24mm
V :

x D  OD  A  OH2  BH2  102  242  26mm

2

t - ) (cm)
T
2
2
 2d
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM uM = acos(

) (cm)
T
2

Bài 21: Gi i: Bi u th c c a ngu n s ng t i O: u0 = acos(

Th

V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M

http://dethithu.net
2
 2d

)
Khi t = T/2; d = /4 thì uM = 5 cm => acos(
T
2

2 T 
2
 
=> acos(
±
) = a cos(
± ) = ± a = 5 Do a > 0 nên : a = 5 cm. Ch n D
T 2 2
 .4
2
2
2

t + ) (cm).
T
2
2
 2d
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM uM = Acos(
t+
±
) (cm)
T
2

Bi u th c c a ngu n s ng t i O: uo = Acos(

iTh

Bài 22: Gi i:

V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M
Khi t = T/2; d = /3 thì uM = 2 cm

et
u.N

3 2
2
2 T  2
 2d
t+
±
) = Acos(
+
±
) = Acos(
±
) = 2 cm
T
T 2
2
3
2

2  .3
5

13
=> Acos(
) = Acos( ) = 2 (cm) => A= 4/ 3 cm. Ch n C => Acos(
) = 2 (cm) => A < 0
6
6
6
uM = Acos(

Bài 23: Gi i: Bi u th c c a ngu n s ng t i O: uo = acos(
Bi u th c c a s ng t i M cách O d = OM uM = acos(

2

) (cm)
T


V i : d u (+) ng v i tr ng h p s ng tru n t M t i O;
d u (-) ng v i tr ng h p s ng tru n t O t i M
Khi t = T/6; d = /3 thì uM = 2 cm
uM = acos(

2
2 T
2d
2
t ±
) = acos(
±
)
T
T 6

 .3

=> acos = - a = 2 cm => a < 0 lo i => acos(Bài 24: Gi i:

2
t ) (cm).
T
2d

http://dethithu.net


) = 2 (cm) => a = 4cm. Ch n B
3

2 d 



 0,5
uM  A.sin  t 
  A.sin  t    uM 
 
3


 


 0,5  
   3  A  2 3cm
  A.sin  .

3Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 21
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

CH

Trang 22

2: GIAO THOA SịNG C

D ng 1: Tìm s đi m dao đ ng c c đ i và c c ti u gi a hai ngu n:

I.Tìm s đi m dao đ ng c c đ i và c c ti u gi a hai ngu n cùng ịha:
+Các công th c: ( S1S2  AB  )
* S C c đ i gi a hai ngu n: 

lk

l

và kZ.De

l
l
1
l 1
 k   và k Z.Hay   k  0,5  
(k  Z)
 2
 2


+Ví d 1:Trong m t thí nghi m v giao thoa s ng trên m t n c, hai ngu n k t h p S 1 và S2 cách nhau 10cm dao
đ ng cùng pha và có b c s ng 2cm.Coi biên đ s ng không đ i khi tru n đi.
a.Tìm S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i, S đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u quan sát đ c.
b.Tìm v trí các đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S 1S2 .
Gi i: Vì các ngu n dao đ ng cùng pha,
l
l
a.Ta c s đ ng ho c s đi m dao đ ng c c đ i:
 k
http://dethithu.net
* S C c ti u gi a hai ngu n: 

liTh

Th

10
10
=>-5< k < 5 . Suy ra: k = 0;  1;2 ;3; 4 .
=>   k 
2
2
- V y có 9 s đi m (đ ng) dao đ ng c c đ i
l 1
l 1
-Ta c s đ ng ho c s đi m dao đ ng c c ti u:    k  
 2
 2
10 1
10 1
=>    k  
=> -5,5< k < 4,5 . Suy ra: k = 0;  1;2 ;3; 4; - 5 .
2 2
2 2
-V y có 10 s đi m (đ ng) dao đ ng c c ti u
b. Tìm v trí các đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S 1S2 .
- Ta có: d1+ d2 = S1S2 (1)
d1- d2 = S1S2 (2)
SS
10 k 2
k
= 
= 5+ k v i k = 0;  1;2 ;3; 4
-Suy ra: d1 = 1 2 
2
2
2
2
-V Có 9 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S1S2 .
-Kh ang cách gi a 2 đi m dao đ ng c c đ i liên ti p b ng /2 = 1cm.

A

-3

-1

et
u.N

-5

B


0

1

3

5

+Ví d 2: Hai ngu n s ng c S1 và S2 trên m t ch t l ng cách nhau 20cm dao đ ng theo ph ng trình
u1  u2  4 cos 40t (cm,s) , lan tru n trong môi tr ng v i t c đ v = 1,2m/s .
1/ Xét các đi m trên đo n th ng n i S1 v i S2 .
a. Tính kho ng cách gi a hai đi m liên ti p c biên đ c c đ i .
b. Trên S1S2 c bao nhiêu đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i .
2/ Xét đi m M cách S1 kho ng 12cm và cách S2 kho ng 16 cm. Xác đ nh s đ ng c c đ i đi qua S2M.
Gi i :
1a/ Kho ng cách gi a hai đi m liên ti p có biên đ c c đ i:  = v.T = v.2/ = 6 (cm)
- Hai ngu n này là hai ngu n k t h p (và cùng pha) nên trên m t ch t l ng s có hi n t ng giao thoa nên các

d 2  d 1  l
1
1
 d1  k  l .
2
2
d 2  d1  k

đi m dao đ ng c c đ i trên đo n l = S1S2 = 20cm s c : 

Kho ng cách gi a hai đi m liên ti p c c đ i th k và th (k+1) là : d  d1( k 1)  d1k 2

= 3 (cm).

Ghi nh : Trên đo n th ng n i 2 ngu n , kho ng cách gi a hai c c đ i liên ti ị b ng


2

1b/ S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên S 1S2 :
Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 22
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
Do các đi m dao đ ng c c đ i trên S1S2 luôn có : 0  d1  l  0 

Trang 23

1
1
k  l  l .
2
2

=>  3,33  k  3,33  có 7 đi m dao đ ng c c đ i .
- Cách khác : áp d ng công th c tính s c c đ i trên đo n th ng n i hai ngu n cùng pha :

l
l 
l 
N  2   1 v i   là ph n nguyên c a
 N= 7

 
 

2/ S đ

ng c c đ i đi qua đo n S 2M

De

Gi thi t t i M là m t vân c c đ i, ta có : d 2  d1  k  k 

http://dethithu.net

d 2  d1

16  12
 0,667 .=> M không ph i là
6

vân c c đ i mà M n m trong kho ng vân c c đ i s 0 và vân c c đ i s 1=>trên S 2M ch c 4 c c đ i .

2.Tìm s đi m dao đ ng c c đ i và c c ti u gi a hai ngu n ng

c pha: (   1  2   )


k= -1
(kZ)
2
k= - 2
S đ ng ho c s đi m dao đ ng c c đ i (không tính hai ngu n):
l
l
l 1
l 1
(k  Z)
S C c đ i:    k   Hay   k  0,5  
 2
 2


A
* i m dao đ ng c c ti u (không dao đ ng):d1 – d2 = k (kZ)
S đ ng ho c s đi m dao đ ng c c ti u (không tính hai ngu n):
l
l
(k  Z)
S C c ti u:   k  
k= - 2

k=0

* i m dao đ ng c c đ i: d1 – d2 = (2k+1)

Th
k=1
k=2

B

k= -1

k=0

k=1

-AB
T


AB

Tha s :

iTh

+Ví d 3: Hai ngu n s ng cùng biên đ cùng t n s và ng c pha. N u kho ng cách gi a hai ngu n là:
AB  16, 2 thì s đi m đ ng ên và s đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n AB l n l t là:
A. 32 và 33
B. 34 và 33
C. 33 và 32
D. 33 và 34.
Gi i: Do hai ngu n dao đ ng ng c pha nên s đi m đ ng ên trên đo n AB là :

-16, 2

ng t s đi m c c đ i là :


16, 2

Hay : 16,2
-16, 2 1
16, 2 1
-AB 1
AB 1
- hay
- - tha s :
2
2
2
2

17, 2

k

15, 2 . C 32 đi m

 =(2k+1)/2 ( S C c đ i= S C c ti u)
+ Ph

et
u.N

3.Tìm s đi m dao đ ng c c đ i và c c ti u gi a hai ngu n vuông ịha:
ng trình hai ngu n k t h p: u A  A. cos .t ; u B  A . cos(.t 2

).

d 2  d 1    cos .t  d 1  d 2   

4
4


2

+
l ch pha c a hai sóng thành ph n t i M:  
d 2  d 1  
2



+ Biên đ sóng t ng h p: AM = u  2.A . cos  d 2  d 1   
4

http://dethithu.net
l 1
l 1
(k  Z)
* S C c đ i:    k   
 4
 4
l 1
l 1
l
l
(k  Z) Hay   k  0, 25  
(k  Z)
* S C c ti u:    k   
 4
 4+ Ph

ng trình s ng t ng h p t i M: u  2.A .cos 

Nh n xét: s đi m c c đ i và c c ti u trên đo n AB là b ng nhau nên c th dùng 1 công th c là đ
=> S giá tr nguyên c a k tho mãn các bi u th c trên là s đ ng c n tìm.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 23
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net
+Ví d 4: Trên m t n

c c hai ngu n k t h p A,B cách nhau 10(cm) dao đ ng theo các phTrang 24

ng trình :

u1  0,2.cos(50t  )cm và : u1  0, 2.cos(50 t  ) cm . Bi t v n t c tru n s ng trên m t n c là 0,5(m/s).
2

Tính s đi m c c đ i và c c ti u trên đo n A,B.
C.10 và 10
D.11 và 12
A.8 và 8
B.9 và 10
Gi i : Nhìn vào ph ng trình ta th A, B là hai ngu n dao đ ng vuông pha nên s đi m dao đ ng c c đ i và c c
ti u là b ng nhau và thoã mãn :

De

-AB 1
AB 1
2
2
- - . V i   50 (rad / s)  T 

 0, 04( s)
4
4
 50
V :   vT
.  0,5.0,04  0,02( m) 2 cm

10
1
10
1
V 5, 25 
K
2
4
2
4
K t lu n c 10 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và c c ti u.
Tha s :

k  4, 75 :
http://dethithu.net

4.Các bài t ị rèn luy n

đ ng v i ph

iTh

Th

Bài 1: Trên m t n c c hai ngu n s ng n c gi ng nhau cách nhau AB=8(cm). S ng tru n trên m t n c c b c
s ng 1,2(cm). S đ ng c c đ i đi qua đo n th ng n i hai ngu n là:
C. 13
D. 14
A. 11
B. 12
Bài 2: Hai ngu n s ng c AB cách nhau dao đ ng ch m nh trên m t ch t l ng, cùng t n s 100Hz, cùng pha theo
ph ng vuông vuông g c v i m t ch t l ng. V n t c tru n s ng 20m/s.S đi m không dao đ ng trên đo n AB=1m
là :
A.11 đi m
B. 20 đi m
C.10 đi m
D. 15 đi m
Bài 3: ( H 2004). T i hai đi m A,B trên m t ch t l ng cách nhau 10(cm) c hai ngu n phát s ng theo ph ng
th ng đ ng v i các ph ng trình : u1  0,2.cos(50 t) cm và u1  0,2.cos(50 t  ) cm . V n t c tru n s ng
là 0,5(m/s). Coi biên đ s ng không đ i. Xác đ nh s đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n th ng AB ?
A.8
B.9
C.10
D.11
Bài 4: T i hai đi m O1, O2 cách nhau 48cm trên m t ch t l ng c hai ngu n phát s ng dao đ ng theo ph ng th ng
ng trình: u 1=5cos100t(mm) và u2=5cos(100t+)(mm). V n t c tru n s ng trên m t ch t l ng là

et
u.N

2m/s. Coi biên đ s ng không đ i trong quá trình tru n s ng. Trên đo n O1O2 c s c c đ i giao thoa là
A. 24
B. 26
C. 25
D. 23
Bài 5: Hai ngu n s ng c dao đ ng cùng t n s , cùng pha .Quan sát hi n t ng giao thoa th trên đo n AB c 5
đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i (k c A và B). S đi m không dao đ ng trên đo n AB là:
A. 6
B. 4
C. 5
D. 2
Bài 5: Gi i: Trong hi n t ng giao thoa s ng trên m t ch t l ng , hai ngu n dao đ ng cùng pha thì trên đo n AB ,
s đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i s h n s đi m không dao đ ng là 1.
Do đ s đi m không dao đ ng là 4 đi m.Ch n đáp án B.
Bài 6: Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 45mm trên m t thoáng ch t l ng dao đ ng theo ph ng trình
u1 = u2 = 2cos100t (mm). Trên m t thoáng ch t l ng c hai đi m M và M’ cùng m t phía c a đ ng trung tr c
c a AB th a mãn: MA - MB = 15mm và M’A - M’B = 35mm. Hai đi m đ đ u n m trên các vân giao thoa cùng
lo i và gi a chúng ch c m t vân lo i đ . V n t c tru n s ng trên m t ch t l ng là:
A. 0,5cm/s
B. 0,5m/s
C. 1,5m/s
D. 0,25m/s
Bài 7: Dao đ ng t i hai đi m S1 , S2 cách nhau 10,4 cm trên m t ch t l ng c bi u th c: s = acos80t, v n t c tru n
s ng trên m t ch t l ng là 0,64 m/s. S h pebol mà t i đ ch t l ng dao đ ng m nh nh t gi a hai đi m S 1 và S2 là:
A. n = 9.

B. n = 13.

C. n = 15.

D. n = 26.

Bài 8: Trên m t m t ch t l ng c hai ngu n k t h p S 1 và S2 dao đ ng v i t n s f = 25 Hz. Gi a S 1 , S2 có 10
h pebol là qu tích c a các đi m đ ng ên. Kho ng cách gi a đ nh c a hai h pebol ngoài cùng là 18 cm. T c đ
tru n s ng trên m t n c là:
A. v = 0,25 m/s.
B. v = 0,8 m/s.
C. v = 0,75 m/s.
D. v = 1 m/s.
Bài 9: Trong m t thí nghi m v giao thoa s ng trên m t n c, hai ngu n k t h p A và B dao đ ng v i t n s 15Hz
và cùng pha. T i m t đi m M cách ngu n A và B nh ng kho ng d1 = 16cm và d2 = 20cm, s ng c biên đ c c ti u.
Gi a M và đ ng trung tr c c a AB c hai dã c c đ i.T c đ tru n s ng trên m t n c là
A. 24cm/s
B. 48cm/s
C. 40cm/s
D. 20cm/s
Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 24

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay!!

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://fb.com/dethithu.net

Trang 25

Bài 10: Hai ngu n s ng k t h p cùng pha A và B trên m t n c c t n s 15Hz. T i đi m M trên m t n c cách các
ngu n đo n 14,5cm và 17,5cm s ng c biên đ c c đ i. Gi a M và trung tr c c a AB c hai dã c c đ i khác. V n

De

t c tru n s ng trên m t n c là
A. v = 15cm/s
B. v = 22,5cm/s
C. v = 5cm/s
D. v = 20m/s
Bài 11: Trên m t n c n m ngang, t i hai đi m S 1, S2 cách nhau 8,2cm, ng i ta đ t hai ngu n s ng c k t h p, dao
đ ng di u hoà theo ph ng th ng đ ng c t n s 15Hz và luôn dao đ ng cùng pha. Bi t t c đ tru n s ng trên m t
n c là 30cm/s và coi biên đ s ng không đ i khi tru n đi. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S 1S2 là:
D. 9
A. 11
B. 8
C. 5
Bài 12: Hai ngu n S1 và S2 trên m t n c cách nhau 13cm cùng dao đ ng theo ph ng trình u = 2cos40t(cm). Bi t
t c đ tru n s ng trên m t ch t l ng là 0,8m/s. Biên đ s ng không đ i. S đi m c c đ i trên đo n S 1S2 là:
A. 7.
B. 9.
C. 11.
D. 5.
Bài 13: Hai đi m S1, S2 trên m t m t ch t l ng, cách nhau 18cm, dao đ ng cùng pha v i biên đ a và t n s f = 20
Hz. T c đ tru n s ng trên m t ch t l ng là v = 1,2m/s. N u không tính đ ng trung tr c c a S 1S2 thì s g n s ng
hình h pebol thu đ c là:
A. 2 g n.

B. 8 g n.

C. 4 g n.

D. 16 g n.

Th

Bài 14: Hai ngu n s ng k t h p A và B dao đ ng ng c pha v i t n s f = 40Hz, v n t c tru n s ng v = 60cm/s.
Kho ng cách gi a hai ngu n s ng là 7cm. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i gi a A và B là:
A. 7.
B. 8
C. 10. D. 9.

H

http://dethithu.net

ng d n gi i:

Bài 1: Gi i: Do A, B dao đ ng cùng pha nên s đ

Bài 2: Gi i: BK

c sóng

v
f

1 1
1 1
 K

Suy ra
0, 2 2
0, 2 2

Bài 3: Gi i : Ta th

-AB

iTh

8
6, 67
1, 2
6, 5, 4, 3, 2, 1,0 . K t lu n c 13 đ ng

tha s ta c :

8
1, 2

ng c c đ i trên AB thoã mãn:

20
100

5,5

k

6, 67 Su ra ngh a là l

AB

giá tr K b t đ u t

0, 2m : G i s đi m không dao đ ng trên đo n AB là k , ta c :

k

4,5 v : k = -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4 =>C 10 đi m. Ch n C.

A, B là hai ngu n dao đ ng ng

c pha nên s đi m dao đ ng c c đ i thoã mãn :

et
u.N

-AB 1
AB 1
2
2
- - .V i   50 (rad / s)  T 

 0, 04( s) V
2
2
 50
10 1
10 1
K
  vT
.  0,5.0,04  0,02( m) 2 cm . Tha s :
2
2
2
2

V


:

5,5  k  4,5 : K t lu n c 10 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i

Bài 4: Gi i: Ch n A

HD:   v.T  v. 2  2. 2  0, 04  m   4cm

100

100

c pha nên đ t i M c c c đ i thì: MO1 – MO2 =  K  1  


2

L i c -48cm ≤ MO1 – MO2 ≤48cm và  = 4cm  -12,5  K  11,5 . K  Z  c 24 c c đ i trên O1O2.
Bài 6: Gi i: Gi s M và M’ thu c vân c c đ i.Khi đ : MA – MB = 15mm = k  ;
M’A – M’B = 35mm = (k + 2)  => (k + 2)/k = 7/3=> k = 1,5 không tho mãn
=> M và M’ không thu c vân c c đ i.
N u M, M’ thu c vân c c ti u thì: MA – MB = 15mm = (2k + 1)  /2;
Xét M trên đo n O1O2. Do hai ngu n ng

và M’A – M’B = 35mm =
V

 2  k  2   1
2k  5 7
 =>
 => k = 1.
2
2k  1 3

M, M’ thu c vân c c ti u th 2 và th 4 .=> MA – MB = 15mm = (2k + 1)  /2
=>  = 10mm. => v =  .f = 500mm/s = 0,5m/s. Ch n B.

Website: http://dethithu.net | Facebook: http://facebook.com/dethithu.net
Trang 25
Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook: http://facebook.com/dethithu.net


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×