Tải bản đầy đủ

Phân tích thiết kế hệ thống

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
----------------

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH II
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO THUÊ XE
CÔNG TY TNHH AN THỊNH

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN MINH TRÍ
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

HÀ NỘI – 2017


HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
----------------

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH II
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO THUÊ XE

CÔNG TY TNHH AN THỊNH

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ YẾN
NGUYỄN MINH TRÍ
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.ĐINH TRỌNG HIẾU

HÀ NỘI – 2017
2


THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống cho thuê xe công ty TNHH An Thịnh
Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Globits
Ngày bắt đầu:.....................................................Ngày kết thúc:........................
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Yến

Mã sinh viên: 17A4040102

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Trí

Mã sinh viên: 17A4040094

Họ và tên sinh viên: Trần Thị Phương
Thảo

Mã sinh viên: 17A4040073

Người hướng dẫn: TS Đinh Trọng Hiếu
Ngày nộp báo cáo: 23/5/2016

3


NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan kết quả đạt được trong báo cáo là sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu của
riêng nhóm. Trong toàn bộ nội dung của báo cáo, những điều được trình bày hoặc là của
riêng nhóm hoặc là được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các tài liệu tham khảo đều
có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp.
Chúng tôi xin hoàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định cho
lời cam đoan của mình.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Minh Trí
Trần Thị Phương Thảo

6


LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít
hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học
tập ở giảng đường đại học đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ
của quý thầy cô trong trường.
Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi tới quý thầy cô ở khoa Hệ thống thông
tin quản lý trường Học viện Ngân hàng đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để
truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt trong
học kì này, khoa đã tổ chức môn Thực tập chuyên ngành 2 để chúng em có thể củng cố và
áp dụng thực tế kiến thức đã được học của các môn Cơ sở dữ liệu, Phát triển hệ thống thông
tin kinh tế vào việc tìm hiểu và phân tích thiết kế các bài toán nghiệp vụ trong thực tế của
các cơ quan doanh nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Trọng Hiếu đã tận tâm hướng dẫn chúng em
trong những buổi nói chuyện và thảo luận. Nếu không có những lời hướng dẫn dạy bảo đó
thì bài thực tập của chúng em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em xin
chân thành cảm ơn thầy.
Bước đầu đi vào thực tế, kiến thức của chúng em còn nhiều hạn chế và bỡ ngỡ. Do vậy,
không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý
thầy cô để chúng em được hoàn thiện hơn.

7


Lời mở đầu
Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ việc quản lý hệ thống
theo hướng quy trình và tin học hóa hoạt động tổ chức, quản lý là vô cùng cần thiết,
giúp nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Thực tế
này đặt ra cho mỗi tổ chức những yêu cầu cần thiết thay đổi công tác quản lý theo
hướng khoa học nhằm đảm bảo cho tổ chức hoạt động hiệu quả.
Khi nền kinh tế phát triển kéo theo khối lượng xử lý công việc tăng lên một
cách nhanh chóng. Trong khi đó, việc quản lý theo mô hình thủ công sử dụng sức
người là chính, phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và đang không ngừng tăng.
Vì sử dụng sức người nên không tránh khỏi những sai sót và rất mất thời gian trong
quá trình xử lý, tốn kém tiền bạc, từ đó ảnh hưởng tới hiệu suất xử lý công việc của
cơ quan, tổ chức
Vì vậy, cách thức quản lý dự án theo mô hình thủ công là không thể đáp ứng
được yêu cầu thực tiễn của quản lý nữa. Do đó, yêu cầu được đặt ra là làm thế nào
để quản lý dự án mà không mất nhiều thời gian, chi phí thấp và quản lý được một
cách tối ưu, triệt để và phù hợp với nền khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là
việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý hệ thống thông tin.
Hiểu được tầm quan trọng của việc thiết kế ra các hệ thống thông tin quản lý,
cùng với những kiến thức cơ bản mà chúng em đã học, chúng em mạnh dạn thực
hiện đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống cho thuê xe công ty TNHH An Thịnh với sự
hướng dẫn nhiệt tình của thầy Đinh Trọng Hiếu.
Bố cục của bài gồm 4 chương:
- Chương 1: Mô tả bài toán
- Chương 2: Phân tích hệ thống
- Chương 3: Thiết kế hệ thống
- Chương 4: Kết luận và hướng phát triển.


Mục lục
Lời mở đầu................................................................................................................1
Danh mục bảng.........................................................................................................3
Danh mục hình..........................................................................................................4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN............................................................................7
1.1.1. Một số sản phẩm, dịch vụ của công ty......................................................7
1.1.2. Định hướng phát triển...............................................................................8
1.1.3. Sơ lược cơ cấu tổ chức tại công ty Globits...............................................8
1.2. Xác định yêu cầu bài toán............................................................................9
1.2.1

Xác định yêu cầu...................................................................................9

1.2.2

Các bài toán thực tế của công ty..........................................................10

1.2.3

Bài toán quản lý cho thuê xe máy........................................................10

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.................................................................15
2.1

Biểu đồ hoạt động quy trình cho thuê xe máy............................................15

2.1.1

Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy trực tiếp tại cửa hàng...15

2.1.2

Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy trên website.................16

2.2

Biểu đồ ca sử dụng Thuê xe trên website...................................................19

2.1.1

Biểu đồ ca sử dụng của Admin............................................................19

2.1.2

Biểu đồ ca sử dụng đăng ký, đăng nhập của khách hàng.....................20

2.1.3

Biểu đồ ca sử dụng của nhân viên.......................................................21

2.3

Mô tả kịch bản ca sử dụng.........................................................................23

2.4

Biểu đồ tuần tự...........................................................................................27

3.1

Sơ đồ chức năng hệ thống..........................................................................59

3.2

Mô hình dữ liệu quan hệ............................................................................60

3.3

Biểu đồ ER của hệ thống............................................................................62

3.4

Biểu đồ lớp của hệ thống............................................................................66

3.5

Thiết kế CSDL...........................................................................................70

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG...............................................................78
4.1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm..................................................................78
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.......................................109
5.1. Kết quả đạt được......................................................................................109
5.2. Kinh nghiệm thu được..............................................................................109
5.3. Hạn chế....................................................................................................109
5.4. Hướng phát triển......................................................................................109


Danh mục bảng
Bảng 1: Bảng hỏi doanh nghiệp..............................................................................14
Bảng 2: Bảng mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trực tiếp.......15
Bảng 3: Bảng mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trên website. 17
Bảng 4: Kịch bản ca sử dụng đăng ký.....................................................................23
Bảng 5: Kịch bản ca sử dụng đăng ký.....................................................................24
Bảng 6: Kịch bản ca sử dụng đăng nhập của nhân viên...........................................24
Bảng 7: Kịch bản ca sử dụng đặt thuê xe trên website............................................25
Bảng 8: Kịch bản ca sử dụng chức năng thêm.........................................................25
Bảng 9: Kịch bản ca sử dụng chức năng sửa...........................................................26
Bảng 10: Kịch bản ca sử dụng chức năng xóa.........................................................26
Bảng 11: Bảng dữ liệu hãng xe................................................................................70
Bảng 12: Bảng dữ liệu chi nhánh............................................................................70
Bảng 13: Bảng dữ liệu loại xe.................................................................................71
Bảng 14: Bảng dữ liệu thư viện ảnh........................................................................71
Bảng 15: Bảng dữ liệu thư viện xe máy..................................................................71
Bảng 16: Bảng dữ liệu thư viện lịch sử đổi biển xe.................................................71
Bảng 17:Bảng dữ liệu loại phụ kiện........................................................................72
Bảng 18: Bảng dữ liệu phụ kiện..............................................................................72
Bảng 19:Bảng dữ liệu loại khách hàng....................................................................72
Bảng 20: Bảng dữ liệu khách hàng..........................................................................73
Bảng 21: Bảng dữ liệu nhân viên............................................................................73
Bảng 22:Bảng dữ liệu cơ sở bảo trì.........................................................................74
Bảng 23: Bảng dữ liệu bảo trì..................................................................................74
Bảng 24: Bảng dữ liệu bảng tin...............................................................................74
Bảng 25: Bảng dữ liệu liên hệ.................................................................................75
Bảng 26: Bảng dữ liệu khuyến mại xe máy.............................................................75
Bảng 27: Bảng dữ liệu khuyến mại phụ kiện...........................................................75
Bảng 28: Bảng dữ liệu phiếu đặt.............................................................................76
Bảng 29: Bảng dữ liệu chi tiết phiếu đặt xe máy.....................................................76
Bảng 30: Bảng dữ liệu chi tiết phiếu đặt phụ kiện...................................................77


Danh mục hình
Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty...................................................................................8
Hình 2: Sơ đồ thuê xe tại cửa hàng..........................................................................16
Hình 3: Sơ đồ thuê xe trên website..........................................................................18
Hình 4: Biểu đồ ca sử dụng của admin....................................................................19
Hình 5: Biểu đồ ca sử dụng đăng ký,đăng nhập của khách hàng.............................20
Hình 6: Biểu đồ ca sử dụng của nhân viên..............................................................21
Hình 7: Biểu đồ ca sử dụng đặt thuê xe trên website...............................................22
Hình 8: Biểu đồ tuần tự đăng nhập..........................................................................27
Hình 9:Biểu đồ tuần tự thanh toán...........................................................................27
Hình 10: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm xe.....................................................................28
Hình 11: Biểu đồ tuần tự tạo hợp đồng thuê xe.......................................................28
Hình 12: Biểu đồ tuần tự thêm hãng xe...................................................................29
Hình 13: Biểu đồ tuần tự thêm loại xe.....................................................................29
Hình 14: Biểu đồ tuần tự thêm chi nhánh................................................................30
Hình 15: Biểu đồ tuần tự thêm ảnh..........................................................................30
Hình 16: Biểu đồ tuần tự thêm xe máy....................................................................31
Hình 17: Biểu đồ tuần tự thêm nhân viên................................................................31
Hình 18: Biểu đồ tuần tự thêm cơ sở bảo trì............................................................32
Hình 19: Biểu đồ tuần tự thêm phiếu bảo trì...........................................................32
Hình 20: Biểu đồ tuần tự thêm loại phụ kiện...........................................................33
Hình 21: Biểu đồ tuần tự thêm phụ kiện..................................................................33
Hình 22: Biểu đồ tuần tự thêm loại khách hàng......................................................34
Hình 23: Biểu đồ tuần tự thêm khách hàng.............................................................34
Hình 24: Biểu đồ tuần tự thêm bảng tin...................................................................35
Hình 25: Biểu đồ tuần tự thêm liên hệ.....................................................................35
Hình 26: Biểu đồ tuần tự thêm phiếu đặt.................................................................36
Hình 27: Biểu đồ tuần tự thêm chi tiết phiếu đặt xe máy.........................................36
Hình 28: Biểu đồ tuần tự thêm chi tiết phiếu đặt phụ kiện......................................37
Hình 29: Biểu đồ tuần tự thêm khuyến mại phụ kiện..............................................37
Hình 30: Biểu đồ tuần tự thêm khuyến mại xe máy................................................38
Hình 31: Biểu đồ tuần tự thêm sửa biển xe.............................................................38
Hình 32: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin hãng xe......................................................39
Hình 33: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin loại xe........................................................39
Hình 34: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin ảnh.............................................................40
Hình 35: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin xe máy.......................................................40
Hình 36: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin đổi biển......................................................41
Hình 37: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin chi nhánh...................................................41
Hình 38: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin nhân viên...................................................42
Hình 39: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin cơ sở bảo trì...............................................42
Hình 40: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin phiếu bảo trì...............................................43
Hình 41: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin loại phụ kiện..............................................43
Hình 42: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin phụ kiện.....................................................44
Hình 43: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin loại khách hàng..........................................44
Hình 44: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin khách hàng.................................................45
Hình 45: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin liên hệ........................................................45
Hình 46: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin bảng tin......................................................46
Hình 47: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin phiếu đặt....................................................46


Hình 48: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin chi tiết phiếu đặt xe....................................47
Hình 49: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin chi tiết phiếu đặt phụ kiện..........................47
Hình 50: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin khuyến mại xe............................................48
Hình 51: Biểu đồ tuần tự sửa thông tin khuyến mại phụ kiện..................................48
Hình 52:Biểu đồ tuần tự xoá hãng xe......................................................................49
Hình 53: Biểu đồ tuần tự xoá loại xe.......................................................................49
Hình 54: Biểu đồ tuần tự xoá ảnh............................................................................50
Hình 55: Biểu đồ tuần tự xoá xe máy......................................................................50
Hình 56:Biểu đồ tuần tự xoá đổi biển......................................................................51
Hình 57: Biểu đồ tuần tự xoá chi nhánh..................................................................51
Hình 58:Biểu đồ tuần tự xoá nhân viên...................................................................52
Hình 59: Biểu đồ tuần tự xoá cơ sở bảo trì..............................................................52
Hình 60: Biểu đồ tuần tự xoá phiếu bảo trì..............................................................53
Hình 61: Biểu đồ tuần tự xoá loại phụ kiện.............................................................53
Hình 62: Biểu đồ tuần tự xoá loại phụ kiện.............................................................54
Hình 63: Biểu đồ tuần tự xoá khách hàng................................................................54
Hình 64: Biểu đồ tuần tự xoá loại khách hàng.........................................................55
Hình 65: Biểu đồ tuần tự xoá liên hệ.......................................................................55
Hình 66: Biểu đồ tuần tự xoá bảng tin.....................................................................56
Hình 67:Biểu đồ tuần tự xoá phiếu đặt....................................................................56
Hình 68: Biểu đồ tuần tự xoá chi tiết phiếu đặt xe...................................................57
Hình 69: Biểu đồ tuần tự xoá chi tiết phiếu đặt phụ kiện.........................................57
Hình 70: Biểu đồ tuần tự xoá khuyến mại xe..........................................................58
Hình 71:Biểu đồ tuần tự xoá khuyến mại phụ kiện.................................................58
Hình 72: Sơ đồ chức năng hệ thống........................................................................59
Hình 73: Sơ đồ ERD (toàn bộ)................................................................................62
Hình 74: Sơ đồ ERD (1)..........................................................................................63
Hình 75: Sơ đồ ERD (2).........................................................................................64
Hình 76: Sơ đồ ERD (3)..........................................................................................65
Hình 77: Biểu đồ lớp...............................................................................................66
Hình 78: Biểu đồ lớp(1)..........................................................................................67
Hình 79: Biểu đồ lớp(2)..........................................................................................68
Hình 80: Biểu đồ lớp(3)..........................................................................................69
Hình 81: Giao diện danh sách hãng xe....................................................................78
Hình 82: Giao diện chi tiết hãng xe.........................................................................78
Hình 83: Giao diện danh sách loại xe......................................................................79
Hình 84: Giao diện chi tiết loại xe...........................................................................80
Hình 85: Giao diện danh mục ảnh xe......................................................................80
Hình 86: Giao diện chi tiết ảnh................................................................................81
Hình 87: Giao diện danh sách chi nhánh.................................................................81
Hình 88: Giao diện chi tiết chi nhánh......................................................................82
Hình 89: Giao diện danh sách xe máy.....................................................................82
Hình 90: Giao diện chi tiết xe máy..........................................................................83
Hình 91: Giao diện danh sách tin tức......................................................................83
Hình 92: Giao diện chi tiết tin tức...........................................................................84
Hình 93: Giao diện danh sách loại phụ kiện............................................................84
Hình 94: Giao diện chi tiết loại phụ kiện.................................................................85
Hình 95: Giao diện danh sách phụ kiện...................................................................85


Hình 96: Giao diện chi tiết loại phụ kiện.................................................................86
Hình 97: Giao diện danh sách đổi biển xe máy.......................................................86
Hình 98: Giao diện chi tiết đổi biển xe máy............................................................87
Hình 99: Giao diện danh sách liên hệ......................................................................87
Hình 100: Giao diên chi tiết liên hệ.........................................................................87
Hình 101: Giao diện danh sách cơ sở bảo trì...........................................................88
Hình 102: Giao diện chi tiết cơ sở bảo trì................................................................88
Hình 103: Giao diện danh sách phiếu bảo trì...........................................................89
Hình 104: Giao diện chi tiết phiếu bảo trì...............................................................89
Hình 105: Giao diện danh sách loại khách hàng......................................................90
Hình 106: Giao diện chi tiết loại khách hàng..........................................................90
Hình 107: Giao diện danh sách khuyến mại phụ kiện.............................................91
Hình 108: Giao diện chi tiết khuyến mại phụ kiện..................................................91
Hình 109: Giao diện danh sách khuyến mại phụ kiện.............................................92
Hình 110: Giao diện chi tiết khuyến mại phụ kiện..................................................92
Hình 111: Giao diện danh sách khách hàng.............................................................93
Hình 112: Giao diện danh sách nhân viên...............................................................93
Hình 113: Giao diện chi tiết khách hàng.................................................................94
Hình 114: Giao diện chi tiết nhân viên....................................................................94
Hình 115: Giao diện danh sách phiếu đặt................................................................95
Hình 116: Giao diện chi tiết phiếu đặt.....................................................................95
Hình 117: Giao diện danh sách chi tiết phiếu đặt xe máy........................................96
Hình 118: Giao diện chi tiết phiếu đặt xe máy.........................................................97
Hình 119: Giao diện phiếu đặt phụ kiện..................................................................97
Hình 120: Giao diện chi tiết phiếu đặt phụ kiện......................................................98
Hình 121: Giao diện đăng nhập...............................................................................98
Hình 122: Giao diện đăng ký người dùng và thông tin tài khoản............................99
Hình 123: Giao diện thanh menu khách hàng........................................................100
Hình 124: Giao diện thanh menu nhân viên..........................................................100
Hình 125: Giao diện trang chủ..............................................................................101
Hình 126: Giao diện trang sản phẩm.....................................................................102
Hình 127: Giao diện trang chi tiết sản phẩm.........................................................103
Hình 128: Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm......................................................104
Hình 129: Giao diện trang liên hệ..........................................................................104
Hình 130: Giao diện danh mục tin tức...................................................................105
Hình 131: Giao diện tin tức...................................................................................106
Hình 132: Giao diện phiếu đặt...............................................................................107
Hình 133: Giao diện giới thiệu..............................................................................108


CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN
1.1.

Mô tả hiện trạng công ty
Tên chính thức: Công ty TNHH Globits
Trụ sở chính: Nhà 52/131, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 668 674
Website: http://globits.net
Email: contact@globits.net

Công ty TNHH Globits được thành lập vào năm 2013 bởi một nhóm các kỹ sư
phần mềm có tay nghề cao được đào tạo và làm việc ở nước ngoài, với mục tiêu kết
hợp sự hiểu biết về nghiệp vụ, công nghệ, phương thức hỗ trợ khách hàng và kinh
nghiệm thực tế để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho thị trường. Là
một trong những công ty hàng đầu cung cấp các phần mềm phát triển, thực hiện và
các dịch vụ tư vấn tại Việt Nam.
Với mục tiêu “khách hàng là trung tâm”, công ty mong muốn rằng bất kỳ
quyết định chiến lược nào mà công ty đưa ra đều mang đến hiệu quả cao nhất cho
khách hàng. Ở Globits, các nhân tài có rất nhiều “đất” để “trình diễn” các kỹ năng
và kinh nghiệm cũng như phát triển sự nghiệp của mình tại đây. Bởi thế Globits
luôn luôn hội nhập nhanh và liên tục được áp dụng triệt để trong tất cả các lĩnh vực
và các quá trình ở Globits để hướng tới sự hoàn hảo nhất.
1.1.1. Một số sản phẩm, dịch vụ của công ty
Là một công ty chuyên phát triển phần mềm, thực hiện và tư vấn nhưng các
yêu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng thỏa đáng với một loạt các dịch vụ liên
quan.
Dịch vụ công ty cung cấp:
Phát triển phầm mềm: các phần mềm hầu hết được thực hiện code tay bởi các
nhân viên của công ty với chất lượng cao nhất.
Cho thuê phần mềm: không mất phí đầu tư ban đầu, chỉ trả tiền cho những
dịch vụ bạn sử dụng.
Đào tạo và tư vấn: các chuyên gia của công ty tư vấn cho các doanh nghiệp lập
kế hoạch chiến lược công nghệ thông tin.


Dịch vụ của CIO.
Cung cấp tên miền và Hosting.Cung cấp thiết bị CNTT.Dưới đây là một số dự án gần đây của công ty:Phần mềm bán thuốc.Trang web The little Gym.Hệ thống quản lý nhân sự.Hệ thống bán vé máy bay.Hệ thống quản lý xưởng dệt may.

1.1.2. Định hướng phát triển


Với mục tiêu khách hàng là lý do mà công ty chúng ta tồn tại.Tại Globits,
không bao giờ ngừng theo đuổi sự trung thành của khách hàng bằng cách
giúp họ tạo ra giá trị lớn.Đa dạng hoá sản phẩm để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau:
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn…Tư vấn, thiết kế và xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin theo đơn
đặt hàngPhát triển bền vững song phương, hỗ trợ dài hạn, phân phối kịp thời đem
đến sự hài lòng cho khách hàng.

1.1.3. Sơ lược cơ cấu tổ chức tại công ty Globits

Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty


Công ty bao gồm 10 nhân viên và 5 bạn thực tập sinh, được chia thành 3
phòng ban do giám đốc Hoàng Quốc Dũng quản lý:


Phòng kinh doanh: gồm 2 nhân viên, có nhiệm vụ tư vấn và thực hiện các
hợp đồng về cung cấp các dịch vụ sản phẩm của công ty.Phòng kỹ thuật gồm 7 nhân viên, có nhiệm vụ thực hiện và phát triển các
dự án, phần mềm của công ty.Phòng kế toán: gồm 1 nhân viên có nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh tế, tài
chính của công ty.

Bên cạnh đó các bạn thực tập sinh được lập trình viên Nguyễn Hải Đăng
hướng dẫn thực hiện các dự án mà công ty phân công.
1.2.

Xác định yêu cầu bài toán

1.2.1 Xác định yêu cầu
Từ việc khảo sát tình hình thực tế, trong những năm gần đây, cùng với sự phát
triển của du lịch thì các loại hình dịch vụ cũng rất phát triển mạnh mẽ. Trong đó loại
hình dịch vụ cho thuê xe máy tự lái là một trong những dịch vụ đắt khách nhất,
không những là khách trong nước mà còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Với
lợi thế linh hoạt và tiện lợi, xe máy là phương tiện được rất nhiều người chọn để đi
khám phá đường phố Hà Nội hay khi đi du họ có thể chủ động dừng nghỉ để khám
phá những cảnh quan trên những vùng đất du lịch đó. Nhưng hầu như các cửa hàng
cho thuê xe đa số mọi công việc vẫn đang còn làm theo phương pháp thủ công là
lưu trữ trong excel. Số lượng xe trong kho dễ bị sai lệch, không nắm rõ được việc
bảo trì cho xe, dịch vụ cho thuê xe còn nhiều bất tiện cho khách hàng, chưa tối ưu
hoá được bài toán thuê xe, việc quản lý xe và phụ kiện còn nhiều bất cập, khách
hàng chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Đặc biệt khi nhiều cửa hàng đã
có rất nhiều chi nhánh có thể là ở những tỉnh thành phố khác nhau thì mọi thứ càng
trở nên không rõ ràng và khó khăn hơn khi quản lý. Vì vậy nhóm em đã quyết định
phát triển 1 hệ thống quản lý nhân sự, vật tư, khách hàng và dịch vụ đặt xe trực
tuyến để giúp cho dịch vụ quản lý xe, quản lý nhân viên và việc thực hiện đặt xe
được dễ dàng, chặt chẽ và thuận tiện hơn.
Qua quá trình tìm hiểu và lấy ý kiến của người hướng dẫn nhóm em sẽ vận
dụng kiến thức của môn Phát triển hệ thống thông tin để phân tích, thiết kế dựa vào
nhu cầu thực tế của công ty để giúp công ty những chức năng sau:
a) Input:


Các thông tin của khách hàng.
Thông tin đặt hàng.Thông tin các loại xe và phụ kiện.Thông tin nhân viên.Thông tin chi nhánh.Thông tin bảo trì.Thông tin khuyến mại.

b) Các công việc cần xử lý:


Thu thập, xử lý có chọn lọc thông tin của từng khách hàng, phân chia
khách hàng theo giá trị.Xử lý đơn đặt tối ưu nhất để đáp ứng đc tối đa các yêu cầu đặt xe và phụ
kiện của khách hàng.Thu thập, xử lý thông tin của nhân viên, phân chia nhân viên theo doanh số
đạt được và số thời gian làm việc.Thu thập, xử lý thông tin các chi nhánh và phân chia theo doanh số đạt
đượcLưu trữ thời gian bảo trì.

c) Output:


Đáp ứng tốt nhất chăm sóc khách hàng, các đơn đặt hàng được xử lý chính
xác và phù hợp nhất, các loại xe và phụ kiện luôn đầy đủ tại các chi nhánh
và đồng nhất giữa kho và hệ thống, các loại xe luôn được bảo trì theo đúng
thời gian và thông tin khuyến mại sẽ được thông báo đến tất cả khách hàng.Kiểm tra trùng lặp.Tìm kiếm thông tin.Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên.Báo cáo thống kê cần thiết.

1.2.2 Các bài toán thực tế của công ty
a) Những công việc quản lý:


Quản lý nhân viên.Quản lý xe và phụ kiện.
Quản lý khách hàng.Quản lý đơn đặt hàng.Quản lý thời gian bảo trì.Quản lý các chi nhánh.

b) Các dịch vụ cung cấp:


Cung cấp cho thuê xe máy.Cung cấp cho thuê phụ kiện.

1.2.3 Bài toán quản lý cho thuê xe máy
a) Giai đoạn 1: Thu thập thông tin yêu cầu của khách hàng


Lưu trữ thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu.Tổng hợp thông tin yêu cầu và gửi khách hàng xác nhận.

b) Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu


Làm việc với nhóm nhân viên trong kho để kiểm tra xe máy và phụ kiện
trong kho theo yêu cầu của khách hàng. Khi đã có kết quả kiểm tra thì
thông báo cho khách hàng.

c) Giai đoạn 3: Giao xe cho khách hàng


Khách hàng đến cửa hàng lấy xe hoặc ship xe đến, hai bên kí hợp đồng mỗi
bên giữ một bản và nộp tiền đặt cọc và giấy tờ tùy thân.

d) Giai đoạn 4: Nhận xe khách trả


Khách hàng đến bất kì chi nhánh nào của công ty để trả xe, nhân viên bảo
trì kiểm tra xe và thanh toán.

e) Giai đoạn 5: Bảo trì xe


Khi khách đến trả xe thì nhân viên bảo trì kiểm tra xe và mang đi bảo
dưỡng. Hoặc đến thời gian bảo trì của từng xe thì mang đi bảo trì.

f) Giai đoạn 5: Tổng kết


Tổng kết doanh số hàng tháng.Tổng kết chi phí hàng tháng.


1.2.4 Bảng hỏi
Người phỏng vấn: Nguyễn Minh Trí
Người được phỏng vấn:Nguyễn Minh Thảo
Ngày phỏng vấn:18/03/2017
Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH An Thịnh
Mục tiêu phỏng vấn: Tìm hiểu như cầu khách hàng
ST
Câu hỏi
Trả lời
T
1
Doanh nghiệp anh đang
Doanh nghiệp anh cho
hoạt động về lĩnh vực gì khách hàng thuê xe máy và
?
phụ kiện kèm theo.
2
Doanh nghiệp anh có bao Doanh nghiệp a có 15 nhân
nhiêu nhân viên ?
viên, mỗi chi nhánh 5 nhân
viên, mỗi chi nhánh có 1
nhân viên kho,1 nhân viên
trực điện thoại và ghi nhận
giao dịch, 1 nhân viên bảo
dưỡng và 2 nhân viên
chuyển xe
3
Để lưu thông tin nhân
Khi có nhân viên mới bên
viên bên anh cần lưu
anh sẽ lưu các thông tin
những thông tin gì ?
nhân viên: Mã nhân viên,
tên nhân viên, SĐT, Địa chỉ,
Giới tính, Ngày sinh, Số
CMND, Chức vụ.
4

5

Để lưu thông tin khách
hàng bên anh cần lưu
những thông tin gì ?
Cách bên anh cho thuê xe
như thế nào ?

Đối với khách hàng bọn anh
sẽ lưu lại số điện thoại, họ
tên
Bên anh cho thuê xe theo
ngày, khách có thể thuê xe
tại một địa điểm và trả xe
tại 1 địa điểm khác do công
ty anh có nhiều chi nhánh
trên toàn quốc. Khi thuê
khách hàng sẽ phải để lại
vật thế chấp, có thể là tiền
có thể là chứng minh thư

Quan sát
Đáng tin cậy

Thái độ ngập
ngừng, không
chắc chắn

Đáng tin cậy

Thái độ ngập
ngừng, không
chắc chắn
Đáng tin cậy


tuỳ theo giá trị xe thuê
6

Cách quản lý xe máy và
phụ kiện bên anh như thế
nào ?

Bên anh sẽ đánh mã vạch
các phụ kiện và quản lý xe
dựa trên biển kiểm soát,
cuối ngày mỗi chi nhánh sẽ
tổng kết lại những xe, phụ
kiện đang trong kho của
mình.

Thái độ ngập
ngừng, không
chắc chắn

7

Bên anh có những chính
sách ưu đãi gì cho khách
hàng?

Nếu khách hàng có tiền
thuê nhiều sẽ được hỗ trợ
giảm giá và đôi khi có
những chương trình khuyến
mại

Thái độ ngập
ngừng, không
chắc chắn

8

Các quy định về trả xe
như nếu có hỏng hóc hay
gì không và nếu hỏng hóc
hay bảo trì thì sẽ cần làm
gì?

Đáng tin cậy

9

Các anh hiện tại quản lý
đơn hàng và xe như thế
nào

10

Khách hàng muốn thuê
xe bên anh thì có những
phương thức nào
Nếu quản lý bằng sổ sách
và chỉ nhận đặt xe bằng
cách gọi điện hay đến tận
nơi thuê, bên anh có thấy
nhiều bất tiện và muốn áp
dụng phần mềm vào quản
lý không ?

Khi trả xe, nếu có hỏng hóc
thì nhân viên sẽ kiểm định
hỏng hóc, và ước lượng chi
phí bồi thường của khách,
ngoài ra nhân viên sẽ đưa
xe đi bảo dưỡng hoặc sửa
chữa tuỳ theo tình trạng của
xe
Thông tin của nhân viên,
khách hàng, đơn đặt hàng
được thu thập và lưu trữ
thông qua excel
Gọi điện hoặc đến trực
tiếp cửa hàng

11

Đáng tin cậy

Đáng tin cậy

Anh cũng đang mong muốn Đáng tin cậy.
lập 1 trang web cho khách
có thể đặt xe online và đồng
thời cũng muốn áp dụng
quản lý bằng phần mềm
thay cho sổ sách vì dùng số
sách đôi khi không quản lý


hết được lượng đơn đặt xe
và có thể gây ra tình trạng
thiếu xe ngoài ý muốn
Anh mong muốn một phần
mềm cho phép khách có thể
tìm kiếm xe theo điều kiện
mà họ mong muốn, có thể
xem các dòng xe mà công
ty có. Nhân viên trong công
ty có thể kiểm soát được
hiện trạng xe máy và đơn
hàng, thông báo cho nhân
viên những công việc phải
làm trong ngày, những
khách hàng cần giao và
nhận xe trong ngày.

12

Anh mong muốn những
điều gì từ phần mền về
việc quản lý của mình?

13

Doanh nghiệp anh có tất
cả bao nhiêu dòng xe
khác nhau?
Ngoài ra còn có trường
hợp ngoại lệ nào khó xử
lý khi quản lý thuê xe
không?

Bên anh có 20 dòng xe khác Đáng tin cậy
nhau

Khi Doanh nghiệp đã
được ứng dụng phần
mềm rồi thì anh có muốn
mở rộng việc kinh doanh
của Doanh nghiệp
không? Ví dụ như cho
thuê thêm xe ôtô...

Khi bên anh được ứng dụng Đáng tin cậy
phần mềm vào việc quản thì
bên anh có thể dễ dàng làm
việc cũng như kiểm soát
công việc của mình hơn vì
thế có thể anh sẽ mở rộng
thêm việc kinh doanh của
mình.

14

15

Đôi lúc việc thay đổi biển
Thái độ ngập
số xe gây khó khăn cho việc ngừng, không
quản lý xe
chắc chắn

Bảng 1: Bảng hỏi doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG


2.1

Biểu đồ hoạt động quy trình cho thuê xe máy

Các yêu cầu hệ thống thu thập được thường ở dạng dữ liệu thô, rời rạc nên
trước khi đưa vào phân tích cần phải được xử lý và hoàn thiện lại.
2.1.1 Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy trực tiếp tại cửa hàng
Bản mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trực tiếp tại cửa hàng:
STT
HĐ1

Người thực
hiện

Nội dung thực hiện

Biểu mẫu
liên quan

Khách hàng
Nhân viên
bán hàng

Đến cửa hàng chọn xe

Chọn xe, chọn phụ kiện kèm theo
Kiểm tra tình trạng xe, nếu không đáp ứng
chuyển về HĐ2

HĐ5

Khách hàng
Nhân viên
kĩ thuật
Nhân viên
bán hàng

HĐ7

Khách hàng

HĐ6

Khách hàng

Lập hợp đồng
Khách hàng đòi hủy,sửa đổi yêu cầu, chuyển
sang HĐ9
Ki hợp đồng và nhận xe, đến hạn trả xe
Hợp đồng
chuyển sang HĐ8
thuê xe

HĐ7

Quản lý
Nhân viên
bán hàng

Cập nhật CSDL xe
Gọi khách hàng trả xe, nếu thành công
chuyển sang HĐ10

HĐ2
HĐ3
HĐ4

HĐ8

Xem xét nhu cầu và tư vấn cho khách hàng

Hợp đồng
thuê xe

HĐ9

Quản lý

Xử lý theo hợp đồng, kết thúc quy trình

HĐ10

Khách hàng
Nhân viên
kĩ thuật

Đến cửa hàng trả xe

HĐ11
HĐ12
HĐ13

Khách hàng
Nhân viên
bán hàng

Hợp đồng
thuê xe

Kiểm tra tình trạng xe sau khi trả
Thanh toán theo hợp đồng
Trả tiền đặt cọc cho khách, quay lại HĐ7,
kết thúc quy trình

Hợp đồng
thuê xe

Bảng 2: Bảng mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trực tiếp

Tương ứng với bảng mô tả là sơ đồ quy trình thuê xe máy trực tiếp tại cửa hàng:


Hình 2: Sơ đồ thuê xe tại cửa hàng

2.1.2 Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy trên website
Bản mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trực tiếp tại cửa hàng:
STT

Người thực
hiện

HĐ1

Khách hàng

HĐ2
HĐ3
HĐ4
HĐ5

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng

HĐ6
HĐ7
HĐ8

Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng

Nội dung thực hiện
Khách hàng có nhu cầu thuê xe thì truy cập
vào trang web.Nếu không đăng nhập chuyển
sang HĐ4
Đăng nhập nếu chưa có tài khoản chuyển sang
HĐ3
Đăng kí tài khoản
Xem xe trên website
Nhập ngày đi, ngày về, điểm đến, điểm về
Nếu cần tư vấn chuyển sang HĐ7,còn không
chuyển sang HĐ8
Tư vấn online cho khách hàng
Chọn xe dựa trên kết quả lọc xe theo điều kiện

Biểu mẫu
liên quan


HĐ9
HĐ1
0
HĐ1
1
HĐ1
2
HĐ1
3
HĐ1
4

Khách hàng

cho khách
Chọn phụ kiện kèm theo

Khách hàng

Điền thông tin nhận xe và thông tin thanh toán

Khách hàng
Nhân viên kĩ
thuật
Nhân viên
bán hàng

HĐ1
5

Nhân viên
bán hàng

Yêu cầu đặt xe
Kiểm tra tình trạng xe, nếu được chuyển sang
HĐ13, không thì trở về HĐ7
Xác định yêu cầu của khách hàng, nếu đạt thì
chuyển sang HĐ14, không đạt thì trở về HĐ8
Xác định thời gian,phương thức,nội dung đặt
xe
Bổ sung thêm yêu cầu đặt xe của khách hàng,
nếu độ tin cậy cao thì chuyển sang HĐ15, nếu
độ tin cậy thấp thì hủy yêu cầu đặt xe và kết
thúc quy trình

HĐ1
6
HĐ1
7
HĐ1
8
HĐ1
9
HĐ2
0
HĐ2
1
HĐ2
2
HĐ2
3
HĐ2
4
HĐ2
5
HĐ2
6
HĐ2
7

Khách hàng

Nhân viên
bán hàng

Chấp nhận yêu cầu đặt xe

Nhân viên
bán hàng

Gửi email goặc gọi điện xác nhận

Khách hàng

Đến cửa hàng theo lịch hẹn

Nhân viên
bán hàng

Nhận đặt cọc thêm, lập hợp đồng

Khách hàng

Khách hàng đòi hủy,sửa đổi yêu cầu, chuyển
sang HĐ23

Quản lý

Cập nhật CSDL xe

Nhân viên
bán hàng

Gọi khách hàng trả xe, nếu thành công chuyển
sang HĐ24

Quản lý

Xử lý theo hợp đồng, kết thúc quy trình

Khách hàng

Đến cửa hàng trả xe

Nhân viên kĩ
thuật

Kiểm tra tình trạng xe sau khi trả

Khách hàng

Thanh toán theo hợp đồng

Nhân viên
bán hàng

Trả tiền đặt cọc cho khách, quay lại HĐ21, kết
thúc quy trình

Hợp đồng
thuê xe

Hợp đồng
thuê xe

Hợp đồng
thuê xe

Bảng 3: Bảng mô tả các bước thực hiện trong quy trình thuê xe máy trên website


Tương ứng với bảng mô tả là sơ đồ quy trình thuê xe máy trên website:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×