Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng nova TDN 2015

fb.com/DACau.UTC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NovaTDN® 2015
Ngày cập nhật: 03/10/2015
Tài liệu này được xây dựng dựa trên NovaTDN phiên bản 2.0.1168,
có thể có một vài điểm khác biệt ở các phiên bản mới hơn.


fb.com/DACau.UTC

MỤC LỤC
Contents
I

II

Giới thiệu ................................................................................................................................ 6
I.1

Quy trình thiết kế.............................................................................................................. 7


I.2

Dữ liệu .............................................................................................................................. 8

Sử dụng ................................................................................................................................... 9
II.1

Khởi động và đăng nhập .................................................................................................. 9

II.2

Xây dựng mô hình địa hình ............................................................................................ 10

II.2.1

Đọc dữ liệu điểm ..................................................................................................... 11

II.2.2

Đọc file NTD .......................................................................................................... 12

II.2.3

Tạo điểm từ điểm AutoCAD................................................................................... 13

II.2.4

Tạo điểm từ đối tượng text ..................................................................................... 13

II.2.5

Tạo mô hình địa hình từ điểm ................................................................................. 13

II.2.6

Tạo mô hình địa hình từ đường đồng mức ............................................................. 14

II.2.7


Tạo mô hình địa hình từ các mô hình khác ............................................................. 14

II.2.8

Thay đổi lớp mô hình địa hình ................................................................................ 15

II.3

Xây dựng tuyến .............................................................................................................. 16

II.3.1

Tạo tuyến ................................................................................................................ 16

II.3.2

Chèn đỉnh ................................................................................................................ 17

II.3.3

Xóa đỉnh .................................................................................................................. 17

II.3.4

Đặt đường cong tròn ............................................................................................... 17

II.3.5

Đặt đường cong chuyển tiếp ................................................................................... 18

II.3.6

Thêm đường cong đi qua 3 điểm ............................................................................ 19

II.3.7

Hiệu chỉnh đường cong ........................................................................................... 19

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

2/62


fb.com/DACau.UTC

II.3.8

Rải cọc đều.............................................................................................................. 19

II.3.9

Chèn cọc.................................................................................................................. 20

II.3.10

Rải cọc trên đường cong ..................................................................................... 20

II.3.11

Tạo tuyến song song............................................................................................ 20

II.3.12

Mở rộng tuyến ..................................................................................................... 20

II.3.13

Thay đổi thông số mở rộng ................................................................................. 21

II.3.14

Tính siêu cao theo Tiêu chuẩn Việt nam ............................................................. 21

II.3.15

Rải bấc thấm và cọc cát ....................................................................................... 23

II.3.16

Dựng lại mép đường ............................................................................................ 24

II.4

Trắc dọc .......................................................................................................................... 25

II.4.1

Trắc dọc tự nhiên .................................................................................................... 25

II.4.2

Định nghĩa đường đỏ .............................................................................................. 26

II.4.3

Thông tin đường đỏ................................................................................................. 27

II.4.4

Vẽ trắc dọc .............................................................................................................. 27

II.4.5

Đặt đường cong ....................................................................................................... 28

II.4.6

Sửa bán kính cong ................................................................................................... 28

II.4.7

Áp Tiêu chuẩn Việt nam ......................................................................................... 28

II.4.8

Ghi thông tin đường đỏ ra file text ......................................................................... 29

II.4.9

Tạo đường đỏ từ file text ........................................................................................ 29

II.5

Xây dựng mặt đường và trắc ngang ............................................................................... 30

II.5.1

Thư viện trắc ngang điển hình ................................................................................ 31

II.5.2

Tạo trắc ngang điển hình......................................................................................... 33

II.5.3

Sửa cấu kiện ............................................................................................................ 33

II.5.4

Sửa trắc ngang điển hình......................................................................................... 34

II.5.5

Xây dựng mặt đường .............................................................................................. 35

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

3/62


fb.com/DACau.UTC

II.5.6

Thay đổi mặt đường ................................................................................................ 36

II.5.7

Xây dựng lại mặt đường ......................................................................................... 40

II.5.8

Thay đổi tham số xây dựng mặt đường tại các lý trình .......................................... 41

II.5.9

Định nghĩa nội dung mặt cắt ................................................................................... 42

II.5.10

Xóa hết nội dung mặt cắt..................................................................................... 43

II.5.11

Bổ sung mặt cắt tại cọc ....................................................................................... 43

II.5.12

Xóa mặt cắt không có cọc ................................................................................... 43

II.5.13

Vẽ trắc ngang ...................................................................................................... 43

II.5.14

Thông tin trắc ngang ........................................................................................... 44

II.5.15

Vẽ nhóm trắc ngang ............................................................................................ 45

II.5.16

Sửa nhóm trắc ngang ........................................................................................... 45

II.5.17

Hiển thị cao độ trên trắc ngang ........................................................................... 46

II.5.18

Áp Tiêu chuẩn Việt nam ..................................................................................... 47

II.6

Thiết kế hệ thống thoát nước ......................................................................................... 48

II.6.1

Định nghĩa hệ thống thoát nước .............................................................................. 48

II.6.2

Định nghĩa hệ thống thoát nước từ đối tượng của AutoCad ................................... 49

II.6.3

Tạo tuyến từ hệ thống thoát nước ........................................................................... 49

II.6.4

Vẽ từng phần của hệ thống thoát nước lên trắc dọc ................................................ 50

II.6.5

Vẽ hệ thống thoát nước trên trắc dọc ...................................................................... 50

II.6.6

Thay đổi ống ........................................................................................................... 50

II.7

Tính toán khối lượng đào đắp ........................................................................................ 52

II.7.1

Tính khối lượng ...................................................................................................... 53

II.7.2

Tính khối lượng mở rộng ........................................................................................ 54

II.7.3

Tính lại khối lượng ................................................................................................. 55

II.7.4

Hiển thị bảng khối lượng ........................................................................................ 55

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

4/62


fb.com/DACau.UTC

II.7.5

Các lệnh tạo bảng báo cáo ...................................................................................... 55

II.8

Xử lý nền đất yếu ........................................................................................................... 56

II.9

Cải tạo nâng cấp đường cũ ............................................................................................. 57

II.9.1

Xuất số liệu ra SmartBid ......................................................................................... 58

II.9.2

Cập nhật dữ liệu ...................................................................................................... 58

II.10

Xuất dữ liệu sang Viasys VDC................................................................................... 59

II.11

Nhóm lệnh “Cài đặt” .................................................................................................. 60

II.11.1

Khởi tạo dữ liệu Tiêu chuẩn Việt nam ................................................................ 60

II.11.2

Khởi động / không khởi động cùng Civil3D ....................................................... 60

II.11.3

Đăng nhập ........................................................................................................... 60

II.11.4

Thông tin phần mềm ........................................................................................... 61

III Thông tin liên hệ ................................................................................................................... 62

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

5/62


fb.com/DACau.UTC

I

Giới thiệu

NovaTDN 2015 chạy trên nền tảng Autocad Civil 3D giúp người dùng tận dụng các tính năng ưu
việt của bộ phần mềm nổi tiếng của hãng Autodesk để thiết kế đường theo TCVN. NovaTDN 2015
bao gồm tất cả các tính năng của các phiên bản NovaTDN trước đây nhưng đều được cải tiến và
nâng cấp đáng kể. Với NovaTDN 2015 bạn có thể thực hiện các đồ án thiết kế đường phức tạp
như đường đô thị, đường cao tốc, đường trên nền đất yếu… một cách dễ dàng, nhanh chóng và
chính xác.
Một ưu điểm đặc biệt của NovaTDN là mô hình thiết kế có thể được xuất trực tiếp ra BIM, đáp
ứng yêu cầu của “Luật xây dựng sửa đổi 2014”.
Bằng cách kế thừa trình tự thiết kế theo các phiên bản NovaTDN trước đây, phần mềm cho phép
người dùng có thể chuyển sang sử dụng phiên bản mới một cách dễ dàng và không đòi hỏi phải
mất nhiều thời gian đào tạo lại.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

6/62


fb.com/DACau.UTC

I.1 Quy trình thiết kế
NovaTDN 2015 được xây dựng hướng đến quy trình thiết kế quen thuộc với người dùng NovaTDN
2005 / 4.x

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

7/62


fb.com/DACau.UTC

Hệ thống menu của NovaTDN 2015 cũng được sắp xếp dựa theo quy trình trên, theo nguyên tắc
“từ trái qua phải, từ trên xuống dưới”.

I.2 Dữ liệu
NovaTDN 2015 sử dụng dữ liệu chuẩn của Civil3D (C3D) cộng với một số rất ít dữ liệu mở rộng.
Bản vẽ tạo ra và các kết quả tính toán đi kèm, kể cả phần tính toán “khối lượng mở rộng”, hoàn
toàn có thể được xử lý tiếp bằng C3D, trao đổi, in ấn mà không cần đến NovaTDN 2015.
Hiện nay NovaTDN 2015 chỉ hỗ trợ hệ mét nên người sử dụng bắt buộc phải chọn template
Metric khi tạo bản vẽ mới.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

8/62


fb.com/DACau.UTC

II Sử dụng
II.1 Khởi động và đăng nhập
Bộ cài NovaTDN 2015 tự động phát hiện C3D và yêu cầu C3D khởi động NovaTDN 2015 cùng
với nó vì thể người sử dụng chỉ cần chạy C3D như bình thường. C3D sẽ hiển thị thông báo sau.
Bạn hãy chọn “Load” để khởi động NovaTDN 2015.

Vì lý do nào đó C3D không tự động khởi động NovaTDN 2015, bạn hãy đánh lệnh “NETLOAD”,
rồi chọn file “Vianova.NovaTDN.DLL” từ thư mục cài đặt NovaTDN 2015. Sau đó chọn menu
“Cài đặt”.”Khởi động cùng Civil3D” để lần sau C3D tự động khởi động NovaTDN 2015.
NovaTDN sẽ yêu cầu bạn nhập mã bản quyền và mật khẩu để tiếp tục

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

9/62


fb.com/DACau.UTC

Nếu máy tính của bạn là máy dùng riêng, bạn nên đánh dấu mục “Ghi nhớ” để không phải nhập
lại mã bản quyền và mật khẩu ở lần khởi động sau. NovaTDN 2015 ghi nhớ các dữ liệu này dưới
dạng mã hóa nên không ai khác có thể đọc được.
NovaTDN 2015 sử dụng kết nối Internet để kiểm tra mã bản quyền, mật khẩu. Vì lượng dữ liệu
gửi đi, nhận về rất nhỏ (xấp xỉ 8000 bytes/một giờ, 188 KB/ngày, tức là chỉ bằng một bức ảnh nhỏ)
nên người sử dụng có thể sử dụng ngay cả kết nối 3G của điện thoại để đăng nhập & sử dụng.

II.2 Xây dựng mô hình địa hình
Nhóm các lệnh “Địa hình” hoạt động như sơ đồ dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

10/62


fb.com/DACau.UTC

II.2.1 Đọc dữ liệu điểm
Lệnh này đọc dữ liệu điểm từ các định dạng khác nhau, tạo thành đối tượng Cogo Point, đặt vào
tập hợp điểm, xác định kiểu thể hiện trên bản vẽ.


Các bước thực hiện
1. Chọn file dữ liệu
2. Chọn định dạng

1
2

3. Chọn nhóm, kiểu thể hiện
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện


Kết quả
o Tập hợp các điểm Cogo

3
4

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

11/62


fb.com/DACau.UTC

II.2.2 Đọc file NTD
Lệnh này đọc dữ liệu từ file NTD được ghi ra từ phần mềm Nova cũ.
Các bước thực hiện
1. Chọn file NTD
2. Chỉ tọa độ, góc phương vị
3. Đánh dấu tạo dữ liệu điểm, mô hình địa
hình
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả


Tuyến, cọcTập hợp điểm Cogo nếu chọn “Tạo
điểm cao độ”Mô hình địa hình nếu chọn “Tạo mô
hình địa hình”.

 NovaTDN 2015 tự động tạo tập đường breaklines đi qua các cọc.
 NovaTDN 2015 tự động phát hiện định dạng text hay nhị phân cũng như phiên bản của file
 Dữ liệu bên trong file NTD được lưu theo gốc tuyến, không có góc phương vị, nếu bạn
không chỉ ra điểm chèn, chương trình sẽ đặt gốc tuyến vào điểm gốc tọa độ (0,0), góc
phương vị bằng 0.
 Đường cong chuyển tiếp được xác định bằng bộ 5 cọc theo thứ tự NDx-TDx-Px-TCx-NCx,
x là 1 số thứ tự đường cong trên tuyến. Thiếu một trong 5 cọc trên, chương trình sẽ thông
báo và chỉ tạo ra cơ tuyến.
 Đường cong tròn được xác định bằng bộ 3 cọc theo thứ tự TDx-Px-TCx. Thiếu một trong
3 cọc này chương trình cũng chỉ tạo ra cơ tuyến
 NovaTDN 2015 dùng chung thuật toán tính đường cong chuyển tiếp với NovaTDN 2005
tuy nhiên không hoàn toàn tương thích với đường cong SCS (Spiral – Curve – Sprial) của
C3D, dẫn đến một số trường hợp đoạn tiếp cuối không khớp với dữ liệu do NovaTDN 2005
tạo ra. Đối với những trường hợp này, ngay cả dùng lệnh tạo Free SCS của C3D cũng
không thể tạo được đường cong trùng khít hoàn toàn với NovaTDN 2005 (Do AutoCAD
không có đối tượng spiral nên NovaTDN 2005 gần đúng đoạn spiral bằng một polyline).
Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

12/62


fb.com/DACau.UTC

II.2.3 Tạo điểm từ điểm AutoCAD
Lệnh này tạo đối tượng Cogo Point từ đối tượng Point của AutoCAD
II.2.4 Tạo điểm từ đối tượng text
Lệnh này tạo đối tượng Cogo Point từ đối tượng Text hoặc Mtext của AutoCAD, tọa độ lấy theo
điểm chèn (insertion point) hoặc điểm căn chữ (alignment point) của đối tượng text, cao độ bằng
giá trị của text.
Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng dùng lệnh này tạo ra các Cogo Point, kiểm tra độ chính xác
của dữ liệu rồi mới tạo ra mô hình địa hình vì kinh nghiệm cho thấy quá trình số hóa bản đồ có thể
có rất nhiều sai sót, dẫn đến dữ liệu điểm bị sai cao độ (ví dụ nhầm lẫn giữa dấu chấm (.) và dấu
(,), thừa khoảng trống, lẫn ký tự với số…)
II.2.5 Tạo mô hình địa hình từ điểm
Lệnh này tạo mô hình địa hình từ đối tượng Cogo Point, đồng thời định nghĩa đường bao, đường
breakline cho mô hình nếu cần thiết.
Các bước thực hiện:
1. Đặt tên mô hình, chọn tập điểm Cogo, chọn
kiểu thể hiện
2. Chọn đường bao (không bắt buộc)
3. Chọn tập breakline (không bắt buộc)
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả: mô hình địa hình định nghĩa bằng tập hợp
điểm Cogo vừa chọn

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

13/62


fb.com/DACau.UTC

II.2.6 Tạo mô hình địa hình từ đường đồng mức
Lệnh này định nghĩa mô hình địa hình từ tập hợp đường đồng mức là đối tượng polyline của
AutoCAD
Các bước thực hiện:
1. Chọn tập hợp đường đồng mức là
các

đối

tượng

polyline

của

AutoCAD
2. Đặt tên
3. Khai các giá trị thích hợp
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả: mô hình địa hình định nghĩa bằng
các đường đồng mức vừa chọn. Độ cao địa
hình lấy từ độ cao của các đường đồng mức.

II.2.7 Tạo mô hình địa hình từ các mô hình khác
Lệnh này tạo một mô hình địa hình từ nhiều mô hình địa hình hoặc bề mặt đường khác theo phương
thức “dán” (paste). Ví dụ như “dán” mặt đắp trả lên trên mô hình địa hình sẽ được mô hình địa
hình sau đắp trả, rồi lớp đắp cát có thể đắp lên từ bề mặt mới tạo ra này.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015Điền tên, chọn kiểu thể hiệnĐiền mô tảChọn lớp dướiChọn lớp trên

14/62


fb.com/DACau.UTC

II.2.8 Thay đổi lớp mô hình địa hình
Lệnh này thay đổi các lớp bề mặt, mô hình địa hình tham gia vào quá trình tạo thành mô hình địa
hình mới ở lệnh trên.

Lớp dưới được liệt kê phía trên trong danh sách.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

15/62


fb.com/DACau.UTC

II.3 Xây dựng tuyến
Quá trình xây dựng tuyến và các đối tượng cơ bản đi theo tuyến được thực hiện theo sơ đồ dưới
đây

II.3.1 Tạo tuyến
Lệnh này tạo tuyến từ một đường đa tuyến (polyline) của AutoCAD
Các bước thực hiện:
1. Chọn đường polyline
2. Chọn tên tuyến
3. Chọn tiêu chuẩn thiết kế, nhập vận tốc thiết kế
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả


Tuyến theo đường polyline vừa chọnXóa đường polyline nếu đánh dấu “Xóa đối
tượng gốc”

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

16/62


fb.com/DACau.UTC

II.3.2 Chèn đỉnh
Lệnh này chèn 1 hoặc nhiều đỉnh vào tuyến đang có trên bản vẽ.
Các bước thực hiện
1. Chọn tuyến
2. Chỉ từng điểm chèn
3. Bấm phải chuột hoặc enter để kết thúc
Kết quả


Tuyến đi qua các điểm vừa chọn

II.3.3 Xóa đỉnh
Lệnh này xóa 1 hoặc nhiều đỉnh của 1 tuyến
Các bước thực hiện:
1. Chọn tuyến
2. Bấm chọn đỉnh cần xóa. Sai số là 0.1m. Bạn nên bật chế độ snap để dễ dàng chọn đỉnh
muốn xóa
Kết quả:


Các đỉnh vừa chọn sẽ được loại bỏ khỏi tuyến

II.3.4 Đặt đường cong tròn
Lệnh này thêm một đoạn cong tròn vào giữa 2 đoạn tuyến thẳng
Các bước thực hiện:
1. Chọn 2 đoạn tuyến thẳng liền kề
2. Nhập bán kính cong
Kết quả:


Đường cong tròn với tiếp xúc với 2 đoạn tuyến thẳngNếu bán kính người sử dụng nhập vào quá lớn, điểm tiếp xúc nằm ngoài 2 đoạn tuyến,
chương trình sẽ báo lỗi.\

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

17/62


fb.com/DACau.UTC

II.3.5 Đặt đường cong chuyển tiếp
Lệnh này thêm một đường cong chuyển tiếp vào giữa 2 đoạn tuyến thẳng.

Đường cong chuyển tiếp gồm 2 đoạn cong spiral vào và ra, chiều dài L1, L2, một đường con tròn,
bán kính R, còn gọi là đường cong SCS : sprial – curve – spiral.
Các bước thực hiện:
1. Chọn 2 đoạn tuyến thẳng liền kề
2. Nhập các giá trị L1, L2, R.
Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

18/62


fb.com/DACau.UTC

Kết quả: đường cong chuyển tiếp giữa 2 đoạn tuyến thẳng.
II.3.6 Thêm đường cong đi qua 3 điểm
Lệnh này thay một đoạn thẳng trên tuyến bằng một đường cong đi qua 2 đầu đoạn thẳng và một
điểm thứ ba chỉ ra.
II.3.7 Hiệu chỉnh đường cong
Lệnh này thay đổi bán kính đường cong tròn đối với đường cong tròn, độ dài các đoạn thành phần
đối với đường cong chuyển tiếp.
Các bước thực hiện:
1. Chọn đoạn cong muốn hiệu chỉnh
2. Nhập các tham số mới
Kết quả:


Chương trình thay đổi hình dạng hình học của đường cong theo tham số mới

II.3.8 Rải cọc đều
Lệnh này rải một nhóm cọc trên tuyến theo một khoảng cách cố định, các cọc sẽ có độ rộng trái,
phải giống nhau.
Các bước thực hiện:
1. Chọn tuyến, nhập tên nhóm cọc mới hoặc
chọn nhóm đã có. Định nghĩa cách đặt tên
cọc.
2. Chọn lý trình đầu, lý trình cuối bằng cách
để chỉ

nhập số trực tiếp hoặc bấm nút
trên tuyến.

3. Nhập khoảng cách giữa các cọc, chiều rộng
trái, phải
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả:

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

19/62


fb.com/DACau.UTCTập hợp các cọc vào nhóm cọc đã có hoặc
nhóm cọc mới

II.3.9 Chèn cọc
Lệnh này chèn 1 cọc vào một nhóm cọc đã định nghĩa.
II.3.10 Rải cọc trên đường cong
Lệnh này tự động rải cọc trên toàn tuyến ở các vị trí bắt đầu, giữa, kết thúc đường cong tròn, đường
cong chuyển tiếp theo Tiêu chuẩn Việt nam quy định.
II.3.11 Tạo tuyến song song
Lệnh này tạo một tuyến song song với tuyến chính. Tuyến này có thể được sử dụng cho việc mở
rộng mặt đường, xây dựng đường song hành (đường gom..)… giới hạn vùng đào đắp, vét…
Các bước thực hiện:
1. Chọn tuyến chính, nhập tên tuyến song song
2. Nhập lý trình đầu, cuối
3. Chọn số tuyến mỗi bên, 0: không tạo. Nhập khoảng
cách mỗi bên.
4. Bấm “Chấp nhận” để thực hiện
Kết quả:


Một hoặc nhiều tuyến song song với tuyến chính

II.3.12 Mở rộng tuyến
Lệnh này cho phép mở rộng 1 đoạn tuyến song song có thể sử dụng làm giới hạn mở rộng mặt
đường.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

20/62


fb.com/DACau.UTC

II.3.13 Thay đổi thông số mở rộng
Lệnh này thay đổi thông số mở rộng. Kể cả khi tuyến đã rải cọc hoặc được gắn vào mặt đường.
II.3.14 Tính siêu cao theo Tiêu chuẩn Việt nam
Lệnh này cho phép tính toán siêu cao theo Tiêu chuẩn Việt nam
Giao diện gồm 4 thẻ
1. Kiểu đường


Chọn tuyếnChọn 1 trong 4 kiểu đường
 Đường 2 mái
 Đường 1 mái
 Đường 2 mái có dải phân cách
 Đường 1 mái có dải phân cáchChọn 1 trong các phương án quay theo
 Tim đường
 Bên trong đường cong
 Bên ngoài đường cong


Bên trái làn đường

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

21/62


fb.com/DACau.UTCBên phải làn đường

2. Làn đường: nhập chi tiết làn đường


Bề rộngĐộ dốc (dùng khi không có siêu cao)Số làn

3. Kiểm soát lề đường: nhập chi tiết lề đường, dải phân cách
4. Tiêu chuẩn thiết kế: chọn tiêu chuẩn thiết kế.
Lưu ý thiết kế trắc ngang điển hình cho tuyến có bố trí siêu cao

Nếu trắc ngang điển hình có 2 làn hai bên, bạn phải chọn làn dạng “Làn ngoài siêu cao”.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

22/62


fb.com/DACau.UTC

Nếu trắc ngang điển hình có 2 làn mỗi bên, bạn phải chọn làn sát dải phân cách là dạng “Làn trong
siêu cao”, làn phía lề đường là “Làn ngoài siêu cao”
II.3.15 Rải bấc thấm và cọc cát
Lệnh này thiết kế sơ đồ cắm bấc thấm, cọc cát cho quá trình xử lý nền đất yếu

Các bước thực hiện:
Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

23/62


fb.com/DACau.UTC

1. Chọn tuyến, chọn mặt bằng. Thông thường sẽ là “Đỉnh đắp cát”
2. Xác định khoảng lý trình, bấm nút

để chọn,

để bỏ

3. Chọn bấc thấm hay cọc cát
4. Chọn các thông số bố trí
5. Chọn hiển thị 3D hay không
6. Bấm “Chấp nhận” để kết thúc
Kết quả:


Sơ đồ bố trí cọc cát, bấc thấm theo tuyếnĐối tượng 2D hoặc 2D và 3D ứng với mỗi cọc cát, bấc thấm

II.3.16 Dựng lại mép đường
Lệnh này dựng lại mép đường bằng cách nối các điểm Cogo point có cùng mô tả.
Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

Chọn tuyến
Chọn tập điểm
Nhập mô tả

24/62


fb.com/DACau.UTC

II.4 Trắc dọc
Nhóm lệnh “Trắc dọc” hoạt động theo mô hình dưới đây

II.4.1 Trắc dọc tự nhiên
Lệnh này xác định cắt ngang tự nhiên ứng với tuyến & mô hình địa hình đã định nghĩa, đồng thời
vẽ trắc dọc thể hiện cắt ngang tự nhiên này.
Các bước thực hiện:
1. Chọn tuyến
2. Chọn mô hình địa hình
3. Bấm “Chấp nhận”
4. Chỉ điểm vẽ trắc dọc trên màn hinh
Kết quả: trắc dọc với cắt ngang tự nhiên của mô
hình địa hình dọc theo tuyến.

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2015

25/62


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×