Tải bản đầy đủ

DI TRUYỀN Y HỌC SINH HỌC 12 CƠ BẢN CỰC HAY

Tơcnơ

MÁU KHÓ ĐÔNG

Bệnh bạch tạng

Tật sáu ngón tay

Đao

HỒNG CẦU HÌNH LIỀM
1


Ung th d¹ dµy

Ung th phæi
2


CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

TIẾT 23 – BÀI 21: DI

TRUYỀN Y HỌC

3


Tâm sự của một bạn nam đang học lớp 11:
Bố và mẹ của mình đều bình thường nhưng mình bị
bệnh mù màu. Bố mẹ mình muốn sinh thêm em nhưng
sợ em mình cũng bị bệnh giống mình. Mình không biết
em mình sinh ra khả năng bị bệnh là bao nhiêu %. Các
bạn giúp mình với.
Trả lời:

Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X quy định.
Bố mẹ bình thường có KG P: mẹ XMX-

x

bố XMY

Sinh con trai bị bệnh XmY. Vậy mẹ phải cho Xm
⇒Có sơ đồ lai:
P:

XM Xm

x

Gp: ½ XM, ½ Xm
F1: 1/4XMXM

:

1/4 XMXm

X MY
½ X M, ½ Y


:

m
1/4 XMY : 1/41/4X
XmYY

4


5


Thảo luận nhóm tối đa 5 phút

Bệnh hồng cầu hình Hội chứng
liềm
Klinefenter
Nguyên
nhân
gây
bệnh

Cơ chế

6


BỆNH HỒNG CẦU HÌNH LIỀM
Gen bình
thường (HbA)

Gen đột biến (Hbs)

Prôtêin
(Hemôglôbin)
bất thường

Prôtêin
(Hemôglôbin)
bình thường
Hồng cầu
bình thường

Hồng cầu
hình liềm

-Rối loạn tâm thần
- Liệt, viêm phổi, thấp khớp
- Suy thận
-Thiếu máu, chậm lớn

7


Hội chứng Klaifenter, siêu nam

Nam cao, tay chân dài, mù màu, ngu đần, tinh hoàn
nhỏ.

8


2n

2n

P: Bố 44+XY

Gp:

22+XY

x

22

22+X
n

n +1

F1:

Mẹ

44+XX

22+X
n

XXY
2n + 1
9


Bệnh hồng cầu hình Hội chứng
liềm
Klinefenter
Nguyên
nhân
gây
bệnh

-Do đột biến gen

- Do đột biến số
lượng NST: 3 NST
ở cặp giới tính

Cơ chế

Gen đột biến =>
Prôtêin thay đổi cấu
trúc, chức năng

P: XX
x
GP: X, X

F1:

XY
XY

XXY

10


BỆNH MÙ MÀU
BỆNH BẠCH
TẠNG
SIÊU NỮ

TƠCNƠ
BỆNH MÁU
KHÓ ĐÔNG

TẬT CÓ TÚM
LÔNG Ở TAI
UNG THƯ MÁU
ÁC TÍNH

HỘI CHỨNG
MÈO KÊU

Đao
Phêninkêtô niệu

11


Bệnh di truyền phân tử do đột biến nào
gây ra
A) gen
B) nst
tb
tb

C) gen
You
You did
did not
not answer
answer this
this question
question
completely
completely
đúng
đúng rồi
rồi -- Click
Click anywhere
anywhere to
to
continue
continue

sai
sai rồi
rồi -- Click
Click anywhere
anywhere to
to
continue
continue

Your
Your answer:
answer:
You
answered
this
You
answered
thisis:correctly!
correctly!
The
correct
answer
TheBạn
correct
answer
is:
phải
trả
lời
trước
Bạn phải trả lời trước khi
khi tiếp
tiếp
tục
tục

Submit
Submit

Clear
Clear

12


Quiz
Your Score {score}

Max Score {max-score}

Number of Quiz {total-attempts}
Attempts

Question
Question Feedback/Review
Feedback/Review Information
Information Will
Will
Appear
Appear Here
Here
Continue

Review Quiz

13


Có túm lông ở tai

MÁU KHÓ ĐÔNG

Bệnh bạch tạng

Hội chứng mèo kêu

Đao

Tơcnơ

14


BỆNH DI TRUYỀN PHÂN TỬ

HỘI CHỨNG BỆNH DO ĐỘT BIẾN NST

Đao
Phêninkêtô niệu
HỘI CHỨNG
MÈO KÊU
BỆNH MÁU
KHÓ ĐÔNG
TƠCNƠ

SIÊU NỮ
BỆNH MÙ MÀU
UNG THƯ MÁU
ÁC TÍNH

BỆNH BẠCH
TẠNG
TẬT CÓ TÚM
LÔNG Ở TAI

15


Gen
Gen bình
đột biến
thường
Prôtêin
Prôtêin
biến đổi
ENZIM
Enzim mất
chức năng
Thức
ăn

aa.
phêninalanin

aa
Tirôzin

Máu

Não
Thiểu năng trí
tuệ,mất trí...

BỆNH PHÊNINKÊTÔ NIỆU

16


Thấp, bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày hay thè ra, dị tật
tim, ống tiêu hóa.

HỘI CHỨNG ĐAO
17


Mẹ

Bố

Giảm phân 1
Giao tử
Thụ tinh
Con

NST 21

18


1

QUÀ TẶNG

2

19


Gen

Gen đột
biến

Sản phẩm: các nhân tố
tăng trưởng điều hòa cơ
chế phân bào

Tăng sản
phẩm

Tốc độ phân
bào mạnh

Tế bào
Phân
bào bình
thường

Khối
u

UNG THƯ
20


21


Gen

Gen đột
biến

Sản phẩm: các nhân tố
tăng trưởng điều hòa cơ
chế phân bào

Tăng sản
phẩm

Tốc độ phân
bào mạnh

Tế bào
Phân
bào bình
thường

Khối
u

22


Ức chế sự hình
thành khối u

Gen
ức chế
khối u

X
Gen đột
biến

Khối
u

23


24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×