Tải bản đầy đủ

Thuyết minh đầu tư phòng học ngoại ngữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC…….

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

BẢN THUYẾT MINH
(Về việc phê duyệt dự trù kinh phí đầu tư phòng học Ngoại ngữ cơ bản năm 2016)

Kính gửi: Bộ phận thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Trường Đại học …..là một trong những cơ sở giáo dục được lựa chọn tham gia các hoạt động
của Đề án Ngoại ngữ 2020. Từ năm học 2015-2016, Nhà trường được giao nhiệm vụ phát triển mô
hình tiếng Anh Cộng đồng, tiếng Anh tự quản bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng năng lức tiếng cho
các giáo viên địa phương. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình trên,
Đại học …… lập dự toán đầu tư kinh phí “Phòng học Ngoại ngữ cơ bản và khai thác học
liệu” Phòng học được trang bị những thiết bị dạy học ngoại ngữ cơ bản, sử dụng cho các hoạt động
tự học, lớp học tự quản, CLB tiếng Anh, khai thác học liệu-journal, seminar, và các mô hình tiếng

Anh mới (Skype English, bài tập chương online…), cụ thể như sau:
Mục tiêu
-

Tăng cường khả năng giao tiếp ngôn ngữ (nghe, nói, phát âm) cho sinh viên khối chuyên ngữ
và không chuyên.

-

Tăng tính hiệu quả, trực quan hóa, hoặc tạo môi trường giao tiếp tương tác trong các hoạt
động dạy học (sử dụng màn hình lớn có kết nối với máy tính, sử dụng skype English)

-

Khai thác và sử dụng cho các lớp bồi dưỡng của chuyên gia nước ngoài.

-

Phát triển các kỹ năng giáo tiếp tương tác thông qua các hình thức tiếng Anh cộng đồng.

-

Khai thác, chia sẻ, trình bày, lưu trữ các tài liệu số, khóa luận của sinh viên (phòng tự học
hoặc thư viên mini (Sử dụng ổ cứng gắn ngoài có khả năng phát wifi, khoảng 230 GB dữ liệu
số)

-

Tổ chức các hoạt động seminar của khoa Ngoại ngữ và các buổi sinh hoạt học thuật khác (sử
dụng skype camera và webinar)

-

Đưa các mô hình dạy học tiếng Anh mới hoặc giới thiệu các cách tiếp cận dựa trên nền tảng
web với sinh viên và giảng viên.

-

Phát triển kỹ năng nói, thâu âm các bài đọc từ các chuyên gia nước ngoài. Áp dụng các tiêu
chí để đánh giá kỹ năng nói (với công cụ thâu âm cơ bản- thiết bị thu âm mini)-

Tăng cường khả năng hiệu quả các buổi giảng mẫu thông gia các hội giảng hàng năm của
giảng viên khoa Ngoại ngữ.


-

Phát triển và nhân rộng các dự án học tập cộng đồng dành cho sinh viên khối chuyên và
không chuyên.

Đối tượng thụ hưởng:
-

Sinh viên đại học chính quy khối chuyên ngữ và không chuyên.

-

Giảng viên và các chuyên gia của khoa Ngoại ngữ.

-

Giáo viên tham gia các chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng.

Trường Đại học ….đề nghị Ban đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phê duyệt Dư toán đầu tư Phòng
học Ngoại ngữ cơ bản 2016 (kèm theo Bản Thuyết minh này) để từng bước nâng cao hiệu quả dạyhọc ngoại ngữ trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trân trọng,
HIÊU TRƯỞNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×