Tải bản đầy đủ

SAN LA GAN SINH HOC 7

GV: LÊ QUÝ DŨNG


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Nêu đặc điểm chung của
ngành ruột khoang ?
-Cơ thể có đối xứng tỏa tròn
-ruột dạng túi
-Thành cơ thể có 2 lớp tế
bào
-Tấn công và tự vệ bằng tế
bào gaiTIẾT: 11
sống, cấu tạo và di chuyển
 Nhận xét về môi
dưỡng ở sán lá gan:
-Sán lá gan sống kí sinh trường
sống

của
sán lông và sán lá
trong gan, mật trâu bò
gan?


So sánh hình trên kết hợp đọc
thông tin mục I, II, III trang 41 SGK
thảo luận nhóm (3 phút) để hoàn
thành vào bảng trang 42


TIẾT: 11
I. Nơi sống, cấu tạo
và di chuyển, dinh
dưỡng ở sán lá gan:
-Sán lá gan sống kí sinh
-trong
gan, mật
Cơ thể
hình trâu
lá, bò
dẹp,
dài 2,5 cm màu đỏ .
-Mắt , lông bơi tiêu
giảm
-Cơ quan di chuyển tiêu
giảm , giác bám phát
triển.
-Thành cơ thể có khả
năng chun giãn

 Nêu đặc điểm cấu
tạo của sán lá gan
thích
nghi
với
lối
sống kí sinh?
 Sán lá gan không


có cơ quan di chuyển,
vậy nhờ đặc diểm
nào mà sán lá gan
di chuyển được trong
môi trường kí sinh?
- Nhờ cơ vòng, cơ dọc
và cơ lưng bụng phát
triển


 Như
Là thế
kiểu
đối
xứng
nào
là cơ
thể
đối vẽ
xứng
hai bên,
dẹp
chỉ
được
1 mặt
theo chiều lưng bụng?
phẳng chia dọc cơ thể
thành 2 nửa hoàn


TIẾT: 11
I. Nơi sống, cấu tạo
và di chuyển , dinh
dưỡng ở sán lá gan:
- Ruột phân nhánh,
chưa có hậu môn
- Hút chất dinh dưỡng
từ vật chủ (dò dưỡng)

II. Sinh sản:

 Cơ quan tiêu hóa
của sán lá gan có
cấu
tạo
như
thế
nào?

Hình
thức
dinh
dưỡng của sán lá
gan
như thức
thế nào?
 Hình
sinh sản
Giống:
Sinhlá
sản
lưỡng
của
sán
gan

tính, đẻ
nhiều
sán
lông
cótrứng
điểm gì
Khác: và
CQSD
của
sán
giống
khác
nhau?
lá gan phát triển hơn

1. Cơ quan sinh dục:
- Sinh sản lưỡng tính
- Cơ quan sinh dục phát  Vậy bằng cách nào
triển, đẻ nhiều trứng
Sán lá gan phát tán
Vòng đời:
rộng nòi giống?


Kén sán

Sán trưởng thành ở gan bò

trứng

trùng có đuôi
u trùng trong ốc u trùng lông

á gan vào cơ thể trâu bò bằng con đường nà

â tả sự phát triển của trứng sán ở môi trườ


Hs thảo luận nhóm (theo bàn) hoàn
thành bài tập: Hãy cho biết vòng đời
sán lá gan sẽ bò ảnh hưởng thế nào nếu
trong
thiên
nhiên
xảy
ra các
huống
1) Trứng
sán
lá gan
không
gặp tình
nước
sau:
2) u trùng nở ra không gặp cơ thể ốc
Dãy 1
thích hợp
3) Ốc chứa vật kí sinh bò động vật khác
ăn thòt mất
Dãy 2

4) Kén sán bám vào rau, bèo... chờ mãi
mà không
gặp trâu bò ăn phải


1) Trứng sán lá gan không gặp
ĐÁP
ÁN
nước  Không nở được thành ấu
trùng
2) Ấu trùng nở ra không gặp cơ
thể ốc thích hợp  Ấu trùng sẽ
chết
3) Ốc chứa vật kí sinh bò động
vật khác ăn thòt mất  Ấu trùng
không phát triển
4) Kén sán bám vào rau, bèo...
chờ mãi mà không gặp trâu bò
ăn phải  Kén hỏng và không


TIẾT: 11
sống, cấu tạo và di chuyển:
 Sán lá gan thích
. Dinh dưỡng:
- nghi
Trứngvới
phátsựtriển

phát
II. Sinh sản:
môi
thông
tántrường
nòi ngoài
giống
như
1. Cơ quan sinh dục:
qua
vật
chủ
thế
nào?

Hãy
nêu
- Sinh sản lưỡng tính
Nêu sơ
đồcác
tómbiện
tắt
Diệt ốc,
xửsán
lí phân
diệt

- Cơ quan sinh dục phát -pháp
vòng đời của sán
diệt
trứng, xử lí rau
gan?
triển, đẻ nhiều trứng
lá gan?
diệt kén
Vòng đời:
Trâu, bò  trứng  ấu
trùng có lông bơi  ốc
 ấu trùng có đuôi 
kết kén bám vào cây
cỏ, rau bèo  trâu, bò
nhiễm sán lá gan


BÀI TẬP

điểm của sán lá gan thích nghi với đời sống k
nhờ sự co giãn của các cơ trên cơ thể
hậu môn, mắt, lông bơi tiêu giảm
cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển

âu 3: Vòng đời sán lá gan có đặc điểm
. Kí sinh bắt buộc trên cơ thể vật chủ
. Thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng
. Các giai đoạn ấu trùng có nhiều hìh thái giống nha
.Trứng có vỏ cứng bao bọc vững chắc


HƯỚNG DẪN HS HỌC Ở NHÀ
Học bài
Trả lời câu hỏi số 1,2,3/
trang 43
Đọc phần “em có biết”
trang 43
Tìm hiểu các bệnh do sán
gây nên ở người và động
vật
 Chuẩn bò bài: “Một sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×