Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA hóa học lớp 9

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
1.
Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Cu và Cr, thì kim loại bị thụ động hoá với dung dịch
HNO3 (đặc, nguội) và H2SO4 (đặc, nguội) là
A. Al, Fe và Cr.
B. Cu, Al, Fe và Cr.
C. Al, Mg và Fe.
D. Cu, Al và Fe.
2. Các nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất gang là:
A. hỗn hợp các oxit kim loại , than cốc, silic đioxit.
B. quặng sắt, khí cacbon oxit, chất chảy.
C. thép, than cốc, canxi cacbonat.
D. quặng sắt, than cốc, chất chảy.
3.
Điều nào sau đây đúng khi nói về Fe2+ ?
A. Fe2+ chỉ có tính oxi hoá.
B. Fe2+ chỉ có tính khử.
C. Fe2+ vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
D. Fe2+ có tính chất lưỡng tính.
4.


Cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7.
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s1.
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5.

5.

Cặp chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH ?
A. CrO, Al2O3

6.

B. CrO, CrO3

C. Cr2O3, Al2O3

D. Al2O3, CrO3

Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2, rồi sục không khí vào cho đến
khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 0,86 gam.
B. 1,03 gam.
C. 1,72 gam.
D. 2,06 gam.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1 : (2 điểm)
Nêu quy trình sản xuất gang trong lò cao, viết phương trình minh họa.
Câu 2 : (2 điểm)
Phân biệt 4 lọ đựng các hỗn hợp bột riêng biệt : Fe và Zn, Fe và Sn, Fe và Ag, Fe và Cr.
Câu 3 : (3 điểm)
Hòa tan hết 5,4 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe và Cr bằng dung dịch HCl dư thu được
dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y trong
không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 7,8 gam chất rắn. Tính % khối
lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
D. ĐÁP ÁN


I. TRẮC NGHIỆM (6 câu * 0,5điểm = 3 điểm)


Câu
1
2
ĐA
A
D

3
C

4
D

5
C

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 : (2 điểm) (SGK)
Câu 2 : (2 điểm)
Trích mẫu thử cho phản ứng với dung dịch NaOH loãng, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Zn.
Zn + 2NaOH + 2H2O  Na2[Zn(OH)4] + H2
Cho 3 mẫu thử còn lại phản ứng với kiềm đặc, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Sn.
Sn + 2H2O + 2NaOH (đặc)  Na2[Sn(OH)4] + H2
Cho 2 mẫu thử còn lại vào dung dịch HNO 3 đặc nguội, có khí màu nâu đỏ bay ra là hỗn
hợp Fe và Ag :
Ag + HNO3 (đặc nguội)  AgNO3 + NO2 + H2O
(nâu đỏ)
Mẫu thử còn lại là Fe và Cr bị thụ động hóa với HNO3 đặc, nguội.
Câu 3 : (2 điểm)
Đề bài không yêu cầu viết phản ứng nên ta dùng sơ đồ :
+HCl

+NaOH

+O , to

+HCl

+NaOH

+O , to

2
2Fe���� 2FeCl 2 ����
� 2Fe(OH)2 ����
� Fe2O3
a
a/2
2
2Cr ���� 2CrCl 2 ����
� 2Cr(OH)2 ����
� Cr2O3
b
b/2

56a + 52b = 5,4 gam (1)
80a + 76b = 7,8 gam (2)
Giải hệ phương trình ta có : a = b = 0,05 mol
mFe  0,05�56  2,8 gam� % mFe 
%mCr = 100 – 51,85 = 48,15%.

2,8
�100  51,85%
5,4

6
BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×