Tải bản đầy đủ

Giáo án Hình học 8 chương 4 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8

DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH
CHÓP ĐỀU
I- Mục tiêu bài dạy:
-Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc công thức tính S xung quanh
của hình chóp đều.Nắm được cách gọi tên theo đa giác đáy của nó. Nắm được các
yếu tố đáy, mặt bên, chiều cao… Rèn luyện kỹ năng tính diện tích xung quanh
hình chóp.
- Giáo dục cho h/s tính thực tế của các khái niệm toán học.
ii- phương tiện thực hiện:
- GV: Mô hình hình hình chóp đều, và hình lăng trụ đứng. Bảng phụ
- HS: Bìa cứng kéo băng keo
Iii- tiến trình bài dạy:
A- Tổ chức:
B- Kiểm tra bài cũ:
- Phần làm bài tập ở nhà của HS
C- Bài mới:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS* HĐ1: Giới thiệu công thức tính diện tích
xung quanh hình chóp
GV: Yêu cầu HS đưa ra sản phẩm bài tập đã
làm ở nhà & kiểm tra bằng câu hỏi sau:

1) Công thức tính diện tích xung quanh
- Tính được S của các tam giác đó bằng công
thức
- Sxq = tổng diện tích các mặt bên

- Có thể tính được tổng diện tích của các
tam giác khi chưa gấp?

?a. Là 4 mặt, mỗi mặt là 1 tam giác cân
b.

- Nhận xét tổng diện tích của các tam giác
khi gấp và diện tích xung quanh hình hình
chóp đều?

4.6
= 12 cm2
2

c.

4. 4 = 16 cm2
d.
12 . 4 = 48 cm2
Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác
đều:

a.Số các mặt bằng nhau trong 1 hình chóp tứ
a.d
giác đều là:
Diện tích mỗi tam giác là:
b.Diện tích mỗi mặt tam giác là:
c.Diện tích đáy của hình chóp đều..


d.Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp
đều là:
GV giải thích : tổng diện tích tất cả các mặt

2

Sxq của tứ giác đều:
Sxq = 4.

a.d
4a
= .d = P. d
2
2

Công thức: SGK/ 120

S Xq = p. d


bên là diện tích xung quanh của hình chóp

p: Nửa chu vi đáy

GV đưa mô hình khai triển hình chóp tứ
giác

d: Trung đoạn hình chóp đều
* Diện tích toàn phần của hình chóp đều:

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ
giác đều:

Stp = Sxq + Sđáy

GV : Với hình chóp đều nói chung ta có:
Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều
thế nào?

Bài 43 a/ SGK: S Xq = p. d =

20.4
.20 = 800 cm2
2

Stp = Sxq + Sđáy= 800 + 20 . 20 = 1200 cm2

áp dụng: Bài 43 a/ SGK/ 121
- GV: Cho HS thảo luận nhóm bài tập VD

2) Ví dụ:
Hình chóp S.ABCD đều nên bán kính đường
tròn ngoại tiếp tam giác đều là R 3

*HĐ2: Ví dụ
Hình chóp S.ABCD 4 mặt là tam giác đều
bằng nhau H là tâm đường tròn ngoại tiếp
tam giác đều ABC bán kính HC = R = 3
Biết AB = R 3

Nên AB = R 3 = 3 3 = 3 ( cm)
* Diện tích xung quanh hình hình chóp :
9 3
2 2

Sxq = p.d = . . 3 =

S

A

S

C
H

27
3 ( cm2)
4

I

D
C
H
A

B


* Chữa bài tập 40/121
B

+ Trung đoạn của hình chóp đều:
SM2 = 252 - 152 = 400 → SM = 20 cm
+ Nửa chu vi đáy: 30. 4 : 2 = 60 cm

*HĐ3: Củng cố
Chữa bài tập 40/121

+ Diện tích xung quanh hình hình chóp đều:
60 . 20 = 1200 cm2
+ Diện tích toàn phần hình chóp đều:
1200 + 30.30 = 2100 cm2
HS ghi BTVN

*HĐ4: Hướng dẫn về nhà

- Làm các bài tập: 41, 42, 43 sgkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×