Tải bản đầy đủ

Ảnh h ưởng của mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm bệnh CRD trên đàn gà Ri lai nuôi theo mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Trung tâm Khuyến nông Yên Bái và biện pháp phòng trị bệnh (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

-------------------------------

HÀ M NH C

Tên

NG

tài:

“ NH H

NG C A MÙA V


N T L NHI M B NH CRD

TRÊN ÀN GÀ RI LAI NUÔI THEO MÔ HÌNH CH N NUÔI
GÀ AN TOÀN SINH H C T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG
YÊN BÁI VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH.’’

KHÓA LU N T T NGHI P

H ào t o:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khoá h c:

Chính quy
Thú y
Ch n nuôi Thú y
2010 - 2014

THÁI NGUYÊN - 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

-------------------------------

HÀ M NH C

Tên

NG

tài:


“ NH H

NG C A MÙA V

N T L NHI M B NH CRD

TRÊN ÀN GÀ RI LAI NUÔI THEO MÔ HÌNH CH N NUÔI
GÀ AN TOÀN SINH H C T I TRUNG TÂM KHUY N NÔNG
YÊN BÁI VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH.’’

KHÓA LU N T T NGHI P
H ào t o:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khoá h c:

Gi ng viên h

IH C

Chính quy
Thú y
Ch n nuôi Thú y
2010 - 2014

ng d n: PGS. TS. TR N THANH VÂN

THÁI NGUYÊN - 2014


i
L IC M

N

Tr i qua quá trình h c t p và rèn luy n t i tr

ng

i h c Nông lâm Thái

Nguyên, em xin chân thành g i l i c m n t i:
- Ban giám hi u tr

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên,

- Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y cùng t p th các th y cô
trong khoa ã luôn quan tâm ch d y, giúp
rèn luy n t i nhà tr

em trong su t quá trình h c t p

ng.

hoàn thành

c b n khóa lu n th c t p t t nghi p này ngoài s n l c c

g ng c a b n thân, em còn nh n

c s giúp

t n tình c a t p th các th y cô

trong khoa Ch n nuôi Thú y ã trau d i ki n th c trong su t quá trình h c t p.
ng th i em chân thành c m n t i: Ban lãnh

o, t p th các cán b nhân

viên t i Trung tâm Khuy n nông thành ph Yên Bái ã giúp
trình th c hi n

tài nghiên c u t i

c bi t em xin

a ph

em trong su t quá

ng.

c g i l i cám n chân thành và sâu s c nh t t i: th y giáo:

PGS. TS. Tr n Thanh Vân, cô giáo: TS. Nguy n Th Thúy M , luôn t n tình giúp
h

ng d n em trong su t quá trình th c hi n

tài th c t p t t nghi p.

Cu i cùng tôi xin bày t lòng bi t n t i gia ình, b n bè và
luôn giúp

ng hành cùng tôi hoàn thành t t

ng nghi p ã

tài nghiên c u trong su t th i

gian qua.
Yên Bái, ngày…. tháng .... n m 2014
Sinh viên

Hà M nh C

ng


ii
L I NÓI
Quá trình h c t p c a m i sinh viên
viên tr

ng

U
các tr

i h c Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng, vi c th c t p t t nghi p là

giai o n cu i cùng c a quá trình ào t o t i tr

ng.

Trong quá trình h c t p và rèn luy n t i tr
Nguyên,
nhà tr

ng k thu t nói chung và sinh

c s ch b o gi ng d y truy n

ng nói chung,

ng

i h c Nông Lâm Thái

t ki n th c nhi t tình c a th y cô trong

c bi t là t p th các th y cô trong khoa Ch n nuôi Thú y ã

trau d i ki n th c chia s kinh nghi m chuyên ngành vô cùng quý báu.
trang giúp tôi t tin, yêu ngh , v ng b

ây là hành

c trong cu c s ng và công vi c sau này.

Nh có quá trình th c th p t p ngh nghi p và th c t p t t nghi p t o i u
ki n cho tôi có c h i

c v n d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c t g n li n

v i ph

ng châm “H c i ôi v i hành”. Giúp tôi có tay ngh t t ch c chuyên

môn, b

cu

c làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, có tính sáng t o

t phá khi ra tr

ng.

Xu t phát t nh ng m c tiêu trên,
tr

cs

ng ý c a Ban giám hi u nhà

ng, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y cùng s h

ng d n t n tình c a th y

giáo PGS. TS. Tr n Thanh Vân, tôi ti n hành th c hi n nghiên c u
h

ng c a mùa v

tài: “ nh

n t l nhi m b nh CRD trên àn gà Ri lai nuôi theo mô

hình ch n nuôi gà an toàn sinh h c t i Trung tâm Khuy n nông Yên Bái và bi n
pháp phòng tr b nh.’’
Do th i gian th c t p ng n, trình

chuyên môn tay ngh còn h n ch , kinh

nghi m th c t ch a có nhi u nên khóa lu n t t nghi p c a tôi không tránh kh i
nhi u thi u sót, r t mong nh n
khóa lu n t t nghi p

cs

óng góp ý ki n c a th y cô và b n bè

c t t h n.
Tôi xin chân thành c m n!


iii
DANH M C CÁC B NG
B ng 1.1. K t qu công tác ph c v s n xu t ........................................................... 8
B ng 2.1. T l nuôi s ng c ng d n c a gà thí nghi m .......................................... 33
B ng 2.2. T l nhi m b nh c a gà thí nghi m giai o n t 0 – 3 tu n tu i............ 34
B ng 2.3. T l nhi m b nh c a gà thí nghi m giai o n >3 – 6 tu n tu i.............. 35
B ng 2.4. T l nhi m b nh c a gà thí nghi m giai o n >6 – 10 tu n tu i............ 36
B ng 2.5. Bi u hi n b nh tích c a gà b nhi m CRD ............................................. 37
B ng 2.6. K t qu

i u tr b nh ............................................................................. 38

B ng 2.7. Chi phí thu c thú y / gà i u tr .............................................................. 40
B ng 2.8. Sinh tr

ng tích l y c a gà thí nghi m qua các tu n tu i ....................... 41

B ng 2.9. Sinh tr

ng tuy t

i và t

ng

i c a gà thí nghi m ............................ 43

B ng 2.10. Kh n ng thu nh n th c n c a gà thí nghi m (g/con/ngày) ................ 44
B ng 2.11. Tiêu t n th c n cho1 kg t ng kh i l

ng c a gà thí nghi m (kg) . 44


iv
DANH M C CÁC CH

VI T T T VÀ KÝ HI U

Ch vi t t t

Ý ngh a

Cs

C ng s

VSTY

V sinh thú y

PTCN

Ph

MG

Vi khu n Mycoplasma gallisepticum

MS

Vi khu n Mycoplasma synoviae

Tr

Trang

Nxb

Nhà xu t b n

CRD

Chronic Respiratory Disease

ng th c ch n nuôi


v

M CL C
L IC M

N .........................................................................................................i

L I NÓI

U .......................................................................................................ii

DANH M C CÁC B NG ................................................................................... iii
DANH M C CÁC CH

VI T T T VÀ KÝ HI U ........................................... iv

M C L C.............................................................................................................. v
PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ....Error! Bookmark not defined.
1.1. i u tra c b n.................................................................................................. 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ......................................................................................... 1
1.1.2. Nh ng thu n l i và khó kh n......................................................................... 4
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ......................................... 5

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t ............................................................................. 5
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành .................................................................................. 5

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................................. 6
1.3. K t lu n và

ngh ........................................................................................... 9

1.3.1. K t lu n ......................................................................................................... 9
1.3.2.

ngh .......................................................................................................... 9

PH N 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C ...................................... 10

...................................................................................................... 10

2.1.1. M c tiêu nghiên c u chung .......................................................................... 11
2.1.2. M c tiêu nghiên c u riêng ........................................................................... 11
2.2. T ng quan tài li u ........................................................................................... 11
2.2.1. C s lý lu n................................................................................................ 11
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n
2.2.3. Gi i thi u chung v gà Ri lai (Ri x L
2.3.
2.3.1.

c ................................................... 23
ng Ph

ng) .................................... 26

i t ng, n i dung, a i m, th i gian và ph ng pháp ti n hành nghiên c u ....... 30
it

ng và v t li u nghiên c u ................................................................ 30

2.3.2. N i dung nghiên c u.................................................................................... 30
2.3.3.

a i m nghiên c u .................................................................................... 31

2.3.4. Th i gian th c hi n ...................................................................................... 31


vi
2.3.5. Ph

ng pháp ti n hành ................................................................................ 31

2.3.6. Các ch tiêu và ph

ng pháp theo dõi .......................................................... 31

2.4. K t qu và phân tích k t qu ........................................................................... 33
2.4.1. T l nuôi s ng ............................................................................................ 33
2.4.2. T l nhi m b nh ......................................................................................... 34
2.4.3. B nh tích c a gà b nhi m CRD ................................................................... 37
2.4.4. K t qu

i u tr b nh .................................................................................... 38

2.4.5. Chi phí thu c thú y ...................................................................................... 40
2.4.6. M t s ch tiêu s c s n xu t th t ................................................................... 41
2.5. K t lu n và ki n ngh ...................................................................................... 45
2.5.1. K t lu n ....................................................................................................... 45
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................... 47


1
PH N 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1.

i u tra c b n

1.1.1.

i u ki n t nhiên

1.1.1.1. V trí
N m

a lý
khu v c chuy n ti p gi a mi n Tây B c, Vi t B c và trung du B c
v trí: 21,42 oB và 102,54 o

B , thành ph Yên Bái n m

Là trung tâm t nh l c a t nh Yên Bái v i di n tích t nhiên là 106,74 km2,
ranh gi i c a thành ph

c xác inh nh sau:

- Phía B c và phía ông giáp: huy n Yên Bình.
- Phía tây và phía Nam giáp: huy n Tr n Yên.
1.1.1.2.

a hình

t ai

Thành ph n m bên t ng n sông H ng, có
n

c bi n là 35m, v i c u t o

c th m sông.
k

cao trung bình so v i m t

a hình g m d i phù sa ven sông,

ng b ng phù sa

i núi th p hình bát úp, các thung l ng, khe su i len l i quanh các

i núi và các cánh
Tài nguyên

ng l

n sóng tr i dài theo tri n sông.

t c a thành ph bao g m:

t Feralit phát tri n n n

t phù sa

cb i

p hàng n m và

a ch t. Trong ó:

- Di n tích

t nông nghi p là: 670 ha

- Di n tích

t lâm nghi p là: 2.225,27 ha

Hi n nay trên a bàn thành ph v n còn nhi u di n tích

t ch a

c s d ng.

1.1.1.3. Giao thông
V i v trí

a lý là c a ngõ mi n Tây B c, n m trên trung i m c a m t trong

nh ng tuy n hành lang kinh t ch l c Trung Qu c- Vi t Nam: Côn Minh – Lào
Cai – Hà N i – H i Phòng, có h th ng giao thông t
Yên Bái có i u ki n và c h i thu n l i
th

t ng c

ng

i a d ng ã t o cho

ng h i nh p và giao l u kinh t

ng m i, phát tri n v n hóa xã h i…không ch v i các t nh trong vùng, các trung


2
tâm kinh t l n trong c n

c mà còn c trong giao l u kinh t qu c t ,

c bi t là

v i các t nh Tây Nam Trung Qu c.
1.1.1.4.

i u ki n khí h u - th y v n

Các y u t khí h u c a thành ph mang
và Vi t B c. Nhi t

c trung khí h u c a mi n Tây B c

trung bình c n m là 23,4 oC, mùa nóng vào các tháng 4 - 6

trung bình là 33 oC, mùa l nh vào tháng 1 là 13 oC, nhi t

nhi t

o

i là 37 C, t i th p tuy t
L

i là 4 C.

ng m a trung bình n m là 1.755,8 mm. Mùa m a b t

tháng 10 chi m 80 – 85 % l
b trên

t i cao tuy t

o

u t tháng 5

n

ng m a c n m. Có nh ng n m xu t hi n m a á c c

a bàn thành ph .
m trung bình là 87 % có lúc lên t i 90 %.

Ngoài ngu n n

c chính

sông H ng, thành ph còn có m t h th ng h

m, khe, su i nh h Hào Gia, h Yên Hòa là ngu n n
d ng làm c nh
1.1.2.

p và làm t ng ngu n n

c t nhiên v a có tác

c t nhiên.

i u ki n kinh t - xã h i

1.1.2.1. Tình hình xã h i
Thành ph có s dân là 95.362 ng
7 ph

i (2013), v i 17

n v hành chính g m

ng và 10 xã.
v trí n m trên các tuy n

ph tr thành m t trong nh ng
và mi n xuôì, vì v y mà

ng giao thông huy t m ch th y, b nên thành
u m i thông th

o Ph t,

ng quan tr ng gi a mi n ng

c

o Thiên Chúa ã du nh p vào ây t r t s m.

* Dân t c: Trên a bàn thành ph ch y u là dân t c kinh chi m trên 90 %, còn
l i là các dân t c thi u s nh : Tày, Thái, Dao…
* V n hóa – xã h i: Cùng v i s phát tri n kinh t , s nghi p v n hóa xã h i
c a thành ph có nhi u ti n b góp ph n ph c v k p th i các nhi m v chính tr
c a

a ph

ng, nâng cao

i s ng tinh th n cho nhân dân.

* Giáo d c: M ng l
trung h c c s . T l tr

i giáo d c 100 % các xã ph

ng

ng m m non, ti u h c, trung h c c s

gia cao nh t trong toàn t nh.

t chu n ph c p
t chu n qu c


3
* Y t : Các trung tâm y t , tr m y t xã, ph

ng ã hoàn thành t t các

ch

ng trình y t ,

m b o duy trì t t công tác b o v , ch m sóc s c kh e cho

ng

i dân trên toàn

a bàn thành ph .

* An ninh – chính tr : Công tác an ninh, qu c phòng trên
luôn

c chú tr ng. Hàng n m các cu c di n t p

c di n ra th

a bàn thành ph

m b o an ninh trên

a bàn

ng xuyên.

1.1.2.2. Tình hình kinh t
* V s n xu t nông nghi p: Thành ph hi n nay có di n tích gieo tr ng cây
l

ng th c có h t là 670 ha v i s n l

là 560 ha v i s n l

ng là 2.721 t n, trong ó di n tích tr ng lúa

ng lúa là 2.430 t n. Do

a hình ven sông

thành ph có m t vùng chuyên canh rau là 113 ha v i s n l
tích tr ng chè là 521 ha s n l

ng

t ai màu m

ng là 1.899 t n. Di n

t 2.607 t n.

* V s n xu t lâm nghi p: Toàn thành ph có 2.225,27 ha
trong ó

t r ng tr ng la 1.988,55 ha, r ng phòng h là 266 ha ch y u là tr ng

các cây nguyên li u gi y nh b ch àn, b
* V d ch v khác: Ho t
ng do thành ph n m
nghi p

ng th

keo, n a, v u…
ng m i d ch v trên

a bàn di n ra sôi

v trí trung tâm c a t nh. Các nghành ngh ti u th công

c phát tri n m nh.
Do có v trí

tuy n

t lâm nghi p,

a lý thu n l i là trung tâm c a t nh, thành ph Yên Bái còn có

ng cao t c Hà N i – Lào Cai i qua thu n l i cho vi c thông th

chuy n hàng hóa i các th tr

ng v n

ng l n.

1.1.2.3. Tình hình s n xu t
* Tình hình ch n nuôi trâu bò:
n nay t ng àn trâu là 334 con, àn bò 317 con, hình th c ch n nuôi trâu
bò ch y u là t n d ng các bãi ch n th t nhiên và các s n ph m ph c a ngành
tr ng tr t. Vi c ch m sóc và th c hi n công tác thú y

c th c hi n

y

, vì v y

àn trâu bò c a thành ph không b x y ra d ch b nh.
* Tình hình ch n nuôi l n:
àn l n trên

a bàn thành ph kho ng 25.017 con. Ch n nuôi ch y u v n là

hình th c nông h , ngoài ra m t s trang tr i ch n nuôi l n phát tri n theo h
nghi p nh : Công ty Hòa Bình Minh, tr i l n Công Ngh Cao H p Minh

ng công


4
* Tình hình ch n nuôi gia c m:
Ch n nuôi gia c m trên

a bàn thành ph v n mang tính ch t nông h , nh

l ch a t p trung v i quy mô l n. Theo

nh h

ng trung c a thành ph s t p trung

phát tri n ch n nuôi gia c m trong ó ch y u là gà quy mô trang tr i theo h
toàn sinh h c. Ph n

u t i n m 2015 àn gia c m

tính kho ng 1.200 t n, giá tr

c tính

t 300.000 con, s n l

t trên 700 t

ng an
ng

c

ng.

*Công tác thú y:
Hàng n m thành ph ti n hành 2
gia c m trên toàn
c v s l

a bàn.

ng và ch t l

thành ph th

b ov

t tiêm phòng trong n m cho àn gia súc,

àn gia súc, gia c m phát tri n nhanh, n

ng, công tác thú y

c chú tr ng hàng

nh

u, tr m thú y

ng xuyên t ch c các l p t p hu n v ch n nuôi phòng ch ng d ch

b nh cho bà con ch n nuôi. B i làm t t công tác thú y m i có th góp ph n thúc
phát tri n m nh ngành ch n nuôi theo h
nghèo b n v ng cho ng

y

ng hàng hóa t ng thu nh p, xóa ói gi m

i dân nhanh nh t.

1.1.2. Nh ng thu n l i và khó kh n
Qua i u tra th c t v
Bái chúng tôi rút ra

i u ki n t nhiên – kinh t xã h i c a thành ph Yên

c m t s nh n xét ph

ng nh sau:

1.1.2.1. Thu n l i
Là trung tâm c a t nh Yên Bái, thành ph là trung tâm kinh t , v n hóa,
chính tr , khoa h c c a t nh.

ng th i n m trên tuy n giao thông gi a ông B c và

Tây B c, gi a c a kh u H i Phòng – Hà N i – Lào Cai. Thành ph có i u ki n và
vai trò h t s c quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t . Có i u ki n giao l u gi a
các t nh và v i n

c b n Trung Qu c.

Di n tích

t

t nông nghi p l n ch y u là

chuyên canh t ng khu v c trên
th

t phù sa màu m . Vi c

a bàn góp ph n qu n lý, t ng n ng su t, xây d ng

ng hi u và t ng giá tr kinh t thu n l i.
Ngu n nhân l c ch t l

ng cao ang

c

y m nh ào t o trên

a bàn

thành ph Yên Bái.
Thu hút

u t trong và ngoài n

c hàng n m luôn t ng t o i u ki n cho

vi c phát tri n kinh t xã h i, ti p c n khoa h c k thu t.


5
1.1.2.2. Khó kh n
V i v trí là trung tâm c a m t t nh mi n núi, thành ph yên bái có nhi u khó
kh n v

a hình ph c t p.
Khí h u thiên tai hàng n m th

ng xuyên x y ra, tình tr ng m a l ng p úng

kéo dài gây thi t h i l n v kinh t .
Ch n nuôi trên

a bàn v n còn nh l , ch a áp d ng các ti n b khoa h c k

thu t vào ch n nuôi, ng

i dân v n ch a có c h i ti p xúc h c h i các mô hình

ch n nuôi t p trung…
Ngu n nhân l c có trình
1.2. N i dung, ph

trên

a bàn thành ph còn h n ch .

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
1.2.2.1. Công tác ch n nuôi
Ph bi n nh ng ti n b khoa h c k thu t v ch n nuôi thú y, nh ng quy
trình ch n nuôi tiên ti n cho bà con trên

a bàn thành ph .

Giúp các h nông dân ch n các gi ng l n, gia c m phù h p v i
a ph

c i mc a

ng và i u ki n kinh t c a t ng h ch n nuôi.

1.2.2.2. Công tác thú y
Tham gia v sinh phòng b nh nh phun thu c sát trùng, v n

ng các h

ch n nuôi v sinh chu ng tr i, ch n nuôi s ch s .
Cùng cán b tr m thú y và Trung tâm Khuy n nông thành ph tuyên truy n,
ph bi n cho bà con v tác d ng hi u qu vi c ch n nuôi gia súc, gia c m theo
h

ng an toàn sinh h c.

1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành

- Lên k ho ch công vi c.
- Bám sát
thú y

a bàn trong th i gian th c t p, tìm hi u rõ tình hình ch n nuôi

a bàn th c t p. Trao

i thông tin th

ng xuyên t i c s v i th y cô.

- Tr c ti p tham gia vào quá trình ch n nuôi, phòng tr b nh cho v t nuôi,
qua ó nâng cao

c trình

chuyên môn, kinh nghi m th c t cho b n thân.


6
- Nghiêm ch nh ch p hành quy

nh t i c s .

- H c h i kinh nghi m, tham kh o tài li u chuyên môn, áp d ng ki n th c ã
h c vào th c t .
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
Tích c c tham gia công tác c a Trung tâm Khuy n Nông cùng v i cán b
chuyên môn c a trung tâm h

ng d n ng

i ch n nuôi ch m sóc, nuôi d

ng, v t

nuôi theo quy trình an toàn sinh h c.
H

ng d n k thu t v ch n nuôi cho ng

i dân: cách úm gà, l ch tiêm

phòng các lo i v c xin, cách s lý gà ch t theo quy trình an toàn sinh h c…
1.2.3.2. Công tác thú y
L ch phòng v c xin cho gà
Ngày tu i

Lo i vacxin

1

Marek

7

Newcastle
+ IB

Nh m t

Newcastle (gà rù)
Viêm ph qu n (IB)

10

Gumboro

Nh mi ng

Gumboro

18

Coryza

21

Newcastle
+ IB

Nh m t

Newcastle (gà rù)
Viêm ph qu n (IB)

24

Gumboro

Nh mi ng

Gumboro

28

ILT

Nh mi ng
(li u g p 2 l n)

ILT

35

Newcastle

42

IB

Phòng b nh là vi c

Ph

Tiêm d

Tiêm d

Tiêm d

t ra

thi t h i l n

c tri t

và th

Phòng b nh

i da

i da

i da

Nh m t

Marek

Coryza (s ng phù

u)

Newcastle (gà rù)
Viêm ph qu n (IB)

u tiên có t m quan tr ng ng n ng a d ch b nh

cho àn gia súc, gia c m, là khâu quy t
phòng không

ng pháp dùng

nh

ns l

ng àn. B i v y, n u tiêm

ng xuyên thì d ch b nh s liên ti p x y ra gây

n kinh t vì v y công tác tiêm phòng r t quan tr ng.


7
Xu t phát t l i ích kinh t l n c a công tác tiêm phòng em l i, cùng v i s
h

ng d n c a cán b chuyên môn Trung tâm Khuy n Nông Yên Bái, chúng tôi ti n

hành tiêm phòng cho àn gia c m ang nuôi theo mô hình ch n nuôi gà an toàn sinh h c
t i m t s trang tr i trên a bàn thành ph theo l ch, c th nh b ng chi ti t nêu trên.
1.2.3.3. Các công tác khác
Trong su t quá trình ch m sóc, nuôi d

ng àn gà nuôi theo mô hình ch n

nuôi gà an toàn sinh h c, chúng tôi luôn theo dõi tình hình s c kh e c a àn gà
ch n oán, phát hi n tri u ch ng, xác
- Ti n hành công tác tiêu
Fluid: t l pha 1/250
- Ki m tra

nh b nh k p th i.

c kh trùng chu ng nuôi b ng hóa ch t Farm

nh k 1 l n/tu n.
m

m lót sinh h c th

ng xuyên.

- T ch c các bu i h i th o t p hu n, nâng cao trình
cho bà con trên

, k thu t ch n nuôi

a bàn thành ph .

- Trong th i gian th c hi n

tài t i trang tr i chúng tôi th

ng g p m t s

b nh nh sau:
* B nh c u trùng
- Nguyên nhân:
+ Là b nh do ký sinh trùng Eimeria gây ra. Gây b nh
trùng khác nhau. T l nhi m b nh cao nh t

gà có 9 lo i c u

giai o n t 15 - 45 ngày tu i.

+ B nh x y ra quanh n m, n ng nh t vào v xuân hè khi th i ti t dao
nhi t

ng

trong ngày l n.
- Tri u ch ng:
Trong quá trình nuôi d

ng ch m sóc àn gà chúng tôi phát hi n có các tri u

ch ng nh sau: Trong àn có m t s con có bi u hi n kém n, lông xù, mào và
niêm m c nh t nh t, phân loãng ho c s t, phân có màu sôcôla, nhi u con phân l n
máu. Sau vài ngày gà g y d n r i ch t.
- B nh tích:
M khám quan sát th y có nhi u i m tr ng trên niêm m c ru t, niêm m c
ru t dày lên, manh tràng b s ng to.
Các tri u ch ng r t gi ng v i tri u ch ng và b nh tích c a b nh C u trùng, nên
chúng tôi ch n oán àn gà b m c b nh: C u trùng và ti n hành i u tr cho c
-

àn.

i u tr :

Dùng Avicoc 2 gam/ lít n
Li u phòng 1 gam/lít n

c, cho u ng liên t c trong 5 ngày thì kh i b nh.
c cho u ng 2 ngày liên t c, ngh 3 ngày.


8
* B nh CRD
- Nguyên nhân:
Do Mycoplasma gallisepticum và Mycoplasma gallinarum gây ra là ch y u.
Gà t 2 - 12 tu n tu i d b nhi m h n các l a tu i khác. B nh x y ra khi th i ti t
nóng, nhi t
cao, nhi t
chênh l ch ngày êm l n làm s c
kháng c a gà b
suy gi m d m c b nh.
- Tri u ch ng:
T i trang tr i, trong quá trình nuôi phát hi n th y gà có hi n t ng: Ch y n c
m t, n c m i, th khò khè, ng r , nh ng con n ng ph i há m m th , hay cào m
xu ng n n. M khám gà ch t th y khí qu n y d ch keo nh y, màng túi khí c.
C n c bi u hi n trên chúng tôi ch n oán gà m c b nh CRD.
- i u tr :
Phác
I dùng: Tylosin 98 %: 1 gam/lít n c ho c tr n v i 0,5 kg th c
n/ngày. Dùng liên t c 4 - 5 ngày.
Phác
II dùng: Tetracyclin HCL: 0,125 gam/lít n c u ng ho c 0,01 - 0,04
gam/gà. Dùng liên t c 4 - 5 ngày.
B ng 1.1. K t qu công tác ph c v s n xu t

N i dung công vi c
1. Công tác ch n nuôi
2. Phòng b nh
Marek
Newcastle
IB
Gumboro
Coryza
Newcastle
IB
Gumboro
ILT
Newcastle
IB
3. i u tr b nh
B nh CRD
4. Công tác khác
Úm gà (t 0 – 28 ngày tu i)
Sát trùng chu ng tr i

S l ng
(con)
600

K t qu
An toàn/ kh i
(con)
575

T l
(%)
95,83

600

600

100

600

600

100

599
589

599
589

100
100

589

589

100

581
580
576
575

581
580
576
575

100
100
100
100

156

131

83,97

600
80m2

580
80m2

96,67
100


9
1.3. K t lu n và

ngh

1.3.1. K t lu n
K t qu nghiên c u có ý ngh a th c ti n, nâng cao trình
ng

, k thu t cho

i ch n nuôi. Chú tr ng t i công tác phòng, tr b nh và ch n nuôi theo h

toàn sinh h c trên

a bàn toàn thành ph và trong t nh Yên Bái.

Trong su t quá trình th c t p t i
c a các
Yên Bái.

ng chí lãnh
c bi t là s h

a ph

ng, tôi ã luôn nh n

ng d n k thu t, th c hi n

tài c a th y giáo PGS.TS

c nh ng bài h c, kinh nghi m th c t nh :

Áp d ng các ki n th c ã h c vào th c ti n s n xu t. N m
ch m sóc và nuôi d

c s giúp

o và cán b chuyên môn t i Trung tâm Khuy n nông

Tr n Thanh Vân tôi ã rút ra

c quy trình

ng, quy trình phòng tr b nh cho gà.

Nâng cao tay ngh , hi u bi t, kinh nghi m th c t cho b n thân.
ti p tham gia

ng an

tài nuôi gà theo h

c tr c

ng an toàn sinh h c, nghiên c u tình hình d ch

b nh và cách phòng tr b nh.
1.3.2.

ngh
Trong quá trình th c t p th c hi n

tài v i k t qu thu

c tôi nh n th y

còn nhi u t n t i nh :
- Th i gian th c t p có h n, kinh nghi m và th c t ch a nhi u nên k t qu
thu

c v n ch a cao.
- Ng

i ch n nuôi ch a th c s hi u v ý ngh a và tác d ng c a mô hình

ch n nuôi theo h

ng an toàn sinh h c.

- C n có nhi u các bu i t p hu n, nâng cao trình
ng

k thu t ch n nuôi cho

i dân.
Vi c v n d ng lý thuy t vào nghiên c u và th c t s n xu t

tài khó

tránh kh i nhi u thi u sót, vì v y tôi nh n th y mình c n ph i c g ng n l c
nhi u h n n a.


10
PH N 2
CHUYÊN
Tên

NGHIÊN C U KHOA H C

tài:

‘‘ nh h

ng c a mùa v

n t l nhi m b nh CRD trên àn gà Ri lai nuôi theo

mô hình ch n nuôi gà an toàn sinh h c t i Trung tâm Khuy n nông Yên Bái và
bi n pháp phòng tr b nh.”
2.1

tv n

.

Trong nh ng n m g n ây, ngành ch n nuôi ã và ang phát tri n m nh
Vi t Nam. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , cu c s ng ngày càng nâng cao thì
nh u c u v các th c ph m có ch t l

ng cao, an toàn

ó th t gà là m t trong s nh ng lo i th c ph m
gi ng gà

c nuôi theo ph

c

t lên hàng

u. Trong

c s d ng ph bi n, có nhi u

ng pháp an toàn sinh h c em l i ch t l

ng và hi u

qu kinh t cao.
Yên Bái là m t t nh mi n núi phía B c có nhi u i u ki n thu n l i phát tri n
ch n nuôi gia súc, gia c m.Trong nh ng n m qua, nhi u ti n b khoa h c k thu t
v ch n nuôi gia c m ã
th c n, ch m sóc nuôi d

c

a vào áp d ng r ng rãi và có hi u qu cao nh : V

ng, thú y… và

c bi t là khâu gi ng.

Tuy nhiên, d ch b nh luôn là m i nguy hi m ti m n m i y u t r i do cao.
ây là y u t ch y u gây thi t h i n ng n
l

ng, ch t l

gà.

i ch n nuôi làm gi m s

ng s n ph m gây thi t h i l n v kinh t .

M t trong nh ng b nh ph bi n th
CRD

i v i ng

ng g p nh t

i v i àn gia c m là b nh

ây là b nh do vi khu n gây ra và làm gà ch m l n, tiêu t n th c n

cao, thu c i u tr t n kém. B nh CRD phát tri n quanh n m, bên c nh ó thì y u t
chu ng tr i không s ch s , thoáng mát vào mùa Hè và kín gió m áp vào mùa

ông

c ng là tác nhân phát tri n b nh m nh.
Vì v y,

góp ph n h n ch tác h i c a b nh CRD trên àn gia c m nói

chung và àn gà Ri lai nuôi theo mô hình an toàn sinh h c t i Trung tâm Khuy n
nông Yên Bái nói riêng, nâng cao hi u bi t v b nh, cách phòng và tr b nh. Chúng
tôi ti n hành nghiên c u

tài: ‘‘ nh h

ng c a mùa v

n t l nhi m b nh CRD

trên àn gà Ri lai nuôi theo mô hình ch n nuôi gà an toàn sinh h c t i Trung tâm
Khuy n nông Yên Bái và bi n pháp phòng tr b nh.”


11
2.1.1. M c tiêu nghiên c u chung
- Nâng cao ch t l

ng và t ng nhanh v s l

ng àn gia c m trên

a bàn

thành ph và toàn t nh Yên Bái.
- Ch n nuôi gà an toàn sinh h c là m t gi i pháp tích c c phòng ch ng b nh
CRD, góp ph n chuy n d ch c c u s n xu t ch n nuôi, giúp ng
c n v i ph

ng pháp ch n nuôi m i

i ch n nuôi ti p

ng th i t ng thu nh p cho ng

i ch n nuôi

và xã h i.
- Xây d ng
mô hình i m cho ng

c mô hình ch n nuôi gà th t an toàn sinh h c có hi u qu , làm
i dân trên

di n r ng. T ng n ng su t, ch t l

a bàn thành ph h c t p và t ng b

c nhân ra

ng th t cao ph c v nhu c u tiêu dùng và t ng

s c c nh tranh c a s n ph m trên th tr

ng.

2.1.2. M c tiêu nghiên c u riêng
- Xác

nh tình hình m c b nh CRD t i tr i.

- Nghiên c u nh h ng c a y u t mùa v (v Hè)
- Ph

n t l nhi m b nh CRD.

ng pháp phòng b nh, cách i u tr và k t qu

i u tr t i tr i.

2.2. T ng quan tài li u
2.2.1 C s lý lu n
2.2.1.1.
*

c i m sinh lý hô h p
c i m h hô h pgà:

Gia c m hô h p kép, ó là các

c i m i n hình c a c quan hô h p. Khi

hít vào, không khí bên ngoài qua m i

vào ph i, sau ó vào các túi khí b ng (túi

khí hít vào), trong quá trình ó, di n ra quá trình trao
ra, không khí t các túi khí b ng và ng c sau, b ép và
trình ó, di n ra quá trình trao

i khí l n th nh t. Khi th
y ra qua ph i, trong quá

i khí l n th hai.

Gia c m có nhu c u oxy cao h n r t nhi u so v i gia súc, do ó
ph u - sinh lý c a b máy hô h p r t

c bi t,

mb oc

ng

trao

c i m gi i

i khí cao trong


12
quá trình hô h p. C hoành không phát tri n, hai lá ph i nh , àn h i kém, l i n m k p
vào các x

ng s

n nên h hô h p

T n s hô h p

c b sung thêm h th ng túi khí.

gia c m ph thu c vào nhi u y u t : loài, gi i tính,

kh n ng s n xu t, tr ng thái sinh lý, i u ki n nuôi d

ng và môi tr

tu i,

ng (nhi t

,

m, thành ph n khí trong không khí, áp su t khí quy n ...). T n s hô h p thay
i trong ngày và

c bi t trong các tr ng thái b nh lý khác nhau c a c th .

2.2.1.2. B nh hô h p mãn tính
*

gà (CRD)

c i m chung:

B nh CRD hay còn g i là “hen gà”, b nh lây nhanh qua
ti p xúc tr c ti p gi a gà b nh và gà kh e, do th c n n

ng hô h p do

c u ng, do d ng c ch n

nuôi ho c do không khí có ch a m m b nh. B nh còn lây qua tr ng n u àn gà
gi ng b b nh CRD, m m b nh truy n qua tr ng, khi p n gà con s b b nh CRD.
B nh r t d x y ra khi th i ti t thay

i, nh t là vào mùa m a, khi m

không khí

t ng cao...
B nh hô h p mãn tính (CRD)
khè, s ng m t.
th

gia c m v i bi u hi n

ây là m t b nh r t ph bi n

c tr ng là gà th khò

c m trong giai o n chuy n mùa,

ng x y ra trên m i l a tu i, nh ng gà 3 - 6 tu n tu i và gà mái s p

m nc m

h n các nhóm gà khác.
B nh ch y u do vi khu n Mycoplasma gallisepticum (MG) gây ra. Ngoài ra,
ch ng Mycoplasma synoviae (MS) gây b nh viêm kh p truy n nhi m th nh tho ng
c ng gây ra b nh viêm

ng h h p trên c a gà. B nh làm cho gà ch m l n, tiêu

t n th c n cao, chi phí i u tr cao.
CRD có th x p theo 3 d ng nh sau:
- B nh viêm

ng hô h p mãn tính th c p: xu t phát t gà ã b b nh khác

nh c u trùng, viêm ph qu n truy n nhi m,… gi m s c

kháng c a c

th , t o i u ki n cho vi khu n MG phát tri n gây b nh.
- B nh viêm
(Stress), s l

ng hô h p mãn tính chính: nguyên nhân là c ng th ng

ng vi khu n MG t ng cao gây b nh, th

th c p nh : E. coli, Streptococcus,…

ng k ghép 1 s vi khu n


13
- B nh viêm

ng hô h p mãn tính gi : th hi n tri u ch ng, b nh tích

túi khí c a m t s b nh khác nh b nh Mycoplasmosis (Nguy n Thanh S n
và cs, 2004) [15].
* M m b nh:
Theo Nguy n Lân D ng và cs (2007) [4], Mycoplasma có kích th
kho ng 150 - 300 m th
th

ng là 250 m khó th y d

c ngang

i kính hi n vi quang h c bình

ng. Mycoplasma không có thành t bào, b t màu gram âm, có tính a hình thái,

có d ng nh

n m c l t qua n n l c vi khu n, d m n c m v i áp su t th m th u,

m n c m v i c n, v i các hóa ch t ho t

ng b m t (xà phòng, b t gi t,…) không

m n c m v i Penicillin, Cicloserin, Cephalosporin, Baxitraxin và các kháng sinh c
ch quá trình t ng h p thành t bào.
Mycoplasma là nh ng t bào nguyên th y ch a có vách t bào, cho nên
chúng d b bi n

i hình d ng, là loài vi sinh v t nh nh t trong sinh gi i, có

s ng dinh d

c l p. Vi khu n có hình d ng nh riêng l hay t p trung t ng

ng

i

ôi, t ng chu i ng n, hình vòng nh n, võng khuyên là lo i Gram âm khó b t màu
thu c nhu n thông th

ng, ph i dùng ph

ng pháp nhu m Giemsa m i quan sát

c. Màng c a Mycoplasma ch là l p màng nguyên sinh ch t dày t 70 - 100 Ao.
Trong t bào Mycoplasma có th th y nhi u h t riboxom và th nhân.
Mycoplasma thu c lo i hi u khí, và hi u khí không b t bu c, nhi t

thích

o

h p cho Mycoplasma là 37 C, pH: 7,0 – 8,0. Chúng có th phát tri n t t trên phôi
gà và trên m t s môi tr

ng nhân t o nh môi tr

ch a Hemoglubin, Xistein.Trên môi tr

ng có

ng th ch chúng có th t o nên nh ng

khu n l c nh bé. Khu n l c có c u t o h t,
trong (tr ng p n p). Khi phát tri n trên môi tr
c môi tr

ng huy t thanh, môi tr

gi a có màu vàng nâu xung quanh
ng d ch th , Mycoplasma làm v n

ng và t o thành nh ng k t t a. Trong môi tr

ng th ch máu,

Mycoplasma làm dung huy t.
Mycoplasma b di t

nhi t

45 – 55 oC trong vòng 15 phút. Chúng r t m n

c m v i s khô c n, tia t ngo i, ch t sát trùng và b

c ch b i các ch t kháng sinh

có kh n ng ng n c n quá trình t ng h p protein c a Mycoplasma nh : Tetracyclin,
Erythomycin,…


14
Hoàng Huy Li u (2002) [12], cho bi t, CRD có 3 loài Mycoplasma gây ra:
M.gallisepticum,

M.synoviae,

M.meleagridis,

nh ng

ch

M.gallisepticum. Mycoplasma có ngh a là “d ng n m”, nhìn d
g ng nh t bào
*

y uloài

i kính hi n vi thì

ng v t nh , không nhân.

c i m d ch t :

B nh hô h p trên gia c m có th x y ra b t k th i i m nào trong n m, nh t
là th i i m giao mùa, th i ti t thay

i, nhi t

chênh l ch ngày êm cao.

Theo Nguy n Xuân Bình và cs (2004) [3], b nh viêm

ng hô h p mãn tính

trong thiên nhiên: gà, gàTây, gà Sao d m c b nh. Các loài b câu, v t, ngan, ng ng
ít b c m th m m b nh.
V l a tu i: gà

m i l a tu i

m c b nh h n gà con. Gà nuôi theo ph
theo ph

ng th c th v

n, do m t

u d b m c b nh, nh ng gà l n, gà

d

ng th c công nghi p ph bi n h n gà nuôi
ch n nuôi cao và s c

kháng c a gà công

nghi p y u h n.
Gà có s c
sinh trùng…)

kháng gi m do nhi u nguyên nhân (ch m sóc, nuôi d

ng, ký

u làm cho b nh CRD x y ra.

B nh x y ra không ph thu c vào mùa v . Gà b b nh nhi u h n khi th i ti t
thay

i

xuân m

t ng t trong n m: t nóng chuy n sang l nh, có

t gió mùa ho c mùa

t.

B nh viêm

ng hô h p mãn tính n u ch có m t lo i Mycoplasma gây nên

b nh thì nh nh ng n u k phát thì n ng h n trong i u ki n môi tr
gà.

ng b t l i cho

c bi t n u ghép 3 b nh viêm thanh khí qu n truy n nhi m do (virus), viêm

ph qu n truy n nhi m (do virus), và b nh cúm (do virus + vi khu n Haemophylus),
thì b nh kéo dài tr m tr ng và không ch a tr

c.

Trong i u ki n ch n nuôi hi n nay, ng

i ta ã phát hi n h u h t các loài

gia c m b b nh n m ph i do lo i n m thu c Aspergillus, mà th
A. fumigatus và A. flelavus. B nh này ã
Lôi… các loài gia c m b b nh
ch t v i t l cao,
th

ng

c phát hi n

ng g p

hai loài

gà, gà Tây, gà Sao, gà

t t c các l a tu i. Nh ng b nh này r t n ng gây

gia c m non t 1 - 4 tu n tu i. Gia c m tr

th mãn tính kéo dài, g y y u, suy nh

ng thành b b nh

c, cu i cùng ch t do suy hô h p


15
ho c bu c ph i lo i th i, gi m d n s c s n xu t th t và tr ng, gây nhi u thi t h i v
kinh t cho ng

i ch n nuôi.

B nh c ng g p

nhi u loài chim hoang dã nh chim s , v t, gà gô, gà r ng,

chim tr , v t tr i, ng ng tr i, thiên nga, à i u, chim cánh c t… chim hoang dã có
s c

kháng nên b b nh mãn tính kéo dài và là ngu n tàng tr , lây nhi m m m

b nh cho gia c m trong môi tr
d ch Aspergillosis th
mùa xuân
tr

ng t nhiên (Chute H.Lvà Richard J. L, 1991), các

ng phát sinh trong các tháng nóng m, m a nhi u t cu i

n mùa thu khi mà bào t n m phát tri n nhanh và phát tán r ng

ng sinh thái.

n

c ta, b nh n m so Aspergillus spp

phát sinh và phát tri n t tháng 5

n tháng 8 d

môi

gà, v t ngan… th

ng

ng l ch hàng n m theo Ph m S

L ng và cs (2002) [11].
Theo Tr

ng Giang (2008) [6], cho bi t b nh ung khí than do vi khu n

Pasteuerlla, Mycoplasma, Pneumocoque và các ký sinh trùng

ng hô h p gây ra

cho gà. Nh ng vi khu n này s ng trong khí qu n c a gà, th a lúc c th gà suy y u,
s c

kháng gi m và nh h
Gà con, gà dò th

ng c a th i ti t s b t n công ngay l p t c.

ng m c b nh khi th i ti t thay

hay nóng quá); khi thay

i

t ng t (chúng b l nh

i i u ki n ch n nuôi và th c n; chu ng tr i t i t m, m

t, ng t ng t, và d b n; quá nhi u gà trong di n tích h p; b m a gió kéo dài và
ng

c các khí th i CO2, NH3 hay b i b m.
* C ch sinh b nh:
Sau khi xâm nh p vào c th MG

n ký sinh và làm viêm nh

ng hô

h p, niêm m c m i và các xoang xung quanh, thành túi khí. Khi ó niêm m c b
phù nh , màng d

i b thâm nhi m các t bào lympho và các t bào

n nhân t o

nên các h t nh l m t m.
Theo H i bác s thú y (2008) [10], m m b nh Mycoplasma không có thành
t bào nên hình d ng c a nó không c
có c quan bám dính

m t

nh. Nó có th là hình c u, hình s i m nh,

u,c quan này có hình bán c u,nhô ra và

c g i là

“blebs”. Khi m m b nh xâm nh p vào v t ch , nó chui vào gi a các nhung mao
niêm m c

ng hô h p ho c

ng sinh d c, ph n “blebs” c a vi khu n g n vào

ph n uôi sialic c a th quan sialoglycoprotein ho c sialoglycolipit c a t bào v t
ch . S bám dính này

ch c nó không b

ào th i ra ngoài b i nhu

ng và quá


16
trình phát tri n d ch c a niêm m c. Vì nó không có thành t bào nên c ng có hi n
t

ng hòa nh p màng t bào v t ch và màng t bào nguyên sinh c a vi khu n. Các

emzyme th y phân: neuraminidase, peroxidaxe, heamolysin và các lo i
c

a vào t bào v t ch . Nh ng

ct

ó có th d n

c t khác

n t bào b t n th

ng,

thoái hóa và c th và có th có nh ng áp ng mi n d ch và s t. H n n a, s xâm
nh p c a t bào
lympho và

n nhân t i ph n mô c a h niêm m c, m t s l

ng l n t bào

i th c bào d n t i s dày lên c a ph n t ch c b t n công.

* Tri u ch ng:
Tùy t ng nguyên nhân gây ra b nh mà gà có nh ng tri u ch ng khác nhau
sau ây gây ra b nh hô h p

gà:

- Theo Lê H ng M n và cs (2003) [13], tri u ch ng m c b nh CRD là: trong
t nhiên, th i k

b nh có khác nhau áng k (3 - 38 tu n), trong nh ng àn b

nhi m b nh qua tr ng, nh ng bi u hi n lâm sàng có th phát tri n và bi u hi n t
giai o n 3 - 6 tu n tu i, còn nh ng tr
chu n b sinh s n. Trong tr

ng h p khác thì phát tri n

giai o n

ng h p àn gà b nhi m b nh t tr ng b nh nh ng

c x lý b ng kháng sinh và

c nuôi trong i u ki n t t thì bi u hi n lâm sàng cho

n khi àn gà b k t h p v i nh ng m m b nh khác ho c các y u t stress xu t hi n.
- Các
qu n, lúc

u hi u

u

u tiên c a b nh là: gà gi m n, khó th , có âm ran khí

m t s ít sau ó

hay sáng s m. Do b viêm

nhi u gia c m, tri u ch ng này th y rõ v

ng hô h p nên gà th

êm

ng ho khan, v y m qu t

xu ng n chu ng, m n a kín n a h . Ho c ng nh th có âm ran và ti ng kêu
ng t (kh c) th
m ts

ng xu t hi n vào êm. Gà n ít d n
ng bi u hi n th

dài hàng tháng, mùa hè n ng h n mùa ông.
có khi

n m t m i, lông thô xã cánh,

a ch y phân xanh phân tr ng, sung huy t và s ng c h ng, s ng

m t các tri u ch ng này th

ng

c

ng

ngoài h c

r t khác nhau, nó kéo

àn gia c m có t l m c b nh r t cao,

n 80 - 90 %, nh ng t l ch t l i r t th p
tu n l

t

gà con t l ch t t 10 - 25 %,

m c ch t th

ng l n nh t

u khi b nh xu t hi n.

i v i gà tr

ng thành

và gà mái

thì t l ch t không l n l m, nh ng b nh làm gi m t 10 - 40 % s n

ph m, gà g y sút, chuy n sang th mãn tính (Nguy n Thanh S n và cs, 2004) [15].
B nh CRD th
E. coli th

ng xu t hi n cùng v i các y u t khác nh T huy t trùng,

ng g p ngoài t nhiên. T l ch t th

ng là th p

tr

ng h p không


17
xu t hi n v i các y u t trên nh ng có th chi m t i 30 % so v i s xu t hi n c a
các y u t b nh trên.
- B nh CRD ghép v i viêm ph qu n truy n nhi m:
+

i v i gà nh : Th

nh gà hay l c

ng b t

u t nh ng tri u ch ng c a gà m c CRD

u, v y m ho c c o m xu ng sàn, ch y n

u loãng và trong su t sau

cm tn

c m i,lúc

c t o thành r m t. Khi ghép v i b nh viêm khí qu n

truy n nhi m thì gà th khò khè l o x o, mi ng bán m , gà ng ng cao c há m m
th khó kh n. Khi b t gà lên nghe ti ng l o x o khò khè, râm ran,

o n khí qu n,

ph qu n và ph i. Xung quanh mí m t b s ng, th m chí s ng phù r t to. Sau ó
b nh ti n tri n r t nhanh, lan ra toàn àn, có m t s tr
kho ng 2 - 5 %, nh ng nhi u tr

ng h p t l ch t ch

ng h p gà ch t t i 20 - 30 %, th m chí 40 %.

Nh ng sau vài tu n b nh t nhiên kh i.
+

i v i gà l n: Nhi u tr

ng h p m t

n hai tu n gà kh i b nh nh ng có

nh ng àn ch t t i 40 %. Gà m t tháng tu i ch t t 2 - 5 % nh ng gà còi c c ch m
l n, sau gà có d u hi u ph c h i n u gà

c ch a tr s m. Tuy nhiên thi t h i v

kinh t l n.
+

i v i gà con và gà giò:

Lúc
hay l c

u lác ác có m t s con ch y n

c m i, n

c m t liên t c kèm theo

u, v y m , há m th khò khè.

B ng d ng lây lan r t nhanh ra toàn àn, nhi u con m t s ng húp,

ub

s ng l ch, nhi u con s ng r t to. Khi b nh chuy n sang mãn tính ta th y nhi u gà b
th i m t (m t b viêm, casein hóa và tr nên mù).
Do t t m i gà luôn th b ng mi ng, nên l

i gà th

ng thâm x t, mùi h i th

c a gà r t hôi.
Gà g y xù lông, kém n và ch t.
- CRD b b i nhi m v i E. coli.
+ Các tri u ch ng c a CRD luôn n i b t, n
b viêm và b s ng,

c m i, n

u b s ng l ch, mào tái nh t, gà th

ng ho c n m th , hay v y

c m t ch y, mí m t

ng hay tìm ch

m

u, c o m xu ng n n chu ng, ti ng th khò khè cào

m khoèn kho t râm ran nghe rõ t xa tr

c khi b

c vào chu ng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×