Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Giáo án Đại số 8

NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I.

Mục tiêu: + HS nắm được qui tắc nhân đơn thức với đa thức .
+ HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

II. Chuẩn bị của GV và HS :
+ GV: Phấn mầu, bảng phụ để ghi qui tắc và 1 số bài tập
+ HS: ôn lại kiến thức : Nhân một số với một tổng
III.Các hoạt động dạy hoc :
1. ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề
GV gọi 1 em lên bảng nêu lại qui tắc nhân 1 số với 1 tổng hoặc 1 hiệu? viết
công thức ?
HS nêu qui tắc và viết công thức : Nếu a, b, c là 3 số bất kì , ta có :
a( b+ c) = ab + ac , a( b - c) = ab - ac
HS cả lớp nhận xét . GV nhận xét cho điểm và giới thiệu chương trình
môn đại số lớp 8, giới thiệu vào bài mới
3. Bài mớiHoạt động của GVvà HS

Ghi bảng

GV cho HS thực hiện ?1-SGK

1. Qui tắc:

+ GV yêu cầu mỗi HS viết 1 đơn thức
và 1 đa thức , sau đó thực hiện các yêu
cầu của bài ?1
+ GV cho 1 em lên bảng trình bày, cả
lớp làm bài .
+ HS 1 em làm bài trên bảng ,cả lớp
làm bài độc lập

+ HS cả lớp nhận xét bài của bạn trên
bảng
Muốn nhân một đơn thức với một đa
GV : Qua bài ?1 hãy phát biểu qui tắc thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử
nhân 1 đơn thức với 1 đa thức .
của đa thức rồi cộng các tích lại với
HS phát biểu qui tắc .

nhau

GV cho HS đọc lại qui tắc (3 em)

2. Áp dụng
1 2 1
x  xy ).6 xy 3
2
5

GV cho HS đọc ví dụ trong sgk , sau đó ?2:
thực hiện bài ?2 -sgk (cả lớp làm bài )

(3 x 3 y sau đó 1 em lên bảng thực hiện

=18x4y4 – 3x3y3+ x2y4

6
5


Hoạt động của GVvà HS

Ghi bảng

GV cho HS làm tiếp bài ?3 (làm theo
nhóm bàn )
GV cho HS đọc đề bài thảo luận theo ?3: Diện tích hình thang là:
nhóm bàn để làm bài
-Trước hết hãy viết biểu thức tính diện
tích mảnh vườn theo x và y .

S=

HS hoạt động theo nhóm .sau đó đại

2

=

diện cho nhóm lên bảng trình bày kết

(8x+ 3+ y)y

S =

quả . HS khác nhận xét và đánh giá kết
quả của bạn .

  5 x  3   3 x  y   2 y

8xy+ 3y+ y2

Thay x=3m, y=2m ta có:
S = 8.3.2 + 3.2 + 22 = 58( m2)

-Sau đó tính diện tích mảnh vườn với
x= 3 mét

và y = 2 mét. Để tính diện 3.Bài tập ở lớp:
tích mảnh vườn có thể thay giá trị x, y
vào biểu thức diện tích hoặc tính riêng
đáy lớn , đáy nhỏ , chiều cao rồi tính
diện tích .

Bài tập 1:(SGK)
a.

GV cho HS nhắc lại qui tắc nhân 1 đơn
thức với 1 đa thức?


HS đứng tại chỗ nhắc lại qui tắc
GV cho HS làm bài tập 1- SGK

1

x 2  5x 3  x   
2

1
5 x 5  x 3  x 2
2

Gọi 3 em đồng thời lên bảng tính
-HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn .

b,

(3xy - x2 + y)
2
3

-GV cho HS làm tiếp bài tập 3 -SGK

= 2x3y2 - x4y +

GV : muốn tìm được x trước hết ta phải
c,

làm thế nào ?
GV có thể hướng dẫn : Trước hết thực

GV gọi 2 em lên bảng thực hiện , cả lớp

2 2 2
xy
3

 1 
xy 
 2 

(4x3- 5xy + 2x)  
= - 2x4y +

hiện nhân đơn thức với đa thức sau đó
thu gọn đa thức rồi tứ đó tìm x .

2 2
xy
3

5 2 2
x y - x2y .
2

Bài 3: (SGK)
a.

3x.(12x- 4) - 9x.(4x – 3) = 30

làm vào vở.
 36x2 – 12x -36x2 +27x =30

HS lên bảng trình bày :


15x = 30x=2

Kết quả : a, x = 2 ,
b, x= 5
Câu b tương tự
+ cho học sinh làm bài theo các nhóm
học tập bài tập 4 sgk

Bàì 4: Gọi số tuổi là x ta có kết quả cuối
cùng là:

đại diện các nhóm trình bài

 2.(x +5) +10  .5 –100 = 10 x
 x= .......

Bài tập về nhà:


+ Học qui tắc nhân đơn thức với đa thức. Làm bài tập 1, 2, 4, 5 (SBT),
bài: 2, 5(SGK)
+ chuẩn bị trước bài nhân đa thức với đa thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×