Tải bản đầy đủ

Đáng giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Lãng – Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

PH M TH H NG NHUNG

Tên tài:
“ ÁNG GIÁ CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N QUY N
S D NG
T XÃ YÊN LÃNG IT
THÁI NGUYÊN GIAI O N 2011 -2013”

KHÓA LU N T T NGHI P

IH C

H ào t o
: Chính quy
Chuyên ngành

: a chính môi tr ng
Khoa
: Qu n lý tài nguyên
Khóa h c
: 2010 – 2014
Gi ng viên h ng d n: TS. Nguy n Thanh H i

Thái Nguyên, n m 2015


L IC M

N

Th c t p t t nghi p có ý ngh a r t quan tr ng v i h c sinh, sinh viên, ây
là m t quy trình

h c sinh, sinh viên làm quen v i th c t , nâng cao trình

chuyên môn, n m v ng ph

ng pháp t ch c ti n hành áp d ng nh ng ti n b

k thu t vào th c t , t o cho h c sinh, sinh viên có tác phong làm vi c úng
n, nghiêm túc

khi ra tr

ng s tr thành nh ng cán b k thu t có trình

chuyên môn nghi p v v ng vàng
T nh ng òi h i trên

áp ng nhu c u hi n nay.

c s phân công c a tr

ng

i H c NôngLâm Thái Nguyên, khoa Qu n lý Tài Nguyên cùng v i s gúp
UBND xã Yên Lãng ã t o i u ki n gúp
công tác c p GCNQSD xã Yên Lãng –

tôi th c t p
iT

c a

tài: “ áng giá

- Thái Nguyên giai o n

2011 -2013”.
Qua th i gian th c t p t i xã Yên Lãng tôi th y vi c c p GCNQSD
có nh h


ng

t ai t i

n quá trình s d ng
a ph

t và t o i u ki n cho công tác qu n

ng.

V i th i gian th c t p t ngày 25/01/2014
h

ng d n gúp

Nguyên,

n ngày 30/04/2014

cs

nhi t tình c a các Th y, Cô giáo trong khoa Qu n Lý Tài

c bi t là Gi ng viên TS. Nguy n Thanh H i và các cán b t i

UBND xã Yên Lãng ã gúp tôi

t

c nh ng k t qu nh mong mu n.

Tôi xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c t i Th y giáo h ng d n
Nguy n Thanh H i, các Th y, Cô giáo trong khoa Qu n lý Tài nguyên, và
UBND xã Yên Lãng ã nhi t tình gúp

tôi v t qua khó kh n trong su t th i

gian th c t p v a qua.
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 02 n m 2014
Sinh viên

Ph m Th H ng Nhung


M CL C
U ................................................................................... 1

PH N 1. M
1.1.

tv n

........................................................................................... 1

1.2. M c ích nghiên c u ........................................................................... 2
1.3. Yêu c u c a

tài ............................................................................... 2

PH N 2. T NG QUAN

TÀI ............................................................. 4

2.1. C s lý lu n và pháp lý c a công tác

ng ký

t ai, c p GCNQSD

2.1.1. C n c pháp lý c a công tác c p GCNQSD
2.1.2. Các quy

nh trong c p GCNQSD

2.1.2.3. Nguyên t c c p GCNQSD

t ............................... 4

t .............................................. 7

2.1.2.1. Khái quát v công tác c p GCNQSD
2.1.2.2. i u ki n c p GCNQSD

t ..... 4

t ...................................... 7

t .......................................................... 9
t...................................................... 12

2.2. Tình hình c p GCNQSD trên th gi i và

Vi t Nam ..................... 18

2.2.1. Tình hình c p GCNQSD trên th gi i .......................................... 18
2.2.2. Tình hình c p GCNQSD
PH N 3.

IT

Vi t Nam........................................... 19

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN

C U ............................................................................................ 24
3.1.

it

3.1.1.

ng và ph m vi nghiên c u...................................................... 24

it

ng nghiên c u ..................................................................... 24

3.1.2. Ph m vi nghiên c u ........................................................................ 24
3.2

a i m và th i gian nghiên c u ....................................................... 24

3.3. N i dung nghiên c u ......................................................................... 24
3.4. Ph

ng pháp nghiên c u ................................................................... 24

3.4.1. Ph

ng pháp th ng kê, thu th p s li u, tài li u ............................. 24

3.4.2. Ph

ng pháp phân tích và t ng h p s li u, tài li u thu th p

c 25

PH N 4. K T QU NGHIÊN C U ..................................................... 26
4.1. i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a xã Yên Lãng, huy n

i T , t nh

Thái Nguyên ................................................................................ 26


4.1.1 i u ki n t nhiên ........................................................................... 26
4.1.1.1. V trí
4.1.1.2.

a lý .................................................................................. 26

a hình,

a m o ........................................................................ 26

4.1.1.3. Khí h u ........................................................................................ 26
4.1.1.4. Thu v n ...................................................................................... 27
4.1.1.5. Tài nguyên
4.1.1.6. Tài nguyên n

t ............................................................................. 27
c .......................................................................... 28

4.1.1.7. Tài nguyên r ng: ......................................................................... 28
4.1.1.8. Tài nguyên khoáng s n ................................................................ 29
4.1.1.9. Tài nguyên nhân v n.................................................................... 29
4.1.1.10. Th c tr ng môi tr

ng............................................................... 29

4.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ................................................................ 29
4.1.2.1. Dân s , lao
4.1.2.2. T ng tr

ng và thu nh p ...................................................... 29

ng kinh t và chuy n d ch c c u kinh t ...................... 30

4.2. Tìm hi u v công tác qu n lý và s d ng

t ai c a xã Yên Lãng ....... 32

4.2.1.1. Hi n tr ng s d ng

t nông nghi p ............................................ 33

4.2.1.2. Hi n tr ng s d ng

t phi n ng nghi p ..................................... 33

4.2.1.3. Hi n tr ng

t ch a s d ng ....................................................... 33

4.2.2. Tình hình qu n lý

t ai c a xã n m 2013 .................................... 34

4.3. ánh giá k t qu công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

tc a

xã Yên Lãng giai o n 2011- 2013 .............................................. 37
4.3.1. K t qu c p GCNQSD c a xã theo

it

ng s d ng ................. 37

4.3.3. ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

t theo th i

gian c p giai o n 2011 - 2013 .................................................... 44
4.4.

xu t gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i trong quá trình th c hi n
công tác c p GCNQSD c a xã giai o n 2011 - 2013 ............... 46

4.4.1. Thu n l i ........................................................................................ 46
4.4.2. Khó kh n ........................................................................................ 46


4.4.3. Gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i trong quá trình th c hi n công tác
c p GCNQSD c a xã giai o n 2011 - 2013 ............................. 47
PH N 5. K T LU N VÀ

NGH ..................................................... 49

5.1. K t lu n ............................................................................................. 49
5.2.

ngh .............................................................................................. 49

TÀI LI U THAM KH O...................................................................... 51


DANH M C CÁC C M, T

B

C

:B n

VI T T T

a chính

BTC

: B tài chính

CV- C

: Công v n c a T ng c c

CV-TTg

: Ch th Th t

GCNQSD

: Gi y ch ng nh n quy n s d ng

HD-STNMT : H
N CP

a chính

ng

ng d n s tài nguyên môi tr

: Ngh

Q -BTNMT : Quy t

t
ng

nh Chính ph
nh B Tài nguyên và Môi tr

TC C

: T ng c c

a chính

TT – BTC

: Thông t – B Tài chính

TTLT

: Thông t liên t ch

TT-TC C

: Thông t T ng c c

VP K

: V n phòng

ng ký

a chính

ng


DANH M C CÁC B NG BI U

B ng 4.1: Hi n tr ng s d ng

t n m 2013 c a xã Yên Lãng ...................... 32

B ng 4.2: K t qu c p GCNQSD

cho h gia ình, cá nhân

nn m

2013 ..................................................................................................38
B ng 4.3: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng
ch c trên

a bàn xã giai o n 2011- 2013 .............................. 39

B ng 4.4: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s
nghi p trên

d ng

t nông

a bàn xã giai o n 2011 – 2013 ......................... 41

B ng 4.5: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng
trên

t cho các t

t

a bàn xã giai o n 2011 – 2013 ..................................... 43

B ng 4.6: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng
gian trên

t theo th i

a bàn xã giai o n 2011 – 2013 ............................. 45


PH N 1

M
1.1.

U

tv n
t ai là s n ph m t nhiên, là ngu n tài nguyên vô cùng quý giá c a

m i qu c gia, t là m t t li u s n xu t quan tr ng và là n n t ng
c a c i v t ch t,nh K.Mark ã nói “ t là m ,lao
thành ph n quan tr ng hàng
s ng c a con ng

u c a môi tr

t o ra

ng là cha” .

t là

ng s ng, là n n t ng cho s

i và nhi u sinh v t khác.

Tr i qua hàng nghìn n m l ch s , tr i qua nhi u th h , nhân dân ta ã
t n bao m hôi, công s c, x
tn

c, m i t o

nh ng ng

i

ng máu m i gi

c qu

c th a h

c m nh

t quê h

ng

t nh ngày hôm nay. Th h chúng ta là
ng thành qu

ó, chúng ta c n ph i s d ng,

b o v , qu n lý và khai thác m t cách có hi u qu nh t.
Tr i qua các hình thái kinh t

khác nhau m i th i k m i giai o n

khác nhau nên vi c công nh n quy n và l i ích h p pháp c ng có s thay
i và ngày càng hoàn thi n nh m

t

c m c tiêu s d ng

qu cao. Trong nh ng n m g n ây, cùng v i s v n
n n kinh t th tr

ng có s qu n lý c a nhà n

d ng

t luôn luôn là yêu c u

và ng

i qu n lý

t ra

ng m nh m c a

c, thì vi c qu n lý và s

i v i n n kinh t qu c dân nói chung

t ai nói riêng.

th c hi n t t công tác qu n lý nhà n
c n thi t

t có hi u

u tiên là ph i hoàn thi n h s

Gi y ch ng nh n quy n s d ng
m i quan h h p pháp gi a nhà n

cv

a chính và c p GCNQSD .
t là ch ng t pháp lý xác nh n

c và ng

quan tr ng góp ph n vào vi c n m ch c qu

i s d ng

t.

t ai c a t ng

giúp cho vi c quy ho ch s d ng h p lý t ng lo i
cao hi u qu s n xu t.

t ai thì công vi c

ây là y u t
a ph

ng,

t t o i u ki n nâng


Trên th c t vi c c p GCNQSD
lý, giúp ng

i s d ng

n

c ta t ng b

c t o c s pháp

t th c hi n quy n và ngh a v c a mình, yên tâm

u t s n xu t phát huy t t ti m n ng c a

t và s d ng

t hi u qu kinh

t cao nh t.
Tuy nhiên, quá trình t ch c th c hi n công tác c p GCNQSD
ch m và không

ng

c ng khác nhau. M t s
ph

u,

nh ng vùng khác nhau thì ti n

a ph

im i

tn

a
c.

kh c ph c nh ng t n t i ó thì vi c làm c n thi t là th c hi n

t t công tác qu n lý c p GCNQSD , quy ch cho các th a
s d ng

th c hi n

ng ã c b n hoàn thành nh ng m t s

ng v n còn ch m và ch a áp ng k p xây d ng và
Vì v y

còn

t

qu n lý và

t ai có hi u qu và theo úng quy nh c a pháp lu t.

Xu t phát t th c t
lý Tài Nguyên, tr

ng

ó,

c s nh t trí c a ban ch nhi m khoa qu n

i h c Nông Lâm Thái Nguyên và v i s h

ng

d n tr c ti p c a TS. Nguy n Thanh H i tôi ã ti n hành th c hi n
chuyên

: " ánh giá công tác c p GCNQSD trên

, huy n

a bàn xã Yên Lãng

i T ,t nh Thái Nguyên giai o n 2011-2013”.

1.2. M c ích nghiên c u
- Tìm hi u i u ki n t nhiên ,kinh t - xã h i c a xã Yên Lãng ,huy n
i T , t nh Thái Nguyên.
- ánh giá th c tr ng công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

t

t i xã Yên Lãng giai o n 2011 -2013.
-

a ra nh ng thành t u

t

c và h n ch còn t n t i trong công

tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ât t i xã và

ra h

ng gi i quy t

nh ng t n t i ó.
1.3. Yêu c u c a

tài

- Trong quá trình nghiên c u ph i luôn tuân th nh ng quy
pháp lu t.

nh c a


- Các s li u i u tra thu th p ph i chính xác, ph n ánh trung th c
khách quan.
- Ki n ngh và
tr ng và i u ki n c a

xu t

a ra ph i có tính kh thi, phù h p v i th c

a ph

ng.

hái Nguyên
1.4. Ý ngh a nghiên c u
- Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u khoa h c: Giúp sinh viên v n
d ng

c nh ng ki n th c ã h c vào th c t .
- Ý ngh a trong th c ti n: Vi c ánh giá k t qu c p gi y ch ng nh n

quy n s d ng
v

t ai t i

t s giúp sinh viên hi u rõ h n v công tác qu n lý Nhà n
a ph

ng, t

ó có th

a ra nh ng gi i pháp kh thi

quy t nh ng khó kh n và hoàn thi n công tác qu n lý Nhà n
trong th i gian ti p.

cv

c
gi i

t ai


PH N 2
T NG QUAN

TÀI

2.1. C s lý lu n và pháp lý c a công tác

ng ký

2.1.1. C n c pháp lý c a công tác c p GCNQSD
N
ã

t ai, c p GCNQSD

t

t

c ta cùng v i quá trình th c hi n công cu c

i m i, lu t

t ai

c Qu c H i khóa IX, k h p th 3 thông qua ngày 14/07/1993. Cùng

v i các v n b n quy ph p pháp lu t khác và b ng vi c ban hành lu t
ai, nhà n

c ã th c hi n công tác chuy n

t

i c ch qu n lý t qu n lý

b ng bi n pháp hành chính là ch y u sang bi n pháp hành chính g n v i
kinh t trong vi c s d ng

t ai.

ây là b

c chuy n quan tr ng t c

ch t p trung quan liêu bao c p sang c ch th tr
nhà n

c trong l nh v c qu n lý nhà n
t ng c

o n Nhà n
lu t

c

iv i

ng công tác qu n lý nhà n

c ã ban hành các quy t

cv

ng có s qu n lý c a
t ai

n

c ta.

t ai, tr i qua các giai

nh, ch th , thông t , công v n và

t ai nh sau:
Ch th s 299/CT - TTg ngày 10 tháng 11 n m 1980 v công tác o

c phân h ng
Lu t

t và

ng ký th ng kê

t ai c a nhà n

t ai trong c n

c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam

công b ngày 08/01/1988 v nh ng n i dung qu n lý nhà n
Lu t

c.

t ai 14/07/1993, lu t s a

t ai ngày 02/12/1998 và lu t s a

cv

i b sung m t s

i b sung m t s

c

t ai .
i u c a lu t

i u c a lu t

t

ai ngày 29/06/2001.
Ngh

nh s 38/2000/N

Chính Ph v thu ti n s d ng
Thông t

- CP ngày 20/08/2000 c a Th T

ng

t.

115/2000/TT - BTC h

ng d n thi hành ngh

nh s

38/2000/N - CP ngày 20/08/2000 c a Chính Ph v thu ti n s d ng

t.


Ngh
h u nhà

nh s 60/CP ngày 05/07/1994 c a Chính Ph v quy n s

và quy n s d ng

Ngh

t

t i ô th .

nh s 61CP ngày 05/07/1994 c a Chính Ph v mua bán và

kinh doanh nhà .
Ngh
s d ng

nh s 88/CP ngày 17/08/1994 c a Chính Ph v qu n lý và
t ô th .

Thông t s 70/CT - TCT ngày 18/08/1994 h
kho n thu ngân sách
quy n s d ng

ng d n th c hi n các

i v i vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ,

t t i ô th theo ngh

nh s 60/CP và ngh

Ch th s 346/TTg ngày 05/07/1994 c a Th T
vi c t ch c th c hi n các ngh
và quy n s d ng

t

t i ô th và mua bán và kinh doanh nhà .
C ngày 13/10/1995 c a T ng c c

ng d n x lý m t s v n

nh n quy n s d ng

ng Chính Ph v

nh c a Chính Ph v quy n s h u nhà

Công v n s 1427/CV chính v vi c h

nh s 61/CP.

v

t ai và c p gi y ch ng

t ai.

Công v n s 440/CV - C ngày 12/04/1996 c a T ng c c
h ng d n m t s v n
Ngh

a chính v vi c

trong xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

t ai.

nh s 45/CP ngày 03/08/1996 c a Chính Ph vi c b sung

i u 10 c a ngh
s h u nhà

a

nh s 60/CP ngày 05/07/1994 c a Chính Ph v quy n

và quy n s d ng

t

t i ô th .

Thông t s 57/ TT- TCT ngày 23/09/1996 c a B Tài chính h
d n thi hành ngh

ng

nh s 45/CP ngày 03/08/1996 c a Chính Ph v vi c

b sung i u 10 c a ngh

nh s 60/CP.

Thông t s 346/1998/TT - TC C ngày 16/03/1998 cu T ng c c
a chính h

ng d n th t c

ch ng nh n quy n s d ng
Thông t

ng ký

t ai, l p h s

a chính, c p gi y

t ai.

liên t ch c a T ng c c

1442/1999/TTLT - TC C - BTC h

a chính - B

Tài chính s

ng d n c p gi y ch ng nh n quy n s


d ng
T

t theo ch th s 18/1999/CT - TTg ngày 01/07/1999 c a Th

ng Chính Ph v th t c chuy n

i, chuy n nh

cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng
b ng giá tr quy n s d ng
Ngh

t và th ch p, góp v n

t.

i u c a ngh

Ngh

Ngh

- CP ngày 11/02/2000 c a Chính Ph v

i b sung m t s
nh s 66/2001/N

i b sung m t s

i u c a lu t

t ai.

- CP ngày 28/09/2001c a Chính Ph v

i u c a ngh

nh s 04/2000/N - CP.

Thông t 1990/TT - TC C ngày 30/11/2001 h

ng d n

ng ký

a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

t, cho thuê

t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng

* Sau khi Lu t
Quýêt

t ai 2003 ra

nh s 24/2004/Q

ch ng nh n quy n s d ng

Quy t

nh v gi y

t.

nh s 25/2004/Q

ng d n th c hi n

hi n tr ng s d ng

t.

- BTNMT v vi c ban hành k ho ch

t ai.

Thông t s 29/2004/TT - BTNMT v vi c h
h s

t lâm nghi p.

- BTNMT ban hành quy

t ai và xây d ng b n

tri n khai thi hành lu t

ng d n vi c

i có các v n b n sau:

Thông t s 28/2004/TT - BTNMT v vi c h
th ng kê, ki m kê

t ai,

t.

Thông t liên t ch s 62/2000/TTLT/BNN - TC C h
giao

ng d n l p, ch nh lý

a chính.
H th ng bi u, m u l p k ho ch s d ng

tc n

c, t nh, huy n,

xã (ban hành kèm theo thông t 30/2004/TT- BTNMT ngày 01/11/2004 v
vi c h

i

nh s 17/1999/ N - CP.

nh s 04/2000/N

thi hành lu t s

l ph s

ng,

nh s 79/N - CP ngày 01/11/2001 c a Chính Ph v s a

b sung m t s

s a

ng, chuy n nh

ng d n l p, i u ch nh quy ho ch k ho ch s d ng
Ngh

nh 181/2004/N - CP v thi hành lu t

t ai.

t).


Thông t
và Môi tr

09/2007 /TT – BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên

ng h

ng d n vi c l p, ch nh lý, qu n lý h s

a chính.

Thông t s 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy nh v gi y ch ng
nh n quy n s d ng
Ngh

t, quy n s h u nhà và các tài s n g n li n v i

nh 88/2009/N - CP ngày 19/10/2009 c a Chính Ph v c p

gi y ch ng nh n quy n s d ng
li n v i

t

t, quy n s h u nhà và

và tài s n g n

t.

2.1.2. Các quy

nh trong c p GCNQSD

t

2.1.2.1. Khái quát v công tác c p GCNQSD
a) Khái ni m và

c i m c a công tác ký

Công tác

ng ký

t

t ai và c p GCNQSD

t ai là th t c hành chính nh m xác l p m i

quan h pháp lý gi a Nhà n

c và ng

i s d ng

t, nh m thi t l p H s

a chính làm c s cho công tác qu n lý Nhà n

cv

t ai theo quy

nh c a pháp lu t và c p GCN QSD cho t ch c, h gia ình, cá nhân.
N i dung c a công tác
ng ký

t ai ban

+

ng ký

nh ng ch a

u và

ng ký

t ai bao g m hai ho t

ng ký bi n

t ai ban

u

ng

t ai.

c áp d ng cho ng

c kê khai và ch a

ng :

c c p GCN QSD

i s d ng

t

ho c m i ch có

GCN QSD t m th i.
+
t ã

ng ký bi n

ng

c c p GCN QSD

d ng nh : chuy n
s d ng

công tác

c áp d ng cho nh ng ng

nh ng có nh ng thay

i, chuy n nh

i s d ng

i trong quá trình s

ng, th a k , t ng cho, chuy n m c ích

t.
Nhà n

c qu n lý

t ai m t cách th ng nh t theo pháp lu t,

ng ký

t ai ph i

mb o

+ Ph i
theo quy

t ai

ng ký úng

it

c các nguyên t c sau:

ng, úng di n tích và các quy n s d ng

nh t i i u 105, 106 Lu t

t ai n m 2003.


+ Th c hi n

y

các th t c

ng ký theo quy

nh c a ngành

y

các tài li u, trình bày úng quy cách, th hi n

a chính.
+ Thành l p

chính xác các yêu c u c a vi c l p H s
Nh ng ch s d ng
c p GCN QSD ,
d ng

t,

i u ki n trong công tác

xác l p quy n s d ng

m b o cho h th c hi n

t theo pháp lu t

Nh v y, GCNQSD

c ng

t ,nhà n

gi a nhà n

t ai

c v i t cách ch s h u

d ng
c)

c giao

c l m ch c
ng,

t s d ng

c tình hình

i s d ng

i s d ng

tâm. Thông qua công tác c p GCNQSD

ng, ch t l

i s d ng

t ai là h p pháp c a ng

c nhà n

t là

nh: “GCNQSD

c có th m quy n c p cho ng

là m t trong nh ng quy n quan tr ng

l

is

t sao cho có hi u qu nh t.

b o h quy n và l i ích h p pháp c a ng

giúp nhà n

c

t h p pháp c a ng

t ai 2003 quy

gi y ch ng nh n do c quan nhà n

ình , cá nhân

ts

t

Theo kho n 20 i u 4 lu t

t

ng ký

c các quy n và ngh a v s d ng

h yên tâm s d ng

b) Khái ni m GCNQSD

d ng

a chính.

t

is

t’’.
t.

ây

c bi t quan

c xác l p m i quan h
i v i các t ch c,h gia

t.Công tác GCNQSD

t ai bi t chính xác

t

c s

c i m v tình hình hi n tr ng c a vi c qu n lý s

t[2]
it

ng

c nhà n

c c p GCNQSD

t

- C n c vào thông t s 1990/2001/TT- TC C ra ngày 30/11/2001
c a T ng c c

a chính là

quy n s d ng

it

ng ký, c p Gi y ch ng nh n

t bao g m:

- H gia ình s d ng
c ch h

ng kê khai

t do ch h

i di n ho c

t và ng

c y quy n.

y quy n.

- Cá nhân ng

i s d ng

i

i di n khác


- T ch c trong n
c ng
tr

ng

i

ng

c s d ng

t do ng

ng

u ho c ng

i

u y quy n.

n v v trang nhân dân do th tr
nv

i

ng

n v hay ng

i

c th

y quy n.

- C s tôn giáo do ng
- Công

i

ng

ng dân c s d ng

- T ch c n

t do ng

c ngoài s d ng

ch c ó y quy n

u th c hi n.
i

ng

u th c hi n.

t t i Vi t Nam do ng

i

ng

ut

i di n th c hi n

- Vi c y quy n ng

i kê khai

t ai, quy n s d ng

t ph i b ng

v n b n.[4]
2.1.2.2. i u ki n c p GCNQSD
Ng

i s d ng
* Có

t

y

t

c c p GCNQSD

t khi

các gi y t h p pháp ho c ang s d ng

c UBND xã n i có

- Gi y t giao

nh

t xác nh n. Nh ng gi y t h p pháp g m:

- Gi y t do chính quy n cách m ng giao
t mà ch s d ng

t n

t v n ang s d ng n
t ho c cho thuê

quy n xét duy t thu c các th i k Nhà n

nh t

t trong c i cách ru ng
ó t i nay.

t do c quan Nhà n

c có th m

c Vi t Nam Dân Ch C ng Hoà,

Chính Ph Cách M ng Lâm Th i C ng Hoà Mi n Nam Vi t Nam, Nhà n

c

C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam trong quá trình th c hi n sai các
chính sách v

t ai mà ng

i s d ng

- Nh ng gi y t chuy n nh
ch s d ng
khi chuy n nh

t h p pháp ã

ng

t v n ang s d ng t

ó

n nay.

t t n m 1980 tr v tr

c chính quy n

a ph

cc a

ng xác nh n

ng.

- Nh ng gi y t chuy n
t sau ngày 15/10/1993 ã
- Các quy t

nh giao

i, chuy n nh

ng, th a k quy n s d ng

c c p có th m quy n xác nh n.
t, cho thuê

th m quy n theo quy nh c a pháp lu t

t c a c quan Nhà n

t ai.

c có


- Gi y t do c quan Nhà n
cho ng

i s d ng

t mà ng

c có th m quy n thu c ch

i ó v n s d ng

t liên t c t

c c p
ó

n nay

mà không có tranh ch p.
- Gi y t giao nhà tình ngh a.
- GCNQSD
ho c có trong s

t t m th i do c quan Nhà n

c có th m quy n c p

a chính mà không có tranh ch p.

- B n án ho c Quy t
lu t ho c Quy t

nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp

nh gi i quy t tranh ch p

t ai c a c quan Nhà n

c

có th m quy n ã có hi u l c pháp lu t.
- Gi y t c a H p tác xã s n xu t nông nghi p c p
ình, xã viên c a H p tác xã tr
Ngh

c ngày 28/06/1971 (tr

t

cho h gia

c ngày ban hành

nh 125/CP).
- Gi y t v thanh lý hoá giá nhà theo quy nh c a pháp lu t.
- Gi y t chuy n nh

nh

ng quy n s d ng

ng

t

không có tranh ch p và

t ai, mua bán nhà
c UBND xã n i có

kèm theo chuy n
t th m tra là

t ó

c UBND c p huy n xác nh n k t qu th m tra

c a UBND c p xã.
* Tr

ng h p khi ng

nói trên, mà
n

i s d ng

t ã có m t trong các lo i gi y t

t ó n m trong quy ho ch xây d ng ã

c có th m quy n phê duy t nh ng ch a có quy t

hi n quy ho ch ó thì v n
úng các quy
* Tr
trên, mà

c c p GCNQSD

c c quan Nhà
nh thu h i

th c

t nh ng ph i ch p hành

nh v xây d ng.

ng h p khi ng

i s d ng

t ã có m t trong các lo i gi y t nói

t ó n m trong vi ph m b o v an toàn công trình nh ng ch a có

quy t nh thu h i

t thì

c c p GCNQSD

t nh ng ph i ch p hành úng

quy nh v b o v an toàn công trình theo quy nh c a pháp lu t.
* Ng
ph i

i s d ng

t n

nh nh ng không có gi y t h p pháp, thì

c UBND c p xã xác nh n m t trong nh ng tr

ng h p sau:


- Có gi y t h p pháp nh ng b th t l c do thiên tai, chi n tranh…có
ch ng lý trong h s l u tr c a c quan Nhà n
ng ký

c ho c

i

c th a k c a t tiên qua nhi u th h .

- Ng

i

c chia tách, chuy n nh

ng quy n s d ng

t h p pháp nh ng ch a làm th t c sang tên tr

- Ng
d ng

ng

t ai c p xã xác nh n.

- Ng

d ng

cH i

i t khai hoang

t t ng

is

cb .

t t n m 1980 tr v tr

c

n nay v n s

t phù h p v i quy ho ch.

- Tr

ng h p

t có ngu n g c khác nh ng nay ang s d ng n

phù h p v i quy ho ch và ch p hành úng pháp lu t c a Nhà n
quá trình s d ng

t ai 2003 quy

Nhà n

c c p GCNQSD

1. Ng

i

c Nhà n

nh:

t cho nh ng tr

c giao

ng h p sau ây:

t, cho thuê

t, tr tr

t nông nghi p s d ng vào m c ích công ích c a xã, ph
i

n m 1993

n tr

GCNQSD

t.

3. Ng

4. Ng

c Nhà n

c giao

i

t, cho thuê

t theo quy

c c p GCNQSD
c chuy n

t ng cho quy n s d ng

t t ngày 15 tháng 10
c c p

t.

i, nh n chuy n nh

t, ng

t là pháp nhân m i

s d ng

ng, th tr n.

nh t i i u 50 và i u 51 c a

ng,

i nh n quy n s d ng

ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng
d ng

ng h p thuê

c Lu t này có hi u l c thi hành mà ch a

i ang s d ng

Lu t này mà ch a

c trong

t. (Nguy n Th L i, 2004) [7]

Theo i u 49, Lu t

2. Ng

nh,

t

c th a k , nh n
t khi x lý h p

thu h i n , t ch c s

c hình thành do các bên góp v n b ng quy n

t.

5. Ng

i

nhân dân, quy t

c s d ng

t theo b n án ho c quy t

nh c a Toà án

nh thi hành án c a c quan thi hành án ho c quy t

nh


gi i quy t tranh ch p

t ai c a c quan Nhà n

c có th m quy n ã

c

thi hành.
6. Ng i trúng
7. Ng

u giá quy n s d ng

i s d ng

t quy

u th u d án có s d ng

i mua nhà g n li n v i

9. Ng

i

t .

c thanh lý, hoá giá nhà

2.1.2.3. Nguyên t c c p GCNQSD

g n li n v i

t theo m t m u th ng nh t trong c n

t

c

c quy

quy n s h u tài s n theo quy

c c p cho ng
i v i m i lo i

ng h p có tài s n g n li n v i

trên Gi y ch ng nh n quy n s d ng

nh

i s d ng

t.

t thì tài s n ó

c ghi nh n

t; Ch s h u tài s n ph i

nh c a pháp Lu t v

2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng
tr

t

t ai 2003 có n i dung sau:

1. Gi y ch ng nh n quy n s d ng

Tr

t .

t

Nguyên t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng
t i i u 48 Lu t

t.

nh t i các i u 90, 91 và 92 c a Lu t này.

8. Ng

c Nhà n

t,

ng ký b t

ng ký
ng s n.

t do B Tài nguyên & Môi

ng phát hành.
3. Gi y ch ng nh n quy n s d ng
* Tr

ng h p quy n s d ng

Gi y ch ng nh n quy n s d ng
Tr

ng h p th a

t

c c p theo t ng th a

t là tài s n chung c a v và ch ng thì

t ph i ghi c h tên v và h tên ch ng.

t có nhi u cá nhân, h gia ình, t ch c cùng s

d ng thì Gi y ch ng nh n quy n s d ng
t ng h gia ình, t ng t ch c
* Tr

ng h p th a

t

* Tr

i

ng h p th a

t thu c quy n s d ng chung c a c ng
t

c c p cho c ng

i di n h p pháp c a c ng

ng dân c

ng
ng

ó.

t thu c quy n s d ng chung c a c s tôn

giáo thì Gi y ch ng nh n quy n s d ng
và trao cho ng

c c p cho t ng cá nhân,

ng quy n s d ng.

dân c thì Gi y ch ng nh n quy n s d ng
dân c và trao cho ng

t.

t

c c p cho c s tôn giáo

i có trách nhi m cao nh t c a c s tôn giáo ó.


* Chính ph quy
d ng

t

i v i nhà chung c , nhà t p th .

4. Tr

ng h p ng

quy n s d ng
t

nh c th vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s

i s d ng

nh n quy n s d ng
t thì ng

quy n s d ng

t theo quy

nh c a Lu t này. Khi chuy n quy n s

i nh n quy n s d ng
t theo quy

các

t cho h gia ình, cá nhân ang

t ai quy

ng dân c là các

it

ng này

it

ng s d ng

nh thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã,

i T thu c t nh c p GCNQSD

Các tr
d ng

c c p Gi y ch ng nh n

t t i xã, th tr n, huy n thu c t nh

c Lu t

huy n

t ó

nh c a Lu t này.”

H gia ình, cá nhân và c ng
t

và quy n s d ng

i Gi y ch ng nh n ó sang Gi y ch ng

2.1.2.4. Trình t th t c c p GCNQSD
s d ng

c c p Gi y ch ng nh n

t, Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà

t i ô th thì không ph i

d ng

t ã

t. Vi c c p gi y ch ng nh n cho

c chia thành hai nhóm là:

ng h p

c c p GCNQSD

t mà không ph i n p ti n s

t:
- H gia ình, cá nhân ang s d ng

dân xã, ph

t n

nh,

c U ban nhân

ng, th tr n xác nh n không có tranh ch p mà có m t trong các

lo i gi y t sau ( i u 50 Lu t

t ai 2003)[2]:

+ Nh ng gi y t v quy n

c s d ng

t ai tr

c ngày 15 tháng

10 n m 1993 do c quan có th m quy n c p trong quá trình th c hi n chính
sách

t ai c a Nhà n

c Vi t Nam Dân ch c ng hoà, chính ph Cách

m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam và Nhà n

c C ng hoà xã

h i ch ngh a Vi t Nam.
+ GCNQSD

t t m th i

ho c có tên trong s

ng ký ru ng

c c quan Nhà n
t, s

c có th m quy n c p

a chính.

+ Gi y t h p pháp v th a k , t ng cho quy n s d ng
s n g n li n v i

t; gi y t giao nhà tình ngh a g n li n v i

t.

t ho c tài


+ Gi y t chuy n nh
v i

t

ph

tr

ng quy n s d ng

t, mua bán nhà

c ngày 15 tháng 10 n m 1993, nay

ng, th tr n xác nh n là ã s d ng tr

g n li n

c U ban nhân dân xã,

c ngày 15 tháng 10 n m 1993.

+ Gi y t v thanh lí, hoá giá nhà

g n li n v i

t

theo quy

nh

c a pháp lu t.
+ Gi y t do c quan có th m quy n thu c ch
s d ng

i

t.

- H gia ình, cá nhân ang s d ng
trên ây mà trên gi y t
chuy n quy n s d ng
tr

c c p cho ng

ó ghi tên ng

t có m t trong các lo i gi y t

i khác, kèm theo gi y t v vi c

t có ch ký c a các bên có liên quan, nh ng

n

c 30 tháng 6 n m 2004 ch a th c hi n th t c chuy n quy n s d ng
t theo quy

nh c a pháp lu t, nay

tr n xác nh n là

c U ban nhân dân xã, ph

t không có tranh ch p.

- H gia ình, cá nhân ang s d ng
a ph

t có h kh u th

d ng

ng trú t i

ng và tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu

s n, làm mu i t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó kh n
h i

ng, th

o, nay
t n

c U ban nhân dân xã n i có

mi n núi,

t xác nh n là ng

is

nh, không có tranh ch p.

- H gia ình, cá nhân ang s d ng
trên ây nh ng
1993, nay

t ã

c s d ng n

t không có các lo i gi y t

nh t tr

c U ban nhân dân xã, ph

c ngày 15 tháng 10 n m

ng, th tr n xác nh n là

không có tranh ch p, phù h p v i quy ho ch s d ng
i v i n i ã có quy ho ch s d ng
- C ng
mi u, am, t

ng dân c

xin c p GCNQSD
t xác nh n là

t;

c xét duy t

t.

ang s d ng

ng, nhà th h

t ã

t

t có các công trình là ình,

c c p GCNQSD

c U ban nhân dân xã, ph

t s d ng chung cho c ng

t khi có

n

n,
ngh

ng, th tr n n i có

ng và không có tranh ch p.


Các tr

ng h p

c c p GCNQSD

v tài chính v i Nhà n

t mà ph i xem xét

n ngh a

c, n u ch a hoàn thành ngh a v tài chính

Nhà n

c thì ph i hoàn thành xong m i

h p

c c quan có th m quy n cho phép ch m th c hi n ngh a v tài

chính ( i u 50 Lu t

c c p GCNQSD

iv i

t, tr tr

ng

t ai 2003)[2], bao g m:

- H gia ình, cá nhân

c s d ng

c a Toà án nhân dân, quy t
nh gi i quy t tranh ch p

t theo b n án ho c quy t

nh

nh thi hành án c a c quan thi hành án, quy t
t ai c a c quan Nhà n

c có th m quy n ã

c thi hành.
- H gia ình, cá nhân ang s d ng
quy

nh

nh ng

c c p GCNQSD
t ã

t mà không ph i n p ti n s d ng

c s d ng t ngày 15 tháng 10 n m 1993

tháng 6 n m 2004, nay
nh n là

t không có các lo i gi y t

c U ban nhân dân xã, ph

n ngày 30

ng, th tr n xác

t không có tranh ch p, phù h p v i quy ho ch s d ng

c xét duy t

i v i n i ã có quy ho ch s d ng

- H gia ình, cá nhân ang s d ng
cho thuê

t t ngày 15 tháng 10 n m 1993

2004 mà ch a

c c p GCNQSD

t thì

t

t

t ã

t.
c Nhà n

c giao

t,

n ngày 30 tháng 06 n m
c c p GCNQSD

t; tr

h p ch a th c hi n ngh a v tài chính thì ph i th c hi n theo quy

ng

nh c a

pháp lu t.
Theo quy
c Nhà n

nh c a pháp lu t

c giao

t, cho thuê

t ai hi n hành, nh ng tr
t thì vi c c p GCNQSD

th c hi n ngay sau khi c quan Nhà n
t, cho thuê
mà ch a

t. Tr

ng h p
ts

c có th m quy n quy t

c

nh giao

ng h p h gia ình, cá nhân hi n ang s d ng

c c p GCNQSD

quy nh nh sau ( i u 48 Ngh

ts

c xem xét c p GCNQSD

nh s 181/2004/N - CP):

t

t theo


- H gia ình, cá nhân ang s d ng
m t ph n th a

t mà toàn b th a

t có m t trong các lo i gi y t v quy t s d ng

nh t i các Kho n 1, 2 và 5
ch p thì di n tích

i u 50 Lu t

t có gi y t

c a c quan Nhà n

c c p GCNQSD

t, tr tr

t

nh thu h i

t

t mà toàn b th a

t ho c

t không có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng

nh t i các Kho n 1, 2 và 5

c p GCNQSD

ng h p

c có th m quy n.

- H gia ình, cá nhân ang s d ng

t quy

t quy

t ai 2003 mà không có tranh

thu c khu v c ph i thu h i theo quy ho ch mà ã có quy t

m t ph n th a

t ho c

t

i u 50 Lu t

i v i ph n di n tích

t ai 2003 thì

c

t không có gi y t khi có

các

i u ki n sau:
+

t không có tranh ch p.

+

t ã

c s d ng tr

c th i i m quy ho ch, k ho ch s d ng

t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m
dân c nông thôn

c xét duy t; tr

i m quy ho ch, k ho ch s d ng

ng h p

t

c s d ng sau th i

t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô

th ho c quy ho ch xây d ng i m dân c nông thôn

c xét duy t thì

ph i phù h p v i quy ho ch ho c k ho ch ó. Th i i m s d ng
U ban nhân dân xã, ph
+ Tr

ng, th tr n n i có

ng h p s d ng

t xác nh n.

t t ngày 15 tháng 10 n m 1993

ngày 01 tháng 7 n m 2004 thì ph i n p ti n s d ng

n tr

c

t b ng 50% giá

t

do U ban nhân dân t nh, huy n Thành Ph tr c thu c trung
t i th i i m c p GCNQSD

n

ng quy

nh

t.

- H gia ình, cá nhân ang s d ng
có quy t

t do

t mà tr

c ây Nhà n

nh qu n lí trong quá trình th c hi n chính sách

c, nh ng trong th c t Nhà n

c ã

t ai c a Nhà

c ch a qu n lý thì h gia ình, cá nhân


ó

c ti p t c s d ng,

s d ng

c c p GCNQSD

t.

Ngoài ra, pháp lu t

t ai còn quy

c a h gia ình, cá nhân trong tr
( i u 45 Ngh

- Tr

t

ng h p th a

t

i u 50 Lu t

v quy n s d ng

t qui

t ó

c xác

ng h p ranh gi i th a

t ch a

i u 50 Lu t

i T tr c thu c trung

t

ng quy

nh ng t ng di n tích không v
ang s d ng; ph n di n tích

ng h p th a

18 tháng 12 n m 1980

i u 50 Lu t

thì di n tích
-

i v i tr

t .
nh trong h s

t quy

c xác

ng h p th a

18 tháng 12 n m 1980

t quá di n tích

t mà h gia ình, cá nhân

t còn l i sau khi ã xác

t

rõ di n tích

t

nh th a

c xác
t

có v

n, ao

thì di n tích

ó ghi rõ di n tích

nh theo gi y t
có v

i s d ng có

t quy nh t i các Kho n 1, 2

n, ao

n, ao

t

ó.
c hình thành t ngày

t quy

t ai 2003 mà trong gi y t
t có v

thì

c hình thành t ngày

n ngày 30 tháng 6 n m 2004 và ng

i u 50 Lu t

t

t.

d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng
Kho n 1, 2 và 5

nh không

t cho h gia ình, cá nhân

n ngày 30 tháng 6 n m 2004 và ng

n, ao

a

nh t i các Kho n 1,

t

t ai 2003 mà trong gi y t

t có v

(ho c

giao

m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng
và 5

t

c a U ban nhân dân t nh, huy n

nh

nh theo hi n tr ng s d ng
i v i tr

nh t i các Kho n 1, 2

c xác

t ai 2003 thì di n tích

quá 5 l n h n m c di n tích giao

-

t ã c p;

nh là

chính ho c trên các gi y t v quy n s d ng

c xác

t

n, ao nh sau

t ai 2003 có ghi nh n rõ ranh gi i th a

th c ) thì toàn b di n tích

2 và 5

nh di n tích

t có v

là di n tích ghi trên GCNQSD

ng h p

- Tr

nh vi c xác

nh s 181/2004/N - CP)[1]:

- Di n tích

và 5

t và không ph i n p ti n

c xác

i ang s
nh t i các
ó không ghi

nh nh sau:


+ U ban nhân dân t nh, huy n thành ph tr c thu c trung
c vào i u ki n t p quán t i
theo s l

t i

ng h p di n tích th a

ng thì di n tích

a ph

t

t l n h n h n m c công nh n

c xác

ng h p di n tích th a

a ph

ng thì di n tích

t.có v
d ng tr

nh h n m c c ng nh n

t

t

t i

nh b ng h n m c công nh n

t

t nh h n h n m c công nh n

t

ng.

+ Tr
t i

ng qui

ng nhân kh u trong h gia ình.

+ Tr
a ph

a ph

ng c n

t

n, ao trong cùng th a

c xác

nh là toàn b di n tích th a

t có nhà

thu c khu dân c

c ngày 18 tháng 12 n m 1980 mà trong h s

cs

a chính ho c các

lo i gi y.[1]
2.2. Tình hình c p GCNQSD trên th gi i và

Vi t Nam

2.2.1. Tình hình c p GCNQSD trên th gi i
T ng di n tích
ó

t t nhiên trên toàn th gi i là 511 tri u km2, trong

a là 148 km2, còn 363 km2 là

tl c

id

ng và bi n,

t ai là

ngu n tài nguyên r t quý giá c a b t k qu c gia nào. Vì v y các n
th gi i

c trên

u qu n lý ngu n tài nguyên này h t s c ch t ch , tu theo i u

ki n c th m i qu c gia có m t cách qu n lý riêng.
*

Thái Lan: Thái Lan là m t qu c gia thu c vùng

ông Nam á n m

trong kh i ASEAN, có i u ki n t nhiên- kinh t xã h i g n gi ng nh
Vi t Nam.

ó là

t ai manh mún t p quán tr ng lúa n

Vì v y Thái Lan c ng c p GCNQSD , b t c

c có t lâu

n kê khai nào c ng

c p GCNQSD . Song do tình hình ph c t p c a các lo i
d ng nên vi c c p GCNQSD
gi y t thì

c chia thành các lo i sau:

-

t có

cc ps

-

t không có ngu n g c rõ ràng thì

-

t thi u gi y t h p l thì

.
c c p s xanh.

c c p s vàng.

t, t ng ch s

i.
c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×