Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của Vitamin Bcomplex tới sinh trưởng và tỷ lệ nhiễm bệnh của gà (Lương Phượng x Mía) tại trại gà thương phẩm, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

1

TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

CÙ XUÂN BÁCH
Tên

tài:

“NGHIÊN C U

SINH TR
PH


NH H

NG C A VITAMIN B-COMPLEX T I

NG VÀ T L NHI M B NH C A GÀ ( L

NG x MÍA ) T I TR I GÀ TH
HUY N

NG

NG PH M, XÃ KHE MO,

NG H , T NH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

Gi ng viên h

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2015

ng d n

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


2

I H C THÁI NGUYÊN
NG


I H C NÔNG LÂM

TR

-----------

-----------

CÙ XUÂN BÁCH
Tên

tài:

“NGHIÊN C U

SINH TR
PH

NH H

NG C A VITAMIN B-COMPLEX T I

NG VÀ T L NHI M B NH C A GÀ ( L

NG x MÍA ) T I TR I GÀ TH
HUY N

NG

NG PH M, XÃ KHE MO,

NG H , T NH THÁI NGUYÊN”

KHOÁ LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c
Giáo viên h

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2015

ng d n: TS. Ngô Nh t Th ng

Khoa Ch n nuôi thú y - Tr
Gi ng viên h

IH C

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên

ng d n

Thái Nguyên, n m 2014


3

L IC M

N

Trong quá trình h c t p, rèn luy n t i tr
Thái Nguyên, em ã nh n
Nh v y, em ã

i h c Nông Lâm

c s d y b o t n tình c a các th y, cô giáo.

c các th y cô giáo trang b nh ng ki n th c khoa h c

k thu t c ng nh
trang b cho em

ng

o
y

c t cách ng

i cán b t

ng lai. Th y cô ã

hành trang và m t lòng tin v ng b

c vào

i, vào

cu c s ng và s nghi p sau này.
có th hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p này, ngoài s c g ng
c a b n thân. Em ã nh n

c s ch b o t n tình c a th y, cô giáo trong

khoa Ch n nuôi Thú y, s giúp

c a th y giáo h

ng d n TS. Ngô Nh t

Th ng, ã giúp em hoàn thành khóa lu n này.
Qua ây em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i Ban giám hi u tr

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, các
th y cô giáo ã t n tình giúp

em trong su t th i gian h c t p t i tr

c bi t em xin bày t lòng bi t n sâu s c, s quan tâm giúp
th y giáo h

ng d n TS. Ngô Nh t Th ng ã tr c ti p h

ng d n

ng.
c a
em

hoàn thành t t khóa lu n này.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Cù Xuân Bách


4

L I NÓI

U

M t sinh viên sau khi k t thúc khóa h c c a mình
m t khóa th c t p t t nghi p do nhà tr

ng t ch c.

u ph i ti n hành

ây là th i gian giúp

sinh viên c ng c và h th ng l i toán b ki n th c ã h c,

ng th i giúp

sinh viên có i u ki n ti p xúc v i th c ti n, h c h i thêm ki n th c, kinh
nghi m úc rút qua th c ti n s n xu t
n m

c ph

t

ó nâng cao trình

chuyên môn,

ng pháp t ch c và ti n hành nghiên c u, ng d ng các ti n

b khoa h c vào s n xu t. Do v y, th c t p t t nghi p tr
giai o n quan tr ng c n thi t

c khi ra tr

ng là

i v i m i sinh viên.

Quá trình th c t p t t nghi p là m t quá trình rèn luy n, giúp sinh viên
ra tr

ng thành m t k s th c s có trình

góp ph n xây d ng và phát tri n

tn

k thu t và n ng l c làm vi c,

c.

Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân và
hi u nhà tr ng,

cs

ng ý c a ban giám

c s phân công c a ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y và

c s ti p nh n c a c s th c t p, em ã ti n hành th c t p t t nghi p trên a
bàn huy n v i
sinh tr
th

tài: “Nghiên c u nh h

ng và t l nhi m b nh c a gà (L

ng ph m, xã Khe Mo, huy n
Tuy nhiên do b

trình

c

ng c a Vitamin B-complex t i
ng Ph

ng x Mía) t i tr i gà

ng H , t nh Thái Nguyên”.

u làm quen v i th c t , th i gian th c t p có h n,

ki n th c và kinh nghi m ch a nhi u nên b n khóa lu n không tránh

kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n
th y cô giáo, b n bè và

ng nghi p

cs

óng góp quý báu c a các

b n khóa lu n t t nghi p

c

y

và hoàn ch nh h n.
Em xin chân thành c m n!
Thái nguyên, ngày 24 tháng 11 n m 2014
Sinh viên
Cù Xuân Bách


5

CÁC CH

VI T T T TRONG LU N V N

CN-TTCN : Công nghi p-Ti u th công ngh p
CT : Công th c
CF : X thô
CP : Protein thô
CS : C ng s
: ng
C : i ch ng
VT :
n v tính
KL : Kh i l ng
KPCS : Kh u ph n c s
NLT : N ng l ng trao i
SS : S sinh
STT : S th t
T : Th c n
T HH : Th c n h n h p
TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam
TN : Thí nghi m
Tr : Trang
TTT : Tiêu t n th c n
VAC : Mô hình v n - ao - chu ng
VACR : Mô hình v n - ao - chu ng - ru ng
VR : Mô hình v n - ru ng
VTM:Vitamin


6

M CL C
PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T........................................... 1
1.1. I U TRA C B N............................................................................... 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.1.1. V trí

a lý ........................................................................................ 1

1.1.1.2. i u ki n

t ai................................................................................ 1

1.1.1.3. i u ki n giao thông v n t i .............................................................. 2
1.1.1.4. i u ki n khí h u - th y v n .............................................................. 2
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ..................................................................... 2
1.1.2.1. Dân s và lao

ng ............................................................................ 2

1.1.2.2. V n hóa xã h i ................................................................................... 3
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p ............................................................ 4
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t. .................................................. 4
1.1.3.2. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi................................................... 5
1.1.3.3. Tình hình s n xu t ngành lâm nghi p ................................................ 7
1.1.3.4. Công tác thú y.................................................................................... 7
1.1.4. ánh giá chung..................................................................................... 8
1.1.4.1. Thu n l i ........................................................................................... 8
1.1.4.2. Khó kh n ........................................................................................... 8
1.2. N I DUNG, PH

NG PHÁP VÀ K T QU PH C V S N XU T . 9

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ..................................................... 9
1.2.2. Bi n pháp th c hi n ............................................................................ 10
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t .................................................................... 11
1.2.3.1. Công tác gi ng................................................................................. 11
1.2.3.2. Công tác th c n .............................................................................. 11
1.2.3.3. Công tác ch m sóc nuôi d

ng ........................................................ 11


7

PH N 2: CHUYÊN
2.1.

TV N

NGHIÊN C U KHOA H C ............................ 21

....................................................................................... 21

2.2. T NG QUAN TÀI LI U ...................................................................... 23
2.2.1. C s khoa h c c a

tài ................................................................... 23

2.2.1.1. M t vài nét v gi ng gà thí nghi m.................................................. 23
2.2.1.2.

c i m sinh lý, sinh tr

ng c a gia c m ...................................... 24

2.2.1.3. C s khoa h c v tiêu t n th c n .................................................. 28
2.2.1.4. Nh ng hi u bi t v Vitamin B-complex .......................................... 30
......................................... 36
2.2.2.1. Tình hình nghiên c u trong n
2.2.2.2.
2.3.

c ..................................................... 36
.................................................... 37

IT

2.3.1.

it

NG, N I DUNG VÀ PH
ng,

NG PHÁP NGHIÊN C U ....... 37

a i m và th i gian nghiên c u ...................................... 37

2.3.2. N i dung nghiên c u .......................................................................... 38
2.3.3. Các ch ti
20,82
18,83
17,12
16,06
13,31

sinh


49

(%)

Ngày tu i

Hình 2.3. Sinh tr

ng t

ng

i c a gà thí nghi m qua các giai o n
ngày tu i

b ng, cho th y t c
nghi m

ng

ng t

ng

i c a 2 lô gà thí

u gi m d n theo tu i. Trong ó, giai o n gà con 7 - 28

nhanh h n so v i giai o n 49 - 77
t

sinh tr

i c a 2 lô l n l

77, sinh tr

ng t

ng

tu i.

th 28, sinh tr

t là: 37,23% ( C) và 38,39% (TN).
il nl

gi m

n

ng
th

t là: 12,31% ( C) và 13,31% (TN).

V i m c b sung vitamin B-complex

lô TN ã làm t ng kh i l

ng

.
2.4.5. Hi u qu s d ng th c n cho gà thí nghi m
Th c n trong ch n nuôi chi m t 70 - 80% giá thành s n ph m. Nó là
ch tiêu quan tr ng nh t
phí th c n thì s nâng cao

ánh giá hi u qu ch n nuôi. Khi gi m
c hi u qu kinh t . L

hàng ngày ph n ánh tình tr ng s c kh e c a àn gà, ch t l
ch m sóc, nuôi d

ng.

c chi

ng th c n tiêu th
ng th c n và ch


50

M i quan h gi a l

ng th c n n vào v i kh n ng sinh tr

ng và

hi u qu chuy n hóa th c n là r t rõ ràng. Nói chung gà có kh n ng sinh
tr

ng nhanh, s c s n xu t cao th

ng tiêu th th c n nhi u h n.

Kh n ng tiêu th th c n c a àn gà thí nghi m qua 77 ngày tu i và
tính toán TTT / kg t ng kh i l

ng

c trình bày b ng 2.7:

B ng 2.7: H s chuy n hóa th c n(FCR) (gT /g t ng kh i l

tu i
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77

Lô TN (B sung Vitamin Bcomplex)
T ng kh i Tiêu t n
FCR
l ng (g) th c n (g)
61,57
73,56
1,19
97,87
143,23
1,46
141,58
149,87
1,06
159,52
259,93
1,63
180,31
405,34
2,25
184,67
326,76
1,77
199,95
558,67
2,28
220,36
612,94
2,79
239,91
698,21
2,47
265,40
678,50
2,91
254,58
801,16
3,15
K t qu

nghi m theo

ng)

Lô C (KPCS)
T ng kh i Tiêu t n
l ng (g) th c n (g)
61,52
76,32
97,60
145,12
127,07
162,67
146,81
268,89
167,00
408,26
172,50
322,18
193,55
582,38
215,95
628,25
231,67
508,42
249,16
546,37
222,67
769,52

FCR
1,24
1,49
1,28
1,83
2,44
1,87
3,01
2,31
2,91
2,19
3,46

b ng, cho th y di n bi n v tiêu th th c n c a gà thí
tu i x y ra t

ng t nh di n bi n v t ng kh i l

ng tuy t

i c a m i lô gà thí nghi m. i u này phù h p v i nhu c u th c n tho mãn
cho sinh tr
l

ng và duy trì. Lúc 7

ng c a gà là 1,24kg (lô

C), 1,19kg (lô TN).

tiêu t n th c n cho t ng kg kh i l
35 TTT /kg t ng KL l n l

, tiêu t n th c n cho t ng 1kg kh i
các

tu i ti p theo,

ng àn gà v n t ng lên liên t c.

t là 2,44kg (lô

th

C), 2,25kg (lô TN). Tuy nhiên,

vi c b sung vitamin B-complex vào kh u ph n ã làm t ng kh n ng thu
nh n th c n c a gà,

ng th i l i làm cho gà sinh tr

ng nhanh h n.

t ng


51

1kg kh i l

ng c th , c 2 lô c n: C: 3,46kg; TN: 3,15kg. Theo tài li u c a

Trung tâm khuy n nông Qu c gia [33], thì tiêu t n th c n/kg t ng kh i l
c a gà L

ng Ph

ng

ng t 3,0 - 3,2kg. K t qu nghiên c u c a chúng tôi cho

th y tiêu t n th c n/kg t ng kh i l

ng là th p h n,

c bi t

lô thí nghi m

c b sung thêm vitamin B-complex thì tiêu t n th c n/1kg t ng kh i
l

ng là th p nh t (3,15kg).

2.4.6. Hi u qu kinh t c a vi c b sung vitamin B-complex trong ch n
nuôi gà
có c s k t lu n

y

và hi u qu kh thi c a vi c b sung

vitamin B-complex trong các gian o n cho àn gà th v
hành h ch toán s b v kinh t lúc gà 77
th hi n

n. Chúng tôi ti n

tu i. K t qu tính toán

c

b ng 2.8:

B ng 2.8: Hi u qu kinh t c a vi c b sung vitamin B-complex trong
ch n nuôi gà (
STT
1

Di n gi i
T ng kh i l ng gà cu i k

2

Chi phí th c n

3

T ng th c n tiêu t n

4

ng)
VT
kg
/kg
kg

T ng chi phí T

ng

6

T ng chi phí thu c thú y

ng

7

T ng chi phí T + thu c thú y

ng

8

Chi phí T + thu c thú y/kg t ng
KL

ng

9

So sánh
K t qu

%

b ng 2.8 cho th y sau 77

thu c thú y/ kg t ng kh i l

Lô TN
232,58

Lô C
214,73

16.800

16.800

689,20

688,328

11,578,560 11,563,910
689.200

12,267,760 12,071,910
52.746

56.219

93,82

100

y tu i, v chi phí th c n và

ng lô TN có chi phí th p h n lô

K t qu theo dõi cho th y gà L

ng Ph

ng th

508.000

C là 6,18%.

ng ph m nuôi th t b ng kh u

ph n n có b sung thêm vitamin B-complex ã mang l i hi u qu kinh t t t
cho ng
ng

i ch n nuôi, ch t l

ng th t gà ch c n c, th m ngon. K t qu này áp

c m c tiêu nghiên c u c a

tài.


52

2.5. K T LU N, T N T I
2.5.1. K t lu n


L

ng Ph

ng) th

ng ph m th t nuôi b ng kh u ph n

có b sung vitamin B-complex có kh n ng sinh tr

ng và phát tri n t t, c

th nh sau:
T l nuôi s ng cao (95%).
Gà có kh n ng sinh tr
bình c a gà

ng t t,

n 77 ngày tu i, kh i l

t yêu c u, lô TN cao h n lô

ng trung

C 120g, s sai khác này có ý

ngh a th ng kê.
Tiêu t n th c n cho 1kg kh i l

ng c th c a gà khi

vitamin B-complex trong kh u ph n là th p h n so v i lô

c b sung

C không b sung

vitamin B-complex trong kh u ph n.
Vì v y, công th c th c n cho gà

c nuôi b ng kh u ph n n có b

sung thêm vitamin B-complex có chi phí th c n và thu c thú y/kg t ng kh i
l

ng c a lô TN th p h n lô

t t cho ng

C 6,18%. Do ó ã mang l i hi u qu kinh t

i ch n nuôi.

2.5.2. T n t i
Thí nghi m m i ch
L

ng Ph

ng v i s l

c nghiên c u trên àn gà l i gi a gà Mía và gà
ng ch a nhi u, th i gian thí nghi m ng n, kinh phí

còn h n ch , ch a có i u ki n ti n hành nh c l i thí nghi m
qu nên ch a ánh giá
c m i ch là b

c

so sánh k t

c m t cách toàn di n. Do ó, nh ng k t qu thu
u, c n

c ti p t c nghiên c u

quan và toàn di n h n.

TÀI LI U THAM KH O

có k t qu khách


53

I. Tài li u ti ng Vi t
1. Nguy n T n Anh, inh V n Bình, Bùi V n Chính và c ng s (2002), C m
nang ch n nuôi gia súc - gia c m. H i ch n nuôi Vi t Nam, Nxb Nông
nghi p, Hà N i, 2002.
2. Nguy n Ân, Hoàng Gián, Lê Vi t Ly, Nguy n V n Thi n, Tr n Xuân Th
(1983), Di truy n

ng v t, Nxb Nông nghi p, Hà N i, 1983.

3. H. Brandsch và Biilchel (1978), C s sinh h c c a nhân gi ng và nuôi
d

ng gia c m, ng

i d ch: Nguy n Chí B o, Nxb Khoa h c và k thu t,

1978.
4. Nguy n Qu Côi, Nguy n Quang Minh (2001), “Kh o sát n ng su t c a
m t s t h p lai gi a gà Mía và gà L

ng Ph

ng và con lai (M x LP) x

KB”, Báo cáo khoa h c, Vi n ch n nuôi.
5. Nguy n H u C

ng, Bùi

c L ng (1996), “M t

khi trên n n có n m lót qua hai mùa

nuôi gà Broiler t i u

mi n b c Vi t nam”, Tuy n t p

công trình nghiên c u khoa h c k thu t gia c m (1986 - 1996), Liên
hi p xí nghi p gia c m Vi t Nam, Nxb Nông nghi p 1996.
6. Nguy n Huy

t, Tr n Long, V

Nguy n Thành

ài, Nguy n Thanh S n, L u Th Xuân,

ng, Nguy n Th San (1996), “Nghiên c u xác

nh

tính n ng s n su t c a gà gi ng tr ng Goldline”, Tuy n t p công trình
nghiên c u khoa h c k thu t gia c m, 1986-1996, Liên hi p xí nghi p
gia c m Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, 1996.
7. V Duy Gi ng (1995), Dinh d

ng và th c n gia súc, Nxb Nông nghi p,

Hà N i.
8. Nguy n V n H i, Lê Th Hoa, Nguy n Xuân Khoái, Nguy n V n Tu n
(1999), “Ch bi n m t s s n ph m t th t gà công nghi p và th t gà ác
nh m nâng cao ch t l

ng và giá tr s n ph m”, K t qu nghiên c u khoa

h c k thu t ch n nuôi 1998-1999.
9. Nguy n M nh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi H u

oàn, Nguy n Th Mai

(1994), Ch n nuôi gia c m, Nxb Nông nghi p Hà N i, tr: 104-108; 122123; 170.


54

ình Th m, Ngôn Th Hoán (2001), Giáo trình

10. T Quang Hi n, Phan
th c n dinh d

ng gia súc, Nxb Nông nghi p, Hà N i.

11. Ph m Kh c Hi u, Lê Th Ng c Di p (1997), D

c lý h c thú y, Nxb Nông

nghi p.
12. Jall M.A (1972), Gia c m là ngu n s n xu t th t, Nguyên lý sinh h c c a
n ng su t

ng v t, Nguy n M

i và ctv d ch, Nxb Khoa h c và K

thu t Hà N i, tr: 33-336.
ào V n Khanh (2002), Nghiên c u kh n ng sinh tr

13.

th t c a 3 gi ng gà lông màu Kabir, L
bán ch n th

ng Ph

ng và ch t l

ng

ng, Tam Hoàng nuôi

4 mùa v khác nhau t i Thái Nguyên, Lu n án Ti n s

Nông nghi p, H Nông Lâm Thái Nguyên.
14. Kushener K.F (1974), “Các c s di truy n h c c a s l a ch n gi ng gia
c m”, T p chí khoa h c và k thu t s 141, Ph n thông tin khoa h c
n
15.

c ngoài, tr: 222-227
ng H u Lanh, Tr n

truy n ch n gi ng

ình Miên, Tr n

ng v t, Giáo trình

ình Tr ng (1999), C s di
i h c S ph m I, Nxb Giáo

d c Hà N i, tr: 238-380.
16. Tr n Long (1994), “Xác
su t và l a ch n ph

nh

c i m di truy n m t s tính tr ng s n

ng pháp ch n gi ng thích h p

i v i các dòng gà

th t Hybro, HV85”, TT Khoa h c k thu t gia c m s 1/1994, tr: 14-16.
17. Bùi

c L ng, Lê H ng M n (2003), Ch n nuôi gà công nghi p và gà

lông màu th v
18. Bùi

n, Nxb Ngh An.

c L ng, Lê H ng M n (1993), Nuôi gà Broiler

t n ng su t cao,

Nxb Nông nghi p, 1993.
19. Bùi

c L ng, Ph m Quang Hoán, Nguy n Tài L

ng, Hà

c Tính,

Nguy n Kim Anh, Hà Th Hi n, Nguy n Nh Liên (1992), “Nghiên c u
s n su t và s d ng m t s ch ph m Premix và khoáng n i

nuôi gà

Broiler”, Tuy n t p nghiên c u khoa h c k thu t gia c m 1986-1996,
Liên hi p xí nghi p gia c m Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, 1996.


55

20. Ngô Gi n Luy n (1994), Nghiên c u m t s tính tr ng s n su t c a các
dòng thu n ch ng V1, V3, V5, gi ng gà th t cao s n Hybro trong i u
ki n Vi t Nam, Lu n án phó Ti n s khoa h c Nông nghi p, 1994.
21. Tr n

ình Miên

, (1992),
, trang 40, 41, 94, 99, 116.

22. Lê V n N m (2004), 100 câu h i và áp quan tr ng dành cho cán b thú
y và ng

i ch n nuôi gà, NXB Nông nghi p, tr: 315 - 319.

23. V ng c S n, Nguy n Huy

t, Tr n Long (1998 - 1999), “Kh o sát m t

s tính n ng s n xu t c a gi ng gà L

ng Ph

ng Hoa t i Hà Tây”, Báo

cáo k t qu nghiên c u khoa h c, B nông nghi p và phát tri n nông
thôn.
24. Nguy n V n Thi n (1997), Ph

ng pháp nghiên c u trong ch n nuôi,

Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i.
25. Nguy n V n Thi n, Hoàng Phanh (1999), “K n ng sinh tr

ng, cho th t

và sinh s n c a gà Mía”, Chuyên san ch n nuôi gia c m, H i ch n nuôi
Vi t Nam, 1999, tr: 136-137.
26. Ph m Minh Thu (1996), Xác

nh m t s t h p lai kinh t gi a gà

Rhoderi, Tam Hoàng 882 và Jiangcun, Lu n v n th c s Khoa h c Nông
nghi p, Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p Vi t Nam, tr: 220-222.
27. Phùng

c Ti n (1996), Nghiên c u m t s t h p lai gà Broiler gi a các

dòng gà h

ng th t Ross 208 và Hybro 85, Lu n án ti n s Khoa h c

Nông nghi p, Vi n khoa h c k thu t nông nghi p Vi t Nam, Hà N i, tr:
60-125.
28. Hoàng V n Ti n (1995), Sinh lý gia súc, Giáo trình cao h c nông nghi p,
NXB Nông nghi p, Hà N i.
29. Phùng

c Ti n, Nguy n Th M

i, Lê Thu Hi n (1999), “M t s tính

tr ng s n xu t c a gà Ai C p”, Chuyên san ch n nuôi gia c m, H i ch n
nuôi Vi t Nam, 1999, tr: 151-153.
30. Bùi Quang Ti n (1993), “Ph

ng pháp m kh o sát gia c m”, Thông tin

KHKT nông nghi p s 11, tr: 1- 5.
31. Tiêu chu n Vi t Nam (1977): T.C.V.N 2-39-77


56

32. Tiêu chu n Vi t Nam (1977): T.C.V.N 2-40-77
33. Trung tâm khuy n nông qu c gia, K thu t ch n nuôi gà trong nông h ,
NXB Nông nghi p (2007), Hà N i.
34. oàn Xuân Trúc, Nguy n Huy

t, Nguy n Th San, Nguy n Thanh S n,

Th Tính, V Th H ng (1999), “Kh o sát các ch tiêu sinh s n c a gà
b , m BE, AA, ISA - MPK và nghiên c u m t s công th c lai gi a
chúng nh m nâng cao n ng su t th t c a gi ng gà BE”, Báo cáo khoa h c
Ch n nuôi thú y 1998-1999, Hu 28-30/6/1999, ph n ch n nuôi gia c m.
35. U ban dinh d

ng v t nuôi - Ban nông nghi p - H i

qu c gia Hoa K (1994), Nhu c u Dinh d

ng nghiên c u

ng cho Gia c m, NXB vi n

hàn lâm qu c gia Hoa K .
36. Nguy n

ng Vang (1983), “Nghiên c u kh n ng sinh tr

ng c a ng ng

Rheinland”, Thông tin khoa h c k thu t ch n nuôi, Vi n ch n nuôi s
(3).
37. Nguy n

ng Vang (2000), “Ch n nuôi gà t i Vi t Nam”, Trang web,

Vi n ch n nuôi qu c gia 5/2003 http//ww.vcn.vn/khoa h c.
38. Tr n Huê Viên (2005), ”Nghiên c u kh n ng s n xu t c a gà L
Ph

ng

ng nuôi t i nông h huy n Võ Nhai - Thái Nguyên”, T p chí Nông

nghi p và Phát tri n nông thôn, tháng 10 - 2005, Nxb L

xã h i, Hà

N i.
39. Vi n ch n nuôi (2001), Thành ph n và giá tr dinh d

ng th c n cho gia

súc - gia c m Vi t Nam, Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i.
40. Tr n Công Xuân, Hoàng V n L c, Nguy n
Khanh, Nguy n Qu c

ng Vang, Nguy n th

t và CTV (1997), “K t qu nghiên c u m t s

c i m và tính n ng s n xu t c a gà Tam Hoàng Jiangcun”, Báo cáo
khoa h c ch n nuôi thú y 1996 - 1997, B Nông nghi p và PTNT, H i
khoa h c ban

ng v t thú y, Nha Trang ngày 22/08.

41. Tr n Công Xuân, Hoàng V n L c, Nguy n
Khanh, Nguy n Qu c

ng Vang, Nguy n Th

t (1999), “K t qu nghiên c u m t s

c i m

và tính n ng s n xu t c a gà Tam Hoàng, Jiangcun vàng”, Tuy n t p
công trình nghiên c u khoa h c k thu t gia c m và

ng v t m i nh p


57

1989-1999, Vi n Ch n Nuôi, Trung tâm Nghiên c u gia c m Thu
Ph

ng, Nxb Nông nghi p 1999.

42. Tr n Công Xuân và CTV (2001), ”K t qu nghiên c u kh n ng s n xu t
c a gà L

ng Ph

ng Hoa Trung Qu c”, Báo cáo khoa h c, Vi n ch n

nuôi.
43. Tr n Công Xuân, Phùng

c Ti n, Lê Th Nga (2000) ”Nghiên c u kh

n ng cho th t c a con lai gi a gà Kabir v i gà L

ng Ph

ng Hoa”, Báo

cáo nghiên c u khoa h c, ph n ch n nuôi gia c m, thành ph H Chí
Minh.
44. Box, T.W and Bohrep, B. (1954), “An analysis of feed efficiency among
chickens and its relationship of growth”, Poultry, Sci., 33, pp: 549-561.
45. Chamber, J.R, Bermond and Ganova, J.S (1984), “Synthesis and
parameter of new population of meat type chicken”, Theozappl genet 69,
pp: 23 - 30.
46. Chamber, J.R (1990), “Genetic of growth and meat production in
chicken”, Poultry breeding and genetics R. D. Crawford Ed Elsevier
Amsterdam, pp: 627-628.


58

M TS

HÌNH NH MINH H A

Vitamin B-complex

Công tác chu n b úm gà con

Th gà ra v

n

Úm gà con

Gà 77 ngày tu iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×