Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng giai đoạn bú sữa và biện pháp phòng trị bệnh tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

BÙI TH VI T

Tên

tài:
“NGHIÊN C U TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN

TR NG GIAI O N BÚ S A VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH
T I HUY N B C QUANG, T NH HÀ GIANG”

KHÓA LU N T T NGHI P

H


ào t o

Chuyên ngành
Khoa
Khóa h c

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi Thú y
: 2010 - 2014

Thái Nguyên, 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

BÙI TH VI T

Tên

tài:
“NGHIÊN C U TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN

TR NG GIAI O N BÚ S A VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH
T I HUY N B C QUANG, T NH HÀ GIANG”

KHÓA LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khóa h c


IH C

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi Thú y
: 2010 - 2014

Gi ng viên h ng d n: TS. Nguy n V n S u
Khoa Ch n nuôi Thú y - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, 2014


L IC M

N

Trong quá trình h c t p, rèn luy n t i tr ng
i h c Nông Lâm
Thái Nguyên, em ã nh n
c s d y b o t n tình c a các th y, cô giáo.
Nh v y, em ã
c các th y cô giáo trang b nh ng ki n th c khoa h c
k thu t c ng nh
o
c t cách ng i cán b t ng lai. Th y cô ã
trang b cho em y
hành trang và m t lòng tin v ng b c vào i, vào
cu c s ng và s nghi p sau này.
có th hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p này, ngoài s c g ng
c a b n thân, em ã nh n
c s ch b o t n tình c a th y, cô giáo trong
khoa Ch n nuôi - Thú y, s giúp
c a th y giáo h ng d n TS. Nguy n
V n S u, cùng v i s giúp
c a các cán b phòng Nông nghi p huy n B c
Quang cùng cán b các xã ng Yên, V nh Phúc, Tân Thành và gia ình chú
Nguy n
c Phong ã giúp em hoàn thành khóa lu n này.
Qua ây em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i Ban giám hi u tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi - Thú y, các
th y cô giáo ã t n tình giúp
em trong su t th i gian h c t p t i tr ng.
c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c, s quan tâm giúp
c a
th y giáo h ng d n TS. Nguy n V n S u ã tr c ti p h ng d n
em
hoàn thành khóa lu n này.
Nhân d p này, em xin chân thành c m n các cán b phòng Nông
Nghi p huy n B c Quang, cán b các xã
ng Yên, V nh Phúc, Tân Thành,
gia ình chú Phong, các h nông dân và b n bè ng nghi p ã giúp em hoàn
thành t t khóa lu n này.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Bùi Th Vi t


L I NÓI

U

M t sinh viên sau khi k t thúc khóa h c c a mình u ph i ti n hành
m t khóa th c t p t t nghi p do nhà tr ng t ch c. ây là th i gian giúp
sinh viên c ng c và h th ng l i toán b ki n th c ã h c, ng th i giúp
sinh viên có i u ki n ti p xúc v i th c ti n, h c h i thêm ki n th c, kinh
nghi m úc rút qua th c ti n s n xu t t ó nâng cao trình
chuyên môn,
n m
c ph ng pháp t ch c và ti n hành nghiên c u, ng d ng các ti n
b khoa h c vào s n xu t. Do v y, th c t p t t nghi p tr c khi ra tr ng là
giai o n quan tr ng c n thi t i v i m i sinh viên.
Quá trình th c t p t t nghi p là m t quá trình rèn luy n, giúp sinh viên
ra tr ng thành m t k s th c s có trình
k thu t và n ng l c làm vi c,
góp ph n xây d ng và phát tri n t n c.
Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân và
cs
ng ý c a ban
giám hi u nhà tr ng,
c s phân công c a ban ch nhi m khoa Ch n nuôi
Thú y và
c s ti p nh n c a c s th c t p, em ã ti n hành th c t p t t
nghi p trên a bàn huy n v i
tài:"Nghiên c u tình hình l n con m c
b nh phân tr ng giai o n bú s a và bi n pháp phòng tr b nh t i huy n
B c Quang, t nh Hà Giang”.
Tuy nhiên, do b c u làm quen v i th c t , th i gian th c t p có h n,
trình
ki n th c và kinh nghi m ch a nhi u nên b n khóa lu n không tránh
kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n
c s óng góp quý báu c a các
th y cô giáo, b n bè và ng nghi p b n khóa lu n t t nghi p
c y
và hoàn ch nh h n.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Bùi Th Vi t


M CL C
Trang
1:

............................................. 1
............................................................................... 1
................................................................................ 1
........................................................................................ 1
............................................................... 1
....................................................................................... 2
-

...................................................................... 2
................................................................................ 2

1.1.2.2. i u ki n kinh t c a huy n............................................................... 3
t ...................................................................... 4
............................................................... 5
................................................... 5
................................................... 7
1.1.4. Nh ng thu n l i, khó kh n ................................................................... 7
1.1.4.1. Thu n l i ........................................................................................... 7
1.1.4.2. Khó kh n ........................................................................................... 8
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ................................... 9

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ................................................... 10
1.2.2. Bi n pháp th c hi n ............................................................................ 10
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t .................................................................... 11
1.2.3.1. Công tác gi ng................................................................................. 11
1.2.3.2. Công tác ch n nuôi .......................................................................... 11
1.2.3.3. Công tác thú y.................................................................................. 12
1.2.3.4. Công tác khác .................................................................................. 16
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................ 17


1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 17
1.3.2.

ngh ............................................................................................... 18

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

TV N

NGHIÊN C U ..................................................... 19

....................................................................................... 19

2.2. T NG QUAN TÀI LI U ...................................................................... 21
2.2.1. C s khoa h c c a

tài ................................................................... 21

2.2.1.1. M t s hi u bi t v vi khu n E.coli .................................................. 21
2.2.1.2. C ch gây b nh c a vi khu n E.coli ............................................... 29
2.2.2.

c i m sinh lý c a l n .................................................................... 32

2.2.2.1.

c i m c quan tiêu hóa c a l n .................................................. 32

2.2.2.2. H vi sinh v t
2.2.2.3.

ng ru t

l n. ...................................................... 32

c i m c quan i u ti t nhi t ...................................................... 33

2.2.2.4. Kh n ng mi n d ch c a l n con ...................................................... 34
2.2.3. C s lý lu n v h i ch ng tiêu ch y
2.2.3.1 Các nguyên nhân gây tiêu ch y

l n ......................................... 35

l n ............................................... 35

2.2.3.2. C ch phát sinh tiêu ch y ............................................................... 36
2.2.3.3. Tri u ch ng chung ........................................................................... 37
2.2.3.4. B nh tích

i th .............................................................................. 37

2.2.3.5. Phòng và i u tr b nh ..................................................................... 38
2.2.3.6. M t s b nh thu c h i ch ng tiêu ch y l n .................................. 39
2.2.4. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n

c ......................................... 43

2.2.4.1. Tình hình nghiên c u trong n

c ..................................................... 43

2.2.4.2. Tình hình nghiên c u ngoài n

c .................................................... 45

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.

IT

NG, N I DUNG VÀ PH

it
it

NG PHÁP NGHIÊN C U ....... 46

ng và ph m vi nghiên c u ....................................................... 46
ng nghiên c u ...................................................................... 46

2.3.1.2. Ph m vi nghiên c u ......................................................................... 46


2.3.2.

a i m và th i gian nghiên c u ....................................................... 46

2.3.3. N i dung nghiên c u và ch tiêu theo dõi............................................ 46
2.3.3.1. N i dung nghiên c u ....................................................................... 46
2.3.3.2. Ch tiêu theo dõi .............................................................................. 47
2.3.4. Ph

ng pháp nghiên c u .................................................................... 47

2.3.4.1. Ph

ng pháp xác

nh tình hình tiêu ch y c a l n ........................... 47
................................................... 47

2.3.4.3. Ph

ng pháp x lý s li u ............................................................... 48

2.4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ...................................... 48
2.4.1. Tình hình l n con m c b nh phân tr ngt i

a bàn nghiên c u ........... 48

2.4.1.1. K t qu

i u tra l n b tiêu ch y theo khu v c ................................. 49

2.4.1.2. K t qu

i u tra tình hình l n m c b nh phân tr ng l n con theo

ngày tu i ...................................................................................................... 50
2.4.1.3. Xác

nh t l l n con m c b nh phân tr ng qua các tháng

trong n m ..................................................................................................... 52
2.4.1.4. Xác

nh t l l n con ch t do m c b nh phân tr ng theo l a tu i ... 53

2.4.1.5. M t s tri u ch ng lâm sàng l n con phân tr ng.............................. 54
2.4.1.6. B nh tích

i th c a l n con m c b nh phân tr ng ......................... 56

2.4.2. ánh giá k t qu

i u tr h i ch ng tiêu ch y

l n ............................ 57

2.5. K t lu n, t n t i,

ngh ........................................................................ 58

2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 58
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 59
2.5.3.

ngh ................................................................................................ 59

TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 60
I. TÀI LI U TI NG V T ............................................................................ 60
II. TÀI LI U TI NG N

C NGOÀI .......................................................... 62


DANH M C CÁC B NG

Trang
B ng 1.1. S l

ng gia súc, gia c m c a huy n B c Quang 2011 - 2013 ........ 5

B ng 1.2. K t qu ph c v s n xu t.............................................................. 17
B ng 2.1. T l m c b nh l n con phân tr ng theo khu v c.......................... 49
B ng 2.2. T l m c b nh phân tr ng l n con theo ngày tu i........................ 50
B ng 2.3. T l m c b nh phân tr ng l n con qua các tháng trong n m........ 52
B ng 2.4. T l l n con ch t do m c b nh phân tr ng .................................. 54
B ng 2.5. Tri u ch ng lâm sàng c a l n con m c b nh phân tr ng............... 55
B ng 2.6. B nh tích
B ng 2.7. K t qu

i th c a l n con m c b nh phân tr ng ...................... 56
i u tr h i ch ng tiêu ch y

l n .................................... 58


DANH M C T

VI T T T

LMLM

: L m m long móng

UBND

: y ban nhân dân

TTCN

: Ti u th công nghi p

CN

: Công nghi p

Cs

: C ng s

E. coli

: Escherichia coli


1

1

n

B c Quang là huy n vùng núi th p, n m
Giang, có t a
105007' kinh

a lý t 22010'

phía

n 22036' v

ông Nam c a t nh Hà
b c và t 104043'

n

ông, v i các v trí giáp ranh nh sau:

- Phía ông giáp huy n Chiêm Hóa, huy n Lâm Bình (t nh Tuyên Quang).
- Phía Tây giáp huy n L c Yên (t nh Yên Bái), huy n Quang Bình (t nh
Hà Giang).
- Phía Nam giáp huy n Hàm Yên (t nh Tuyên Quang).
- Phía B c giáp huy n V Xuyên, Hoàng Su Phì (t nh Hà Giang)
* Di n tích

t ai

T ng di n tích

t ai

t t nhiên toàn huy n là 109.873,69 ha.

Trong ó:
-

t s n xu t nông nghi p là: 97.665,75 ha.

-

t chuyên dùng là: 1.564,73 ha.

-

t

-

t ch a s d ng là: 7.563,95 ha.

là: 1.078,26 ha.

Khí h u là m t y u t quan tr ng, có nh h

ng tr c ti p

n s n xu t

nông nghi p.
Huy n B c Quang là huy n mi n núi, khí h u ôn hoà thu n l i cho phát
tri n s n xu t nông lâm nghi p a d ng, có th phát tri n kinh t trang tr i,
v

n

i, nh t là ch n nuôi gia súc: L n, trâu, bò.. l y th t. Nhi t

trung


2

bình n m 23,50C; l

ng m a bình quân hàng n m 4.118 mm/n m, có sông Lô

ch y qua 6 xã, Sông B c ch y qua 4 xã; huy n có t ng di n tích

t t nhiên

109.873 ha, chi m 13,83% di n tích toàn t nh. Bình quân di n tích
m t

t trên

n v hành chính c p xã là 4.777 ha. V tài nguyên khoáng s n ch y u

là vàng sa khoáng, á granit, cao lanh, m ng gan... Huy n có nh ng th ng
c nh nh thác Thuý, h Quang Minh, làng v n hóa dân t c Dao

thôn N m

An, xã Tân Thành và thôn Thanh S n, Tân S n, th tr n Vi t Quang; su i
n

c nóng xã Tân L p còn hoang s ch a

c khai thác.

B c Quang là m t huy n vùng th p c a t nh Hà Giang, do ó i u ki n
v ngu n n

c có thu n l i h n so v i các huy n

vùng cao núi á. Trên

a

bàn huy n có 2 con sông l n ch y qua là: Sông Lô và Sông B c. Riêng sông
Lô ch y qua huy n ã có chi u dài 50km. Cùng v i ó là m t h th ng các h
ch a n

c l n cung c p n

c sinh ho t và t

i tiêu cho m t vùng r ng l n

nh : H Quang Minh, H Th y i n N m Mu, H th y i n Thác Thúy...
Ngoài ra còn m t h th ng các con su i nh , các m ch n
trong núi ra c ng là m t ngu n n
s n xu t nông nghi p.

c ng m ch y t

c s ch cung c p cho sinh ho t và phát tri n

c i m c a các sông, su i

ây là lòng h p và khá

d c, do ó trong i u ki n m a l n s t o nên dòng ch y m nh, gây l l n
nh h
l

ng

n s n xu t và giao thông.

c bi t B c Quang là m t huy n có

ng m a trung bình hàng n m l n nh t c n

nên ngu n n

c t 3.000 mm

n 4.000 mm

c cho phát tri n s n xu t, ch n nuôi là r t thu n l i.
-

Tính
ng

n tháng 4 n m 2014 dân s toàn huy n B c Quang là 109.179

i, v i 19 dân t c (dân t c Tày chi m 45,5%; dân t c Kinh chi m 27,6%;

dân t c Dao chi m 15,5%...). Do huy n ti p giáp v i nhi u t nh b n nên
huy n B c Quang c ng có m t s dân t c

c tr ng c a các t nh khác nh :


3

Thái, M

ng, Sán Chay... M t

chênh l ch khá l n gi a các xã. Dân s t p trung nhi u
(g n 13.269 ng

iv im t

ng

i v i m t

185 ng

ng

i/km2). Dân s trong

284 ng

i/km2) Hùng An (8.037 ng
tu i lao

i v i m t

222

ng c a huy n có trên 55.000 ng

ã d y ngh cho trên 1.000 lao

qua ào t o có trên 11.400 ng

th tr n Vi t Quang

i/km2) và các xã Quang Minh (9.582

chi m trên 50% dân s toàn huy n, m i n m Tr
s d y ngh

i/km2 và có s

dân s bình quân 99 ng

i,

ng trung c p ngh và các c

ng nông thôn, t l lao

ng ã

i, chi m trên 20%.

1.1.2.2. i u ki n kinh t c a huy n
B c Quang

c t nh xác

Chính ph cho ch tr

nh là huy n

ng l p

ng l c, ã

c Th t

ng

án thành l p th xã Vi t Quang. Trong

nh ng n m v a qua n n kinh t c a huy n B c Quang ã có nhi u chuy n
bi n tích c c. N m 2013 t ng giá tr s n xu t
sách

t 110 t

ng (thu và phí

t 62 t

t trên 2.800 t
ng), t c

ng; thu ngân

t ng tr

ng kinh t

t 12,7%. C c u kinh t ngành nông, lâm nghi p chi m 38,17%, Công
nghi p - xây d ng chi m 26,72 %; Th
tr s n ph m bình quân
l

ng th c có h t

u ng

i

ng m i - d ch v chi m 35,11%. Giá

t 25,5 tri u

ng/ng

i/n m. S n l

ng

t trên 58.000 t n. T l h c n nghèo còn 4,61%, t l h

nghèo 6,65%...
t ai B c Quang phù h p tr ng cây nguyên li u gi y, chè, cây d
li u, cây n qu ; là quê h
(di n tích cam
Giang) th
b ih

ng c a nh ng

c

c s n có ti ng nh chè, cam sành

B c Quang chi m kho ng 75% di n tích cam c a t nh Hà

ng hi u cam sành B c Quang ã tr lên n i ti ng trên toàn qu c

ng v ngon ng t

c tr ng mà ch có

t B c Quang m i có

c nh ó B c Quang còn có hàng nghìn ha r ng tr ng ã
nh g , tre, v u, n a, các lo i d

c li u có giá tr kinh t cao.

c. Bên

n tu i thu ho ch


4

Là huy n có

a hình thu n l i cho vi c ch n nuôi

súc, gia c m, th y c m,
nuôi th ngoài v

i gia súc, ti u gia

c bi t là hình th c ch n nuôi l n tên l a ch y u là

n, ru ng,

i nên ch t l

nhiên ây c ng là m t hình th c

ng th t ngon, giá tr cao. Tuy

cho các lo i d ch b nh phát tri n và lây

lan sang vùng khác trong ó có b nh l n phân tr ng.

c xác

nh là huy n

huy n B c Quang ã
s h t ng

ng l c c a t nh nên trong nh ng n m qua

c các c p, các ngành quan tâm

phát tri n kinh t - xã h i c a

a ph

u t xây d ng c

ng, các k t c u h t ng

thi t y u ph c v cho nhu c u phát tri n dân sinh - kinh t - xã h i nh :

tr

ng giao thông, m ng l

i i n, h th ng kênh m

ng h c, b nh vi n

ut c b n

c u t t y u c a ng
M ng l

c

i dân và

p th y l i,

ng b và ã ph c v

c nhu

u em l i hi u qu cao.

i giao thông c a huy n trong th i gian g n ây ã

c i t o, nâng c p, h u h t các xã, th tr n

u có

c

ng giao thông

trung tâm xã t o i u ki n cho nhân dân i l i, trao
Trên

ng,

ut
nt n

i mua bán hàng hóa.

a bàn có tuy n Qu c l s 2 la tuy n giao thông huy t m nh, ch y d c

theo h

ng B c - Nam; tuy n qu c l 279 n i t

ông sang Tây; h th ng

ng t nh l , huy n l , xã, liên thôn có t ng chi u dài trên 2.000km c b n
áp ng nhu c u c a ng
giao thông

i dân. Ngoài ra huy n B c Quang còn có l i th v

ng th y trên các con sông l n nh : Sông Lô; sông B c...

H th ng th y l i c a huy n có trên 300 công trình trung và ti u th y
nông ã

c xây d ng kiên c và bán kiên c , tuy nhiên v n ch a áp ng

c yêu c u n

c t

i trong nông nghi p do ph n l n các công trình ã

c xây d ng t r t lâu

n nay ã b xu ng c p, h h i nhi u,

c bi t

m t s xã hi n ch a có công trình th y l i, nhân dân ch y u t làm ng d n
n

c t các khe su i, khe núi v

l yn

ct

i tiêu.


5

H th ng i n s n xu t ph c v
phát tri n r ng kh p.

i s ng ã

c

u t , nâng c p và

n nay 23/23 xã, th tr n ã có h th ng i n l

trung tâm. Nâng t l h s d ng c a huy n

n nay

i

t 95%. Trên

n

a bàn

huy n hi n có m t s nhà máy th y i n v i công su t v a và nh nh : N m
Mu, N m An 1, N m An 2...c b n ã áp ng nhu c u s n xu t và

i s ng

c a nhân dân.
H th ng b u chính, vi n thông, phát thanh truy n hình c b n ã áp
ng

c

y

và có báo
m t

các nhu c u c a nhân dân, 23/23 xã, th tr n có nhà b u i n

c trong ngày. Tính

n nay toàn huy n có 15.000 máy i n tho i,

142 máy/1.000 dân. H th ng truy n thanh, truy n hình ã

c p, s a ch a
các ch tr

m b o cung c p

y

c nâng

thông tin v tình hình kinh t - xã h i,

ng, chính sách, pháp lu t c a

ng và Nhà n

c

n ng

i dân.

ngành ch n nuôi
S l
K t qu

ng gia súc, gia c m c a huy n có s bi n

i u tra s l

B ng 1.1. S l

ng gia súc, gia c m

ng qua 3 n m g n ây.

c trình bày

b ng 1.1.

ng gia súc, gia c m c a huy n B c Quang 2011 - 2013
N m 2011

N m 2013

N m 2014

(con)

(con)

(con)

Trâu

23.322

22.909

20.448

2561

472

326

3

L n

77.930

75.054

81.995

4

Gia c m

806.974

835.938

882.100

STT

V t nuôi

1

(Ngu n: Tr m Thú y huy n B c Quang)
Qua b ng s li u cho th y:
- Ch n nuôi trâu, bò: S l

ng trâu, bò gi m d n qua các n m. N m

2011 toàn huy n có 23.322 con trâu.

n n m 2013 s trâu gi m xu ng nhanh


6

chóng còn 20.448. s l

ng bò n m 2011 là 561 con

n n m 2013 gi m d n

xu ng còn 326 con.
- Ch n nuôi l n: Nh ng n m g n ây trên

a bàn các xã xu t hi n m t

s gia ình nuôi t 10 - 20 l n nái sinh s n và vài tr m l n th t, cùng v i s
thành l p và phát tri n c a trang tr i ch n nuôi gia công trên

a bàn huy n,

do ó s l

ng àn l n c a huy n không ng ng t ng lên qua các n m. N m

2011, s l

ng là 77.930 con,

n n m 2013 s l

- Ch n nuôi gia c m: S l
2011, s l
l

ng t ng lên 81.995 con.

ng àn gia c m t ng lên rõ r t. N m

ng àn gia c m là 806.974 nghìn con nh ng

n n m 2013 s

ng àn gia c m ã t ng lên 882.100 nghìn con. Có s t ng lên không

ng ng v s

àn nh v y là do m y n m tr l i ây ng

tr ng h n trong công tác ch m sóc, nuôi d
tác tiêm phòng
qu kinh t cho ng

c th c hi n tri t

i ch n nuôi ã chú

ng, phòng tr d ch b nh, công

. Giá bán s n ph m cao em l i hi u

i ch n nuôi.

* Công tác thú y: Huy n B c Quang hàng n m ã t ch c t t k ho ch
tiêm phòng cho àn gia súc, gia c m. Công tác ki m tra xu t nh p con gi ng
và ki m soát gi t m
Hi n nay, ng

c th c hi n nghiêm ng t.
i dân ã nh n th c

c l i ích c a vi c tiêm phòng cho

àn gia súc, gia c m nên công tác tiêm phòng
gi m thi u thi t h i

t hi u qu cao, góp ph n làm

i v i s n xu t. Hàng n m vào tháng 3 - 4 và tháng 9 -

10 Tr m thú y huy n B c Quang k t h p v i thú y c s các xã ti n hành tiêm
phòng t t c

àn trâu, bò, l n, gia c m và chó.

- V i trâu, bò: Tiêm v c xin T huy t trùng, LMLM.
- V i l n: Tiêm v c xin T d u + D ch t .
- V i gia c m: Tiêm v c xin cúm gia c m H5N1,…
- V i chó: Tiêm v c xin d i chó.


7

T ng di n tích lúa c a toàn huy n là 8.296 ha, trong ó vùng t p trung
tr ng nhi u lúa nh t là các xã: Hùng An, Quang Minh, V nh Phúc, B ng
Hành, Liên Hi p, v i n ng su t bình quân 56,9 t /ha; cây ngô di n tích 2.930
ha, n ng su t
Yên,

t 36,4 t /ha, t p trung ch y u

ng Tâm, s n l

522,6 kg, v c b n m i

ng l

các xã: V nh Phúc,

ng th c bình quân

mb o

u ng

c nhu c u v an ninh l

tiêu th thì v n còn r t h n ch ch y u là trao
ng bình quân 7.019,4 t n; ngoài ra trên

cây
l

ut

t

ng th c, còn

i trong dân.

Di n tích cây l c 2.406,5 ha, n ng su t bình quân
l

i trên n m

ng

t 29,1 t /ha, s n

a bàn huy n còn phát tri n các

ng, cây mía, cây dong ri ng... tuy nhiên di n tích, n ng su t, s n

ng th p ch a tr thành hàng hóa và tr thành s n ph m nông nghi p chính

c a huy n

c.

T ng di n tích chè hi n có là 5.193,7 ha (trong ó di n tích ang cho
thu ho ch 4.764,1 ha), n ng su t bình quân
t

i n m 2013

t 48,6 t /ha, s n l

ng chè búp

t 24.450 t n. Xây d ng mô hình tr ng chè áp d ng s n xu t

theo quy trình VietGAP 200 ha chè t i xã Hùng An. Duy trì, phát tri n
1.140,5 ha cây cam, quýt (trong ó di n tích cho thu ho ch 953,98 ha, tr ng
m i t n m 2011

n h t n m 2013

t là 147,6 ha); ch

ng hi u "Cam sành B c Quang".

khôi ph c gi ng cam sành và qu ng bá th
T ng di n tích cam
n ng su t bình quân
c t s n ph m cam

o vi c tr ng m i,

t 1.685 ha, trong ó di n tích cho thu ho ch 942 ha;
t 75 t /ha, s n l
t trên 100 t

ng

t 7.061 t n; t ng giá tr thu

ng.

1.1.4. Nh ng thu n l i, khó kh n
1.1.4.1. Thu n l i
Huy n B c Quang n m trên tuy n qu c l II theo tr c kinh t Hà
Giang - Tuyên Quang, ây là thu n l i l n nh t
liên vùng.

kinh t huy n phát tri n


8

c s quan tâm ch
có liên quan và s giúp

o c a T nh y, UBND t nh, các ngành, các c p
c v

u t c s h t ng, h

chuyên môn nghi p v c a các B , ngành trung
t ng b

ng d n ch

ov

ng, huy n B c Quang ã

c phát tri n.

B c Quang có ti m n ng v du l ch, có nhi u di tích l ch s , v n hóa và
c nh quan

p, nh ng th ng c nh nh thác Thuý, h Quang Minh, ngoài ra

B c Quang còn có di tích l ch s cách m ng Ti u khu Tr ng Con (
h ng qu c gia n m 1996) làng v n hóa dân t c Dao

cx p

thôn N m An, xã Tân

Thành và thôn Thanh S n - Tân S n th tr n Vi t Quang; khu du l ch v n hoá
c ng

ng thôn Khi m xã Quang Minh; su i n
C s h t ng ãc

c nóng xã Tân L p

u t xây d ng khá

ng b , ph c v s n xu t

i s ng c a nhân dân làm cho b m t huy n, th tr n và nông thôn nh ng

n m g n ây thay

i rõ r t.

V kinh t : huy n có xu t phát i m t

ng

i thu n l i h n so v i m t

s huy n trong t nh, thu c lo i trung khá so v i t nh.
V n hoá xã h i ã có b
t ng c

ng, c ng c , n

c phát tri n m i, qu c phòng an ninh

c

nh và gi v ng.

1.1.4.2. Khó kh n
Ti m n ng và th m nh c a huy n v

t ai, tài nguyên, lao

ng, ti n

v n còn h n h p, vi c khai thác s d ng v n còn h n ch . T nh Hà Giang l i
xa các trung tâm kinh t c a c n
l n

n phát tri n th
T ng tr

c, giao thông không thu n ti n nh h

ng m i.

ng kinh t ch a n

nh, v ng ch c, t ng tr

ng t n i b

th p, chuy n d ch c c u kinh t còn ch m, c s h t ng còn thi u
Ho t

ng th

phát tri n.

ng

ng m i - d ch v ch a m nh

ng b .

t o à cho kích thích s n xu t


9

S n xu t nông lâm nghi p v n chi m t tr ng l n trong c c u kinh t ,
nh ng t su t hàng hoá th p, t c

phát tri n s n xu t nông nghi p và m c

chuy n d ch c c u kinh t n i b ngành di n ra ch m.
r ng nh ng ngu n n

c phân b không

u, có n i ng p úng, nh ng có n i

h n hán kéo dài nh vùng cao núi á, nên nh h
lâm nghi p và

a bàn nông thôn

ng l n

n phát tri n nông

i s ng nhân dân.

Tài nguyên khoáng s n tuy có nhi u lo i nh ng tr l
t p trung, s n xu t công nghi p tuy có t c

t ng tr

ch a có các khu công nghi p l n, các nhà máy hi n

ng th p, không

ng cao h n, nh ng
i, các c s s n xu t

công nghi p c a t nh còn nh bé nên t tr ng GDP công nghi p trong t ng
GDP còn th p.
C s h t ng,
m ng l

c bi t là

i cung c p i n, n

ng giao thông

c r t thi u và vi c

r t l n. M c thu nh p bình quân th p,
nghèo, ói, kh n ng tiêu th c a th tr
Ti n

th c hi n m t s

vùng cao r t y u kém,

u t phát tri n c n chi phí

i s ng c a nhân dân ph n l n còn
ng trong t nh r t nh bé.

án còn ch m, CN - TTCN ch a có chuy n

bi n tích c c, ph n l n các c s CN - TTCN và d ch v nh l , công ngh
l c h u, hi u qu th p.
C c u kinh t chuy n d ch tích c c song chênh l ch t tr ng gi a ba
l nh v c không l n.
H th ng th y l i xu ng c p, ch a áp ng

y

, k p th i yêu c u

c a s n xu t nông nghi p.
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

C n c vào i u tra c b n và phân tích nh ng thu n l i và khó kh n
c a huy n B c Quang, tình hình th c t t i các xã n i em th c t p,
ng ý c a ban ch nhi m khoa ch n nuôi thú y và s quan tâm giúp

cs
t n


10

tình c a th y giáo h

ng d n, cán b phòng nông nghi p, các cán b xã em ã

ra n i dung th c t p nh sau:
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
Tham gia

y

các ho t

ng thú y c a các xã, tham gia s n xu t

cùng các h dân t i i m th c t p.
Th c hi n các nhi m v công tác v sinh thú y, ti n hành các bi n pháp
phòng b nh cho àn gia súc, gia c m. Tham gia công tác tiêm phòng và ch n
oán, ch a tr cho nh ng v t nuôi m c b nh. Ph bi n các ki n th c thông
th

ng v phòng và tr b nh gia súc, gia c m cho bà con nông dân.
H

con không

ng d n bà con ph

ng pháp ch n gi ng v t nuôi, lo i th i nh ng

tiêu chu n và i u ki n làm gi ng.

Tuyên truy n và ph bi n ki n th c khoa h c k thu t ch n nuôi cho
nhân dân.

ng th i h

ng d n bà con nông dân áp d ng các quy trình k

thu t ch n nuôi tiên ti n, nh m nâng cao n ng su t và hi u qu ch n nuôi.
1.2.2. Bi n pháp th c hi n
Lên k ho ch cho t ng n i dung trên, phù h p v i công tác c a tr m
thú y huy n, ban thú y các xã.
Luôn bám sát cán b
ki n óng góp c a cán b

a ph
a ph

ng

h c h i kinh nghi m và ti p thu ý

ng.

Tham kh o ý ki n và tranh th s giúp
Th

ng xuyên xin ý ki n ch

c a cán b thú y c s .

o chuyên môn c a th y giáo h

Không ng i khó kh n v t v , bám sát

ng d n.

a bàn các thôn trong xã, v a

rút kinh nghi m, v a m nh d n áp d ng các ki n th c ã h c vào th c ti n
s n xu t.
Tuân th m i n i quy, quy ch c a nhà tr
an ninh tr t t xã h i t i
nhân dân

a ph

ng.

a ph

ng, t o

ng và n i th c t p,

mb o

c ni m tin và s yêu quý c a


11

Nghiên c u tình hình th c ti n trên

a bàn th c t p, làm c s cho vi c

xây d ng k ho ch công tác c th và th c hiên úng k ho ch
Tích c c tìm ki m,

ra.

c và nghiên c u các tài li u chuyên ngành nh m

nâng cao ki n th c b n thân, ph c v cho công vi c th c t p và ngh nghi p
sau này.
Khiêm t n h c h i và n ng
kh n ng v n có c a mình
h i

ng nhi t tình v i công vi c, v n d ng h t

ph c v s n xu t.

ng th i không ng ng h c

nâng cao tay ngh và c ng c ki n th c chuyên môn.

1.2.3. K t qu ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác gi ng
Nh n th c

c t m quan tr ng c a công tác gi ng: "gi ng là ti n

ã cùng m t s h gia ình ti n hành ch n l c gi ng l n Móng Cái
àn l n nái sinh s n t i các h gia ình
nh ng con gi ng kém không
truy n gi ng nhân t o

a ph

ng. V n

gây thành

ng nhân dân lo i b

t tiêu chu n v gi ng. Áp d ng ph

c i t o và nâng c p ch t l

" em

ng pháp

ng àn gi ng a ph

ng.

1.2.3.2. Công tác ch n nuôi
*

i v i ch n nuôi l n
H

ng d n ng

i dân tiêm Dextran-Fe

th i gian t 3-10 ngày tu i. H

b xung s t cho l n con vào

ng d n s d ng th c n h n h p và kh u ph n

n h p lý cho l n theo t ng giai o n, h

ng d n theo dõi l n nái

ng d c, xác nh th i i m ph i gi ng thích h p
h

ng d n ng
u. H

i dân cho l n con bú s a

ng d n bà con cách làm

us m

n th i k

t n ng su t sinh s n cao,
l n con phát tri n

ng

úm cho l n con và cách t p cho l n con n

s m, n úng và n úng kh u ph n theo các giai o n phát tri n.
*

i v i ch n nuôi gia c m
V n d ng bà con áp d ng quy trình k thu t ch m sóc, nuôi d

sinh thú y ch t ch

ng, v

h n ch nh ng t n th t trong ch n nuôi. Trong ó


12

khuy n cáo bà con l u ý giai o n 3 tu n

u

o n này gia c m non r t d c m nhi m b nh.

i v i gia c m. Trong giai
c bi t chú ý

n công tác gi

m cho gia c m lúc còn nh . Phòng b nh cho àn gia c m v i các b nh
th

ng g p nh : d ch t gia c m, Gumboro gà, t huy t trùng gia c m… Chú

ý công tác v sinh chu ng tr i cho gia c m

m b o tránh gió lùa, gi

mv

ng châm " phòng b nh h n ch a b nh", chúng ta th y

cs

mùa ông, mát v mùa hè.
1.2.3.3. Công tác thú y
* Phòng b nh
V i ph

c n thi t và quan tr ng c a công tác phòng b nh, trong ó công tác tiêm
phòng vaccine cho àn gia súc gia c m là bi n pháp tích c c và hi u qu nh t.
Trong th i gian th c t p t i

a ph

ng, em ã ti n hành tuyên truy n,

giúp nhân dân hi u rõ v t m quan tr ng c a vi c tiêm phòng cho àn v t
nuôi: “tiêm v c xin cho àn v t nuôi giúp v t nuôi ch ng l i
t ng s c

c d ch b nh,

kháng cho c th v t nuôi, giúp v t nuôi kh e m nh h n".

Các lo i vaccine
d ch c a nhà n

c s d ng

tiêm phòng theo ch

ng trình phòng

c g m có các lo i v c xin phòng các b nh: L m m long

móng trâu bò, t huy t trùng trâu bò, d ch t l n, t huy t trùng l n, óng d u
l n, d ch d i chó, cúm gia c m.
* Công tác ch n oán b nh
i u tr b nh có hi u qu
d ng các ph

òi h i m i k thu t viên ph i bi t v n

ng pháp ch n oán khác nhau

phát hi n nh ng tri u ch ng

c a b nh súc, phân tích, t ng h p các tri u ch ng ó, r i rút ra k t lu n ch n
oán. M t ch n oán úng, s m là i u ki n tr
phòng, tr b nh có hi u qu , gi m

c tiên

có các bi n pháp

c t l ch t, gi m th i gian s d ng

thu c và gi m t l ch t. Vì v y em ã cùng cán b thú y

a ph

ng c a xã

n i em th c t p ti n hành ki m tra tình hình s c kh e cho àn v t nuôi trên


13

a bàn và theo dõi nh m phát hi n s m v t nuôi m c b nh,bi u hi n các tri u
ch ng lâm sàng c a b nh súc t
th i theo yêu c u c a ng

ó l p b nh án

có bi n pháp i u tr k p

i dân.

vi c ch n oán

c chính xác h n ngoài quan sát nh ng tri u ch ng

lâm sàng, em còn ti n hành m khám nh ng con b nh ch t
i th c a b nh t

ó

xem b nh tích

a ra k t lu n ch n oán. Ngoài ra, còn d a vào kinh

nghi m c a cán b thú y viên, ki n th c c a b n thân và xin ý ki n ch
th y giáo h

ng d n. Qua ó có h

oc a

ng i u tr úng và k p th i cho b nh súc.

* Công tác i u tr
Trong quá trình i u tra và tham gia i u tr các ca b nh cùng thú y
viên t i

a ph

ng, em ã g p và i u tr m t s b nh sau:

* B nh phân tr ng l n con
ây là m t b nh truy n nhi m c p tính do vi khu n E. coli gây ra cho
l n con theo m . Tri u ch ng i n hình c a b nh là tiêu ch y và nhi m trùng
huy t. L a tu i t s sinh
t s sinh

n 45 ngày tu i th

ng hay m c.

c bi t là l n

n 21 ngày tu i.

Nguyên nhân.
Do vi khu n E. coli thu c h Enterrobacteriae gây nên, g m nh ng
ch ng có

c tính kháng nguyên khác nhau. Bình th

ng ru t ch y u là ph n d

ng E. coli có s n trong

i ru t non và toàn b ru t già.

Cách sinh b nh.
Kh n ng sinh b nh c a vi khu n E. coli ph thu c vào nhi u y u t nh :
Nh ng ngày
hàm l

u, l n con s sinh ch a có h th ng ph n v hoàn ch nh,

ng HCl trong d dày 3 - 4 ngày

l n vi khu n E. coli xâm nh p vào
Ch m sóc nuôi d

u còn th p, nên cho phép m t l

ng tiêu hóa qua

ng

ng mi ng.

ng l n m ch a phù h p, v sinh l n nái sau

ch a t t, b u vú b n là nguyên nhân gây nhi m b nh cho l n con. Chu ng tr i


14

m

t, v sinh kém không thông thoáng. L n con không

không

c tiêm b xung s t. Thay

i th i ti t th t th

c bú s a

u,

ng… ây là nh ng

i u ki n thu n l i cho vi khu n E. coli bùng phát gây b nh.
Tri u ch ng chung.
L n b nh a ch y nhi u l n, phân dính b t vào xung quanh h u môn.
Phân màu vàng tr ng ho c tr ng xám, sau là vàng xanh, tùy theo tu i l n.
Phân có mùi hôi tanh khó ch u, l n g y sút nhanh, bú kém

n b bú,

r , i

l i không v ng, nôn ra s a ch a tiêu. Da, niêm m c m t, h u môn nh t nh t.
Nhìn toàn àn th y l n n m t n tác m i con m t n i. N u không ch a tr k p
th i thì t l ch t 40 - 70 % có khi 100 %.
i u tr .
Dùng thu c u ng Phardiasol. Cho u ng 3 - 5 gi t m t l n. Ngày cho
u ng m t l n. Cho u ng liên t c vài ngày t i khi kh i b nh.
K t h p v sinh chu ng tr i khô ráo, s ch s , gi

m và ch n gió cho

l n con nh t là ngày l nh.
* H i tr ng tiêu ch y

l n.

Nguyên nhân.
H i ch ng tiêu ch y

r t ph bi n và x y ra

m i l a tu i

c bi t là

l n con. Có r t nhi u nguyên nhân gây ra nh : Do virus, vi khu n,

c t th c

n, kim lo i n ng, thu c tr sâu, hóa ch t…
Tri u ch ng.
Các nguyên nhân gây b nh khác nhau nên tri u ch ng lâm sàng, tình
tr ng b nh c ng nh tiên l

ng c a b nh khác nhau. Nh ng tri u ch ng

chung và i n hình là thân nhi t s t nh ho c không s t, con v t bi ng n
b
l

n, suy nh

c ôi khi nôn m a. Tiêu ch y m t nhi u n

n

c, gi m tr ng

ng, cói c c, lông xù, da và niêm m c nh t nh t. N u không can thi p k p

th i có th d n

n ch t.


15

i u tr .
Tùy theo nguyên nhân gây tiêu ch y mà có phác
Ph

i u tr khác nhau.

ng pháp i u tr chung nh t là:

Ch ng m t n

c, cân b ng i n gi i b ng thu c i n gi i,

Cho nh n n t 1-2 ngày nh m ào th i các c n bã, ch t
gây b nh trong

ng glucose.
c, vi khu n

ng ru t ra ngoài.

S d ng thu c i u tr nhi m khu n:
Genta-Tylosin: 1ml/ 10 kg TT tiêm b p th t.
Noxacin.
Phòng b nh: 1ml/10 kg TT trong 2 - 3 ngày.
Tr b nh: 2ml/10 kg TT trong 4 - 5 ngày.
Cho u ng.
BIO Neo-colistin.
Phòng b nh: 1g/20 kg TT trong vòng 3 ngày.
Tr b nh: 1g/5 kg TT trong vòng 5 ngày.
Hòa n

c cho u ng ho c tr n vào th c n.

K t h p s d ng thu c b , Vitamin

t ng s c

kháng cho b nh súc.

* B nh suy n l n.
B nh suy n l n là m t trong nh ng b nh truy n nhi m th

ng x y ra

l n v i m i l a tu i. L n m c nhi u và n ng nh t t 2 - 4 tháng tu i.
Nguyên nhân.
Do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra. B nh ph nhi m v i m t s vi
khu n

ng ru t làm cho b nh phát tri n tr m tr ng h n.

Tri u ch ng.
Th i gian nung b nh t 8 - 16 ngày tùy thu c vào l a tu i c a l n.
Tri u ch ng i n hình: L n b nh ho ch y u v
ngày l nh, lúc

êm nh t là nh ng

u ho, t n s ho ít sau ó t ng lên, ho kéo dài t ng c n, ho sau


16

khi v n

ng

ng i th

c bi t là khi u i, l n th d c, th th b ng, có hi n t

ng l n

t th gi ng chó ng i và ho. Thân nhi t s t nh 39 - 39,5º. L n

b nh n u ng kém, ch m l n.
Quan sát lúc n a êm ho c v sáng, nh t là nh ng ngày m a l nh ho c
khi d n, u i l n ch y vài vòng liên t c, con nào không ch y

c và th

thóp b ng, ng i th t th gi ng nh chó ng i là con ó b b nh.
i u tr .
Dùng thu c Genta-Tylo 1ml/ 5-7 kg TT tiêm b p th t.
K t h p dùng thu c Cafein, B.complex tr s c cho l n, Analgin n u
l n s t.
1.2.3.4. Công tác khác
Ch m sóc theo dõi tình hình s c kh e m t s
ph

ng n i th c t p, tham gia che ch n chu ng tr i

àn l n h dân

a

m b o m v mùa

ông, mát v mùa hè, cho l n n, v sinh chu ng tr i.
nh k t y giun sán cho àn v t nuôi theo yêu c u c a các h dân.
Tham gia tr c,

l n, tham gia thi n l n

l n con, truy n tinh nhân t o cho l n nái

c, tiêm b xung s t cho

ng d c.

T v n k thu t ch n nuôi cho các h dân v ch n nuôi l n, gà, cá, k
thu t xây d ng chu ng tr i, quy trình phòng b nh và i u tr m t s b nh
thông th

ng.

Tham gia th c hi n quy trình m u thí i m cho m t s h nông dân v
k thu t úm và phòng b nh cho gà. H
nh nhi t

ng d n tr c ti p ng

i dân cách xác

úm gà, phát hi n gió lùa, cách nh v c xin, ch ng và tiêm

vaccine cho gà, cách phát hi n gà b nh.
K t qu c a công tác ph c v s n xu t

c th hi n qua b ng sau.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×