Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Đại số 8 – Giáo án
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

I/. MỤC TIÊU :
* Về kiến thức kỹ năng :
- Kiến thức cơ bản : HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng
phương pháp dùng hđt.
- Kĩ năng cơ bản : HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào phân tích đa
thức thành nhân tử.
* Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức và hăng hái trong học tập .
II/.PHƯƠNG PHÁP :
- Gợi mở kết hợp đàm thoại & vấn đáp .
III/.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- GV : Bảng phụ , Soạn bài đầy đủ, phiếu HT ghi bài 42 sgk .
- HS : Ôn tập 7 hằng đẳng thức đã học, Máy tính bỏ túi & SGK, thước thẳng ,
Bảng phụ .
IV/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Hoạt động 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ


HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV nêu yêu cầu kiểm tra. HS cả lớp

- GV nêu yêu cầu kiểm tra. HS cả lớp

cùng làm, 3 HS thực hành trên bảng.

cùng làm, 3 HS thực hành trên bảng.

(HS1) : ? Viết 7 hđt đã học.

(HS1) : ? Viết 7 hđt đã học.

(HS2 ): ? Viết biểu thức sau dưới dạng tích:

2
(HS2 ): ? Viết biểu thức sau dưới dạng tích: a/ x – 6x + 9

a/ x2 – 6x + 9

b/ x2 – 4

b/ x2 – 4

(HS3 ): ? Phân tích đa thức sau thành nhân


(HS3 ): ? Phân tích đa thức sau thành nhân
tử: x  x  y   5 x  5 y

tử: x  x  y   5x  5 y
HS nêu nhận xét bổ xung. GV đánh giá

HS nêu nhận xét bổ xung. GV đánh giá cho điểm và vào giờ luyện tập.
cho điểm và vào giờ luyện tập.
Hoạt động 2 :
1- VÍ DỤ.

- HS đọc VD (Sgktr 19)


_ GV giới thiệu VD : SGK tr 19.

HS suy nghĩ nêu cách giải.

? Nêu cách phân tích các đa thức trong

HS đứng tại chỗ trình bày lại VD .

ví dụ trên thành tích.

a/ x2 – 4x + 4 = … = (x – 2)2

Gv ghi lại trên bảng.

b/ x2 – 2 = … = (x - 2 )(x + 2 )

- Gv giới thiệu quá trình thực hiện các

c/ 1 – 8x3 = … = (1 – 2x)(1 + 2x +

VD là phân tích đa thức bằng p2 dùng … 4x2)
? Qua VD trên để phân tích đa thức - HS dưới lớp ghi vào vở.
bằng p2 dùng hằng đẳng thức ta làm ntn.

HS: … dùng hằng đẳng thức đưa biểu
thức thành dạng tích.

? Áp dụng cho HS thảo luận làm ?1 , ?2

HS thảo luận làm ?1 , ?2 sau 3 phút

- Gọi HS lên bảng trình bày lời trình bày trên bảng.
?1 a/x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3

giải.

b/... = (x + y – 3x)(x + y + 3x)
= (y – 2x)(y + 4x)
?2 =( 105 – 5)(105 + 5) = 100.110 =
Hoạt động 3 :

- AP DỤNG :

11000
HS đọc bài toán, suy nghĩ trả lời.

- Gv giới thiệu bài tập áp dụng trên HS: c/m  2n  5 2  25 chia hết cho 4.
bảng.

HS: phân tích  2n  5   25 thành tích
2

? Nêu yêu cầu của bài toán.
? Muốn c/m  2n  5  25 chia hết cho 4
2

xuất hiện một thưa số chia hết cho 4.
1 HS thực hành trên bảng. ( SGK tr 20).


ta cần làm ntn.
GV chốt lại kt đã vận dụng.

HS đọc bài toán, suy nghĩ trả lời.

Gv cho HS làm bài tập sau:

HS: phân tích VT thành tích, áp dụng t/c

Tìm x biết:

a.b = 0 khi it nhất một trong hai số bằng

a/ 4 x 2  25  0

b/ x 2  4 x  4  0

0.

? Để tìm x trong các đẳng thức trên ta 2 HS thực hành trên bảng.
làm ntn.
GV chốt lại cách làm.

HS nêu các dạng bt và pp giải tương

Hoạt động 4 :

ứng.

CỦNG CỐ

? Qua bài học hôm nay các em đã làm + phân tích đa thức thành nhân tử bằng
những dạng bài tập gì ? Phương pháp phương pháp dùng hằng đẳng thức.
giải mỗi loại như thế nào.

+ V/ dụng tính nhanh, tìm x, c/m bt chia

GV chốt lại toàn bài và lưu ý những sai hết.
lầm mà HS thường mắc phải.

HS thực hành trên bảng.

Cho HS làm bài tập 43, 44a- b, 46 (Sgk20
Hoạt động 5 :

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Nắm chắc cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp dùng hằng đẳng thức.
- Làm các BT 44 ( SGK tr 20) , 26 đến 30(SBT tr 6 ).
- HD BT 30a :
- Tiết 11 “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử” .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×