Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Giáo án Đại số 8
BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
I .MỤC TIÊU.
1.Kiến thức : - Học sinh nắm được khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức
,quy tắc chia đa thức cho đơn thức .
2.Kỹ năng: - Rèn kỹ năng chia đa thức cho đơn thức .
3.Thái độ: - Vận dụng quy tắc nhanh và chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Bảng phụ , phấn màu,phiếu học tập .
Học sinh: Bút dạ,bảng phụ nhóm , bài cũ.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
- Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm.
IV .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1.Ổn định: (1’) Nắm sỉ số.
2.Kiểm tra bài cũ: (7’)
Hãy phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức. Chữa bài tập 61(Sgk).
3.Bài mới:
a/ Đặt vấn đề. (1’)
Muốn chia một đa thức cho một đa thức ta làm thế nào? Hôm nay thầy trò ta cùng
tìm hiểu.
b/ Triển khai bài.


HOẠT ĐỘNG

NỘI DUNG


*Hoạt động1: Quy tắc.(13 ‘)

1.Quy tắc:

GV: Nêu [?1]
Cho đơn thức 3xy2 ,hãy viết một đa
thức có các hạng tử đều chia hết cho
3xy2 .

[?1] Giả sử ta lấy đa thức:
6xy2 - 3x2y3 + 9x3y2
Bước 1. 6xy2:3xy2 = 2

-Chia các hạng tử của đa thức cho đơn

-3x2y3 : 3xy2 = -xy

thức 3xy2 .

9x3y2 : 3xy2= 3x2

-Cộng các kết quả vừa tìm được với

Bước 2. Kết quả: 2 - xy + 3x2

nhau.
HS:Hoạt động theo từng nhóm trả lời
theo yêu cầu.
GV:Ta nói : 2 - xy +3x2 là thương của
đa thức 6xy2 - 3x2y3 + 9x3y2 chia cho
đơn thức 3xy2 .
Vậy em nào có thể phát biểu quy tắc
chia đa thức cho đa thức(trường hợp


*Quy tắc: (Sgk).

các hạng tử của đa thức chia hết cho
đơn thức)

Ví dụ: Làm tính chia.

HS:Phát biểu quy tắc.
GV:Yêu cầu Hs làm ví dụ sau:

(30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4):5x2y3

(30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4):5x2y3

=30x4y3: 5x2y3 - 25x2y3:5x2y3 - 3x4y4:

HS:Làm nháp,một em lên thực hiệu.

5x2y3
=6x2- 5 - 3/5xy.

GV: Nhận xét và nhấn mạnh:

*Chú ý: Trong thực hành ta có thể tính

Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và nhẩm và bỏ bớt một số bước trung gian.
bỏ bớt một số bước trung gian.


*Củng cố:

BT 66(Sgk).

GV:Đưa đề bài tập 66(Sgk) lên bảng

Tả lời: -Bạn Quang đúng.

phụ cho Hs nhận xét.

-Bạn Hà sai.
2.Áp dụng:

*Hoạt động 2: Áp dụng. (14 ‘)

[?2].

GV: Cho học sinh hoạt động theo nhóm

a)Bạn Hoa làm vậy là đúng.

làm [?2]
a) Khi thực hiện phép chia .
(4x4 - 8x2y2 + 12x5y):(-4x2), bạn Hoa
viết:
(4x4- 8x2y2 +12x5y) = -4x2(-x2 + 2y2 3x3y)

b) Làm tính chia:

Nên .

(20x4y - 25x2y2 - 3x2y) : 5x2y.

(4x4- 8x2y2+ 12x5y):(-4x2) = -x2 + 2y23x3y
Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải
đúng hay sai?
b) Làm tính chia:
(20x4y - 25x2y2 - 3x2y) : 5x2y.
GV: Lưu ý.
Ta còn có cách chia như bạn Hoa
nhưng cách này thường gặp nhiều khó
khăn khi phần hệ số không chia hết.
*Củng cố: Bài tập 63 (sgk) (5’)
GV: Tổ chức trò chơi ai nhanh hơn
(chọn ra mổi đội bốn bạn ngẩu nhiên)

= 4x2 - 5y -

3
5


4.Củng cố: (2’)
- Nhắc lại quy tắc chia đa thức cho đơn thức.
- Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức
5.Dặn dò: (2’)
- Học kỹ quy tắc chia đa thức cho đơn thức.
- Làm bài tập 64,65 Sgk
- Xem trước chia đa thức một biến đã sắp sếp.
V Rút kinh nghiệm :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×