Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

LÝ CHÍ TUYẾN

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN VĂN QUAN
TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2013”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khoá học

: Liên thông
: Quản lý đất đai

: Quản lý tài nguyên
: K8 – QLĐĐ
: 2012 – 2014
h

Gi¸oGiáoướng dẫn

Thái Nguyên, năm 2014


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

LÝ CHÍ TUYẾN

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN VĂN QUAN
TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2013”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khoá học

: Liên thông
: Quản lý đất đai
: Quản lý tài nguyên
: K8 – QLĐĐ
: 2012 – 2014

Giáo viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Quý
Khoa Quản lý tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên h
Gi¸oGiáo

ướng dẫnThái Nguyên, năm 2014


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trường, thực hiện
phương châm: “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế” là
phương thức quan trọng giúp học viên sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố
bổ sung lý thuyết học trên lớp, học trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên
ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn của chính mình.
Xuất phát từ nguyện vọng bản thân và được sự đồng ý của Ban giám
hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên em được phân công về thực tập tại Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn. Có được kết quả này em xin
bày tỏ lòng biết ơn trân thành và sâu sắc đến cô giáo TS. Vũ Thị Quý là
người trực tiếp hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của em, đã luôn hết mình vì
sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đã dạy dỗ chúng em trưởng thành như ngày
hôm nay.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các chú, các cô, các anh chị đang công
tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng
Sơn đã giúp đỡ nhiệt tình để tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập và khóa luận
tốt nghiệp của mình.
Cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân đã giúp tôi trong suốt
quá trình học tập và trong thời gian thực tập.
Trong suốt thời gian thực tập và làm khóa luận em đã cố gắng hết
mình nhưng do kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều và kiến thức còn hạn
chế nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết. Em rất
mong các thầy cô giáo và bạn bè đóng góp để khóa luận của em được hoàn
thiện hơn.
Em xin trân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2014
Sinh viên

Lý Chí Tuyến


MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ............................................................... 2
1.3. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................... 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................... 3
2.1. Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất................................................... 3
2.11. Đất đai và vai trò của đất đai trong sản xuất vật chất và phát triển kinh
tế xã hội .................................................................................................. 3
2.1.1.1. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt ......................................................................... 3
2.1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất vật chất và phát triển kinh tế - xã hội.......... 4
1.1.3. Định nghĩa về quy hoạch đất đai .............................................................................. 5

1.2. Cơ sở pháp lý về quy hoạch sử dụng đất đai ............................................ 5
1.2.1. Cơ sở pháp lý........................................................................................................... 5
1.2.2. Cơ sở thực tiễn......................................................................................................... 6

1.3. Các loại hình quy hoạch sử dụng đất ....................................................... 6
1.4. Tình hình QHSDĐĐ ở trên thế giới và trong nước .................................. 8
1.4.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới .......................................................... 8
2.2.Tình hình quy hoạch sử dụng đất đai ở trong và ngoài nước......................................... 9

PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...... 13
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 13
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 13
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................. 13
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 13
3.3.1. Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất
của huyện ............................................................................................................... 13
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ...................................... 13


3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện ............................................. 13
3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 -2013 ........................... 13
3.3.3.1. Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2010 - 2013 .................................... 13
3.3.4. Nhận xét chung về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2013....................................................................... 14

3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 14
3.4.1. Phương pháp nội nghiệp ........................................................................................ 14
3.4.2. Phương pháp ngoại nghiệp ..................................................................................... 14
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu...................................................................................... 14

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................................... 15
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Văn Quan giai
đoạn 2010- 2013 ................................................................................... 15
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường .............................. 15
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................................... 18
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và Môi trường ........................... 25

4.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Văn Quan - tỉnh
Lạng Sơn .............................................................................................. 26
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai huyện Văn Quan ............................................................ 26
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Văn Quan .................................................... 30
4.2.3. Tình hình biến động đất đai của huyện giai đoạn 2010 - 2013 ................................ 32

4.3. Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2010 - 2013 ...................... 37
4.3.1. Đất nông nghiệp .................................................................................................... 39
4.3.2. Đất phi nông nghiệp............................................................................................... 40
4.3.3. Đất chưa sử dụng ................................................................................................... 41

4.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2010 2013 ...................................................................................................... 41
4.4.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp............................................................. 43
4.4.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp ....................................................... 44
4.4.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng ........................................................... 45


4.4.4 Quy hoạch giai đoạn 2010 - 2013............................................................................ 45
4.4.5. Tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan - tỉnh Lạng sơn
giai đoạn 2010 - 2013 ............................................................................................. 47

4.5. Nhận xét chung về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện
Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2013 ................................. 48
4.5.1. Một số kết quả đạt được khi áp dụng quy hoạch vào quản lý và sử dụng đất tại huyện
Văn Quan giai đoạn 2010 - 2013 ............................................................................. 48
4.5.2. Những tồn tại chủ yếu trong thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất, nguyên
nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục .................................................. 48

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 51
5.1. Kết luận ................................................................................................. 51
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 53


DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT

ĐVT

: Đơn vị tính

HĐND

: Hội đồng nhân dân

HNK

: Hàng năm khác

HT

: Hiện trạng

KDPNN

: Kinh doanh phi nông nghiệp

MNCD

: Mặt nước chuyên dùng: Nghị định

QH

: Quy hoạch

QHSDĐ

: Quy hoạch sử dụng đất

QHSDĐĐ

: Quy hoạch sử dụng đất đai

TCĐC

: Tổng cục địa chính

UBND

: Uỷ ban nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế .................................................. 19
Bảng 4.2: Tình hình sản xuất một số cây trồng nông nghiệp qua các năm .... 20
Bảng 4.3: Tình hình chăn nuôi của huyện qua một số năm ........................... 21
Bảng 4.4: Tình hình biến động dân số qua một số năm ................................ 22
Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng các loại đất của huyện năm 2013............................. 30

Bảng 4.6: Biến động đất đai của huyện giai đoạn 2010 – 2013 ..................... 33
Bảng 4.7: Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2010 – 2013 ............ 38
Bảng 4.8: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch giai đoạn 2010 – 2013 .. 42
Bảng 4.9: Hiện trạng các công trình nằm trong quy hoạch giai đoạn
2010 -2013 .................................................................................. 46
Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện
Văn Quan giai đoạn 2010 – 2013 .............................................. 47


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Quy hoạch sử dụng đất đai là một trong những nội dung quan trọng
trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quy định: “Nhà
nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật nhằm đảm bảo
sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả”.
Luật Đất đai năm 2003 đã dành 10 điều, từ điều 21 đến điều 30 quy
định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
Trong thời gian qua, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được sự quan tâm chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ nên công tác này đã được triển khai rộng khắp trên
phạm vi cả nước.
Thực hiện Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản dưới luật, UBND
huyện Văn Quan đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan
giai đoạn 2010 - 2015. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong
những năm qua đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, góp phần tích cực
vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt trong ngành sản xuất
nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả tiềm
năng đất đai. Đến năm 2010 thực hiện Luật Đất đai năm 2003, huyện Văn
Quan đã lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2015 và
kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015.
Xuất phát từ những vấn đề trên, được sự đồng ý của Nhà trường, Ban
chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô giáo - TS. Vũ Thị Quý, em đã tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng
đất của huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2013”.


2
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại
huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn, xác định những nội dung đã đạt được và
chưa đạt được trong phương án quy hoạch, trên cơ sở các đánh giá đó đề
xuất một số giải pháp khắc phục để công tác QHSDĐ thực sự có ý nghĩa.
1.3. Mục tiêu của đề tài
- Tìm hiểu và đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện
Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn.
- Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng các loại đất.
- Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 2013 của huyện Văn Quan.
- Tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thực hiện
quy hoạch sử dụng đất, từ đó đưa ra các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Ý nghĩa trong học tập nghiên cứu khoa học: Thông qua việc nghiên
cứu đề tài sẽ giúp em học hỏi được những kinh nghiệm và kiến thức thực
tế, hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác này, đồng thời củng cố vốn
kiến thức của bản thân, biết cách thực hiện một đề tài khoa học và hoàn
thành chuyên đề tốt nghiệp.
- Ý nghĩa trong thực tiễn: Đánh giá được tình hình quản lý và sử
dụng đất đai trên địa bàn huyện Văn Quan, xác định những tồn tại chủ yếu
trong việc thực hiện QHSDĐ, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×