Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
-------------

LỘC BÁ DUY

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI
XÃ TRUNG HỘI, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo : Chính quy
Lớp

: K42 - KHMT

Khoa


:Môi trường

Khóa học

: 2010 - 2014

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Huệ

Thái Nguyên, năm 2014


ii

LỜI CẢM ƠN
Sau 4 năm học tập tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và 5
tháng thực tập tại cơ sở, được sự giúp đỡ và chỉ bảo ân cần của các thầy cô
giáo trong trường, lãnh đạo và toàn thể các cán bộ của UBND xã Trung Hội,
đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa Môi trường, đến nay em đã hoàn thành
khóa học và khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường
nước sinh hoạt tại xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên".
Với lòng biết ơn vô hạn, em xin tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới:
Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Ban chủ nhiệm Khoa và tập thể các thầy cô giáo trong khoa Môi trường
đã tận tình dìu dắt và dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong
thời gian thực tập.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn là:
Th.S Nguyễn Thị Huệ, đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá
trình thực tập và hoàn thành bản khóa luận này.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và toàn thể các
cán bộ của UBND xã Trung Hội và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã tận tình giúp
đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và trực tiếp giúp đỡ em trong suốt quá trình thực
tập tại cơ sở.
Nhân dịp này, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều
kiện vật chất cũng như tinh thần, động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình
thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2014
Sinh viên

Lộc Bá Duy
iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT:

Lao động

NT

:

Nông thôn

TT

:

Thành thị

VL

:

Việc làm

ĐVT

:

Đơn vị tính

SX

:

Sản xuất

TH

:

Tiểu học

THCS

:

Trung học cơ sở

THPT

:

Trung học phổ thông

HV

:

Học vấn


iv

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích ......................................... 25
Bảng 4.1. Bảng mô tả vị trí lấy mẫu nước sinh hoạt xã Trung Hội ............... 36
Bảng 4.2. Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại Xóm Đồng Mon .................. 37
Bảng 4.3. Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại Xóm Đồng Mon Xã Trung Hội ... 38
Bảng 4.4. Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại xóm Đồng Mon, .................. 40
Bảng 4.5. Số phiếu điều tra các thôn ............................................................ 41
Bảng 4.6. Bảng thể hiện tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt của người
dân xã Trung Hội ......................................................................................... 41
Bảng 4.7. Bảng thể hiện chất lượng nước sinh hoạt xã Trung Hội ................ 42
Bảng 4.8. Bảng thể hiện tỉ lệ các hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước ..... 43
Hình 4.2: Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước .......................... 44
Bảng 4.9. Khoảng cách khu chăn nuôi và khu vệ sinh tới nguồn nước sinh hoạt... 44
Bảng 4.10. Thống kê ý kiến đánh giá của người dân xã Trung Hội về chất
lượng nước giếng ......................................................................................... 45
Bảng 4.11. Thống kê tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia
đình tại xã Trung Hội ................................................................................... 47
Bảng 4.12. Thống kê tình hình xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình
tại xã Trung Hội ........................................................................................... 48
Bảng 4.13. Thống kê các nguồn gây ô nhiễm nước sinh hoạt từ hoạt động
nông nghiệp.................................................................................................. 49


v

DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1: Tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Trung
Hội ............................................................................................................... 42


vi

MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài .................................................. 2
1.2.1. Mục đích của đề tài............................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................ 3
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................. 3
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .............................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài ........................................................................... 4
2.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................ 5
2.3. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 6
2.4. Các loại ô nhiễm nước ............................................................................. 8
2.5. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.................................................... 9
2.5.1. Ô nhiễm do rác thải sinh hoạt của người dân ........................................ 9
2.5.2. Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp .................................................... 10
2.5.3. Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp .................................................... 11
2.6. Tình hình sử dụng nước trên thế giới và ở Việt Nam ............................. 12
2.6.1. Tình hình sử dụng nước trên thế giới .................................................. 12
2.6.3 Ttình hình nước ở Thái Nguyên ............ Error! Bookmark not defined.
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
..................................................................................................................... 23
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ............................................................. 23
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................................... 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 23
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Trung Hội huyện Định Hóa
tỉnh Thái Nguyên.......................................................................................... 23


vii

3.3.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Trung Hội
huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. .............................................................. 23
3.3.3. Nguyên nhân có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại xã Trung
Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. ....................................................... 23
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp cung cấp nước sinh hoạt tại xã Trung Hội
huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. .............................................................. 23
3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 24
3.4.1. Phương pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp ................................ 24
3.4.2. Phương pháp phỏng vấn ..................................................................... 24
3.4.3. Phương pháp khảo sát thực tế ............................................................. 24
3.4.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm................ 24
3.4.5. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ............................................... 26
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội xã Trung Hội Huyện Định Hóa Tỉnh
Thái Nguyên................................................................................................. 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 27
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................... 29
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội - ảnh hưởng tới
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của xã Trung Hội, Huyện
Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên ....................................................................... 34
4.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Trung Hội,
Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên ............................................................ 35
4.2.1. Nguồn cung cấp nước sinh hoạt tại xã Trung Hội ............................... 35
4.2.2. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Trung Hội ..................... 35
4.2.3. Ý kiến của người dân về chất lượng nước sinh hoạt tại Trung Hội ..... 40
4.3. Nguyên nhân có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại xã Trung Hội,
Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên ............................................................ 46


viii

4.3.1. Ô nhiễm từ rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình ............................... 46
4.3.2. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt .......................................................... 48
4.3.3. Ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động nông nghiệp............................ 49
4.3.4. Ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp .............................................. 50
4.3.5. Ô nhiễm do rác thải từ khu vực chợ, trạm xá của xã Trung Hội .......... 50
4.4. Đề xuất một số biện pháp kiểm soát môi trường nước sinh hoạt tại xã
Trung Hội ..................................................................................................... 51
4.4.1. Biện pháp tuyên truyền giáo dục......................................................... 51
4.4.2. Biện pháp pháp luật, chính sách.......................................................... 51
4.4.3. Biện pháp kinh tế ................................................................................ 52
4.4.4. Biện pháp kĩ thuật............................................................................... 53
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................... 55
5.1. Kết luận ................................................................................................. 55
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 57


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với con người và
sinh vật. Không có nước cuộc sống trên trái đất không thể tồn tại được. Trung
bình mỗi người cần từ 3 - 10 lít nước để đáp ứng cho nhu cầu ăn uống và sinh
hoạt hàng ngày. Nước chiếm 99% trọng lượng sinh vật sống trong môi trường
nước và 70% trọng lượng cơ thể con người. Tài nguyên nước bao gồm:
Nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Trong đó, tài nguyên
nước mặt và nước ngầm là quan trọng nhất, có liên quan trực tiếp đến đời
sống sinh hoạt và sản xuất của con người. Nguồn nước mặt thường được gọi
là tài nguyên nước mặt, tồn tại thường xuyên hay không thường xuyên trong
các thủy vực ở trên mặt đất như sông ngòi, hồ tự nhiên, hồ chứa (nhân tạo),
đầm lầy, đồng ruộng và băng tuyết. Tài nguyên nước sông là thành phần chủ
yếu và quan trọng nhất, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất.
Nước ngầm là một loại nước dưới đất, được sử dụng chủ yếu cho sinh hoạt
ngoài ra còn sử dụng cho nông nghiệp, công nghiệp,… Do đó tài nguyên nước
nói chung là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội
của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia.
Tuy nhiên hiện nay do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế nên nhu
cầu sử dụng nước tăng nhanh và đưa đến những tác động mạnh mẽ tới tài
nguyên nước. Những hoạt động tự phát không có quy hoạch của con người
như chặt phá rừng bừa bãi, canh tác nông, lâm nghiệp không hợp lý và thải
trực tiếp chất thải vào môi trường,… đã và đang làm cho nguồn nước bị ô
nhiễm, vấn đề khan hiếm nước sạch ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nhất
là ở các xã vùng núi.


2

đến đời sống và sức khỏe của người dân trong xã và khu vực lân cận. Nguồn
nước dùng cho sinh hoạt tại xã trung hội gồm nhiều nguồn khác nhau như: nước
mưa, nước mỏ, nước giếng,… nhưng chủ yếu là nước giếng (giếng đào và giếng
khoan).
Trên địa bàn có con suối ta ma chảy từ xã Bảo Cường qua địa bàn xã
Trung Hội sang xã bùng nhiêu, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sản xuất
nông nghiệp, sinh hoạt cũng như các hoạt động khác. Bên cạnh đó là một xã
bảo cường chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, do lạm dụng phân bón, hóa chất
BVTV, cùng với chất thải chăn nuôi, rác thải, nước thải sinh hoạt chưa được
thu gom, xử lý... đã phần nào gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của
người dân trên địa bàn xã.
Xuất phát từ thực trạng chung của việc sử dụng nước sinh hoạt của
người dân tại các vùng nông thôn, để đánh giá chất lượng nước đang sử dụng
tại địa phương, tìm ra những nguyên nhân gây ô nhiễm, qua đó đưa ra một số
giải pháp để khắc phục những nguy cơ ô nhiễm, đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước sạch tại địa phương. Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu nhà trường,
Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường dưới sự hướng dẫn của cô giáo Ths.
Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên khoa Môi trường, trường Đại Học Nông Lâm
Thái Nguyên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi
trường nước sinh hoạt tại xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái
Nguyên".
1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài
1.2.1. Mục đích của đề tài
- Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Trung Hội,
Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên.
- Nắm được tình hình sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Trung
Hội, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×