Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp thực hiện tiêu chí môi tr ường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Điền Trung huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----

-----

LÊ VĂN VŨ
Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN
PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XẬY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐIỀN TRUNG - HUYỆN BÁ THƯỚC
TỈNH THANH HÓA”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Khoa học môi trường

Khoa
: Môi trường
Khoá học
: 2010 - 2014

Thái Nguyên, năm 2014


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

LÊ VĂN VŨ
Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN
PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XẬY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐIỀN TRUNG - HUYỆN BÁ THƯỚC
TỈNH THANH HÓA”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Khoa học môi trường
Khoa
Khoá học

: Môi trường
: 2010 - 2014

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Lê Duy
Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, năm 2014


LỜI CẢM ƠN

Hoàn thành đề tài này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám


hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Môi
Trường, các thầy cô giáo trong trường đã truyền đạt cho tôi những kiến thức
quý báu trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô, chú, các anh chị em đang
công tác tại UBND xã Điền Trung đã giúp đỡ tôi rất nhiều tronh quá trình
nghiên cứu đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Lê Duy đã tận
tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề
tài.
Trong thời gian thực tập tôi đã cố gắng hết mình, do kinh nghiệm và
kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót và khuyết điểm.
Tôi rất mong được các thầy cô và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung
để khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, tháng 4 năm 2014
Sinh viên
Lê Văn Vũ


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ANTQ
BVTV
BTNMT
BYT
CP
GD

QCVN

TCVN
TT
TTg
VH
VQG
UBNN

: An ninh Quốc phòng
: Bảo vệ Thực vật
: Bộ Tài nguyên Môi trường
: Bộ Y tế
: Chính phủ
: Giáo dục
: Nghị định
: Quy chuẩn Việt Nam
: Quyết định
: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Thông tư
: Thủ tướng
: Văn Hóa
: Vườn Quốc gia
: Ủy ban Nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu khí hậu thời tiết của xã ......................................... 27
Bảng 4.2: Cơ cấu các ngành kinh tế xã Điền Trung giai đoạn 2010-2013 ..... 30
Bảng 4.3: Diện tích và năng suốt cây trồng từ 2010 - 2013 của
xã Điền Trung ............................................................................... 31
Bảng 4.4: Hiện trang, cơ cấu sử dụng đất của xã Điền Trung đến
năm 2010....................................................................................... 33
Bảng 4.5: Tình hình nước sử dụng nguồn nước sinh hoạt của
xã Điền Trung ............................................................................... 34
Bảng 4.6: Bảng thể hiện chất lượng nước sinh hoạt xã Điền Trung .............. 35
Bảng 4.7: Bảng thể hiện tỉ lệ các hộ gia đình sử dụng thiết bị lọc nước ........ 36
Bảng 4.8: Tỉ lệ gia đình sử dụng hệ thống cống thải ..................................... 37
Bảng 4.9: Tỉ lệ hệ thống nước thải đổ vào các nguồn ................................... 38
Bảng 4.10: Tỉ lệ sử dụng các kiểu nhà vệ sinh .............................................. 39
Bảng 4.11: Chất lượng môi trường không khí .............................................. 40
Bảng 4.12: Tỉ lệ trung bình thành phần rác thải của các hộ gia đình ............. 41
Bảng 4.13: Đánh giá về nguồn tiếp nhận thông tin VSMT của người dân .... 43
Bảng 4.14: Bảng thể hiện tỉ lệ các loại bệnh thường gặp ở người dân........... 43


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Biểu đồ thể tình hình sử dụng các nguồn nước sinh hoạt của người
dân xã ............................................................................................. 34
Hình 4.2: Biểu đồ tỉ lệ chất lượng nước sinh hoạt ......................................... 35
Hình 4.3:Biểu đồ tỉ lệ các hộ gia đình sử dụng thiết bị lọc nước ................... 36
Hình 4.4: Biểu đồ tỉ lệ gia đình sử dụng hệ thống cống thải ......................... 37
Hình 4.5: Biểu đồ Tỉ lệ hệ thống nước thải đổ vào các nguồn ...................... 38


MỤC LỤC
Trang
Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................... 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................ 1
1.2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................... 2

1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2
1.3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................................... 3
1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................................ 3

1.4.1. Ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học ...................................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn .................................................................................. 4
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 5
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC................................................................................................... 5

2.1.1. Các khái niệm liên quan ....................................................................... 5
2.1.1.1. Khái niệm về môi trường ................................................................... 5
2.1.1.2. Khái niệm về xây dựng nông thôn mới .............................................. 7
2.1.1.3. Khái niệm về phát triển bền vững ...................................................... 8
2.1.2. Cơ sở pháp lý........................................................................................ 8
2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .......................................................................... 10

2.2.1. Thực trạng môi trường và công tác quản lý và thực hiện bảo vệ môi
trường tại Việt Nam ..................................................................................... 10
2.2.1.1. Tình hình chung............................................................................... 10
2.2.1.2. Thực trạng về môi trường nông thôn mới ở nước ta hiện nay .......... 11
2.2.2. Tình hình quản lý và thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới tại xã
Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa .......................................... 13
2.2.2.1. Tình hình môi trường và công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa ...................................................................................... 13
2.2.2.2. Tình hình quản lý và thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới tại
xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa ..................................... 20
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 23
3.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................ 23

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 23
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 23


3.2. ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .................................................................. 23

3.2.1. Địa điểm nghiên cứu........................................................................... 23
3.2.2. Thời gian nghiên cứu .......................................................................... 23
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 23

3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Điền Trung - huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa............................................................................................. 23
3.3.2. Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện thực hiện tiêu chi môi trường trong
xây dựng nông thôn mới tại xã Điền Trung - huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa............................................................................................. 24
3.3.2.1. Đánh giá hiện trạng trạng xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh
Thanh Hóa.................................................................................................... 24
3.3.2.2. Khó khăn tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện tiêu chí môi
trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Điền Trung - huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa............................................................................................. 24
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................. 24

3.4.1. Phương pháp đánh giá tổng hợp ......................................................... 24
3.4.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn......................................................... 24
3.4.3. Phương pháp thu thập thông tin, thống kê........................................... 24
3.4.4. Phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh và xử lý số liệu.................. 25
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 26
4.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA XÃ ĐIỀN
TRUNG, HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA.................................................... 26

4.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 26
4.1.1.1. Vị trí địa lý ...................................................................................... 26
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo ............................................................................ 26
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn ............................................................................ 26
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên ...................................................................... 28
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................... 29
4.1.2.1. Dân số và sự phân bố dân cư ........................................................... 29
4.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh tế................................................................ 30
4.1.2.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ............................................... 30
4.1.2.4. Cơ sở hạ tầng ................................................................................... 32
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của xã Điền Trung.......................................... 33
4.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ ĐIỀN TRUNG ................................................. 34

4.2.1. Hiện trang môi trường nước ............................................................... 34


4.2.1.1. Nước sinh hoạt ................................................................................ 34
4.2.1.2. Nước thải ......................................................................................... 37
4.2.1.3. Các loại nước thải khác.................................................................... 39
4.2.2. Hiện trạng môi trường không khí ........................................................ 39
4.2.3. Hiện trạng môi trường đất................................................................... 40
4.2.4. Rác Thải ............................................................................................. 40
4.2.5. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật...................................................... 41
4.2.6. Vệ sinh môi trường và sự quản lý của các cấp chính quyền trong vấn đề
vệ sinh môi trường ....................................................................................... 42
4.2.7. Nhận thức của người dân về môi trường ............................................. 42
4.2.8. Môi trường và sức khỏe người dân ..................................................... 43
4.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN XÃ ĐIỀN TRUNG .............. 44
4.3.1. tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người ............ 45
4.3.1.1. Tác động do ô nhiễm môi trường nước ............................................ 45
4.3.1.2. Tác động do ô nhiễm môi trường không khí .................................... 45
4.3.1.3. Tác động do ô nhiễm môi trường đất ............................................... 46
4.3.1.4. Tác động do ô nhiễm từ chất thải rắn ............................................... 46
4.3.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế - xã hội 46
4.3.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái ....................... 47
4.4. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC
HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐIỀN TRUNG - HUYỆN
BÁ THƯỚC .................................................................................................................... 48

4.4.1. Hiện trạng ........................................................................................... 48
4.4.2. Khó khăn, tồn tại ................................................................................ 48
4.5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC
HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ
ĐIỀN TRUNG - HUYỆN BÁ THƯỚC - TỈNH THANH HÓA ....................................... 49

Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 52
5.1. KẾT LUẬN .............................................................................................................. 52
5.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................. 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 53
I. Tài liệu tiếng Việt ..................................................................................... 54
II. Tài liệu từ Internet ................................................................................... 54


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay con người đang tiến dần đến sự phát triển bền vững để việc
phát triển kinh tế hiện đại đi đôi với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên tình trạng
ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên trái đất.
Nông thôn Việt Nam đang trong quá trình phát triển, kéo theo đó là sự
phát sinh nhiều vấn đề mà đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường. Ở nước
ta hiện nay đa số người dân vẫn còn phải quan tâm nhiều hơn về chất lượng
cuộc sống vì vậy việc bảo vệ môi trường chỉ là thứ yếu. Môi trường nông thôn
ô nhiễm chủ yếu là do lạm dụng sử và sử dụng không hợp lý các loại phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật; do chất thải từ các nhà máy; rác thải sinh hoạt;
nước thải chăn nuôi; việc sử lý chất thải của các làng nghề thủ công truyền
thống chưa triệt để; nhận thức ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn
hạn chế. Bên cạnh đó là sự quan tâm chưa đúng mức của các cấp, các ngành.
Môi trường bị ô nhiễm gây ra hậu quả xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp, ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. vì vậy bảo vệ môi trường nông thôn
là một vấn đề cấp bách hiện nay. “Nông thôn mới” là chương trình mục tiêu
quốc gia lớn. Với quy mô lớn trên toàn quốc nước ta đã và đang ra sức người
và của để xây dựng nông thôn mới, thế nhưng nhìn nhận nông thôn trong
những năm qua ngành nông nghiệp thừa nhận bước đi chậm của chương trình
mà rõ nét nhất là nguồn thu của nông dân chưa được cải thiện, hình thái nông
thôn mới chưa rõ hình hài… Nguyên nhân khiến bước đi của chương trình trở
nên chậm chạp là gì? Có nhiều nguyên nhân như: Sự quản lý lỏng lẻo của,
chưa tập trung vào những vấn đề chính trong sự phát triển của nông thôn mới,
chuyển dịch cơ cấu cây trồng chưa phù hợp với điều kiện của địa phương,…
trong đó bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại địa phương là vấn đề khá quan
trọng trong sự phát triển bền vững của địa phương.
Công tác quản lý bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại nhiều nơi chưa
được coi trọng nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ
sinh thái đang diễn ra nhiều gây bức súc cho người dân. Nhiều tình trạng vứt
rác bừa bãi ra đường song suối, những nơi vắng người … nước thải từ hoạt


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×