Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình nhiễm bệnh tiêu chảy ở lợn con từ 21 đến 60 ngày tuổi tại trại lợn Hùng Chi xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên và thử nghiệm hiệu lực của thuốc MD Nor 100 và DoxyTialin (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------------------

LÊ VĂN TRUNG
Tên đề tài:
“THEO DÕI TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN
CON TỪ 21 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN HÙNG CHI
XÃ LƯƠNG SƠN, TP THÁI NGUYÊN VÀTHỬ NGHIỆM
HIỆU LỰC CỦA THUỐC MD NOR 100 VÀ DOXY-TIALIN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y


Lớp

: K42 – Thú Y

Khoa

: Chăn nuôi - Thú y

Khoá học

: 2010-2014

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Mimh Toàn

Thái Nguyên, năm 2014


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, tôi đã nhận được sự dạy bảo ân cần của các thầy cô giáo và đã
đạt được những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, cũng như đạo đức, tư cách
của một người cán bộ khoa học kỹ thuật, giúp tôi vững bước trong cuộc sống
sau này.
Để hoàn thành bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng
của bản thân tôi luôn luôn nhận được sự hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình của thầy
giáo hướng dẫn Th.s Lê Minh Toàn đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi
hoàn thành khóa luận của mình.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu nhà
trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, các cô chú ở trại lợn Hùng Chi, cùng toàn thể thầy, cô giáo, bạn bè đã
tận tình dìu dắt, giúp đỡ tôi trong suốt bốn năm học tại trường.
Cuối cùng tôi xin kính chúc các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi
Thú y luôn mạnh khỏe, thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu
khoa học.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Thái Nguyên, ngày20 tháng 11năm 2014
Sinh viên

Lê Văn Trung
ii
LỜI NÓI ĐẦU

Thực tập tốt nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình học tập
của sinh viên trước khi ra trường, nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa
kiến thức đã học được, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học,
thực tiễn sản xuất. Qua đó giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, nắm
vững được phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất. Đồng thời tạo cho mình tác phong làm việc đúng đắn, tính sáng
tạo để sau khi ra trường về cơ sở sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp
phát triển nền nông nghiệp nước ta.
Xuất phát từ cơ sở trên, được sự nhất trí của nhà trường, Ban Chủ
nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, tôi tiến hành chuyên đề: “Theo dõi Tình hình
nhiễm bệnh tiêu chảy ở lợn con từ 21 đến 60 ngày tuổi tại trại lợn Hùng
Chi xã Lương sơn, TP Thái Nguyên và thử nghiệm hiệu lực của thuốc MD
Nor 100 và Doxy-tialin”
Qua thời gian thực tập tại trại lợn Hùng Chi, được sự giúp đỡ của Nhà
trường, Ban Chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo, và các cô chú ở trại, đặc biệt
là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn, cùng với sự cố gắng nổ lực
của bản thân, tôi đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp trong thời gian
qua và thu được một số kết quả nhất định.
Do thời gian có hạn, trình độ chuyên môn còn hạn chế, kinh nghiệm
thực tế chưa nhiều nên bản chuyên đề của tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi rất
mong được sự góp ý kiến của các thầy cô giáo để bản chuyên đề của tôi được
hoàn chỉnh hơn.


iii
MỤC LỤC

Phần 1. CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT .........................................................1
1. Điều tra cơ bản........................................................................................................1
1.1. Điều kiện cơ sở ...................................................................................................1
1.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................1
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................................3
1.1.3. Tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi ..........................................................6
1.1.4. Đánh giá chung.................................................................................................8
1.2. Nội dung, phương pháp và kết quả công tác phục vụ sản xuất .........................9
1.2.1. Nội dung phục vụ sản xuất...............................................................................9
1.2.2. Phương pháp tiến hành.....................................................................................9
1.2.3 Kết quả phục vụ sản xuất ............................................................................... 10
2. Triệu chứng.......................................................................................................... 15
1.3. Kết luận và đề nghị........................................................................................... 19
1.3.1. Kết luận.......................................................................................................... 19
1.3.2. Đề nghị........................................................................................................... 20
PHẦN 2. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ....................................... 21
2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................... 21
2.1.1 Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 21
2.1.2.Mục tiêu của đề tài ......................................................................................... 22
2.1.3 Mục đính nghiên cứu ..................................................................................... 22
2.2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 22
2.2.1. Cơ sở khoa học của đề tài. ............................................................................ 22
2.2.2. Một số hiểu biết về bệnh tiêu chảy ............................................................... 26
2.2.3. Một số hiểu biết về vi khuẩn E. Coli ............................................................ 36
2.2.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới........................................ 39
2.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu........................................... 42


iv
2.3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 42
2.3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................. 42
2.3.3. Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 42
2.3.4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 43
2.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận...................................................................... 44
2.4.1. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy theo đàn ............................................................... 44
2.4.2. Tỷ lệ lợn con mắc Hội chứng tiêu chảy theo tuổi ........................................ 46
2.4.3. Kết quả điều tra tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo tính biệt....... 48
2.4.4. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo tình trạng vệ sinh thú y .................. 49
2.4.6. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con qua các tháng theo dõi ........................... 50
2.4.5. Kết quả điều tra tỷ lể lợn con nhiễm bệnh tiêu chảy
theo tình trạng vệ sinh ............................................................................................. 49
2.4.7. Triệu chứng của bệnh tiêu chảy lợn con....................................................... 52
2.4.8. Đánh giá hiệu quả của thuốc MD NOR 100
và Doxy - Tialin trong điều trị bệnh. ...................................................................... 53
2.4.9. sơ bộ chi phí thuốc điều trị bệnh tiêu chảy cho 1kg lợn đến 60 ngày tuổi .. 56
2.5. Kết luận, tồn tại và đề nghị .............................................................................. 57
2.5.1. Kết luận.......................................................................................................... 57
2.5.2. Tồn tại ............................................................................................................ 57
2.5.3. Đề nghị........................................................................................................... 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 59


v
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Diễn biến nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa qua các tháng trong năm ............3
Bảng 1.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất......................................................... 19
Bảng 2.1. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo đàn .......................................... 45
Bảng 2.2. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy theo tuổi ........................................... 46
Bảng 2.3. Tỷ lệ lợn con mắc Hội chứng tiêu chảy theo tính biệt .......................... 48
Bảng 2.4. Tỷ lệ nhiễm bệnh tiêu chảy lợn con theo tình trạng vệ sinh ................. 49
Bảng 2.5. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy con qua các tháng ......................................... 51
Bảng 2.6. Những biểu hiện triệu chứng lâm sàng của lợn mắc bệnh .................... 53
Bảng 2.7. Kết quả điều trị bệnh lần 1 ..................................................................... 54
Bảng 2.8. Hiệu quả của thuốc MD Nor 100 và Doxy – Tialin
trong điều trị bệnh lần 2........................................................................................... 55
Bảng 2.9. sơ bộ chi phí thuốc điều trị bệnh tiêu chảy cho 1kg lợn con ................. 56


vi
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1. Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con qua các tháng ............... 51


1

Phần 1
CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT
1. Điều tra cơ bản
1.1. Điều kiện cơ sở
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1.1. Vị trí địa lý
Trại chăn nuôi lợn ngoại Hùng Chi nằm trên địa bàn xã Lương Sơn,
Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên, cách Trung tâm thành phố
17km. Ranh giới được xác định:
+ Phía Đông giáp với quốc lộ 3.
+ Phía Tây giáp với xã Tân Quang, thị xã Sông Công.
+ Phía Bắc giáp phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên.
+ Phía Nam giáp với xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên và Thượng Đình của
huyện Phú Bình.
Nhìn chung đây là một vị trí khá thuận lợi cho trại chăn nuôi phát triển do xa
đường giao thông, trường học, khu dân cư và các cong trình xã hội khác. Do đó ít
ảnh hưởng đến xung quanh về môi trường, tiếng ồn, dịch bệnh, an ninh…
1.1.1.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn
Trại chăn nuôi lợn ngoại Hùng Chi nằm trong vùng trung du miền núi
phía bắc, nên mang tính chất khí hậu của khu vực Đông Bắc đó là khí hậu
nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều và chịu ảnh hưởng của gió mùa
Đông Bắc.
Mùa xuân (từ tháng 1 đến tháng 3): Nhiệt độ trung bình là: 18- 25oC, độ
ẩm tương đối cao nên ảnh hưởng nhiều đến chăn nuôi. Lợn con hay bị mắc
các bệnh về đường tiêu hóa như: bệnh lợn con ỉa phân trắng, bệnh tiêu chảy.
Mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 6): Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, nhiệt độ
trung bình: 25- 27oC; độ ẩm trung bình là 83%, tổng lượng mưa: 1382,5 mm.


2
Mùa hè nhiệt độ cao, có thời điểm nắng nóng kéo dài (37- 38oC). Với
thời tiết này lợn hay mắc các bệnh về đường hô hấp như: bệnh viêm phổi,
bệnh suyễn và các bệnh đường tiêu hóa khác.
Mùa thu (từ tháng 7 đến tháng 9): nhiệt độ trung bình là 25-28oC, thời
tiết mát mẻ nên thuận lợi cho chăn nuôi, các bệnh đường hô hấp đường tiêu
hóa ít xảy ra.
Mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12): khô lạnh, ít mưa. Nhiệt độ trung
bình: 19oC, độ ẩm trung bình: 79,7% tổng lượng mưa 255,7mm.
Mùa này thời tiết lạnh, có ngày nhiệt độ hạ xuống thấp (dưới 100C ).
Với nhiệt độ như vậy làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự điều tiết thân
nhiệt của lợn nên lợn thường mắc một số bệnh làm ảnh hưởng đến tình
hình sản xuất chăn nuôi.
Như vậy, với điều kiện khí hậu thời tiết như trên là điều kiện thuận lợi
cho việc phát triển chăn nuôi lợn của trại. Mặt khác, sự thay đổi thời tiết vào
các mùa cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi. Cụ thể như vào mùa hè
thời tiết nắng nóng, vào mùa đông thì lạnh và khô làm cho lợn hay mắc các
bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp. Vào những thời điểm giao mùa thời tiết
thay đổi đột ngột làm cho cơ thể lợn không kịp thích nghi dễ sinh ra các bệnh
do giảm sức đề kháng. Do vậy, đòi hỏi người chăn nuôi và người làm công
tác thú y phải nắm rõ sự biến đổi nhiệt độ qua các mùa để từ đó rút ra được
những kiến thức kỹ thuật và có biện pháp phòng chống thích hợp.


3
Bảng 1.1. Diễn biến nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa qua các tháng trong năm
Yếu tố
Nhiệt độ
Độ ẩm
Lượng mưa
khí hậu

TB/tháng

TB/tháng

Bình quân

(0C)

(%)

(mm)

1- 3

18-25

80,00

124,3

4-6

25-27

84

1382,5

7-9

25-28

82,47

59,7

10 - 12

19

79,7

255,7

Tháng

1.1.1.3. Địa hình, đất đai
Trại chăn nuôi lợn ngoại Hùng Chi có địa hình tương đối bằng phẳng,
rộng rãi, với tổng diện tích 16.800 m2 , được chia thành nhiều khu vực khác
nhau. Đất xây dựng chăn nuôi là: 7.140m2, còn lại là diện tích đất trồng cây
ăn quả, trồng cây nông nghiệp, diện tích ao hồ chứa nước và nuôi cá.
Khu chăn nuôi của trại được xây dựng một cách hợp lý về tiêu chuẩn vệ
sinh thú y, xung quanh được bao bọc bởi tường cao và kín có hệ thống mương
máng cống rãnh phù hợp cho việc lưu thông chất thải, nên phòng tránh được
dịch bệnh lây lan từ khu vực trại chăn nuôi sang khu vực dân cư và ngược lại.
1.1.1.3. Điều kiện giao thông, thủy lợi
Trại chăn nuôi lợn ngoại Hùng Chi nằm cách quốc lộ 3 khoảng 4km, có
đường giao thông đến tận cơ sở nên tương đối thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho
việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
Nguồn nước phục vụ cho công tác sản xuất của cơ sở dồi dào. Nguồn
nước dùng cho chăn nuôi chủ yếu lấy từ nước giếng khoan. Nguồn nước cho
trồng trọt lấy từ thiên nhiên và nước ao. Nước phục vụ sinh hoạt là nước
giếng khoan.
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.1.2.1. Tình hình xã hội
Tình hình dân cư xung quanh trại chăn nuôi


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×