Tải bản đầy đủ

TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Phương pháp: Các em dùng hằng đẳng thức 1 và 2 trong 7 hằng đẳng thức, biến đổi biểu thức trong
căn đưa về dạng rồi áp dụng công thức:

A
A2 = A = 
− A

Bài 1.

neá
u A≥ 0
neá
u A< 0

Thực hiện các phép tính sau:

−0,8 (−0,125)2

(


(−2)6

a)

b)

3 − 2)

2

c)
2

(2

2 − 3)

 1 1
− ÷

 2 2

2

d)
Bài 2.

( 0,1−

e)

2

+

( 3 + 2 2)

f)

( 5 − 2 6)2

a)

( 3+

c)

( 5 + 2 6)2

2) −

( 1− 2)

2

2

d)

(

5 − 2) +
2

(

5 + 2)

(

2

2 + 1) −
2

(

2 − 5)

2

f)
Thực hiện các phép tính sau:
5+ 2 6 − 5 − 2 6

a)

7 − 2 10 − 7 + 2 10

b)
24 + 8 5 + 9 − 4 5

d)

e)

4− 2 3 + 4+ 2 3

c)

17 − 12 2 + 9 + 4 2

6 − 4 2 + 22 − 12 2

f)

Thực hiện các phép tính sau:

5 − 3− 29 − 12 5
a)

2

b)

( 2− 3) 2 + ( 1− 3) 2

Bài 4.

2

Thực hiện các phép tính sau:

( 3 − 2 2)

e)
Bài 3.

0,1)

(

13+ 30 2 + 9 + 4 2
b)

c)

3 − 2) 5 + 2 6


1+ 3+ 13+ 4 3 + 1− 3− 13− 4 3

5− 13+ 4 3 + 3+ 13+ 4 3
d)

e)
ĐÁP SỐ

Bài 1:
a)-0,8 = -0,8|-0,125|=-0,8.0,125=

−0,1
1

b) 8 c)
Bài 2:
a)

2− 3

−4 6
b)
Bài 3:

2 2

d)

3− 2 2

2

c)
d)
e)

.
( = (.

1
2

e)

0,1 − 0,1

f)

2 5

c) 1

d) 4

a)
b) Chú ý:
c) Chú ý:
d) Chú ý: ;
e) 4 Chú ý: ; .
f) Chú ý: ;
Bài 4: Ta thực hiện từ trong ra ngoài:
a)

b)e)

f)

2 2− 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×