Tải bản đầy đủ

THỰC HIỆN PHÉP TÍNH SAU

THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1.
a)

Thực hiện các phép tính sau:
125 − 4 45 + 3 20 − 80

2

b)

27
48 2 75


4
9 5 16

c)

e)

Bài 2.

a)

99 − 18 − 11) 11 + 3 22

3

9
49
25

+
8
2
18

d)
 5− 5  5+ 5 
+ 1÷
 1+
÷
÷
÷
1

5
1
+
5




1

f)

3− 2


1

+

3+ 2

Thực hiện các phép tính sau:
7 − 5 6− 2 7
6
5

+

2
4
7 − 2 4+ 7
1

c)

(

3+ 2 − 5

1

+

1

3 3 2

+2

b)

1
3+ 2+ 5

d)

6− 2

+

2
6+ 2

5

+

6

 6− 2 5 
1


÷
÷:
5 5− 2
 1− 3

2 3− 3+ 13+ 48

1

5 1

3 12
6

e)

6− 2

f)
ĐÁP SỐ:

Bài 1:
−5 5
22
a)
b)
Bài 2:

a)

32 7 − 20
9

c)

b)

17 6
6

7 3
6

c)d)
30
6

5 2
12

d)

e)

−3

2 3

−4

f)

e)

3
2

f) 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×