Tải bản đầy đủ

SO SÁNH HAI số TRONG căn bậc 3

SO SÁNH HAI SỐ

A B� 3 A  3 B

Phương pháp:
Bài 1.

So sánh:

3
3
a) A  2 3 và B  23
ĐS: a) A  B b) A  B

Bài 2.

3
b) A  33 và B  3 133
c) A  B

3

3
c) A  5 6 và B  6 5

So sánh:

3
3
a) A  20  14 2  20  14 2 và B  2 5

ĐS: a) A  B . Chú ý: 20 �14 2   2 � 2 .
3

DẠNG 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
3

Phương pháp:
Bài 1.
a)
d)

A  B � A  B3

Giải các phương trình sau:
3

2x  1  3

b)

3 3

x  9x2  x  3
x

e)

3

3


2  3x  2

c)

x  1  1 x

5 x  x  5

10
3

ĐS: a) x  13 b)
c) x  0; x  1; x  2 d) x  1
Bài 2.
Giải các phương trình sau:

e) x  5; x  4; x  6

3
3
3
a) x  2  x  1  3
b) 13 x  22  x  5
c)
ĐS: Sử dụng phương pháp đặt 2 ẩn phụ, đưa về hệ phương trình.

a) x  3 b) x  14; x  5

3

c) x  7

3

x 1 x 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×