Tải bản đầy đủ

LIÊN hệ GIỮA PHÉP KHAI PHƯƠNG và PHÉP NHÂN

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP KHAI PHƯƠNG VÀ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Phương pháp:
A.B =

A. B (A ≥ 0, B ≥ 0)

 Khai phương một tích:
A. B =

A.B ( A ≥ 0, B ≥ 0)

Nhân các căn bậc hai:
A
=
B

 Khai phương một thương:

A
B
A

B

Chia hai căn bậc hai:

( A ≥ 0, B > 0)

=

A
( A ≥ 0, B > 0)
BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×