Tải bản đầy đủ

CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC căn bậc 3

CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC

3

3

1 1 1
+ + =1
x y z

3

ax = by = cz

Bài 1.

Chứng minh rằng, nếu:
3
ax2 + by2 + cz2 = 3 a + 3 b + 3 c

thì
Bài 2.

.
Chứng minh đẳng thức:

x + y + z − 33 xyz =

1
2

2
2
2
( 3 x + 3 y + 3 z) ( 3 x − 3 y) + ( 3 y − 3 z) + ( 3 z − 3 x) 

ĐÁP SỐ:
Bài 1:

a=

ax3 = by3 = cz3 = t

Đặt

t
x3

,b =

t
y3

,c =Bài 2: Khai triển và rút gọn ta được vế tráit
z3
. Chứng tỏ

VT = VP = 3 tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×