Tải bản đầy đủ

BÀI tập rút gọn BIỂU THỨC

RÚT GỌN BIỂU THỨC
Phương pháp: Đơn giản biểu thức rồi thay số.
Bài 1.

Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
x − 11

A=

x− 2 − 3

a)

C=
c)
E=

+

2(1+ a) 2(1− a) 1− a3


,

D=

a4 − 12a2 + 27 a = 3 − 2
,

1
h+ 2 h− 1

+

h− 2 h− 1
,

h= 3

 3
  3

F =
+ 1− a ÷: 
+ 1÷

÷
 1+ a
  1− a2

,

x = 2( 3 + 1)

,

a= 2

1

d)


2x + 2 x2 − 4
x2 − 4 + x + 2

a2 + 2

1

b)

a4 − 4a2 + 3

e)
a=

,

B=

x = 23− 12 3

1

f)

3
2+ 3

−1

ĐS: a)

A = x− 2 + 3= 2 3

D=

d)

b)

2−3
B=
=
2
7
1+ a + a

2 h− 1
=2 2
h− 2

E=

e)

1
x+ 2

C=
c)
=

a2 − 1
a2 − 9

= 5− 2 6

3−1
2

f)

F = 1− a = 3 − 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×