Tải bản đầy đủ

BÀI tập GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1.

a)

Giải các phương trình sau:

9x  7

d)

2x  3

2x  3
2
x1
7x  5

ĐS: a)

x


b)

 7x  5

e)

x1

4x  20  3

1
3
7
x   ;x 
2 b) vô nghiệm c)
2
2

2

c)

4x2  9  2 2x  3

x 5 1

9x  45  4
9
3
d) x  6

e) x  9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×