Tải bản đầy đủ

BÀI tập CHỨNG MINH bất ĐẲNG THỨC

CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Bài 1.
a)
Bài 2.

a)

d)
Bài 3.
a)

So sánh các số:
7− 2

và 1

b)

8+ 5
7+ 6

c)

2005 + 2007

Cho các số không âm a, b, c. Chứng minh:

a+ b
≥ ab
2

b)

a + b + c ≥ ab + bc + ca

a + b+

a+ b < a + b

c)

1
≥ a+ b
2

a+ b
a+ b

2
2
e)

Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:
A = x − 2 + 4− x

b)

B = 6− x + x + 2c)

ĐÁP SỐ
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
a)

2006A = 2⇔ x = 3

b)

B = 4⇔ x= 2

c)

C = 2⇔ x = 1

C = x + 2− xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×