Tải bản đầy đủ

Kế hoạch hành động tái định cư cho tiểu dự án tỉnh ha tinh phụ lục (vietnamese)

Public Disclosure Authorized

SFG3445 V6
Phụ lục 1: Khảo sát giá thay thế
A. Định giá và bồi thường các tài sản bị ảnh hưởng
1.

Như yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP

4.12), Khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá thay thế cho tất cả các ảnh

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi dự án.
B. Phương pháp xác định giá trị thiệt hại và bồi thường thiệt hại
2.

Mục tiêu quan trọng của việc khảo sát giá thay thế là đảm bảo rằng đơn giá cho việc tính


toán bồi thường toàn bộ các tài sản bị ảnh hưởng là mức giá thay thế. Mục tiêu này sẽ đạt được
thông qua quá trình khảo sát chi tiết thị trường và/hoặc nhân tố như năng lực sản xuất, các yếu tố
tương đương, giá trị của các tài sản thay thế, sự bất lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng..., đồng
thời so sánh và đánh giá về các đơn giá mà uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành.
- Xác định giá đất tại thời điểm hiện tại
- Xác định giá cây cối, hoa màu tại thời điểm hiện tại
- Xác định giá vật liệu và nhân công xây dựng nhà ở, vật kiến trúc tại thời điểm hiện tại
- Xây dựng phương án giá thay thế cho đất, tài sản, cây cối, hoa màu tại thời điểm nghiên
cứu.
3.

Công tác khảo sát giá thay thế được Tư vấn tiến hành đồng thời thông qua các kênh khác

nhau như các hộ dân trong khu vực BAH và lân cận, cán bộ địa phương, các văn phòng nhà đất
tại địa phương vào đầu tháng 03 năm 2017. Việc khảo sát giá thay thế được thực hiện thông qua:

Public Disclosure Authorized

- Tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân trong khu vực BAH và khu vực lân cận để thu thập
thông tin về giá đất, công trình được đánh giá trên thực tế tại địa phương thông qua việc
sử dụng một bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc để tìm kiếm thông tin về giá các loại đất
và tài sản trên đất trong khu vực.;
- Thông qua những lần tiếp cận với chính quyền địa phương, xác định giá các loại đất, hoa
màu và các tài sản khác tại khu vực BAH, thu thập các văn bản pháp lý đã được ban hành
gồm các bộ đơn giá các loại đất và đơn giá cho các loại tài sản khác (bao gồm cả hỗ trợ)
- Tiếp cận với các văn phòng nhà đất, các trang web nhà đất tại địa phương để tìm hiểu
thông tin.


4.

Trong quá trình thực hiện dự án, một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo

sát chi phí thay thế cho đất đai, tài sản và hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ xây
dựng một đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh quyết định các tỷ lệ bồi
thường phù hợp với giá thị trường.
C. Kết quả khảo sát giá thay thế
Đơn giá bồi thường đất:
- Đối với đất nông nghiệp: Hầu như không có hoạt động chuyển nhượng, mua bán đất
nông nghiệp, và các loại đất khác trong những năm vừa qua. Các chuyển nhượng đất


nông nghiệp chỉ có những chuyển nhượng trong nội bộ gia đình con cháu, anh em, không
(hoặc chưa) qua chứng thực của UBND xã/thị trấn vì thế cũng không thể xác định được
giá cả là bao nhiêu trong sự chuyển nhượng này.
Cán bộ lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất các huyện/thành phố cũng cho biết đối với
đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp ở khu vực dự án không có sự chuyển nhượng nên
khó xác định được giá thay thế. Tuy nhiên, theo kết quả tham vấn với người dân và chính
quyền địa phương trong khu vực dự án thì đơn giá bồi thường đất nông nghiệp, đất lâm
nghiệp hiện nay là rất thấp. Giá đất nông nghiệp chỉ giao động từ 20.000 – 25.000
đồng/m2 tùy thuộc vào từng vị trí của thửa đất;.
Đơn giá cho cây trồng, vật nuôi
- Đối với cây trồng vật nuôi, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ–
UBND ngày 20/01/2015 về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà
nước thu hồi đất. Trong đó có áp giá cụ thể và chi tiết cho từng loại cây trồng trên đất.
Đơn giá này được ban hành dựa trên kết quả khảo sát giá thị trường của Sở xây dựng tỉnh
Hà Tĩnh.
- Kết quả khảo sát thị trường của đơn vị tư vấn cho thấy đơn giá mua bán ngoài thị trường
về cây cối, hoa màu tại Hà Tĩnh khá ổn định trong khoảng thời gian 2 năm qua, đặc biệt
là giá các loại rau và hoa màu. Đối với các loại cây ăn quả và cây lấy gỗ cũng không có
biến động lớn. Trong quá trình áp giá bồi thường cho từng loại cây cối, hoa màu bị ảnh
hưởng bởi dự án, đơn vị tư vấn đã đề xuất áp giá cao hơn so với Quyết định số
03/2017/QĐ– UBND ngày 20/01/20157 để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ theo
đúng giá thay thế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bồi thường thực tế sẽ phải có một
cơ quan định giá độc lập tiến hành các cuộc khảo sát xác định theo giá thay thế tại thời
điểm bồi thường.


D. Kết luận và khuyến nghị
5.
Về việc lập đơn giá bồi thường cho các hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của
tỉnh Ha Tĩnh đã được tiến hành theo từng năm và có những điều chỉnh khi thị trường có biến
động.
6.
Trong khu vực ảnh hưởng của dự án, các công trình ảnh hưởng chủ yếu đến các khu vực
đất UBND xã/phường quản lý, đất nông nghiệp và một phần đất ở. Tại những khu vực này hầu
như chưa có thị trường nhà đất và ít có các giao dịch mua bán liên quan đến việc chuyển nhượng
đất và tài sản trên đất;
7.
Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch Tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát
giá thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm
bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế. Tuy nhiên trong quá
trình thực hiện dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi phí
thay thế cho đất đai bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để
làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị
trường.


Khuyến nghị áp dụng đơn giá cho dự toán chi phí bồi thường TĐC:

8.

Đơn giá đề xuất bồi thường đất:

Đối với các loại đất nông nghiệp: Dựa trên năng suất sản xuất, tư vấn khuyến nghị sử dụng
mức bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đó là Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND
ngày 27/12/2014 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất
năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
9.
Đơn giá cho cây trồng, vật nuôi: Sử dụng mức bồi thường bằng đơn giá thay thế do
UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại thời điểm bồi thường.
10.
Trong khi tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, các giá bồi thường sẽ được cập nhật để
phản ánh giá thị trường và các chi phí thay thế của việc bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng.
Các đơn giá này sẽ được xác định bởi một đơn vị thẩm định giá độc lập ngay trước thời điểm áp
giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ản hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư.
11.
Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự
án được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu là 651.185.600 VNĐ, (tương ứng
28.312 USD) với tỷ giá quy đổi: 23.000 VNĐ = 1 USD)


Bảng 1: Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch Tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án
được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu
TT

Hạng mục

Đơn
vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền: tỷ giá quy đổi: 1 USD =
22.700 VNĐ
VNĐ

I

Khắc phục. sửa chữa khẩn cấp tràn.
cổng qua song 19/5 trên tuyến đê
Phúc Long Nhượng.

1

Bồi thường đất công ích

2

Bồi thường về cây cối hoa màu

186.478.100
8.108
m2

5.089

32.900

167.428.100

7.279

19.050.000

828

- Cây lấy gỗ

Cây

127

150.000

19.050.000

- Cây tre

Cây

160

17.000

2.720.000

118

121.880.000

5.299

71.400.000

3.104

36.480.000

1.586

II

Khôi phục và nâng cấp cổng khe Trìa
huyện Nghi Xuân

1

Bồi thường đất công ích

2

Bồi thường về cây cối hoa màu

3

USD

m2

3.000

23.800

828

- Cây ăn quả: Chuối

Cây

456

80.000

36.480.000

1.586

- Cây tre

Cây

4.500

17.000

76.500.000

3.326

Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương

Hộ

6

14.000.000

609

- Hộ nghèo

Hộ

1

2.000.000

2.000.000

87

- Hộ gia đình chính sách. già neo đơn

Hộ

4

3.000.000

12.000.000

522

159.210.000

6.922

III

Khắc phục và sửa chữa cầu tràn Tân
Dừa và Mỹ Thuận

1

Bồi thường về đất nông nghiệp

m2

750

23.000

17.250.000

750

3

Bồi thường đất công ích

m2

1.100

16.100

17.710.000

770

4

Bồi thường về cây cối hoa màu

6.000.000

261

- Lúa

m2

750

6.000

4.500.000

196

- Ngô

m2

600

5.000

3.000.000

130

m2

500

6.000

3.000.000

130

6

- Lạc
Hỗ trợ đào tạo nghề. chuyển đổi việc
làm

m2

750

69.000

51.750.000

2.250

7

Hỗ trợ ổn định đời sống

m2

750

10.000

7.500.000

326

8

Hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương

Hộ

15.000.000

652

6


TT

Hạng mục

Đơn
vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền: tỷ giá quy đổi: 1 USD =
22.700 VNĐ
VNĐ

9
IV

USD

- Hộ nghèo

Hộ

3

2.000.000

6.000.000

261

- Hộ gia đình chính sách. già neo đơn

Hộ

3

3.000.000

9.000.000

391

Thưởng tiến độ
Ước tính chi phí thực hiện chương
trình phục hồi thu nhập

Hộ

22

2.000.000

44.000.000

1.913

104.400.000

4.539

V

Tổng: I+II+III+IV

571.968.100

24.868

VI

Giám sát độc lập = 1% V

5.719.681

249

Chi phí khảo sát giá thay thế = 0.5% V

2.859.841

124

VII

Chi phí quản lý = 2% V

11.439.362

497

VIII

Tổng cộng: V+VI+VII

591.986.984

25.739

Dự phòng chi phí (10% tổng)

59.198.698

2.574

Tổng cộng

651.185.600

28.312

IX


Phụ lục 2: Tờ rơi thông tin dự án
Giới thiệu:
Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại
một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Ha Tĩnh
được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Hà Tĩnh, tại
tất cả các khu vực bị tác động bởi thiên tai, trong
đó tập trung ưu tiên khắc phục các công trình thiết
yếu để đảm bảo đời sống, khôi phục sản xuất và
đảm bảo giao thông thông suốt
Mục tiêu của dự án
- Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công
trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy lợi,
đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, cấp
nước sinh hoạt...) nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ
an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các
rủi ro do thiên tai gây ra.
- Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ
tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân
dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, tạo
điều kiện thuận lợi cho vận chuyển lực lượng cứu
hộ, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác cứu
hộ, cứu nạn cấp bách cho nhân dân địa phương
vùng ngập lũ, hạn hán khi có thiên tai, lụt bão xảy
ra trong vùng.
- Hỗ trợ tăng cường năng lực của chủ đầu tư
trong việc thực hiện dự án
Các hợp phần của dự án
Dự án Khắc phục khần cấp hậu quả thiên tai tại
một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Ha Tĩnh
gồm có 3 Hợp phần như sau:
Hợp phần 1: Xây dựng, tái thiết các công trình bị
hư hỏng và phòng ngừa thiên tai trong tương lai
a. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hợp phần này sẽ tài trợ cho công tác phục hồi, tái
thiết 7,0 km đê sông, sửa chữa, nâng cấp 01 tràn và
02 cống cùng 1,57km đê bao thông qua 04 công
trình bao gồm: (1) Khắc phục, sửa chữa cống, tràn
trên sông 19/5 và tuyến đê bao dài 1,57km; (2)
Khắc phục, sửa chữa tuyến đê Hữu nghèn huyện
Thạch Hà, L= 3,86km; (3) Khắc phục, sửa chữa,
nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, L=3,0km; (4) Khôi
phục và nâng cấp Cống Khe Trìa, huyện Nghi
Xuân;
b. Lĩnh vực giao thông
12.
Hợp phần này bao gồm 05 hạng mục công

e)Việc bồi thường tài sản và di dời các hộ bị
ảnh hưởng phải được hoàn thành trước khi bắt
đầu bất kỳ hoạt động xây dựng nào.
f) Một số hỗ trợ cụ thể sẽ được cung cấp cho hộ
dân tộc thiểu số, hộ do nữ làm chủ hộ, hộ có
người khuyết tật và các hộ dễ bị tổn thương
khác.
Kiểm đếm chi tiết (DMS)
Việc Kiểm đếm chi tiết sẽ được thực hiện với
sự hiện diện của các hộ bị ảnh hưởng. Các hộ bị
ảnh hưởng được thông báo trước khi tiến hành
đo đạc.
Thời gian thực hiện dự án
Dự án được chia thành hai (02) giai đoạn thực
hiện:
- Các Dự án thành phần thực hiện trong 18
tháng đầu (dự kiến bắt đầu từ Q3/2017): bao
gồm bao gồm 03 công trình: (1) Khắc phục, sửa
chữa khẩn cấp tràn, cống qua sông 19/5 trên
tuyến đê Phúc-Long-Nhượng, Huyện Cẩm
Xuyên, (2) Khôi phục và nâng cấp Cống Khe
Trìa, huyện Nghi Xuân; (3) Khôi phục, nâng
cấp cầu tràn Tân Dừa, cầu tràn Mỹ Thuận 1;
- Các Dự án thành phần còn lại (dự kiến bắt
đầu từ Quý II/2018): bao gồm 6 công trình (1)
Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp đê Hữu Nghèn,
huyện Thạch Hà; (2) Khắc phục, sửa chữa,
nâng cấp tuyến đê Đồng Môn đoạn từ cầu Sông
Cụt đến cầu Phủ, Thành phố Hà Tĩnh; (3) Khôi
phục đường giao thông Sơn Ninh - Sơn Tiến,
huyện Hương Sơn; (4) Khắc phục, sửa chữa
đường vào trung tâm các xã Sơn Lộc, Mỹ Lộc
huyện Can Lộc; xã Thạch Đài huyện Thạch Hà;
(5) Khôi phục cầu và đường 2 đầu cầu Hồng
Phúc+Trốc Vạc; (5) Khôi phục đường tỉnh lộ
552 đoạn từ cầu Chợ Bộng đến đường mòn Hồ
Chí Minh;
Khi nào sẽ tiến hành các đợt tham vấn tiếp
theo?
Tham vấn với các hộ sẽ tiếp tục trong giai đoạn
thiết kế chi tiết và trước khi Kiểm đếm chi tiết.
Hộ bị ảnh hưởng sẽ nhận được giấy mời tham


trình dự kiến sẽ tài trợ cho việc sửa chữa, khôi
phục, nâng cấp các tuyến đường giao thông với
tổng chiều dài L=22,52km, tu sửa làm mới các
công trình Cầu, tràn: (i) Cải tạo nâng cấp tuyến
đường giao thông Sơn Ninh-Sơn Tiến, huyện
Hương Sơn với chiều dài 4,78km (từ K0+00 đến
K4+780 và tu sửa các công trình trên tuyến; (ii)
Khắc phục, sửa chữa tuyến đường chính vào trung
tâm các xã Sơn Lộc, Mỹ Lộc huyện Can Lộc; xã
Thạch Đài huyện Thạch Hà với tổng chiều dài
12,04 km và các công trình trên tuyến; (iii) Khôi
phục cầu và đường hai đầu cầu Hồng Phúc+ Trốc
Vạc; (iv) Khôi phục, sửa chữa nâng cấp nền và mặt
đường tuyến đường tỉnh lộ 552 đoạn từ cầu Chợ
Bộng đến đường mòn Hồ Chí Minh: có chiều dài
5,7km và các công trình trên tuyến; (v) Khôi phục,
nâng cấp cầu tràn Tân Dừa, Cầu Tràn Mỹ Thuận

Hợp phần 2: Tăng cường năng lực

Hợp phần 3: Quản lý Dự án
Phạm vi tác động
Khảo sát đang được tiến hành để xác định chính
xác số lượng hộ bị ảnh hưởng.
Các hộ bị ảnh hưởng là ai?
Các hộ bị ảnh hưởng là những hộ đang sống
trong khu vực bị ảnh hưởng tại thời điểm dự án
được công bố. Ngày khóa sổ đối với người đủ
điều kiện là ngày ra thông báo thu hồi đất.
Người lấn chiếm khu vực sau Ngày khóa sổ đó
sẽ không được nhận bất kỳ khoản bồi thường
hoặc hỗ trợ nào.
Các chính sách và nguyên tắc tái định cư của dự
án cho các hộ bị ảnh hưởng là gì?
Các nguyên tắc tái định cư cơ bản của dự án là:
a) Tất cả các hộ bị ảnh hưởng có quyền nhận
bồi thường đối với tài sản bị mất, thu nhập và
công việc kinh doanh bị ảnh hưởng theo giá
thay thế và được hưởng các biện pháp phục hồi
đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức
sống, thu nhập và năng lực sản xuất mà họ đã
đạt được khi có dự án.
b) Việc thiếu quyền sở hữu hợp pháp đối với tài
sản của một số người bị ảnh hưởng không nên
coi được coi là lý do ngăn trở đền bù.
c) Bồi thường đối với tài sản bị ảnh hưởng sẽ
được thanh toán theo giá thị trường.
d) Chuẩn bị các kế hoạch tái định cư và việc
thực hiện sẽ được tiến hành với sự tham gia và
tham vấn ý kiến của người dân bị ảnh hưởng.

gia các cuộc họp cộng đồng.
Nếu có những bất đồng hoặc các vấn đề phát
sinh trong quá trình thực hiện dự án như bồi
thường hay tranh chấp liên quan tới dự án, tôi
có quyền khiếu nại không?
Bất kỳ hộ bị ảnh hưởng nào cũng có thể nộp
đơn khiếu nại. Dự án có một quy trình giải
quyết khiếu nại và các hộ BAH có thể trình bày
khiếu nại đến các cán bộ chính quyền địa
phương liên quan và Ban bồi thường và giải
phóng mặt bằng, bằng lời nói hoặc bằng văn
bản.
Đơn khiếu nại đầu tiên có thể nộp ở cấp xã và
có thể được đưa lên đến cấp cao nhất nếu các
hộ không hài lòng với các quyết định của xã
hoặc huyện. Hộ bị ảnh hưởng sẽ được miễn các
loại thuế, lệ phí hành chính và pháp lý liên quan
đến việc nộp đơn và giải quyết các tranh chấp.
Bất cứ ai có câu hỏi hay thắc mắc về dự án, có
thể liên hệ với các cán bộ phụ trách thuộc :

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN TỈNH HÀ TĨNH


Phụ lục 3: Một số biên bản họp tham vấn cộng đồng tại địa phương
Xã Hương Trạch
Xã Kỳ SơnThị Trấn Thiên Cầm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×