Tải bản đầy đủ

Tổng hợp câu hỏi đúng sai, giải thích môn luật thương mại

MÔN HỌC: LUẬT THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH
1.

Hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại chỉ được

điều chỉnh bởi Luật thương mại.
Sai. Ngoài LTM thì BLDS cũng điều chỉnh. Một số vấn đề như hiệu
lực của hợp đồng, biện pháp bảo đảm... Không được LTM điều
chỉnh nên những vấn đề này sẽ do BLDS điều chỉnh.
2. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại vô hiệu khi vi
phạm các quy định của BLDS về điều kiện có hiệu lực của hợp
đồng.
Đúng. Vì LTM không điều chỉnh vấn đề này nên cần dựa trên cơ sở
pháp lý là BLDS. CSPL: Điều 122 BLDS.
3. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại có hiệu lực
pháp luật khi bên cuối cùng ký vào văn bản hợp đồng.
Sai. Một số trường hợp thời điểm giao kết hợp đồng không trùng với
thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. CSPL: Điều 405 BLDS.
4. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
là người thực hiện việc ký kết hợp đồng.

Sai. Bởi lẽ chủ thể kí kết hợp đồng có thể người đại diện cho một
thương nhân khác kí kết hợp đồng chứ không nhất thiết là người
thực hiện hợp đồng.


5. Quyền sở hữu đối với hàng hóa trong quan hệ mua bán
trong thương mại luôn được chuyển giao cùng một thời điểm
với rủi ro đối với hàng hóa đó.
Sai. Xem thêm tại Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60 và Điều 61
Luật thương mại 2005
6. Hợp đồng đại diện cho thương nhân là một dạng đặc biệt
của hợp đồng ủy quyền.
Đúng. Quan hệ đại diện theo ủy quyền phát sinh trên cơ sở hợp
đồng ủy quyền cũng tương tự như quan hệ đại diện cho thương
nhân phát sinh trên cơ sở hợp đồng đại diện cho thương nhân.
CSPL: Điều 141 LTM 2005.
7. Bên đại diện có thể làm đại diện cho nhiều thương nhân.
Đúng. Vì luật không cấm các bên đại diện đại diện cho nhiều
thương nhân trừ một số trường hợp như: trong hợp đồng có quy
định sự hạn chế trong phạm vi đại diện...
8. Cả 2 bên chủ thể của quan hệ đại diện cho thương nhân đều
phải có tư cách pháp nhân.
Sai. Bởi lẽ cả 2 bên chủ thể của quan hệ đại diện cho thương nhân
chỉ bắt buộc có tư cách thương nhân (có tư cách thương nhận chưa
chắc đã có tư cách pháp nhân). CSPL: Điều 141 LTM.
9. Các bên tham gia hợp đồng môi giới thương mại phải là
thương nhân và kí hợp đồng môi giới thương mại nhằm mục
đích kinh doanh.


Sai. Bởi lẽ, pháp luật không bắt buộc các bên tham gia hợp đồng
môi giới thương mại bắt buộc phải là thương nhân.
10. A và B có tư cách thương nhân, vì vậy, hợp đồng đại diện
ký giữa A và B là hợp đồng đại diện cho thương nhân theo quy
định của Luật thương mại.
Sai. Vì nếu trường hợp hợp đồng đại diện giữa A và B không nhằm
mục đích thương mại thì hợp đồng đại diện này không phải là hợp
đồng đại diện cho thương nhân chịu sự điều chỉnh của Luật thương
mại.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×