Tải bản đầy đủ

EBOOK 10 NGUYÊN tắc TRONG tự học TOEIC QM

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c0

fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up


s/

Ta

iL

ie

uO
n

Th

iD

ai

Ho

Người soạn: Quân Minh.

w.

ww ÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ CHINH PHỤC TOEIC
10 NGUY

1

EBOOK “TRÁNH ĐI VÀO LỐI MÒN TOEIC”

24/02/2018

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
EBOOK – NHỮNG NGUYÊN TẮC SAI LẦM CẦN LOẠI BỎ - QUÂN MINH .

Th


iD

ai

Ho

c0

OK, đi vào vấn đề chính nào, ở trong nội dung mình sẽ đƣa ra cách thức vƣợt
qua nổi sợ “TÂM LÝ” trong việc học TOEIC, hầu nhƣ tất cả mọi ngƣời đều tập
trung giáo trình, tài liệu, …. Nhƣng phần quan trọng nhất đó là Tâm lý, cái mà
quyết định số điểm TOEIC của bạn. Tâm lý sẽ có liên quan đến tƣ duy, hành
động và dẫn đến kết quả. Nhƣng không sao những yếu tố này có thể khắc phục
đƣợc, nhƣng để thực hiện đƣợc chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn và xem xét
lại bản thân.

1

Boring. Thật tồi tệ nếu chúng ta học hoài chẳng lên, mình trãi qua khá nhiều
cảm xúc tận cùng cũng nhƣ các bạn đang đọc trong cuốn sổ này mình với viết.
Một thực tế đáng buồn, phần lớn chúng ta đều có bắt đầu khác nhau nhƣng
chúng ta hầu nhƣ gặp hoàn cảnh giống nhau.

uO
n

Quy tắc 01: Không biết mình ở đâu?

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

- Để mình lý giải rõ hơn, không biết mình ở đâu nghĩa là bản thân chúng ta
không biết chúng ta ở trình độ nào. Mình thƣờng gặp nhiều bạn cứ học lúc đầu
rất hăng sai nhƣng tầm 1, 2 tháng rồi test bài thử thì thấy điểm vẫn giao động
chẳng bao nhiêu cả. Việc này phần lớn đa số các bài TEST TOEIC thử thì nó
không thể đánh giá chính xác sự tiến bộ bản thân đƣợc có bài Test điểm sẽ cao,
có bài TEST điểm sẽ thấp chúng ta cứ thử test vài lần thấy hoang mang cả lên
chẳng biết chúng ta ở vị trí nhƣ thế nào và hầu nhƣ mọi ngƣời đều có tiêu cực
khi test điểm thấp dẫn tới bỏ cuộc giữa chừng. Lý do ở đây là không ghi nhận
đƣợc thành tích bản thân và không đánh giá thực lực bản thân nên gây mất niềm
tin bản thân => Cách khắc phục đăng ký thi thật.

.c

Quy tắc 02: Làm 1 lần chắc chắn sẽ thành công?

fa

ce

bo

ok

Nhƣng 95% hầu nhƣ trái ngƣợc với quy tắc mình đƣa ra ở trên, vì hầu nhƣ
những ngƣời đạt TOEIC mình thấy đều họ đã thi và thi rất nhiều lần và hầu nhƣ
làm 01 lần sẽ thành công trừ khi học chuyên anh, hoặc có nền tảng từ bé, tỷ lệ
đó hầu nhƣ chỉ chiếm số rất ít chỉ 5%.

ww

w.

Một điều quan trọng chúng ta có xu thế: Giờ em đặt mục tiêu 800+, chừng nào
em đạt 800+ em sẽ thi cho đỡ tốn và một năm sau mình nhìn lại bạn ấy cũng
dừng lại ở vị trí y cũ 600 – 700. Đây một trong những tính sợ sệt “Sợ tốn tiền,
sợ phải đối diện sự thật”, hầu nhƣ chúng ta không chấp nhận đƣợc kết quả tồi tệ
nhƣ điểm xấu, nhƣng đây chính cái phản chiếu thực lực bản thân khiến bản thân
chúng ta cảm thấy xấu hỗ => khi chúng ta xấu hỗ sẽ biết đƣợc bản thân còn yếu
kém và hành động quyết liệt hơn (đó gọi là động lực).

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
EBOOK – NHỮNG NGUYÊN TẮC SAI LẦM CẦN LOẠI BỎ - QUÂN MINH .

Quy tắc 03: Liệu có tiền sẽ mang lại hạnh phúc?

ai

Ho

c0

Chúng ta thƣờng có cảm xúc tiền không quan trọng lắm “bên ngoài”, nhƣng thật
sự chúng ta không vƣợt qua nỗi cung bậc này. Chúng ta thƣờng bỏ ra vài trăm
ngàn để tham gia buổi party, mua sắm, ….. nhƣng chúng ta không thể dám nhịn
ăn, nhịn uống để đi đăng ký một kì thi thật (880k + chụp hình, đi lại mất cũng
01 triệu/ 1 lần).

1

Đó 1 yếu tố tất nhiên nhƣng ở đây chúng ta đang ở khía cạnh TOEIC nó mang
lại trãi nghiệm cực trái ngƣợc.

Th

iD

Đây tồn tại của tính thiếu QUYẾT ĐỊNH và Không đƣa ra quyết định lớn. Cuối
cùng khiến ta nhu nhƣợc không dám làm điều gì lớn hơn.

Ta

iL

ie

uO
n

Càng đƣa bản thân vào những cái không ai chịu đƣợc sẽ “TRƢỞNG THÀNH
HƠN RẤT NHIỀU”. Bạn hãy an tâm đi, nếu bạn chịu bỏ tiền đi đăng ký thi sẽ
mang tâm lý có trách nhiệm hơn bản thân và đây mấu chốt thay đổi việc học và
thái độ học của bản thân.

s/

Quy tắc 04: Hãy ghi nhận thành quả bản thân?

ok

.c

om

/g

ro

up

- Chúng ta thƣờng sợ cho mọi ngƣời biết kết quả xấu của mình và dƣờng nhƣ
chính bản thân chúng ta cũng sợ nó. Chúng ta cứ đánh mất niềm tin vào chúng
ta nó sẽ kéo theo cảm giác suy sụp tinh thần, cái cảm giác rất kinh khủng. Điểm
của mình mà không nhận nó thì ai có thể tin mình đƣợc, nên thay vì than trách
chúng ta đi vào xem lại bản thân còn sai (phƣơng pháp hay tài liệu) để khắc
phục, thiếu xót chỗ nào mỗi khó khăn đều là cơ hội may mắn để có kinh nghiệm
quý báo nếu chúng ta biết khai khát nó.

fa

ce

bo

- Mình có tƣ duy rất lạ, nếu cảm giác bài thi TOEIC làm chƣa đƣợc tốt khi đi
lấy điểm mình bắt đầu tinh thần bữa đó đăng ký thi lại luôn (không cần coi điểm
thi trƣớc để quyết định) đó cách mà chúng ta duy trì đƣợc tinh thần. Kết quả
mỗi lần thi mình tăng tầm 40 – 50 điểm.

ww

w.

Quy tắc 05: Bỏ đi cái tôi của bản thân và tiếp nhận cái mới?
- Một sự thật tế nhị chúng ta thƣờng quá đẩy bản thân lên rất cao, coi bản nhân
mình là nhất và ít nghe lời khuyên, sự giúp đỡ của ngƣời đi trƣớc, hậu quả trả
giá rất đắt cứ thất bại toàn tập.
- Để thay đổi chúng ta phải biết trân trọng những gì chúng ta có, mở lòng hơn
để tiếp thu cái mới, không biết thì hỏi những ngƣời đi trƣớc xem có kinh

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
EBOOK – NHỮNG NGUYÊN TẮC SAI LẦM CẦN LOẠI BỎ - QUÂN MINH .

nghiệm là gì để tiếp thu. Mình nghĩ nếu bạn chân thành hỏi thì ngƣời khác sẽ
giúp thôi. Những ngƣời đi trƣớc có thể giúp bạn định hƣớng và giúp bạn khắc
phục cái sai của bạn.

Ho

c0

- Chúng ta thƣờng đánh giá bản thân quá thấp ở đây mình đề cập đến sức chịu
nhiệt của bản thân.

1

Quy tắc 06: Làm những điều dƣờng nhƣ không tƣởng và chƣa hết mình?

Th

iD

ai

- Chúng ta bị đè nặng giới hạn bản thân: Ví dụ 1 ngày chúng ta làm 20 câu part
5, học 1 tiếng từ vựng, nghe 01 giờ trong thời gian mỗi ngày chúng ta xem vậy
khá ổn rồi nhƣng khá ổn với mục tiêu (500 – 600).

ie

uO
n

- Chúng ta không nghĩ rằng phải bỏ nhiều thời gian hơn vậy: thậm chí 08h
nghe/ngày, 06 tiếng đọc/ngày. Cái chúng ta tính đến không chỉ là số vài chục
mà tính đƣợc đến số Test TOEIC chúng ta làm (mục tiêu 800 – 900).

ro

up

s/

Ta

iL

- Có thể thấy chúng ta bị giới hạn khoản này khá nhiều, 01 phần lớn do hầu nhƣ
tâm lý xem điểm các bạn khác đăng tin học từ mất gốc 2 – 3 tháng đƣợc 800 –
900, hay làm đƣợc 5 – 6 đề TOEIC rồi đi thi luôn. Nhƣng thực tế thì mất gốc tệ
nhất học 2 – 3 tháng cũng lên đƣợc 500 – 600 điểm nếu tự học là quá xuất sắc
rồi, thực tế có nền tảng khá cứng rồi nên chỉ cần ôn nắm cấu trúc để quen thi.
Nếu chúng ta không phân biệt đƣợc thì dễ rơi vào vòng xoáy ảo.

.c

om

/g

- Suy nghĩ càng khác học càng khác: Nếu mục tiêu 900+, mà chúng ta hành
động nhƣ mục tiêu 500+ cũng không ổn mình đảm bảo sẽ rất tồi tệ khi mỗi lần
nhận điểm nếu tiếp tục diễn ra theo tình trạng này.

ok

Quy tắc 07: Bạn và thế giới đầy ồn ào?

ce

bo

Trong thế giới toàn nhửng kẻ mất tập trung, bản hãy luôn đứng vững, tập trung
và luôn chính bạn.

ww

w.

fa

Bạn thấy ngƣời này có quyển TOEIC A và ngƣời nọ có quyển B. Nếu không có
bạn cũng không yên tâm phải đi mua bằng đƣợc cả quyển A, B. Xong vài tháng
lại có quyển D, E, F và bạn của bạn lại có quyển D, E, F và bạn lại chạy theo
mua quyển D, E, F bằng đƣợc.
Cũng nhƣ việc bạn thấy tài liệu TOEIC rất nhiều và tiếng anh nói chung, cứ
chia sẽ và lƣu chật full ổ cứng mà chẳng sử dụng đến. Cái hệ quả đây mình đề
cập đến là bạn không tập trung đƣợc quyển nào cả, làm giữa chừng lại vứt 1 chỗ

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
EBOOK – NHỮNG NGUYÊN TẮC SAI LẦM CẦN LOẠI BỎ - QUÂN MINH .

iD

ai

Ho

c0

Hãy chú trọng tâm trung thay vì bị quá xao lãng vào facebook: Em học ngày
đƣợc 10 tiếng, nhƣng kết quả vẫn không lên đƣợc mặc dù đã học đúng phƣơng
pháp. Khi học nếu 10 tiếng mà 08 tiếng mở facebook bên cạnh thì mình nghĩ
bạn sẽ khó mà tập trung đƣợc thay vì đó hãy tắt facebook, điện thoại và im lặng
học. Khi xong nhiệm vụ có thể thoải mái, đây cũng yếu tố mọi ngƣời phớt lờ
nhƣng tai hại vô cùng “Nếu bạn đang tồn tại suy nghĩ nhƣ vậy hãy thử tập làm
nhƣ mình, mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với bạn”

1

cuối cùng nhìn lại vừa tốn tiền, thời gian và không đạt đƣợc thành tựu gì cả.
Hãy luôn ghi nhớ rằng: “ Less is more” cái mà mình vẫn đang áp dụng.

Th

Quy tắc 08: Tài liệu chỉ là công cụ?

Ta

iL

ie

uO
n

Có thể nói sách, tài liệu là công cụ giúp cho chúng ta học. Hãy khai khát tuyệt
để nó, trƣớc đây mình có cảm giác sợ làm mất giá trị sách “1 cuốn sách 300 –
400k” không dám viết 1 chữ vào nó sợ nó mất giá trị. Đây yếu tố hoàn toàn tai
hại nó chỉ công cụ của mình không phải nô lệ. Hãy ghi chú, take note vào nó
thật nhiều bạn sẽ khai khác toàn bộ cái giá trị bên trong nó.

up

s/

Khi bạn vƣợt qua đƣợc ngƣỡng này, thì sẽ cảm thấy việc học và sử dụng tài liệu
hiệu quả hơn.

ro

Quy tắc 09: Luôn nâng ngƣỡng giới hạn bản thân?

ce

bo

ok

.c

om

/g

Ở đây chúng ta cần chai mặt, sao mình lại nói việc chai mặt và nó phần xấu hỗ.
Chúng ta hãy làm những đề khó để thấy bản thân tuộc điểm => Cái khó sẽ thấy
bản thân nhỏ bé, dù bạn làm có thấp điểm đi nữa thì 90% bạn cũng hơn tất cả
những ngƣời còn lại vì sao vì dám đƣơng đầu với khó khăn, dù cái đó khó bạn
làm thấp bạn vẫn tự hào dám làm cái không ai làm, chịu đƣợc áp lực thì bạn sẽ
dễ dàng vƣợt qua ngƣỡng của bản thân. Thay vì cứ chọn cái dễ làm để thấy
mình lúc nào cũng trên cao.

fa

Quy tắc 10: Đập đi và xây lại?

ww

w.

- Một ngày bạn nhận đƣợc kết quả xấu cũng đừng thất vọng vì đó cái phản chiếu
bản thân bạn hãy xem nó món quà giúp bạn biết còn yếu kém, ngƣời tốt với bạn
thƣờng nói bạn điểm sai và nó cũng thực tế là vậy.
- Hãy lên lịch lại và tiếp tục cuộc hành trình.
- Gửi những ngƣời bạn của tôi, tôi đang đứng cuối con đƣờng chờ bạn <3.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
EBOOK – NHỮNG NGUYÊN TẮC SAI LẦM CẦN LOẠI BỎ - QUÂN MINH .

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
n

Th

iD

ai

Ho

c0

Cuốn Kiên Trần Handbook nếu bạn đọc cuốn này thì tỷ lệ hiệu suất việc học
tăng 30 – 40% về tinh thần: https://drive.google.com/file/d/14nt18AhO2c4emIFwHvJfyy6xfFdeYgT/view?usp=sharing

1

Cuối cùng gửi tặng 1 Ebook lộ trình học 0 – 800+ TOEIC cho tự học:
https://drive.google.com/file/d/1pHTgs4Raik3nDXY4nO1gQxoksaidkos/view?usp=sharing

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×