Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình chủ đề Bảo vệ môi trường


Đ

G
H
N
C Ờ
H
Ư
N
Ì
R
R
T
T
I
T
Ô

Y ỆM
U

Nhóm
TH O V
1THỰC TRẠNG MÔI
TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Biện pháp phi kĩ thuật

Biện pháp kĩ thuật


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BẰNG
BIỆN PHÁP PHI KĨ THUẬT


Công cụ luật pháp
Bảo vệ môi trường

Tiêu chuẩn môi
trường

Văn bản dưới luật

Luật môi trườngCông cụ luật pháp
Bảo vệ môi trường

Điều 6 Luật môi
trường

Bảo vệ, sử dụng
hợp lý và tiết
kiệm

Tuyên truyền,
giáo dục


Công cụ kinh tế
Bảo vệ môi trường

Thuế tài
nguyên

Thuế môi
trường

Cota ô
nhiễm

Điều tiết thu nhập
về hoạt động khai
thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên
của đất nước.

Tăng nguồn thu nhà
nước, hạn chế tối đa
các tác động gây ô
nhiễm môi trường.

Kiếm soát, đảm bảo
để các chất thải vào
môi trường không
vượt quá tiêu chuẩn
cho phép.

Các mục
khác
Lệ phí môi trường
Kí quỹ
Trợ cấp tài chínhCông cụ quản lí
Bảo vệ môi trường


Công cụ quản lí
Bảo vệ môi trường

UBND Tỉnh

Các sở
khác

Sở TN
và MT

Phòng Quản lí
môi trường

Bộ Tài nguyên và
môi trường

Vụ môi
trường

Vụ TĐ

ĐTM

Các bộ khác

Cục
BVMT

Các phòng
chức năng

Vụ
KHCN
và MT

Các
vụ
khác

Phòng môi
trường

Phòng Tài nguyên
và Môi trường cấp
quận, huyện

Hệ thống tổ chức công tác quản lí Nhà nước về môi trường


Công cụ quản lí
Bảo vệ môi trường

ISO là thỏa thuận được chấp nhận bao
gồm các tiêu chuẩn về kĩ thuật hoặc các
tiêu chuẩn cụ thể khác được áp dụng
thống nhất như các quy định, hướng dẫn,
hay định nghĩa cho các đặc tính để đảm
bảo các vật liệu, sản phảm, quy trình và
dịch vụ được thiết kế phù hợp với mục
đích sử dụng của chúng.


Công cụ quản lí
Bảo vệ môi trường


Công cụ giáo dục, truyền
thông
Bảo vệ môi trường
Giúp con người có được sự hiểu biết, kĩ năng và giá trị tạo
điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền
vững về sinh thái

Cung cấp thông tin cho người có
Đào tạo chuyên gia
ờng vào quyền ra quyết định
ư
r
t
i
ô
m
c

d
o
Đưa giá
trường học


Công cụ giáo dục, truyền
thông
Bảo vệ môi trường


Bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BẰNG
BIỆN PHÁP PHI KĨ THUẬT


Sản xuất sạch hơn
Bảo vệ môi trường

Nguyên liệu

Nước

Năng lượng

Khí thải

Quá trình sản xuất

Nước thải

Sản phẩm

Chất thải
rắn

Sơ đồ tổng quát của một quá trình sản xuất công nghiệp


Sản xuất sạch hơn
Bảo vệ môi trường

Sản xuất sạch
hơn

Xử lí cuối
đường ống

Pha loãng và
phát tán

Phớt lờ ô
nhiễm


Sản xuất sạch hơn
Bảo vệ môi trường

Các giải pháp kĩ thuật để sản xuất sạch
hơn


Quản lí nội vi tốt
Thay thế nguyên vật liệu
Tối ưu hóa quá trình sản xuất
Bổ sung thiết bị
Thu hồi và tái sử dụng tại chỗ
Sản xuất sản phẩm phụ có ích
Thiết kế sản phẩm mới
Thay đổi công nghệ


Sinh thái công
nghiệp
Bảo vệ môi trường

Hệ thống sản xuất công nghiệp mang tính chất
tuần hoàn dẫn đến việc tất cả các đầu ra của
quá trình sản xuất này trở thành các đầu vào
của quá trình sản xuất khác để giảm tối đa
lượng chất thải.
Mối quan hệ giữa SXSH và STCN
Các lợi ích của SXCN
Các mặt hạn chế của SXCN


Sinh thái công
nghiệp
Bảo vệ môi trường

Sơ đồ rút gọn của khu công nghiệp sinh thái Kalundborg


Sinh thái công
nghiệp
Bảo vệ môi trường

Mối quan hệ giữa SXSH và STCN
Các lợi ích của SXCN

Các mặt hạn chế của SXCN


Các biện pháp xử lí ô nhiễm môi
trường
Bảo vệ môi trường

Xử lí khí thải

Xử lí nước
cấp và nước
thải


Các biện pháp xử lí ô nhiễm môi
trường
Bảo vệ môi trường

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ BỤI

Khí
sạch

Khí bụi

Buồng lắng bụi


Các biện pháp xử lí ô nhiễm môi
trường
Bảo vệ môi trường

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ BỤI

Xyclon


Các biện pháp xử lí ô nhiễm môi
trường
Bảo vệ môi trường

Hấp thụ

Hấp phụ

Xử lí khí thải

Thiêu dốt


Các biện pháp xử lí ô nhiễm môi
trường
Bảo vệ môi trường

Hấp thụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×