Tải bản đầy đủ

Da dang va vai tro cua giap xac

Tr­
Tr­ê
êng­THcs­nh¹o­s¬n
ng­THcs­nh¹o­s¬n

­­­­­M«n­sinh­häc­7

­TiÕt­25

ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ
CỦA LỚP GIÁP XÁC


Tiết 25: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP

GIÁP XÁC
I. Một số giáp xác khác


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Em hãy quan sát các đại diện của lớp giáp xác sau
đây, cho biết tên và những thông tin về chúng.


Mọt ẩm

Cua đồng đực

Rận nước

Sun

Cua nhện

Chân kiếm

Tôm ở nhờPHIẾU HỌC TẬP
Đại
diện

Đặc
điểm Kích
thước

1. Mọt ẩm

Nhỏ

2.Sun

Nhỏ

3.Rận nước
4. Chân kiếm
5.Cua đồng

Cơ quan
di chuyển
Chân

Lối sống

Đặc điểm khác

Ở cạn

Thở bằng mang

Cố định

Rất nhỏ Đôi râu lớn

Sống tự do

Rất nhỏ Chân kiếm Tự do, kí
sinh
Lớn
Chân bò
Hang hốc

6. Cua nhện

Rất lớn

7. Tôm ở nhờ

Lớn

Chân bò

`Chân bò

Đáy biển
Ẩn vào vỏ ốc

Sống bám vào vỏ
tàu
Mùa hạ sinh toàn con
cái
Kí sinh: Phần phụ
tiêu giảm
Phần bụng tiêu
giảm
Chân dài giống
nhện
Phần bụng vỏ
mỏng và mềm


Em có nhận xét gì về sự đa dạng của giáp xác(về số
lượng loài, môi trường sống, lối sống)?
Giáp xác có số lượng loài lớn, sống ở các môi trường khác
nhau ,có lối sống phong phú .
Em hãy kể thêm một số giáp xác mà em biết?

­

­


­

Tôm sú

­


­

Tôm he­


­

Tôm càng xanh
­


­

Tôm rồng
­


­

Tôm gạo­


­

Con còng
­


­

Con cáy­


­

Con rết biển
­Tiết25: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC KHÁC
I. Một số giáp xác khác
Giáp xác rất đa dạng :
+ Có số lượng loài lớn, sống ở các môi trường khác nhau
( nước, cạn, số nhỏ kí sinh ),có lối sống phong phú .
+ Các đại diện thường gặp : tôm sông, cua, rận nước ,mọt ẩm. . .

II. Vai trò của giáp xác:


STT

1

Các mặt có ý nghĩa
thực tiễn
Thực phẩm đông
lạnh

Tên các loài ví dụ

Tên các loài có ở
địa phương

Quan sát hình ảnh trên, cho biết giáp xác có vai trò gì?


STT

1

Các mặt có ý nghĩa
thực tiễn
Thực phẩm đông
lạnh

Tên các loài ví dụ
Tôm sú, tôm
hùm….

Tên các loài có ở
địa phương
Tôm sông …


STT

Các mặt có ý nghĩa
thực tiễn

2

Thực phẩm khô

Tên các loài ví dụ

Tên các loài có ở
địa phương

Quan sát hình ảnh trên cho biết giáp xác có vai trò gì?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×