Tải bản đầy đủ

GIAY DI DUONG MỚI NHẤT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SÔNG LÔ
Trường THCS Nhạo Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C01 C - HD
( Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số:…………………………
Cấp cho:………………………………………………………………………………...
Chức vụ: ………………………………………………………………………………..
Được cử đi công tác: …………………………………………………………………...
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ……..………….…..ngày..…tháng…..năm 201..
Từ ngày: ………..tháng…….năm 201… đến ngày …….tháng…….năm 201….
Ngày..…tháng…..năm 201..
Thủ trưởng đơn vị
( Kí, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước
Lương:………………………….đ

Công tác phí: …………………..đ
Cộng: …………………………..đ
Nơi đi, nơi đến
Nơi đi ………..
……………….
Nơi đến ………
……………….
Nơi đi ………..
……………….
Nơi đến ………
……………….
Nơi đi ………..
……………….

Ngày

Phương
tiện sử
dụng

Số ngày
công tác

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan nơi
công tác (kí tên, đóng dấu)


Nơi đến ………
……………….
Nơi đi ………..
……………….
Nơi đến ………
……………….
Nơi đi ………..
……………….
Nơi đến ………
……………….


Nơi đi ………..
……………….
Nơi đến ………
……………….
- Vé người ………………………. …….vé
- Vé cước ……………………………….vé
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ………..vé
- Phòng nghỉ ……………………………vé
1. Phụ cấp đi đường: Cộng ………………..….đ
2. Phụ cấp lưu trú: …………………………....đ
Tổng cộng ngày công tác ………………….... đ
Duyệt
Thời gian lưu trú được
hưởng phụ cấp ………………………
Người đi công tác
Phụ trách bộ phận

x…. ……..đ = ………..đ
x…. ……..đ =…………đ
x ….……..đ = ………..đ
x…. ……..đ = ………..đ

Ngày……tháng…..năm 201..
Duyệt
Số tiền thanh toán là: …………
Kế toán trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x