Tải bản đầy đủ

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DÀNH CHO SINH VIÊN TOPICA

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 1
Câu1 Kế toán quản trị và kế toán tài chính giống nhau ở:
Chọn một câu trả lời

D) Cùng chia sẻ thông tin đầu vào trên chứng từ kế toán; Phản ánh quan hệ kinh tế tài
doanh nghiệp; Phản ánh quan hệ vật chất trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp

Câu2 Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị thực hiện
chức năng:
Chọn một câu trả lời

D) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, ra quyết định

Câu3 Báo cáo kế toán quản trị thể hiện thông tin tài chính:
Chọn một câu trả lời

D) Từng sản phẩm, bộ phận, đơn vị theo cơ cấu tổ chức quản lý và Kết hợp linh hoạt giữa phạm
nghiệp và từng sản phẩm, bộ phận, đơn vị theo cơ cấu tổ chức quản lý.

Câu4 Báo cáo kế toán quản trị được lập tại thời điểm:

Chọn một câu trả lời

D) Khi nhà quản trị có nhu cầu

Câu5 Kế toán quản trị và kế toán tài chính khác nhau ở phạm vi nào sau đây:
Chọn một câu trả lời

D) Đối tượng cung cấp thông tin; Đặc điểm thông tin và phạm vi, kỳ báo cáo thông tin; Tính ph

Câu6 Thông tin kế toán quản trị:
Chọn một câu trả lời

D) Không cần thiết tuân thủ các qui định của luật kinh tế, luật kế toán và chuẩn mực kế toán

Câu7 Kế toán quản trị là một bộ phận kế toán:
Chọn một câu trả lời

D) Có thể độc lập hoặc liên kết với kế toán tài chính tùy thuộc vào nhà quản trị doanh nghiệp

Câu8 Nội dung báo cáo kế toán quản trị do:
Chọn một câu trả lời

C) Nhà quản trị doanh nghiệp quy định

Câu9 Kế toán quản trị áp dụng trong tổ chức nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời

D) Các doanh nghiệp ; Các cơ quan quản lý chức năng; Các tổ chức nhân đạo, các hội

Câu10 Cho biết thông tin nào dưới đây KHÔNG phải là thông tin của kế toán quản
trị:
Chọn một câu trả lời

B) Nhấn mạnh tới các báo cáo tài chính cho người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp

Câu11 Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động xây lắp gồm bao
nhiêu khoản mục ?
Chọn một câu trả lời

B) 4 khoản mụcCâu12 Theo phương pháp tập hợp chi phí cho một đối tượng chịu chi phí, chi phí
sản xuất kinh doanh bao gồm:
Chọn một câu trả lời

B) Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp

Câu13 Theo mô hình ứng xử chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế bao
gồm:


Chọn một câu trả lời

B) Chi phí biến đổi, chi phí cố định, chi phí hỗn hợp

Câu14 Chi phí sản phẩm được giải thích là chi phí:
Chọn một câu trả lời

D) Thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh tùy thuộc vào quan hệ giữa mức sản xuất với mức

Câu15 Chi phí gián tiếp có những đặc điểm nào sau đây:
Chọn một câu trả lời

D) Liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí; tập hợp chung và phân bổ cho từng đối tượng c
Phương pháp phân bổ có thể làm sai lệch chi phí trong giá thành sản phẩm

Câu16 Chi phí thời kỳ được giải thích là chi phí:
Chọn một câu trả lời

D) Tạo nên chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ

Câu17 Nếu căn cứ vào chức năng hoạt động, chi phí của doanh nghiệp ở lĩnh
vực nào sau đây có cùng yếu tố:
Chọn một câu trả lời

D) Ngành công nghiệp, Ngành xây lắp, Ngành nông nghiệp

Câu18 Chi phí sản suất của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công
nghiệp gồm bao nhiêu khoản mục ?
Chọn một câu trả lời

A) 3 khoản mục

Câu19 Chi phí trực tiếp có những đặc điểm nào sau đây:
Chọn một câu trả lời

D) Liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí; Được tập hợp riêng theo từng đ
phí;Phương pháp phân bổ ít làm sai lệch chi phí trong giá thành

Câu20 Nghiệp vụ nào dưới đây phát sinh chi phí ở doanh nghiệp:
B) Hao hụt và mức giảm giá vật tư, tài sản sử dụng
Chọn một câu trả lời
Câu 21 Kế toán quản trị được xây dựng và chuẩn hóa:
Chọn một câu trả lời

D) Theo nhu cầu quản lý và kiểm soát nội bộ
Câu 22 Theo mối quan hệ giữa chi phí với kỳ tính kết quả kinh doanh, chi phí sản xuất
kinh doanh bao gồm:
Chọn một câu trả lời

D) Chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ
Câu 23 Chi phí là những phí tổn gắn liền với:
Chọn một câu trả lời

D) Mục đích kinh doanh, đầu tư tài sản, chi khen thưởng, phúc lợi
Câu24 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán quản trị chủ yếu là:
Chọn một câu trả lời

D) Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, giám đốc bộ phận, trưởng các phòng ban quản lý


LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 2
Câu1 Đòn bẩy kinh doanh là thuật ngữ phản ánh về mức độ sử dụng chi phí cố
định trong doanh nghiệp và được xác định như sau:
Chọn một câu trả lời

B) Tốc độ tăng lợi nhuận/ tốc độ tăng doanh thu

Câu2 Khi mức độ hoạt động tăng lên hoặc giảm xuống chi phí cố định sẽ:
B) Không thay đổi

Chọn một câu trả lời

Câu3 Có bao nhiêu phương pháp phân tích lợi nhuận mục tiêu:
Chọn một câu trả lời

C) 3

Câu4 Phương pháp phân tích và ước lượng chi phí gồm những phương nào:
Chọn một câu trả lời

D) Phương pháp phân loại tài khoản, phương pháp phân tích đồ thị phân tán, Phương pháp cực
phương pháp bình phương nhỏ nhất

Câu5 Lãi trên biến phí là:
A) Khoản chênh lệch giữa giá bán và chi phí biến đổi

Chọn một câu trả lời

Câu6 Năng lực sản xuất của doanh nghiệp được đánh giá là rất dồi dào, hiệu suất
đầu tư cố định cao, cho phép doanh nghiệp có thể khai thác công suất mức hòa
vốn và do vậy khả năng đem lại lợi nhuận cao khi công suất hòa vốn (h%):
Chọn một câu trả lời

B) (h%) < 100%

Câu7 Công ty cổ phần dệt may Hà Nội dự kiến tăng thêm chi phí quảng cáo
13.000.000 đồng và kì vọng doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu thêm 15%, biết chi
phí cố định của công ty là 20.000.000 đồng. Xác định tính khả thi của phương án
trên? Biết rằng lợi nhuận trước khi thực hiện phương án là 60.000.000 đồng và
doanh thu của công ty là 200.000.000 đồng.
A) Không khả thi vì làm cho lợi nhuận giảm 1.000.000 đồng

Chọn một câu trả lời

Câu8 Chi phí biến đổi gồm:
Chọn một câu trả lời

D) Chi phí biến đổi tuyến tính; Chi phí biến đổi cấp bậc; Chi phí biến đổi dạng cong

Câu9 Doanh nghiệp được cho là có tình trạng bất ổn trong trang bị và đầu tư tài
sản cố định, bất cập về quy mô và tình trạng lạc hậu của TSCĐ, hiệu suất đầu tư
cố định thấp khi công suất hòa vốn (h%):
A) (h%) > 100%

Chọn một câu trả lời

Câu10 Lợi nhuận mục tiêu là:
Chọn một câu trả lời

C) Mức lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt được trong kỳ kế toán và cũng là mức lợi nhuận mo
doanh nghiệp

Câu11 Chi phí biến đổi là chi phí:
Chọn một câu trả lời

A) Thay đổi trên tổng số theo sự thay đổi của mức độ hoạt động của tổ chức

Câu12 Công ty cổ phần dệt may Hà Nội có tổng doanh thu là 200.000.000 đồng và
tổng chi phí biến đổi là 120.000.000 đồng, biết giá bán 200.000 đồng/ cái. Xác định
tỷ suất lãi trên biến phí?


Chọn một câu trả lời

A) 40%

Câu13 Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó:
Chọn một câu trả lời

B) Doanh thu bằng chi phí

Câu14 Thời gian hòa vốn được xác định bằng:
Chọn một câu trả lời

A) Sản lượng hòa vốn trên sản lượng bình quân của 1 kỳ kế toán.

Câu15 Doanh nghiệp A có tỷ lệ tăng doanh thu là 25% và tỷ lệ tăng lợi nhuận là
75% vậy độ lớn của đòn bẩy kinh doanh của công ty A là:
Chọn một câu trả lời

C) 3

Câu16 Công ty cổ phần dệt may Hà Nội có tổng doanh thu là 200.000.000 đồng và
tổng chi phí biến đổi là 120.000.000 đồng . Xác định tổng lãi trên biến phí? Biết
giá bán 200.000 đồng/ cái.
Chọn một câu trả lời

C) 80.000.000 đồng

Câu17 Ứng dụng về mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định là:
Chọn một câu trả lời

B) Ứng dụng mối quan hệ chi phí, khối lượng và lợi nhuận vào việc ra các quyết định kinh doan
khi doanh nghiệp phải đương đầu với các ràng buộc của thị trường.

Câu18 Mức lợi nhuận mục tiêu của công ty Hoàn Kim đề ra trong năm 2010 là
220.000 (nđ). Tổng chi phí cố định là 50.000 và tỷ suất lãi trên biến phí là 45%. Xác
định doanh thu để công ty có thể đạt được lợi nhuận mục tiêu đã đề ra?
Chọn một câu trả lời

D) 600.000 (nghìn đồng)

Câu19 Kết cấu chi phí là mối quan hệ:
Chọn một câu trả lời

C) Về tỷ trọng của chi phí cố định và chi phí biến đổi của doanh nghiệp

Câu20 Chọn phương án đúng nhất về việc phân tích và ước lượng chi phí:

B) Nhà quản lý có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để phâ
Chọn một câu trả lời
chi phí.
Câu 21 Công ty cổ phần dệt may Hà Nội dự kiến tăng thêm chi phí quảng cáo 13.000.000
đồng và kì vọng doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu thêm 15%, biết chi phí cố định của
công ty là 20.000.000 đồng. Xác định tính khả thi của phương án trên? Biết rằng lợi
nhuận trước khi thực hiện phương án là 60.000.000 đồng và doanh thu của công ty là
200.000.000 đồng.
Chọn một câu trả lời

A) Không khả thi vì làm cho lợi nhuận giảm 1.000.000 đồng


LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 3
1 Việc dự toán chính xác và hợp lý thành phẩm tồn kho cuối kỳ là cơ sở quan
trọng để:
Chọn một câu trả lời

D) Đáp ứng yêu cầu bán ra; Phục vụ khách hàng một cách kịp thời; Nâng cao uy tín của doanh

Câu2 Ý nghĩa của hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh:
Chọn một câu trả lời

D) Cung cấp cho nhà quản trị thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá tình hìn
chỉ tiêu đã dự kiến, là căn cứ để khai thác các khả năng tiềm tàng về nguồn lực tài chính

Câu3 Công ty T sản lượng sản xuất cho tháng 1 là: 1.000 sản phẩm, tháng 2:
1.200 sản phẩm, định mức chi phí vật liệu X là 5 kg. Ngày 1/1 tồn kho 550 kg vật
liệu X, Công ty quy định lượng nguyên vật liệu tồn kho cuối mỗi tháng là 10% nhu
cầu sản xuất cho tháng sau. Số vật liệu X dự toán phải mua trong tháng 1 là:
Chọn một câu trả lời

A) 5.050 kg

Câu4 Công ty T có kế hoạch tiêu thụ 2.000 sản phẩm trong tháng 1. Ngày 1/1 tồn
kho 300 sản phẩm và theo yêu cầu cuối tháng cần có tồn kho 20% số sản phẩm
tiêu thụ của tháng sau. Dự kiến sản lượng tiêu thụ tháng 2 giảm 10% so với tháng
1. Khối lượng sản phẩm sản xuất dự kiến tháng 1 là:
Chọn một câu trả lời

B) 2.060 sản phẩm

Câu5 Khi xây dựng định mức biến phí sản xuất kinh doanh thường dựa vào:
Chọn một câu trả lời

B) Định mức về lượng và định mức về giá biến phí

Câu6 Công ty M đầu kỳ còn tồn 130 sản phẩm X, dự kiến cuối kỳ còn tồn 165 sản
phẩm X (biết rằng mức tồn kho cuối kỳ bằng 15% nhu cầu tiêu thụ của kỳ sau, dự
kiến mức tiêu thụ kỳ sau tăng 10% so với kỳ trước). Số lượng sản phẩm dự kiến
sản xuất kỳ này là:
Chọn một câu trả lời

B) 1.035 sản phẩm

Câu7 Khi xây dựng dự toán sản xuất kinh doanh thường dựa trên cơ sở:
Chọn một câu trả lời

D) Định mức thực tế

Câu8 Công ty M đầu kỳ còn tồn 130 sản phẩm X, dự kiến cuối kỳ còn tồn 165 sản
phẩm X (biết rằng mức tồn kho cuối kỳ bằng 15% nhu cầu tiêu thụ của kỳ sau, dự
kiến mức tiêu thụ kỳ sau tăng 10% so với kỳ trước). Số lượng sản phẩm dự kiến
tiêu thụ kỳ này là:
Chọn một câu trả lời

D) 1000 sản phẩm

Câu9 Công ty lập dự toán sản xuất kinh doanh thường bắt đầu từ:
Chọn một câu trả lời

B) Dự toán bán hàng

Câu10 Khi phân tích chi phí kinh doanh KHÔNG sử dụng phương pháp:
Chọn một câu trả lời

A) Phương pháp chọn mẫu

Câu11 Định mức giá nguyên liệu trực tiếp phản ánh:


Chọn một câu trả lời

D) Giá phí cuối cùng của một đơn vị nguyên liệu trực tiếp, bao gồm giá mua cộng với chi phí th
khấu mua hàng được hưởng.

Câu12 Định mức chi phí sản xuất chung cho 1 ĐVSP được xác định bằng:
Chọn một câu trả lời

A) Đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ x Đơn vị phân bổ cho 1 ĐVSP

Câu13 Phương pháp thống kê kinh nghiệm thường được áp dụng ở những
doanh nghiệp có quy trình sản xuất:
Chọn một câu trả lời

C) Ổn định

Câu14 Khi xác định đơn giá NVL tiêu dùng cho sản xuất từng loại sản phẩm, để
dự tính đơn giá mua thực tế và chi phí mua của một số vật liệu xuất dùng, kế
toán thường căn cứ vào:
Chọn một câu trả lời

D) Giá cước phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển; Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu và việc
trường

Câu15 Định mức chi phí nhân công trực tiếp được biểu thị thông qua:
Chọn một câu trả lời

C) Định mức giá của một giờ lao động trực tiếp và định mức lượng thời gian lao động trực tiếp
đơn vị sản phẩm.

Câu16 Để xây dựng định mức chi phí, các nhà quản lý thường sử dụng phương
pháp nào:
Chọn một câu trả lời

C) Phương pháp thống kê kinh nghiệm và Phương pháp phân tích công việc.

Câu17 Khi xác định số lượng nguyên vật liệu chính tiêu hao định mức cho một
đơn vị sản phẩm phải căn cứ vào:
Chọn một câu trả lời

D) Loại sản phẩm, khả năng thay thế nguyên vật liệu, trình độ sử dụng NVL của công
thiết bị, số NVL hao hụt định mức

Câu18 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xây dựng dựa vào định
mức:
Chọn một câu trả lời

D) Định mức lượng nguyên vật liệu tiêu hao và định mức giá của nguyên vật liệu.

Câu19 Trong những nhận định sau, nhận định nào là đúng nhất:
Chọn một câu trả lời

A) Định mức lý tưởng ít khi được áp dụng vì nó không có tính thực tiễn.

Câu20 Trong những nhận định sau, nhận định nào là đúng nhất:
Chọn một câu trả lời
B) Định mức thực tế là định mức chặt nhưng có thể thực hiện được.
Câu21 Nhận định nào sau đây là KHÔNG đúng về ý nghĩa của hệ thống dự toán sản xuất
kinh doanh
Chọn một câu trả lời

C) Là cơ sở để các cổ đông xem xét đưa ra các quyết định đầu tư
Câu22 Công ty T có kế hoạch tiêu thụ 1.000 sản phẩm trong tháng 1. Ngày 1/1 tồn kho
200 sản phẩm và theo yêu cầu cuối tháng cần có tồn kho 15% số sản phẩm tiêu thụ của
tháng sau. Dự kiến sản lượng tiêu thụ tháng 2 và tháng 3 là 900 sản phẩm và 1.200 sản
phẩm. Khối lượng sản phẩm sản xuất dự kiến tháng 1 là:
Chọn một câu trả lời

D) 935 sản phẩm


Câu23 Định mức lượng nguyên liệu trực tiếp phản ánh:
B) Lượng nguyên liệu tiêu hao ước tính để sản xuất một sản phẩm, bao gồm cả lượng hao hụt
quá trình sản xuất.
Câu24 Định mức chi phí sản xuất chung được xây dựng theo chi phí sản xuất chung:
Chọn một câu trả lời

Chọn một câu trả lời

C) Biến đổi và cố định

LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 4
Câu1 Cơ sở để định giá bán sản phẩm thông thường các nhà quản trị doanh
nghiệp thường chọn là:
Chọn một câu trả lời

A) Giá thành sản xuất

Câu2 Về mặt ngắn hạn, giá bán tối thiểu là giá có thể bù đắp:
Chọn một câu trả lời

A) Chỉ các khoản chi phí biến đổi

Câu3 Quyết định giá của các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ tác động đến:
Chọn một câu trả lời

D) Doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, sản lượng sản xuất và tiêu thụ

Câu4 Giá bán một chiếc điện thoại di động được bán ra thị trường, bị ảnh hưởng
bởi những nhân tố nào sau đây:
Chọn một câu trả lời

D) Nhu cầu của khách hàng, Chi phí sản xuất, bán hàng, Đối thủ cạnh tranh.

Câu5 Về mặt dài hạn, doanh nghiệp cần phải:
Chọn một câu trả lời

D) Định giá sản phẩm nhằm có lợi nhuận

Câu6 Nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá bán điện thương phẩm
ở Việt Nam
Chọn một câu trả lời

D) Quy định giá bán điện của Chính phủ

Câu7 Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, trong điều kiện thị trường cạnh tranh
hoàn hảo, các nhà quản trị doanh nghiệp thường thực hiện chính sách:
Chọn một câu trả lời

C) Áp dụng gía bán mềm dẻo theo sản lượng tiêu thụ

Câu8 Trong kế toán quản trị thông tin kế toán về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
được sử dụng để định giá bản sản phẩm là thông tin:
Chọn một câu trả lời

D) Đã xảy ra, đã hoàn thành và liên quan đến tương lai

Câu9 Các nhóm nhân tố không ảnh hưởng đến việc xác định giá bán sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
Chọn một câu trả lời

A) Chính sách văn hóa, xã hội

Câu10 Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá bán sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ của doanh nghiệp


Chọn một câu trả lời

D) Chính sách thuế của nhà nước và nhu cầu thị trường

Câu11 Liên quan đến chi phí thích hợp, chi phí khấu hao thường được phân loại
như:
Chọn một câu trả lời

D) Chi phí chìm

Câu12 Nội dung nào sau đây miêu tả tốt nhất khoản chi phí thích hợp:
Chọn một câu trả lời

B) Chi phí tương lai có sự khác nhau giữa các phương án

Câu13 Khoản chi phí nào sau đây là không thích hợp đối với quyết định nhận hay
không một đơn đặt hàng đặc biệt?
Chọn một câu trả lời

C) Chi phí thuê nhà xưởng để sản xuất đơn đặt hàng

Câu14 Nếu doanh nghiệp đã sử dụng hết công suất cho phép, giá tối thiểu của
đơn đặt hàng cần phải:
Chọn một câu trả lời

D) Bù đắp các khoản chi phí biến đổi, chi phí chênh lệch khi tiến hành thực hiện đơn đặt hàng,
trên biến phí mất đi của các sản phẩm thông thường mà không được sản xuất do phải sản xuất đơn đặt

Câu15 Một nhà quản lý sản xuất cho rằng ông ta sẽ tăng lợi ích từ việc tăng công
suất làm việc của một chiếc máy. Trong trường hợp này, chi phí của việc đầu tư
mua máy ban đầu sẽ là:
Chọn một câu trả lời

C) Chi phí chìm

Câu16 Khoản nào sau đây là thích hợp cho quá trình quyết định mua ngoài hay
tự sản xuất?
Chọn một câu trả lời

C) Khoản thu nhập có được nếu thanh lý dây chuyền sản xuất

Câu17 Công ty A sản xuất bóng đá, công ty đủ công suất để sản xuất một đơn đặt
hàng đặc biệt 100 quả bóng với giá 100.000 đồng mỗi quả. Thông thường, công
ty A bán 150.000 đồng mỗi quả. Chi phí cố định và chi phí biến đổi sản xuất mỗi
quả tương ứng là 30.000 đồng và 40.000 đồng. Nếu công ty A chấp nhận đơn
hàng này, khoản chi phí sẽ phát sinh là:
Chọn một câu trả lời

C) 40.000 đ/quả

Câu18 Do chi phí biến đổi thay đổi theo mức thay đổi của sản lượng, nên chúng:
Chọn một câu trả lời

D) Là chi phí thích hợp khi các phương án lựa chọn có mức sản lượng khác nhau và chi phí đơn

Câu19 Nhân tố nào sau đây nên được xem xét khi quyết định chấp nhận một đơn
hàng đặc biệt?
Chọn một câu trả lời

D) Ảnh hưởng tới khách hàng thông thường, công suất hoạt động của công ty và giá của đơn đặ

Câu20 Nhân tố nào sau đây là nhân tố định tính cần phải cân nhắc khi quyết định
phương án mua ngoài hay tự sản xuất?
Chọn một câu trả lời

D) Chất lượng của sản phẩm của nhà cung cấp bên ngoài, liệu nhà cung cấp bên ngoài có cung
cần dùng trong doanh nghiệp, liệu nhà cung cấp bên ngoài có cung cấp sản phẩm đúng thời hạn


BÀI TẬP VỀ NHÀ 1
Câu1 Quy trình xử lý thông tin kế toán quản trị theo trình tự sau:
Chọn một câu trả lời

B) Nhu cầu thông tin quản trị Thu thập, phân tích, định tính, định lượng Báo cáo chỉ tiêu q

Câu2 Kế toán quản trị được thiết kế thông tin dưới hình thức:
Chọn một câu trả lời

D) Quan hệ so sánh giữa thực tế với định hướng hoạt động, giữa chi phí lợi ích từng hoạt đ
trình kinh tế, tài chính, đồ thị dự báo. Cấu trúc theo từng mô hình quản lý, kiểm soát

Câu3 Nội dung cơ bản của báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành là cung cấp thông 
tin:
Chọn một câu trả lời
A) Dòng luân chuyển sản phẩm trong sản xuất

Câu4 Đối tượng tập hợp chi phí là:
Chọn một câu trả lời
A) Phạm vi, giới hạn tập hợp chi phí

Câu5 Nội dung cơ bản kế toán ở một doanh nghiệp bao gồm:
Chọn một câu trả lời
B) Kế toán quản trị, kế toán tài chính

Câu6 Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quy trình sản 
xuất được áp dụng để tính giá thành những sản phẩm:


Chọn một câu trả lời
C) Thường được tái lập lại nhiều lần trong sản xuất

Câu7 Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian:
Chọn một câu trả lời
D) Cần thiết để tập hợp, tổng hợp tính giá thành

Câu8 Chi phí cố định được giải thích là chi phí có:
Chọn một câu trả lời

D) Tổng số không thay đổi theo sự thay đổi của mức hoạt động trong phạm vi nhất định; M
vị biến động tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động trong phạm vi hoạt động; Tổng số khác không khi
ngừng hoạt động

Câu9 Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt hàng được áp 
dụng để tính giá thành những sản phẩm có đặc điểm gì trong các nội dung sau:
Chọn một câu trả lời
A) Xác định trước người mua

Câu10 Nhân viên kế toán quản trị giải thích với giám đốc rằng thông tin giá thành đơn vị
sản phẩm, kết cấu giá thành sản phẩm là:
Chọn một câu trả lời
A) Thông tin quản trị không được công khai rộng rãi

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2
Câu 1 Nhược điểm của phương pháp lập dự toán từ trên xuống là:
Chọn một câu trả lời
D) Không chính xác, không khuyến khích tinh thần làm việc của cấp dưới, không đầy đủ


Câu 2 Ưu điểm của phương pháp lập dự toán từ dưới lên là:
Chọn một câu trả lời

D) Mọi cấp của doanh nghiệp đều được tham gia vào quá trình xây dựng dự toán, chính xá

Câu 3 Nhà máy X dùng một hệ thống chi phí định mức, trong đó tồn kho nguyên vật liệu 
trực tiếp theo chi phí định mức. Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho một sản phẩm 
như sau:

Số lượng định mức Đơn giá định mức
Nguyên vật liệu trực tiếp 10 kg

7.200 đồng/kg

Nhân công trực tiếp

24.000 đồng/giờ

2,5 giờ

Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị  là
1.900.000.000   đồng.   Tổng   tiền   lương   nhân   công   trực   tiếp   trong   tháng   5   là
1.310.400.000 đồng. Trong tháng 5, nhà máy làm ra 22.000 sản phẩm, dùng hết
216.000 kg nguyên liệu trực tiếp và 56.000 giờ công lao động trực tiếp.
Biến động do đơn giá lao động trực tiếp trong tháng 5 là:
Chọn một câu trả lời
A) 33.600.000 đồng, biến động thuận lợi

Câu4 Nhà máy X dùng một hệ thống chi phí định mức, trong đó tồn kho nguyên vật liệu 
trực tiếp theo chi phí định mức. Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho một sản phẩm 
như sau:

Số lượng định mức Đơn giá định mức
Nguyên vật liệu trực tiếp 10 kg

7.200 đồng/kg

Nhân công trực tiếp

24.000 đồng/giờ

2,5 giờ

Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị  là
1.900.000.000   đồng.   Tổng   tiền   lương   nhân   công   trực   tiếp   trong   tháng   5   là


1.310.400.000 đồng. Trong tháng 5, nhà máy làm ra 22.000 sản phẩm, dùng hết
216.000 kg nguyên liệu trực tiếp và 56.000 giờ công lao động trực tiếp.
Biến động do giá nguyên vật liệu trực tiếp trong tháng 5 là:
Chọn một câu trả lời
D) 86.400.000 đồng, biến động bất lợi

Câu5 Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Chọn một câu trả lời
A) Việc lập dự toán cần có sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Câu 6 Doanh nghiệp D cần sử dụng nguyên liệu M dùng cho sản xuất sản phẩm. Theo 
giá trị trường và dự kiến của hợp đồng mua nguyên liệu M của công ty A với đơn giá: 
60.000đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ từ công ty A về kho của doanh nghiệp dự tính 
5.000đ/kg doanh nghiệp phải chịu, dự tính hao hụt trong quá trình bốc xếp là 500đ/kg. 
Vậy định mức đơn giá mua NVL của 1kg nguyên liệu M sẽ là:
Chọn một câu trả lời
C) 65.500 đ/kg

Câu 7 Ưu điểm của phương pháp lập dự toán từ dưới lên là:
Chọn một câu trả lời
D) Mọi cấp của doanh nghiệp đều được tham gia vào quá trình xây dựng dự toán
chính xác, đáng tin cậy

Câu8 Nhược điểm của phương pháp lập dự toán từ dưới lên là:
Chọn một câu trả lời
C) Mất nhiều thời gian

Câu9 Định mức lý tưởng là định mức chỉ có thể đạt được trong những điều kiện sản 
xuất lý tưởng như:


Chọn một câu trả lời
D) Người lao động làm việc với năng suất cao nhất. Nguyên liệu không bị hỏng, Không có
sự hư hỏng của máy móc

Câu10 Nhà máy X dùng một hệ thống chi phí định mức, trong đó tồn kho nguyên vật liệu
trực tiếp theo chi phí định mức. Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho một sản phẩm 
như sau:

Số lượng định mức Đơn giá định mức
Nguyên vật liệu trực tiếp 10 kg

7.200 đồng/kg

Nhân công trực tiếp

24.000 đồng/giờ

2,5 giờ

Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị  là
1.900.000.000   đồng.   Tổng   tiền   lương   nhân   công   trực   tiếp   trong   tháng   5   là
1.310.400.000 đồng. Trong tháng 5, nhà máy làm ra 22.000 sản phẩm, dùng hết
216.000 kg nguyên liệu trực tiếp và 56.000 giờ công lao động trực tiếp.
Biến động do năng suất lao động trực tiếp trong tháng 5 là:
Chọn một câu trả lời
C) 24.000.000 đồng, biến động bất lợi

Câu11 Để dự báo doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp, 
doanh nghiệp sự dụng loại dự toán:
Chọn một câu trả lời
B) Dự toán bán hàng

Câu12 Định mức chi phí được phân thành:
Chọn một câu trả lời
C) Định mức thực tế và định mức lý tưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x