Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lí khách sạn

__________________________________________

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
MÔN:NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PM
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 6
Lớp : ĐH Khoa học máy tính 1 – K10
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Hoàng Tú
Lê Thi Dung
Đoàn Thi Lam
La Thi Huyên Trang
Pham Công

Hà Nội 2017QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Lời nói đầu................................................................................................................3
SRS...............................................................................................................................4
Mô tả bài toán:......................................................................................................4
1. Giới thiệu..........................................................................................................4
2. Mô tả chung......................................................................................................5
3. Yêu cầu cụ thể.................................................................................................7
3.1 Chức năng....................................................................................................8
3.2 Khả năng sử dụng.....................................................................................8
3.3 Độ tin cậy....................................................................................................9
3.4 Han chế thiết kế.......................................................................................9
3.5 Yêu cầu vê hệ thống tài liệu và trợ giúp tài liệu trực tuy ến ......9
3.6 Giao diện......................................................................................................9
3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu..........................................................................13
Code...................................................................................................................14
3.8 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu.....................................................15
SAD............................................................................................................................ 16
1.Giới thiệu.........................................................................................................16
1.1 Mục đích....................................................................................................16
1.2 Tổng quan.................................................................................................16
2. Kiến trúc đai diện.......................................................................................16
2.1 Mục tiêu kiến trúc..................................................................................16
3 Chế độ sử dụng case....................................................................................17
3.1 Sử dụng......................................................................................................17


Lời nói đầu
Việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý cho các khách s ạn là r ất c ần thi ết.
Hiện nay ở Việt Nam cũng có rất nhiều khách sạn đã áp d ụng h ệ th ống
thông tin quản lý và các hoạt động tổ chức của doanh nghiệp. Nh ưng trên
thực tế việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý chưa thực sự đạt hiệu qu ả
cao ở Việt Nam, vì vậy mỗi chúng ta cần phải nhìn nh ận đánh giá l ại và
đưa ra các biện pháp sử dụng, quản lý hệ thống thông tin tốt h ơn.
Là những sinh viên đang học tập và rèn luyện trên giảng đường đ ại h ọc
cũng với những kiến thức nhỏ bé của mình và sự giúp đỡ nhiệt tình c ủa
thầy cô giáo chúng em xin mạnh dạn thiết kế phầm mềm quản lí khách
sạn với mục đích vừa củng cố nâng cao kiến thúc chúng em đ ược h ọc t ập,
vừa giúp ích một phần cho công tác quản lí khách sạn v ới quy mô nh ỏ .
Trong quá trình thiết kế chúng thiết kế chúng em đã cố gắng h ết s ức hoàn
thành bài tốt tuy nhiên do điều kiện thời gian và hạn chế v ề kiến th ức


chương trình của chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót ,rất mong s ự đóng góp
từ thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !


SRS
Mô tả bài toán:
+) Với đề tài xây dựng hệ thống quản lý khách sạn nhóm em đã xây d ựng
1 hệ thống trang web vừa và nhỏ về thuận tiện cho việc đặt phòng , thuê
phòng, và thanh toán.
+) Thông qua hệ thống internet khách hàng đặt phòng, trả phòng và thanh
toán
+) Sử dụng quẹt thẻ qua hệ thống internet banking
1. Giới thiệu
- Hiện nay,dịch vụ khách sạn đang được phát triển với quy mô lớn.Số
lượng nhà hàng khách sạn đang ngày càng tăng, dẫn đến các d ịch vụ khách
sạn không thể đáp ứng được những nhu cầu trước đây.Ở nước ta nh ững
năm gần đây ngành du lịch mới thực sự phát triển về quy mô cũng nh ư ảnh
hưởng đối với lĩnh vực KT-XH. Tuy nhiên,việc áp dụng CNTT trong ngành
vẫn còn hạn chế do đó việc áp dụng CNTT vào chương trình quản lý khách
sạn cho nghành du lịch là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh
doanh và chất lượng.Đòi hỏi,các nhà quản lý khách sạn ph ải xây d ựng cho
hệ thống khách sạn của mình hệ thống thông tin phù h ợp v ới tình hình
thực tế của khách sạn mình để đảm bảo cho nhu cầu ngày càng cao c ủa
khách hàng về sự nhanh chóng, thuận tiện trong những lần đặt phòng,thuê
phòng tại khách sạn mình. Không những thế, hệ thống thông tin quản lý
khách sạn sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt h ơn về m ọi m ặt nh ư v ề:
• Thuê phòng, trả phòng
• Thanh toán
- Ta thấy rằng, việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý cho các khách
sạn là rất cần thiết. Hiện nay ở Việt Nam cũng có rất nhiều khách
sạn đã áp dụng hệ thống thông tin quản lý và các hoạt động tổ ch ức
của doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế việc áp dụng hệ thống thông
tin quản lý chưa thực sự đạt hiệu quả cao ở Việt Nam, vì vậy mỗi


chúng ta cần phải nhìn nhận đánh giá lại và đưa ra các biện pháp s ử
dụng, quản lý hệ thống thông tin tốt hơn.
• Mục đich
- Khảo sát hệ thống quản lí với các chức năng liên quan đến vi ệc đ ặt
phòng, thuê phòng , trả phòng…thông qua đó phân tích nh ững ưu
nhược điểm của hệ thống này và đề ra những hệ thống quản lí m ới
hiệu quả hơn linh hoạt hơn.
• Phạm vi
- Áp dụng với hệ thống quản lý khách sạn nhỏ.
• Định nghĩa và từ viết tắt

• Tài liệu tham khảo

- Internet và báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống kì trước
• Tổng quan
- Mô tả bài toán: Hệ thống khách sạn nhóm em xây dựng là hệ th ống
nhỏ áp dụng cho việc thuê phòng, trả phòng và thanh toán hoàn toàn thông
qua hệ thống internet.
2. Mô tả chung
• Hệ thống khách sạn cho việc thuê phòng, trả phòng và thanh toán
được xây dựng mô hình như sau:
- Gồm các đối tượng sử dụng chính
- Quá trình đưa dữ liệu đưa thông tin qua các USE CASE đ ể mọi
người nhìn vào thể hiện được các hoạt động làm việc của
phần mềm
- Quan trọng là thiết kế giao diện sao cho dễ nhìn, dễ hiểu, bắt
mắt người dùng, giới thiệu qua được hệ thống khách sạn quản
lý rất tốt cũng như làm việc hiệu quả


• Các USE CASE được mô tả:

• Các tác nhân
Tác Nhân
Khách hàng

Mô Tả
Người có nhu cầu đặt phòng,
sử dụng các dịch vụ của khách
sạn
Quản lý việc đăng nhập đăng
kí và thanh toán qua internet
Lễ tân tập hợp lại các đơn đặt
phòng rồi sắp xếp đặt phòng
cho khách 1 cách nhanh nhất

NV quản lý
Lễ tân

• Xác định các ca sử dụng

Ca sử dụng
Đặt phòng
Trả phòng
Thanh toán

Tác nhân
Khách hàng
Khách hàng
Quản lý và khách
hàng


Quản lý thông tin phòng
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý việc thanh toán

Người quản lý lưu thông tin
và tiến hành việc đặt phòng,
trả phòng cũng như thanh
toán

 Lược đồ Use Case
 Đặc tả UC đăng nhập
Tên UC
Tác nhân
Chức năng
Mô tả

Điều kiện đầu
vào
Kết quả đầu ra

Đăng nhập
Người quản lí, Lễ tân, Khách hàng
Đăng nhập vào hệ thống
Người quản lí, khách hàng đăng nhập vào hệ
thống
Lễ tân kiểm tra xem còn sai sót gì không, không
thì chuyển qua cho quản lý và thực hiện các dịch
vụ cho khách hàng yêu cần
Tên truy cập và mật khẩu hợp lệ
Truy nhập thành công hệ thống

 Đặc tả UC đặt phòng
Tên UC
Tác nhân
Chức năng
Mô tả
Điều kiện đầu
vào
Kết quả đầu ra

Đặt phòng
Khách hàng
Khách hàng đặt phòng
Khách hàng chọn phòng xem các gói dịch vụ và
đặt phòng
Tên truy cập và mật khẩu hợp lệ
Đặt phòng thành công

 Đặc tả UC trả phòng
Tên UC
Tác nhân
Chức năng
Mô tả
Điều kiện đầu

Trả phòng
Khách hàng
Khách hàng trả phòng
Thanh toán tiền và trả phòng
Tên truy cập và mật khẩu hợp lệ


vào
Kết quả đầu ra

Hoàn thành việc trả phòng

3. Yêu cầu cụ thể
• Hê thống quản lý khách sạn giúp cho khách sạn quản lý các hoạt
động đặt phòng, trả phòng và thanh toán với hiệu quả cao và năng
suất cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng . Một hệ thống
chuyên nghiệp cần các yêu cầu sau:

- Đặt phòng: đặt phòng đến từ các nguồn khác nhau từ các trang
web hệ thống được tổng hợp và lễ tân sẽ check lại các thông
tin của khách hàng cũng như các yêu cầu đặt phòng sau đó thì
tổng hợp lại , các nguồn khách hàng và từ các trang web mà họ
hợp tác cũng thực hiện việc đặt phòng dễ dàng hơn
- Trả phòng: khách hàng trả phòng thì cũng thông qua hệ th ống
website của khách sạn. Sẽ trực tiếp làm việc với lễ tân để
hoàn thành việc trả phòng . Giúp cả khách hàng lẫn khách sạn
thuận tiện hơn, không cần những thủ tục giấy tờ.
- Thanh toán: ngày nay khách hàng thanh toán bằng nhiều thủ
tục khác nhau như thẻ tín dụng, qua hệ thống ngân hàng
internet vì thế để gói gọn nội dung tìm hiểu cũng nh ư thuận
tiện cho khách hàng nhóm của em đã xây dựng hệ thống thanh
toán qua internet. Người lễ tân có khả năng kiểm tra rà soát
được những sai sót khi tính hoá đơn cho khách.
- Sau mỗi tuần thì lễ tân có nhiệm vụ báo cáo cho người quản lý,
để quản lý dễ kiểm soát hơn trong quá trình làm việc của
website. Qu a đó đánh giá kết quả làm việc của website có gì
không hợp lý sẽ điều chỉnh lại các dịch vụ sao cho phù hợp v ới
yêu cầu khách hàng.

3.1 Chức năng
• Tra cứu phòng còn trống


• Cập nhật phiếu thuê
• Cập nhật danh mục khách hàng
• Tra cứu thông tin khách hàng
• Đổi phòng nếu khách hàng yêu cầu
3.2 Khả năng sử dụng
Hệ thống có thể đáp ứng được yêu cầu cơ bản về việc quản lý thuê
phòng, trả phòng, thanh toán. Khi có khách thuê phòng thì lễ tân sẽ đ ưa ra
thông tin các phòng còn trống để khách hàng lựa ch ọn cũng nh ư tuỳ theo
chi phí phòng. Khi khách hàng muốn đổi phòng thì c ần ph ải truy c ập l ại
trang web và đổi phòng tuỳ ý trong th ời gian mặc định muốn đ ổi phòng là
bao lâu sau khi đặt phòng. Khi đã hoàn thành thủ tục trả phòng thì h ệ
thống tự thanh toán qua thẻ ngân hàng của khách hàng bằng dịch v ụ
internet.
3.3 Độ tin cậy
• Hầu hết các thông tin khách hàng cũng như thông tin các phòng
đã được lưu lại trên hệ thống website của khách sạn. điều này
khiến cho công việc tra cứu dữ liệu, lập báo cáo cũng tr ở nên
dễ dàng hơn..


Mọi công việc cập nhật thông tin phòng hay thông tin khách
hàng đều được hệ thống tự cập nhật .

• Với cách quản lý trên dễ dàng đưa ra các dự đoán chính xác,
nhanh chóng để bộ phận quản lý có thể điều chỉnh kịp th ời
chính sách khách hàng cũng như dịch vụ của khách sạn .
• Việc trao đổi thông tin cũng dễ dàng hơn.
3.4 Han chế thiết kế
• Vẫn còn một số bộ phận khách hàng không biết đến dịch vụ này,
không biết sử dụng việc đăng kí qua internet, vì vậy khách hàng ch ủ
yếu là bộ phân trí thức.
• Việc thanh toán qua thẻ thì cũng tương tự, khách hàng không sử
dụng thẻ thì phải đăng kí rồi mới được đăng kí đặt phòng, không
thuận tiện cho khách hàng.


• Hệ thống cần liên tục quản lý túc trực ngày đêm để quản lý vi ệc đ ặt
phòng, trả phòng, thanh toán.
• Lỗi mạng thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động làm gián đoạn đến công
việc.
3.5 Yêu cầu vê hệ thống tài liệu và trợ giúp tài liệu trực tuy ến
• Được cập nhật hoàn toàn trên hệ thống, khách hàng vào tham kh ảo
nếu vẫn chưa dõ thì có thể gọi theo số hotline được in trên giao di ện
trang chủ

3.6 Giao diện
• Giao diện người dùng: Khi khách hàng truy cập vào website thì
phải đăng nhập vào hệ thống, nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài
khoản mới có thể sử dụng cách này để đặt phòng.


Giao diện phần cứng: giao diện này thể hiện cho các thông tin phòng còn
trống hay các phòng đã được đặt rồi, để dựa vào đó khách hàng đặt phòng.


Giao diện phần mềm:đây là hệ thống website cho việc quản lý toàn
bộ các hoạt động của việc đặt phòng, trả phòng, thanh toán, khi truy c ập
vào trang web thì giao diện này sẽ hiện ra đầu tiên rồi sau đó sẽ đăng nh ập
cũng như đăng kí để sử dụng các dịch vụ của hệ thống.3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu


Code
create database qlks
go
use qlks
go
create table phong
(
MaP nvarchar(20) not null primary key,
TenP nvarchar(20),
LoaiP nvarchar(20),
TinhTrang nvarchar(20)
)
create table letan
(
MaLeTan nvarchar(20) not null primary key,
Tenletan nvarchar(20),
CMTLT int,
MaP nvarchar(20),
constraint fk_phong_letan foreign key (MaP) references phong(MaP)
on update cascade on delete cascade
)
create table quanli
(
MaQL nvarchar(20) not null primary key,
TenQL nvarchar(20),
CMTQL int,
MaP nvarchar(20),
MaLeTan nvarchar(20),
constraint fk_letan_quanli foreign key (MaLeTan) references
letan(MaLeTan)
on update cascade on delete cascade
)
create table KH
(
MaKH nvarchar(20) not null primary key,
TenKH nvarchar(20),
CMTKH int,
MaP nvarchar(20),


)

constraint fk_phong_KH foreign key (MaP) references phong(MaP)
on update cascade on delete cascade

3.8

Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.8.1 Bảng đặc tả chi tiết dữ liệu phòng
STT
1
2
3
4

Tên Trường
MaP
TenP
LoaiP
TinhTrang

Kiểu trường
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar

Kích cỡ
20
20
20
20

3.8.2 Bảng đặc tả chi tiết dữ liệu quản lí

STT
1
2
3
4
5

Tên Trường
MaQL
TenQL
CMTQL
TinhTrang
MaLeTan

Kiểu trường
Nvarchar
Nvarchar
Int
Nvarchar
Nvarchar

Kích cỡ
20
20
10
20
20

3.8.3 Bảng đặc tả chi tiết dữ liệu khách hàng
STT
1
2
3
4

Tên Trường
MaKH
TenKH
CMTKH
TinhTrang

Kiểu trường
Nvarchar
Nvarchar
Int
Nvarchar

3.8.4 Bảng đặc tả chi tiết dữ liệu lễ tân

Kích cỡ
20
20
10
20


STT
1
2
3
4

Tên Trường
MaLeTan
TenLeTan
CMTLT
TinhTrang

Kiểu trường
Nvarchar
Nvarchar
Int
Nvarchar

Kích cỡ
20
20
10
20

SAD
1.Giới thiệu
+) Để việc thuê đặt phòng ở khách sạn thuận tiện hơn cho khách hàng
chúng em xây dựng hệ thống thuê, đặt phòng và thanh toán ngay trên website
của khách sạn.
1.1 Mục đích
+) Nhằm hướng tới việc thuê đặt phòng ở khách sạn thông qua website
mà không cần đến trực tiếp khách sạn. chúng em xây dựng hệ thống quản lí
thuê, đặt phòng và thanh toán thông qua 2 nguồn là đến trực tiếp khách sạn gặp
lễ tân để làm thủ tục hoạc thao tác trực tiếp ngay trên website.
1.2 Tổng quan
+) Khách hàng muốn thuê đặt phòng tại khách sạn có thể đăng kí thông
qua website chính thức của khách sạn hoặc đến trực tiếp đến gặp lễ tân của
khách sạn để làm thủ tục thuê phòng.
+) Trên trang web của khách sạn, khách hàng có thể thấy được phòng còn
trống, loại phòng, vị trí phòng của khách sạn.

2. Kiến trúc đại diện
2.1 Mục tiêu kiến trúc.
• Thanh toán.
+) khách hàng thanh toán online ngay trên trang web của khách s ạn
thông qua tài khoản ngân hàng.
• Đăng kí phòng


+) Khách hàng có thể đăng kí phòng của khách sạn trên trang web.
Sau khi xác nhận thông tin đăng kí, thông tin sẽ đ ược l ưu l ại đ ể lễ tân
kiểm tra và gửi về trung tâm quản lí đồng thời tình trạng phòng tr ống
cũng được cập nhật lại.
+) Trên trang đặt phòng, khách hàng có thể bao quát được phòng
trống, các tiện ích của phòng(gồm thiết bị, vị trí, thiết kế, tiện nghi và giá
phòng).

• Quản lí đặt phòng
+) Sau khi đăng nhập vào trung tâm hệ thống, lễ tân lấy thông tin
khách hàng và gửi các yêu cầu dịch vụ tới các các bộ phận khác để
đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sau đó lập báo cáo gửi về cho qu ản lý
để dễ dàng kiểm soát hơn.
3. Chế độ sử dụng case
3.1 Sử dụng
o Khi khách hàng truy cập vào trang web của khách sạn, khách hàng có
thể đăng kí thuê phòng ,xem thông tin từng phòng, các phòng còn
trống và loại phòng(phòng vip hay phòng th ường). khách hàng sẽ
phải lưu thông tin của mình để sử dụng để đăng ký phòng.
o Các thông tin khách hàng được gửi về cho hệ thống và lễ tân là người
kiểm tra các thông tin và kiểm duyệt việc thuê phòng, trả phòng hay
thanh toán của khách hàng. Khách hàng đồng thời gặp lễ tân đ ể l ễ
tân đăng kí qua hệ thống.
o Quản lý là người bao quát tất cả việc khách hàng sử dụng hệ th ống.
- Tại trang chủ của trang web, khách hàng xem thông tin các
phòng chọn phòng thuê và xác nhận thông tin khách hàng và dữ
liệu được chuyển về trung tâm quản lí. khách hàng cũng có th ể
thanh toán ngay trên web thông qua tài khoản ngân hàng.
- Sau khi nhận thông tin từ khách hàng, hệ thống gửi thông tin
tới các phòng liên quan để làm các thủ tục cần thiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×