Tải bản đầy đủ

CÁC bước lập TRÌNH PASCAL ONLINE

CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH PASCAL ONLINE
BƯỚC 1 – TRUY CẬP WEBSITE SAU

https://www.tutorialspoint.com/compile_pascal_online.php
BƯỚC 2 – NHẬP LỆNH VÀO MỤC “MAIN.PAS”

BƯỚC 3 – NẾU TRONG LỆNH CÓ YÊU CẦU NHẬP DỮ LIỆU THÌ NHẬP DỮ LIỆU VÀO
MỤC “STDIN”. MỖI DỮ LIỆU NHẬP BẰNG CÁCH ENTER

BƯỚC 4 – NHẤN NÚT “EXECUTE”. KẾT QUẢ SẼ HIỂN THỊ BÊN MỤC “RESULT” BÊN
PHẢI.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×