Tải bản đầy đủ

Giấy mời họp dân mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY MỜI
Kính mời: Ông/ Bà ..................................................................................................
Nhận được sự đồng ý của chính quyền xã Tráng Việt, ban quản lí Xóm 7, thôn Tráng
Việt và nhà trường . Nhóm sinh viên khoa Công tác xã hội – Học viện Phụ nữ Việt Nam
phối hợp với ban lãnh đạo thôn Tráng Việt tổ chức buổi họp dân để cùng thảo luận, bàn
bạc và đưa ra những giải pháp phù hợp giải quyết một số vấn đề có liên quan trực tiếp
đến lợi ích, quyền lợi của người dân trong thôn.
Trân trọng kính mời Ông/ Bà tới tham dự buổi họp.
Thời gian: vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2017.
Địa điểm: Đền Bạch Trạch Xóm 7.
Sự tham gia của Ông/Bà sẽ đóng góp vào thành công của cuộc họp.
Trân trọng cảm ơn!
Ban quản lí Xóm
(Đã ký)
Ngô Thành Huế

T/M nhóm sinh viên
Bế Thị Hồng Chầm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×