Tải bản đầy đủ

BÁO cáo tình hình hoạt động năm 2016 phương hướng thực hiện năm 2017 của ban thanh tra nhân dân

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /BC-TTND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 201

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động năm 2016 Phương hướng thực hiện năm 2017
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CĐB ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Công
đoàn Ban Quản lý Đường sắt đô thị về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân
Ban Quản lý Đường sắt đô thị nhiệm kỳ 2016 – 2017.
Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-TTND ngày 01 tháng 2 năm 2016 của
Trưởng ban Thanh tra nhân dân Ban Quản lý Đường sắt đô thị về Kế hoạch Hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2017.
Trong năm 2016, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện chỉ đạo của Lãnh
đạo Ban, Ban Chấp hành Công đoàn Ban; tổ chức phân công nhiệm vụ trên từng
mặt hoạt động, tiến hành giám sát kiểm tra các mặt với đánh giá kết quả như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2016.
1. Về việc giáo dục chính sách, pháp luật:
Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo, phối hợp làm tốt
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện chủ trương, chính sách
pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ công tác phổ biến giáo dục pháp luật
theo kế hoạch của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban xây dựng và triển khai Kế
hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, chủ động tổ
chức và cử viên chức tham dự các buổi hội thảo, tập huấn chuyên đề tại Ban
Quản lý Đường sắt đô thị, các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn và Tổ trưởng
Công đoàn nghe thông tin thời sự do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức.
Triển khai phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của
Ban Quản lý Đường sắt đô thị, trong đó tập trung ở các lĩnh vực: Thanh toán và
quyết toán vốn đầu tư xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu,
quản lý dự án, tuyên truyền phổ biến về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 –
2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; Cập nhật các
Luật, pháp lệnh mới… các văn bản khác được đăng tải trên Công báo. Đồng thời,
Ban Quản lý Đường sắt đô thị tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông
qua việc thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng
hoàn thiện các quy định nội bộ của Ban; Tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc
điểm, tình hình của Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Triển khai các văn bản của
cấp trên và các quy định tác nghiệp nội bộ của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
1


đến các viên chức, người lao động thông qua các hình thức phổ biến trên cổng
thông tin điện tử của Ban.
Ngoài ra, trong năm 2016, đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo
năm 2016 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (ban hành tại Quyết định số
364/QĐ-BQLĐSĐT ngày 03 tháng 12 năm 2015) góp phần đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ của Ban. Đồng thời, tiếp tục kết hợp với kế hoạch đào tạo của thành
phố trong việc đào tạo nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức đơn vị nhằm đáp ứng các tiêu
chuẩn của ngạch, vị trí việc làm và phục vụ yêu cầu nhiệm của Ban. Trong năm
2016, đã hoàn tất các thủ tục cử 114 trường hợp tham gia các khóa tập huấn, đào
tạo chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề trong nước và 76 trường hợp đi
công tác, tham quan, học tập ở nước ngoài.
Phối hợp tổ chức thành công: Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội


(sửa đổi) 2014 cho toàn thể viên chức và người lao động tại Ban; Hội thảo “Giải
pháp tổng thể quản lý cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trong ngành đường sắt”
cho 40 lượt viên chức, người lao động; Hội thảo rèn luyện kỹ năng mềm “rèn
luyện trí nhớ” cho 99 lượt viên chức, người lao động Ban Quản lý Đường sắt đô
thị; Hội thi “Kỹ năng thực hành và thuyết trình powerpoint” cho toàn thể viên
chức, người lao động Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, xây dựng và
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến các
hoạt động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016; Kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời” năm 2016.
2. Việc giám sát thực hiện quy định, nội quy cơ quan:
Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Ban
Chấp hành công đoàn Ban về trách nhiệm giám sát việc thực hiện nội quy, quy
định của viên chức và người lao động, Văn phòng thực hiện các đợt kiểm tra về
việc chấp hành quy định giờ giấc, việc tham gia chào cờ đầu tuần của viên chức
và người lao động và kiểm tra việc sắp xếp khu vực làm việc các phòng, ban.
Theo dõi, giám sát về việc sử dụng quản lý công sản, theo dõi hoạt động chi
tiêu mua sắm công cụ tài sản thực hiện đúng quy định; Tiếp tục giám sát thực hiện
Chương trình hành động số 655/Ctr-BQLĐSĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của
Ban về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thu được các kết quả tích cực, bảo
đảm sử dụng, quản lý khai thác hiệu quả trụ sở và trang thiết bị làm việc, bảo đảm
tốt nhu cầu làm việc và không có hiện tượng lãng phí, sai quy định.
3. Giám sát theo dõi khiếu tố, khiếu nại:
Trong năm 2016, có 01 đơn thư khiếu nại về kết quả đánh giá viên chức và đã
được giải quyết, giải thích cho đương sự theo đúng trình tự và quy định của Ban.
4. Giám sát công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
Công tác thi đua khen thưởng được Hội đồng thi đua Ban thực hiện theo
đúng quy định và hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và
2


Thành phố; thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua dân chủ công khai, đúng đối
tượng, không có tình trạng qua loa đại khái, mất dân chủ.
Trong năm 2016, các viên chức tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa –
thể thao của Khối Thi đua 10 năm 2016; tổ chức lễ sơ kết công tác thi đua, khen
thưởng 06 tháng đầu năm 2016, đúc kết kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ được giao năm 2016; tổ chức lễ kỷ niệm 09 năm thành lập Ban Quản
lý Đường sắt đô thị.
Trong năm 2016, không có trường hợp viên chức và người lao động bị xử
lý kỷ luật.
5. Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
Thực hiện việc tuyên truyền Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được củng cố, kiện toàn. Ban đã
ban hành mới, điều chỉnh và hoàn thiện các quy định tác nghiệp nội bộ.
Công tác công khai chính sách và sử dụng, chi tiêu ngân sách theo dự toán
được duyệt được thực hiện tốt; duy trì thành nề nếp chế độ sinh hoạt, hội họp
khắp các đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch; điều
hành sử dụng chi phí quản lý dự án, đảm bảo việc sử dụng chi phí quản lý dự án
đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
Công tác đề nghị xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước hạn do có
thành tích xuất sắc trong công tác; việc cử cán bộ, công chức đi công tác, đi học
trong nước và ngoài nước đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn quy định,
đảm bảo công khai, minh bạch.
Thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ cơ sở các
phòng, ban trực thuộc Ban; việc thực hiện dân chủ nội bộ cơ quan được bảo đảm
tốt, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đúng thời hạn.
6. Giám sát việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường và
phòng chống cháy nổ nơi làm việc
Duy trì việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác phòng cháy chữa
cháy ở nơi làm việc tại các trụ sở, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự và phòng
chống cháy nổ. Văn phòng Ban chuẩn hóa cụ thể tiêu chí xây dựng trụ sở văn
minh, sạch đẹp.
II. Phương hướng thực hiện năm 2017
Trên cơ sở đánh giá nhiệm vụ công tác năm 2016, Ban thanh tra nhân dân
đề nghị nội dung Chương trình công tác năm 2017, tiếp tục kiểm tra, giám sát các
mặt công tác sau:
1. Việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước,
việc thực hiện các nội quy, quy chế của viên chức, người lao động theo quy định
của pháp luật;
3


2. Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị tại Ban
Quản lý Đường sắt đô thị.
3. Việc thanh toán chế độ tiền lương, giải quyết các chế độ và các chế độ
chính sách của viên chức và người lao động.
4. Theo dõi việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kết luận,
quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra; xử lý các vụ, việc tham nhũng, lãng phí
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý đường sắt đô thị.
5. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của viên chức
và người lao động về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...
6. Những việc khác theo quy định của pháp luật: Khi phát hiện có dấu
hiệu vi phạm pháp luật, ban Thanh tra nhân dân kiến nghị lãnh đạo ban giải
quyết và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban;
- BCH CĐ;
- Các thành viên Ban TTND;
- Lưu.

TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Lê Ánh Thu
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng
nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân Ban Quản lý Đường
sắt đô thị./.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×