Tải bản đầy đủ

Kế hoạch hoạt động kỉ niệm ngày 263

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NAM KHÊ

Nam Khê, ngày 20 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 2015 của Hội đồng đội Thành phố Uông Bí. Nhằm đẩy mạnh các tổ chức hoạt động
thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ( nhiệm kỳ 2015 2020) và chào mừng kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26/3 . Liên đội trường THCS
Nam Khê được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ
chức thi các trò chơi dân gian trường THCS Nam Khê năm học 2011 - 2012, cụ thể
như sau:
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao của
thanh thiếu niên trường THCS Nam Khê.
- Tuyên truyền rộng rãi và khơi dậy khả năng sáng tạo trong thanh thiếu niên

thể hiện trò chơi dân gian.
- Thông qua cuộc thi góp phần giáo dục cho các em tinh thần tập thể, đoàn
kết, sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
II. QUI ĐỊNH CHUNG:
1. Đối tượng tham gia:
- Là học sinh các khối: 6,7,8,9
- Cả học sinh nam và nữ.
2. Chủ đề nội dung:
a. Thi nhảy dây nghệ thuật
b. Thi kéo co
c. Thi nhảy bao bố
3. Thể lệ:
4. Ban Giám khảo, tổ trọng tài, thư kí:
- Đ/c Bùi Thị Thanh Huyền- trưởng ban
- Đ/c Trần Thị Huệ- phó ban


- Đ/c Trịnh Thị Thanh- ủy viên
- Đ/c Phạm Thúy Hà-ủy viên
- Đ/c Bạc Lan Hương- ủy viên
- 5 đ/c giáo sinh- ủy viên ( Thu, Hương, Quí, An. Thu)
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: 26/3/2012
2. Địa điểm:
- Tại sân khấu trường THCS Nam Khê
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Nhảy dây nghệ thuật
- 01 giải nhất: 100.000 đ
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
- 02 giải ba: 60.000đ = 120.000đ
- 03 giải khuyến khích: 50.000 đ = 150.000đ
(Tổng tiền thưởng: 530.000 đ)
2. Thi kéo co
- 02 giải nhất: 100.000 đ= 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
3. Thi nhảy bao bố
- 02 giải nhất: 100.000 đ = 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Căn cứ kế hoạch của Liên đội, các Đ/c GVCN xây dựng kế hoạch, lựa
chọn nhân tố, thành lập đội tuyển, luyện tập cho học sinh đảm bảo thời gian
thi vào ngày 26/ 3/ 2015.
Nơi nhận:
- BGH;
- 8 GVCN;
- Lưu kế hoạch Đội.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Tâm

NGƯỜI LẬP KẾ HỌACH
PHỤ TRÁCH ĐỘI

Bùi Thị Thu Hương


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
1.Nhận xét chung
- Các chi đội tham gia tích cực, hào hứng.
- Có sự luyện tập, đầu tư, chất lượng.
- Một số lớp : 9A, 8A, 9B mang tới hội thi phần thi sôi nổi hấp dẫn, sáng tạo.
2. Kết quả thi 3 nội dung của các lớp như sau:
* Thi nhảy dây nghệ thuật
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

LỚP
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B

GIẢI THƯỞNG
GIẢI NHÌ
GIẢI KK
GIẢI KK
GIẢI NHÌ
GIẢI BA
GIẢI KK
GIẢI NHẤT
GIẢI BA

SỐ TIỀN
80.000
50.000
50.000
80.000
60.000
50.000
100.000
60.000* Thi kéo co
STT LỚP
1
7B
2
6B
3
8B
4
9B

GIẢI THƯỞNG
GIẢI NHÂT
GIẢI NHÌ
GIẢI NHÂT
GIẢI NHÌ

SỐ TIỀN
100.000
80.000
100.000
80.000SỐ TIỀN
100.000
80.000
100.000
80.000* Thi nhảy bao bố
STT
1
2
3
4

LỚP
6A
7B
9B
8B

GIẢI THƯỞNG
GIẢI NHÂT
GIẢI NHÌ
GIẢI NHÂT
GIẢI NHÌ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Khê, ngày 24 tháng 3 năm 2015
DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA THI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Kính gửi : - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Khê
- Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường THCS Nam Khê
Tên tôi là : Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014
- 2015 của Hội đồng đội Thành phố Uông Bí. Nhằm đẩy mạnh các tổ chức hoạt
động thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ( nhiệm kỳ
2015 - 2020) và chào mừng kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26/3 tôi xin dự trù kinh
phí như sau:
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Nhảy dây nghệ thuật
- 01 giải nhất: 100.000 đ
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
- 02 giải ba: 60.000đ = 120.000đ
- 03 giải khuyến khích: 50.000 đ = 150.000đ
(Tổng tiền thưởng: 530.000 đ)
2. Thi kéo co
- 02 giải nhất: 100.000 đ= 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
3. Thi nhảy bao bố
- 02 giải nhất: 100.000 đ = 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ


(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
Tổng số tiền thưởng cho ba nội dung thi là: 1.252.000
Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Nguyễn Thị Minh Tâm

NGƯỜI DỰ TRÙ KINH PHÍ

Bùi Thị Thu Hương

Duyệt chi của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh:
Ngày

tháng

năm 2014

Số tiền ( bằng số):..........................................................
Bằng chữ:.....................................................................
Trưởng ban


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Khê, ngày 24 tháng 3 năm 2015
QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
THAM GIA THI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Kính gửi : - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Khê
- Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường THCS Nam Khê
Tên tôi là : Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014
- 2015 của Hội đồng đội Thành phố Uông Bí. Nhằm đẩy mạnh các tổ chức hoạt
động thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ( nhiệm kỳ
2015 - 2020) và chào mừng kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26/3 tôi xin quyết toán
kinh phí như sau:
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Nhảy dây nghệ thuật
- 01 giải nhất: 100.000 đ
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
- 02 giải ba: 60.000đ = 120.000đ
- 03 giải khuyến khích: 50.000 đ = 150.000đ
(Tổng tiền thưởng: 530.000 đ)
2. Thi kéo co
- 02 giải nhất: 100.000 đ= 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ
(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
3. Thi nhảy bao bố
- 02 giải nhất: 100.000 đ = 200.000
- 02 giải nhì: 80.000đ = 160.000đ


(Tổng tiền thưởng: 360.000 đ)
Tổng số tiền thưởng cho ba nội dung thi là: 1.252.000
Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Nguyễn Thị Minh Tâm

NGƯỜI LẬP

Bùi Thị Thu Hương

Duyệt chi của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh:
Ngày

tháng

năm 2014

Số tiền ( bằng số):..........................................................
Bằng chữ:.....................................................................
Trưởng banTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×